Големина на текста:
Тема 6
Език и реч - дефиниране, характеристика, диагностика и
патология.
Нетерминологичната употреба на език и реч с отличава с доста голяма
свобода,като твърде често двете думи функционират като синоними и се
заменят взаимно. Нерядко език и реч се използват и в значение на говор,
способност да се изразяват мисли чрез поредица звукове. В лингвистиката
обаче термините език и реч имат строго определена сфера на употреба и
отговарят на различни явления от действителността. Един от първите,
които са успели да разграничат езика от речта, е основоположникът на
общото езикознание- Вилхелм фон Хамболт ( 1767- 1835) . Той приема, че
под език може да се разбира само цялата съвкупност от актове на говорната
дейност. Всяко понятие, изразено в словесна форма, става общо достояние,
в което отделния човек влага нещо индивидуално, което обаче се
уравновесява и допълва от модификациите, произтичащи от останалите
членове на обществото. Езикът спомага за преобразуването на
субективното в обективно, за преминаването от ограниченото
индивидуално към всеобемащото общо. Според Трубецкой, речевият акт
(речта) винаги е конкретен, предполага наличието на говорител
(адресант ) , слушател (адресат) и предмет на речта и има еднократен
характер. Езикът, който е необходима предпоставка, за който и да е речев
акт, е нещо общо и постоянно, „съществува в съзнанието на всички
членове на дадена езикова общност и стои в основата на несметния брой
конкретни говорни актове “ . От друга страна, езикът съществува
дотолкова, доклокото намира конкретна реализация в индивидуалната реч.
Езикът и речта се предполагат взаимно, те са две страни на речевата
дейност. Според А. Гарднър речевият акт има едновременно индивидуален
аспект ( води началото си от подтик или волево усилие в едно лице) и
социален аспект (предназначен е за другиго, който трябва да разтълкува
чутото).
Всеки човек възприема своята психика ( има образ, представа за нея) .
Това качество се нарича „ съзнание “ : една част от психиката ,
представляваща отражение ( образ ) на друга част от психиката. Нито един
човек обаче няма сетиво за възприемане на психиката на друг човек: хората
не могат да възприемат взаимно психиките си непосредствено (пряко, без
никакво посредничество ) , т. е. не могат „ да четат мислите „ на други
хора.Единственият начин за създаване на представа ( възприемане) от един
човек на мислите на друг човек, е чрез възприемане от първия човек със
сетивата си на поведението на втория човек. Използаването на съвкупности
от относително устойчиви ( повтарящи се) последователности на
поведението ( знаци ) , съответстващи на понятието в психиката ( мисли,
„ смисли“ ) , е езикът. Правилата за комбиниране на езикови елементи в
съвкупности с цел създаване и възприемане на еднозначно обратимо
съответствие между елементите на езика и между елементите на
мисленето, са граматичните правила ( „ синтаксисът“ ) на езика. Езикът е
средство за предаване на мисли в пространството и времето, което се е
появило в човешката психика с цел преодоляване отсъствието на
телепатията. Езикът е посредник, чрез който мислите на един човек
достигат до друг човек. Посредническата функция на езика се състои в
двупосочно преобразуване на мислите ( за които човек няма сетиво) в
поведение ( за което човек има сетива). Двупосочното преобразуване
( „ трансформиране“ ) на мислите в поведение чрез определени правила е
тяхното кодиране и декодиране. След кодирането на някаква мисъл
(понятие) в езиков фрагмент започва да означава ( посочва) тази мисъл:
става знак за тази мисъл. Езикът е съвкупност от знаци и правила за
тяхното комбиниране, позволяващи конструирането на произволна
съвкупност от знаци за посочване на произволна мисъл. Знакът е едно
нещо, означаващо друго нещо. Езикът е съвкупност от знаци. Правилата за
тяхното комбиниране са граматичните правила. Описанието на
граматичните правила е езикознанието.
Езикът е съвкупността от всички словесни асоциации, съхранявани в
отделния човек; той е едно огромно духовно благо, което народът поверява
на индивида. Речта е индивидуалното използване на езиковата система в
определена ситуация „ всеки един представлява особен код; говорителят си
служи в речта си с този код за шифроване на своето съобщение, което
после бива дешифрирано от неговия събеседник“ .Когато определяме езика
като социално явление, а речта като индивидуално явление, не бива да
забравяме, че речта има социална функция, че тя наистина е присъща на
индивида, но като член на обществото, и тя следователно е специфична
форма на съществуване на социалното.
Езикът е исторически изградена система от средства за общуване, която
има символен и национален характер. Представлява практическо,
действено съзнание и най- важна форма на символна ( лингвистична)
комуникация- система от фонетични и писмени знаци, които изпълняват
ролята на средства за общуване ( съгласуване действията на хората) , за
овладяване на обществено- исторически опит и познание. Той е
инструмент за социализация и социално- психическа адаптация, за
взаимовлияние между хората и въздействие на човека върху човека, за
самоизява и самоутвърждаване на личността, за психическа релаксация и
освобождаване на вътрешното напрежение, за възпитание и лечение.
Езикът съществува по няколко форми: пасивен( разбираем) и активен
(използван и винаги по-редуциран от предходния) , говорим и писмен,
вербален и невербален ( „ езика на тялото“ ) , книжовен ( литературен) и
народен ( диалектен) . Животните също разполагат със средства за
комуникация- писукане, крясъци, ръмжене, скимтене, ултразвуци, танци и
т. н. , но техният точен символен език е с вроден и конкретно-ситуативен
характер. Хората научават своя език, като усвояването му е възможно само
при наличието на две главни условия: достигане на определено равнище на
зрялост и нормални нервни и сензомоторни функции и формиране на
интелектуални способности ( наблюдателност, памет) ; интегриране на
индивида в човешка група, в човешко общество- източник на слухови
модели и стимули за подражателна дейност на децата. Кърмачето си служи
в началото със звуци, викове, мимически експресивни движения,
изразяващи афективните му състояния. След втория месец започва да гука-
издава съгласни звуци. Изпитвайки удоволствие от собствените си
вокализации, започва многократно да повтаря своите звуци ( „кръгова
реакция“ към шестия месец) . По-късно започва и да възпроизвежда звуци,
издавани от околните ( девети месец) . Детето на година и половина се
опитва да състави първите си изречения от две думи. На две годишна
възраст започва да оформя правилни кратки изречения. От тази възраст
речникът му бързо се обогатява и достига около 1500- 2000 думи на четири
годишна възраст, 2500- 3000 думи на шест годишна възраст и т. н. ( човек
на средна възраст разполага с речник от около 20000 думи) . В света са
известни 5651 езика, от които 4200 са признати за самостоятелни и само
500 са много добре изследвани. Над три четвърти от всички езици са без
писменост и норми, поради което не може да се установи разликата между
диалект и език. Най-разпространени езици са китайски, английски,
португалски, френски, испански, руски, хинди, арабски, немски и японски.
За разлика от езика, който е средството за общуване речта представлява
процесът на общуване на човека с човека чрез изграден в общественото
развитие ( „ членоразделен „ ) език, което е необходима основа на
човешкото мислене. Речта представлява психически процес, дейност, която
възниква от потребността на общуване и изпълнява четири основни
функции- обозначаваща или сигнификативна; обобщаване или
абстрахиране от конкретни, случайни признаци; комуникативна функция-
изразяване и въздействие, включително възпитателно и лечебно;
регулативна функция-формулиране цел и задачи, планиране, контрол и
оценка на получените резултати.Речта не нещо повече от инструмент за
предаване на мисли. Тя е акт за включване субекта в човешките отношения
и утвърждаването му като личност. Да не говориш някому, значи да
прекратиш отношенията си с него, което за детето е най-голямото

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Език и реч - дефиниране, характеристика, диагностика и патология

Нетерминологичната употреба на език и реч с отличава с доста голяма свобода,като твърде често двете думи функционират като синоними и се заменят взаимно...
Изпратен от:
Пепи
на 2014-10-26
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
75 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Характера като индивидуалност

01 мар 2008
·
184
·
5
·
526
·
45

Характера като индивидуалност - реферат по народопсихология.
 

Оптимизма в човешкия живот

23 окт 2006
·
1,284
·
2
·
407
·
231
·
1

Позитивното мислене може да промени живота на човек
 

Индивидуално – психични свойства на личността

20 ное 2007
·
507
·
3
·
766
·
135
·

Индивидуално-психичните свойства на личността разкриват характерното за всеки индивид. Основните видове темперамент: холерик,сангвиник, флегматик, меланхолик. Разкриват структурата на характера, както и взаимовръзката между темперамента и характера.
 

Характер и темперамент на личността

11 яну 2010
·
424
·
13
·
2,073
·
470
·
1

Характер и темперамент на личността.зависимости между темперамент и характер. Компоненти на характера.видове темперамент.същност...
 

Характер

16 яну 2011
·
49
·
8
·
1,173
·
68

Всеки човек се отличава от другите със свое индивидуално психологическо своеобразие. В този смисъл обикновено говорим за черти,които са характерни за даден човек. В буквален превод от гръцки характер значи изображение,отпечатък...
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
2
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Език и реч - дефиниране, характеристика, диагностика и патология

Материал № 1124565, от 26 окт 2014
Свален: 75 пъти
Прегледан: 106 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,790
Брой символи: 17,951

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Език и реч - дефиниране, характеристика, диагно ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения