Големина на текста:
Обща концепция за палиативните грижи
Основни принципи и задачи на палиативните грижи
I . Етиология на понятието палиативни.
Проилиза от pallium, palliare (латински)- покривам с мантия, предпазвам или от pall (англ.)-
мантия, покров.
Известна е историята на св. Мартин, който разделил мантията си и дал половината на бедняк.
Може би тази история символизира самарянската традиция в медицината- да помогнеш на
страдащия при всякакви обстоятелства.
Медицината понякога лекува, често облекчава, но трябва винаги да подкрепя и утешава. В тази
сентенция от Средновековието можем да открием основната цел и идея на палиативната
медицина.
I I . Основна идея на палиативната медицина.
Когато сме безсилни да променим изхода и да отложим неизбежното, логично е да приемем, че
качеството на оставащия живот е по-важно от неговата продължителност.
Палиативните грижи се определят като холистични грижи, в центъра на които е поставен
пациентът и семейството му. Грижите утвърждават смъртта като физически, психологически,
духовен и културен процес, който е уникален за всеки индивид и за всяко семейство.
III . Обект на палиативните грижи.
Разглеждайки обекта на палиативните грижи следва да се отбележи, че обгрижването на
хронично болни пациенти не се включва в понятиетопалиативни грижи". Много от пациентите,
които имат нужда от палиативни грижи, са възрастни хора, като това се определя по-скоро от
комплексността на заболяванията, от които страдат, от дистреса на който са изложени, а не на
основание на тяхната възраст, така, че обгрижване на възрастни хора не е обект на палиативните
грижи.
Пациентите, “ограничениот психични заболявания, съдови инциденти, травми, деменция,
изглеждащ подходящи за палиативни грижи, но те нямат активно, прогресиращо или в напреднал
стадий заболяване с недълга прогноза за преживяемост, поради което не са обект на
палиативните грижи.
ОБЕКТ на палиативните грижи: болни с прогресиращо хронично заболяване- злокачествени
заболявания, в напреднала фаза на периферна съдова недостатъчност, СПИН, хронична
бъбречна и чернодробна недостатъчност, напреднала фаза на дихателно и сърдечно заболяване;
болни с хронични и ограничаващи продължителността на живота наранявания от катастрофи и
други травми; Терминално болни нуждаещи се от интензивни палиативни грижи.
IV . Концепция за палиативните грижи.
1. По-отношение налицетоконцепцията е:
- достойна и спокойна смърт е право на всеки индивид;
- лицето с напреднал стадий на заболяване и неговото семейство са основна единица, обект на
грижите;
- палиативните грижи трябва да са достъпни за всички лица без разлика на пол, националност,
етническа принадлежност, раса, социално-битов статус, семейно положение и пр.;
- лицето и семейството имат право да дават информирано съгласие за всички видове аспекти
на грижите.
2. По- отношение насредата" концепцията е: грижите следва да бъдат предоставени в най-
пълен възможен обем в звено, избрано от лицето и семейството; Грижите се предоставят от
интердисциплинарен екип, чиято задача, е да посрещне физическите, емоционалните, социалните
и духовни нужди на лицето и семейството му;
- грижите обхващат целия период от поставяне на диагнозата до смъртта, включват и периода
за справяне със скръбта от загубата на близкия човек.
3. По- отношение наздраветоконцепцията е:
-смъртта е един естествен процес;
1
-здравето на пациента с напреднал стадий на заболяване е едно относително и динамично
състояние, което се променя постоянно до момента на смъртта;
-всяко лице и/или семейството формулира своето разбиране за качеството на живот.
4. По-отношение нагрижите" концепцията е: предоставената помощ е с отлично качество;
грижите се предоставят на базата на добра практика и/или медицина;
предоставя се цялостна, координирана, състрадателна грижа, включваща физически,
емоционални, социални и духовни аспекти.
V . Аспекти на палиативните грижи.
Различават се следните аспекти на палиативните грижи: физически; психологически; социални;
духовни; културни; етични.
1. Дейности насочени към физическите аспекти.
1.1. Контрол на болката- целта на правилния контрол на болката и симптомите е да се
предостави на пациентите възможност да се освободят от болката или тяхната болка да бъде
достатъчно контролирана.
1.2. Контрол на симптомите:
1.2.1. Гастро- интестинални- безапетитие, чревна непроходимост, асцит, иктер.
1.2.2. Кардио- респираторни- задух, плеврален излив и др.
1.2.3. Общи- анорексия, кахексия, умора, главоболие, безсъние, ретенция на урината,
декубитус, отоци.
1.2.4. Когнитивни- възбуда, тревога, делириум, обърканост, депресия.
1.2.5. Психо-социални- тревога, страх, гняв, мъка.
2. Дейности, насочени към психологическите аспекти:
Оценката на психологическите нужди или потребности на индивида се извършват на основата
на:
2.1. субективна оценка на членовете на екипа;
2.2. споделените от пациента мисли и чувства;
2.3. невербалната комуникация.
3. Дейности, свързани със социалните аспекти:
3.1. обезпечаване на доходите;
3.2. създаване на битов уют;
3.3. уреждане на имотни и други юридически проблеми;
3.4. работа с доброволци;
3.5. получаване на финансова подкрепа.
4. Дейности, свързани с духовната подкрепа:
Въпросите, които си задават терминално, болните засягат миналото, настоящето и бъдещето.
Особено въпросите свързани с бъдещето: предстоящата раздяла (предстоящата смърт),
безнадежност, мисли за задгробния живот, засилване на вярата.
5. Дейности, свързани с етичните аспекти:
-да се помага;
-да не се вреди;
-автономност- да се признава правото на всеки пациент за самоопределение, лечението да се
назначава и провежда само с информираното съгласие на пациента;
-справедливост- справедливо разпределяне на ресурсите на здравната помощ в съответствие с
потребностите без дискриминативно отношение.
Палиативно лечение- същност. Видове палиативни грижи.
Определение: Палиативната медицина е специализирана медицинска дейност, определена в
дефинициите на Световната здравна организация. В този смисъл през 1990г. Световната здравна
организация дефинира понятието палиативни грижи катоАктивната цялостна грижа за
пациенти, чиято болест не се поддава на медикаментозно лечение.” Преобладава (водещ е)
контролът на болката и други симптоми, както и на психологични, социални и духовни
проблеми.
2
ЦЕЛ: Целта на палиативните грижи е постигане на възможно най-добро качество на живот на
пациентите и техните близки. Палиативните грижи нямат за цел излекуване на
онкозаболяването, а подобряване на качеството на живота на болните чрез премахване или
отслабване на мъчителните симптоми, причинени от болестта или от специфичното и
противотуморно лечение.
Палиативните грижи:
* Утвърждават гледната точка, че животът и смъртта са един нормален процес. Нито ускоряват,
нито отлагат смъртта.
* Предлагат облекчаване и успокояване на болката и дистресните синдроми.
* Интегрират психологическите и духовните аспекти на грижите.
* Предлагат подкрепяща система в помощ на пациента, да води активен живот.
* Предлагат подкрепяща система в помощта на семейството, да се справи със заболяването,
както и със скръбта от загубата на близкия човек.
Така медиците са в състояние да постигат значително продължаване на живота на неизлечимо
болните. Палиативните грижи се провеждат екипно от голям брой различни специалисти
онколози, но и от социални работници, психолози, психотерапевти, духовници.
В световната медицинска практика палиативните грижи се разглеждат като развитие на мрежа
от здравни заведения, оказващи помощ за болния в края на живота. Хората, посветили се на
палиативните грижи, не приемат евтаназията. Целта на специалистите в тази област е да се
създаде по-добро качество на живот за пациенти със силни хронични болки.
В България вече е създадена фондация- “Палиативни грижи”. Развитието на тази идея в голяма
степен беше улеснено от въвеждането на здравното осигуряване, приемането на Кодекса на
лекаря, Хартата за правата на болния, Правилника за хосписите и други нормативни документи.
Все още съществуват организационни проблеми за палиативните грижи в България. Не е напълно
изяснено и финансирането на организациите, занимаващи се с проблема. Оказването на
палиативни грижи на болния в края на живота им и на техните близки е непрекъснат процес, в
който участват личният лекар, болниците за активно лечение, диспансерът, хосписите, домовете
за стари хора, социалните служби. Неотменна част от развитието на палиативните грижи е
създаването на система от хосписи в страната. Прилагането на палиативни грижи налага
потребност от нови знания сред медицинските специалисти. Необходимо е създаването на нова
медицинска специалност по палиативна медицина, казват българските медици, работещи по
проблема.
ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:
*Приема индивидуалните ценности на всеки човек като независима и индивидуална личност.
*Най-висшето от правата на човека е да остане жив.
*Създава система от специални грижи на болните до настъпването на смъртта. *Осигурява
облекчаването на болките и страданията.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
*Загуба на основните жизнени функции и наличието на хронична болка.
*Отрицателната настройка на човека да е част от обществото.
*Негативно отношение към себеоценката, надеждите и себеуправлението при хронично и
онкоболните.
Задачите се базират на модел от 4 основни звена:
*Медицинско- Цели на лечението са временната рехабилитация, облекчаване на симптомите,
контрол на болката, запазване и подобряване на качеството на живот на пациентите.
*Грижовно- Мед. сестри преминават през специално обучение за работа в болница и в
отделенията по палиативна медицина. Те притежават специални знания, така че да реагират
адекватно на особените нужди и потребности на умиращите хора.
*Психосоциално- Тук е включена цялата емоционална подкрепа, която медицинския персонал
и доброволците, включени в лечението, оказват на пациента и на неговите роднини и близки. При
социални въпроси имаме на разположение социални работници, при психологически проблеми-
психоонколози или психолози.
*Духовно- Духовната подкрепа не се основава на прибързани отговори, а дава на тежко болния
или умиращия пациент възможност за размишление над духовни въпроси. Това може да стане в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по палиативни сестрински грижи

Лекции по палиативни сестрински грижи, достатъчни за вземане на изпита по съответната дисциплина...
Изпратен от:
Tsvetivn
на 2014-11-07
Добавен в:
Лекции
по Сестрински грижи
Статистика:
526 сваляния
виж още
 
 

Лекции по палиативни сестрински грижи

Материал № 1127530, от 07 ное 2014
Свален: 526 пъти
Прегледан: 534 пъти
Предмет: Сестрински грижи
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 8,259
Брой символи: 46,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по палиативни сестрински грижи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала