Големина на текста:
ВЪПРОСНИК
За провеждане на семестриален изпит по „ ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДУХОВНИ
АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА”- курсанти и студенти редовно и задочно обучение от
специалност «НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ»
1.Необходимост от изучаване и същност на етносите
2.Етнос. проблеми, последствия и осъзнаване
3.Етногенезис и етническа история на българската народност
4.Изграждане на българската народностна и национална култура
5.Етнографско многообразие в България
6.Основни характеристики на турския и цигански етноси в българия
7.Етнически проблеми и противоречия
8.Междуетнически конфликти и пътища за тяхното преодоляване
9.Същност и основни насоки на реализация на етнополитиката в България
10. Български етнически модел. Интеграцията като задача пред етносите
11. Състояние и проблеми на религиозните общности в Република България
12. Място и роля на религиозните групи в живота на българското общество
13. Същност и проблеми на секуларизма. Религия и религиозност в началото на
ХХІ век
14. Религиозният фундаментализъм като фактор за верско, етническо и държавно
противопоставяне
15. Толерантността като цел на съвременността
16. Религиозната толерантност в България и нейните граници
17. Религиозна и културна приемственост в българската история
18. Политика и вяра
19. Българската диаспора през вековете до наши дни
20. Емиграционни проблеми на България в наши дни
Литература:
1. Благоева-Кръстева, Е. Българинът в криза – европеец или балканец?
2.Аспекти на колективната идентичност. – Българска етнология, 2003, кн. 2-3
3.Т.Ив. Живков Етнически синдром; С., 1994
4.Маринов, В. “ Парадоксът на наблюдението – необходимото зло “ в социолингвистиката В: Нац.
Студ. Четения ВТ 2002 с.63-88
5.Петрова, Ив. Сб. Етнографско знание. Към една културна техника на модерното време. Виена, 1999.
– Българска етнология, 2002, кн. 2.
6.Благоева-Кръстева, Е. Българинът в криза – европеец или балканец?
7.Аспекти на колективната идентичност. – Българска етнология, 2003, кн. 2-3
8.6. Т.Ив. Живков Етнически синдром; С., 1994
9.Генчев С. Народна култура и етнография. С., 1984.
10. Фотев, Георги. Другият етнос. Изд. на БАН, 1994.
11. Латур, Бруно. Никога не сме били модерни. ИК “Критика и хуманизъм”, 1994.
12. “Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век”, изд. „Захарий Стоянов”, УИ „Св. Климент
Охридски”, С., 2006
13. Култура, политика, идентичности, С., Изд СУБ, 2006
14. Българските национализми и европейската интеграция. С., ИК “Хр. Ботев”, 2006
15. Кутов, Ивайло. Културни и политически корени на българския песимизъм. –В: - Ще оцелее ли
българският народ през ХХІ век?, С., З. Стоянов, 2006.
16. Кутов, Ивайло. Политиката между обществото и държавата. В: - Култура, политика, идентичности,
С., СУБ, 2006.
17. Ангелов, Димитър. Образуване на българската народност. – 2. изд. – София : Наука и изкуство, 1981.
18. Андреева, Румяна. Нация и национализъм в българската история. – София : Парадигма, 1998.
19. . Дронзина, Т. 2004. Етнически конфликти и идентичности. Предизвикателствата на Балканите към
обединена Европа, София.
21. Неделчева, Т. 2004. Идентичност и време. Академично издателство „Марин Дринов”, София.
20. Б. Асенив – Религия и сектите в България С .2002.
21. Богомилова 1999 : Богомилова, Н. Религията - дух и институция. София.
22. Елчинова 1999 : Елчинова, М. Религията: промяна и традиция (Образи на религиозното). -
Български фолклор
23. „Образът на българските турци”, Мила Милева Маева, София, 2006 год.;
24. Ивелина Кръстева, „Изследване на междуетническите отношения между българи и турци,
живеещи съвместно в селища от Североизточна България„, Варна, 2001 год.;
25. "Възродителният процес" с автори – Михаил Груев, Алексей Кальонски, Издание на Институт за
изследване на близкото минало, Институт "Отворено общество" СИЕЛА София 2008;
ІІ. Литература на английски език:
Eriksen, Thomas. Small Places, Large Issues. London: Pluto Press, 2001
Ethnic group. Wikipedia, the free encyclopedia. 1/13/2008
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnos>
Online Etymology Dictionary. “ethnos”. 1/13/2008
< http://www.etymonline.com/index.php?l=e&p=11>
ІІІ. Литература на руски език:
Гумилев Л.Н. “Этнос, история и культура”.Москва.: ДИ-ДИК, 2000
Орлова, Э.А. Культурная (социальная) антропология. Москва: Gaudeamus, 2004
1) НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗУЧАВАНЕ И СЪЩНОСТ НА ЕТНОСИТЕ
Днес в света съществуват 16000 етноса, от които 200 живеят в Европа. От около общо 200
държави, членуващи в ООН, 160 са моноетнически. По сега действащата система „нация-
държава” означава, че в огромната си част етносите са обособени като национални малцинства.
Всяко от тях предявява претенции, права и борба за самоопределение и национална
независимост. Въпросът е дали човечеството може да издържи на такъв натиск за
териториално и държавно видоизменение. В такова състояние са около 5 000 етноса – сериозен
източник на вътрешни и международни спорове, напрежения и конфликти. Пренебрегването
или подценяването на тези проблеми винаги са имали тежки и дори катастрофални последици.
От недооценяването на етничесия фактор през 20 век в Европа са загинали три империи –
Османската, Австро-унгарската и Съветската. Лошата етническа политика е предизвиквала едни
от най-кръвопролитните граждански войни и е взривила редица многонационални държави.
А) НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА
Като последица от погрешно проведена национална политика към етносите, България губи
територии с 2,5 млн. население и дава над 200 х. жертви по бойните полета в изминалия ХХ век.
Недалновидна, непрофесионална и авантюристична е външната политика – пренебрегваща
ролята на етническите проблеми. Крайно непоследователна, хаотична и безперспективна е тя в
България. Липсва пълна, ясна, смислена и разумна политика, която да сложи край на
деградацията и капсулирането на отделните етнически малцинства. И днес сме свидетели на
налудничава и конфронтационна политика, която се декларира като проява на патриотизъм.
Споделяйки своя опит в изучаването, представянето, опазването и социализацията на
културното наследство на различните етнически и религиозни общности в България, нашият
народ се учи на толерантност и интегратизъм.
За цялото общество и държава, етническите процеси заемат първостепенно значение.
Напрежението и конфликтите в тези процеси се явяват показател за социалното неблагополучие
и аномалии в живота и развитието на социума.
Познаването на етническите особености на един или друг народ; на доминиращото
етническото съзнание в развитието на социалните процеси е необходимо условие за всеки член
на обществото , за да може той да допринесе за стабилността на собствената нация и държава.
Тези характеристики са също така нужни и важни за нормалните и правилни взаимоотношение
с представителите на другите етноси. От фундаментално значение за всеки народ е принципът,
по който той ще подреди обществените си връзки и взаимоотношения. Това ефективно може да
стане върху неговата ценностна система. От съвпадението или противопоставянето на
нравствения му облик на изискването на времето, в което живее, зависи неговото бъдеще.
Верните отговори на въпросите, свързани с неговата идентичност, служат като надеждна
преграда против моралната деградация на обществото; против духовното обедняване и
обезверяване. Познаването на ценностите, които предопределят начина на мисленето и
поведението на хората, е гаранция за преодоляването на духовната изостаналост, социалното
униние и бездействие.Те са опорните точки, върху които се изгражда една значима национална
кауза в съответствие с предизвикателствата на новото в живота. Това предопределя мястото на
нравите, ценностите и съществуващите възгледи за характера на света и обществото, оценките
за верификация на социалните структури и представите на социалните общности за бъдещото
състояние и развитие на човечеството. Точното познаване на нещата, свързани с един народ и
изграждащите го етноси; умелото използване изводите на тяхната народопсихология е
едиственото средство за излекуването на боледуващото в момента общество в национален план
и човечество в глобален такъв. Един народ е здрав и жизнен само когато умее да си създава
усещане за достойнство, за традиция, за гордост. За него е важно да знае кой движи
нещата, откъде черпи енергия за развитието; кои сме и какви искаме да бъдем, кой ни
прилича, на кого можем да се опрем. Откъде идваме и накъде отиваме. Какво залагаме в
настоящето и дали то ще ни заведе в желаното бъдеще. Кои сме “Ние” и кои “другите”; и
едните и другите какви представи имат за бъдещето; имат ли опита, силата и куража, мъдростта
и достойнството за да стигнат за там за където са декларирали, че са тръгнали и с какви
средства са готови да си служат за това.
Системата за регулиране, без която не може да съществува обществото, си служи с
ценности. Чрез тях по пътя на сравнението, съпоставката и налагането може да се даде оценка
дали се движим в правата посока и кога сме стигнали до желаното иснорическо място, за което
сме декларирали че вървим. Тук от съществено значение е разбулването на тайните на връзките
и на отношенията между хората и обществото. Даването на насока и тласък на тяхното развитие
или преобразуване.
Познаването на психиката на етносите и народа, влияе върху избора на политическата
система. Осигурява се необходимия за развитието на страната и региона социален мир и
разбирателство. Обективните тенденции на развитие на човечеството се съпоставят с
положителните и отрицателните характеристики на дадения народ, с цел постигането на
оптимални резултати. Икономическото чудо на някои източноазиатски държави, което те
реализираха в последните десетилетия доказа, че познаването и овладяването на собствената
национална психология е мощно средство за ускоряване на обществено-политическото и
социално-икономическото развитие. Тези държави успяха да се съпоставят с другите
високоразвити страни и ползвайки плюсовете и минусите от тази съпоставка, да ги достигнат.
За да постигнат техните успехи, останалите етноси и народи трябва да са наясно с отговорите
на множество въпроси от рода на:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2021 в 21:13 потребител на 10 години
 
Домашни по темата на материала
Българско песенен фолклор / БПФ/- генезис, уникалност, система и перспективи
добавена от poly.paskova 05.06.2015
2
16
Подобни материали
 

Етнически общности и малцинства в България

18 май 2007
·
1,542
·
21
·
5,062
·
1,059
·
1
·
3

Етническите групи в съвременна България са езиково, културно и емоционално свързани както с други държави, така и с разселени в различни страни общности – евреите и арменците, които имат собствени национални държави, са пръснати из целия свят...
 

Етнология на славяните

03 апр 2008
·
137
·
2
·
768

Сред останалите европ. Народи славяните се открояват като ярко обособена етническа общност, със своеобразието на своя нар. бит, култура, светоглед и езици...
 

Етнологията като наука. Предмет на етнологията. Етнологията и другите науки

25 сеп 2008
·
418
·
9
·
1,810
·
330
·
1
·
3

Етнографията се оформя като самостоятелна наука едва в първата половина на XІX век.През 1839 година в Париж е основано първото етноложко дружество, 1842 в Ню Йорк, 1843 в Лондон, а през 1845 се създава отдел етнография към Руското географско дружество...
 

Етнически състав на населението на България

20 май 2009
·
233
·
10
·
2,241
·
399
·
2
·
1

анализ на етничесите групи в България, включва таблици...
 

Българинът и другите

04 юни 2007
·
518
·
2
·
176
·
66

Чувството за национална идентичност е нещо като изкуствено създаден имунитет, който е достояние на всеки човек, независимо от държавата, към която принадлежи.
1 2 »
 

Етнически, религиозни и духовни аспекти на сигурността

Материал № 1123230, от 20 окт 2014
Свален: 431 пъти
Прегледан: 814 пъти
Предмет: Етнология
Тип: Лекция
Брой страници: 160
Брой думи: 82,554
Брой символи: 530,990

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етнически, религиозни и духовни аспекти на сигу ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала