Големина на текста:
Курсов проект
по
фамилно стопанство
Отглеждане на зеленчуци
Съвременното фермерско земеделие, колкото и разнообразни характеристики
да носи в отделния регион, то има като обективна основа частната собственост върху
земята и средствата за производство, които пораждат материална заинтересованост
и инициативност. В рамките на отделната страна разнообразието на формите, които
преуспяват в земеделието са многобройни. Фамилното стопанство е организационната
форма на този фамилен бизнес. То се счита за основна и най-разпространена организационно-
стопанска форма. Определя се често като първична форма на организация на
селскостопанското производство.Фамилното стопанство е производствена единица, която
съчетава производствените фактори с цел получаване на финансови резултати. По тази своя
характеристика, то приема чертите на всеки вид бизнес.
Предимствата и успехът на фамилните земеделски стопанства се свързва преди
всичко с високата материална заинтересованост на стопаните. Възможността да
използва най-ефективно труда на семейството също оказва мотивиращ ефект при
избор на тази организационна форма. Нещо повече, частната собственост даде
възможност за една по-голяма самостоятелност в управлението на стопанството.
Размерът на стопанството е 10 дка.Според класификацията по големина –това е най-
малкият по размер стопанство, но с преобладаващ дял на собственост.По вид е
полунатурално, т.е. част от продукцията отива за потребление, а останалата за продажба на
пазара.Стопанството се намира в област Търговище- село Паламарца, които е сред тези с
висока безработица и ниски доходи на член от семейството.За това то е създадено и
съществува с цел да носи допълнителни доходи.
Дейността е основно зеленчуко производство.Като културите предназначени за
пазара са домати, краставици и картофи.Стопанството отглежда и други култури ,но те са за
собствено потребление и за това не са включени в разработката.С тях се прави
сеитбообращение и се редуват културите с цел оптимално ползване на земята и
неизтощаване на почвата.
Земята е собственост на семейството ми – получавана години по наследство.За нея
притежаваме нотарални актове.Прибраната продукция се реализира веднага, за това нямаме
нужда от площи за съхранение, но за всеки случаи сме предвидили 0,5 дка закрита площ за
съхранение на производство.
Необходимата техника – трактор и прикачен инвентар за обработка на почвата- втора
употреба, сме закупили с заем от банка, преди 3 год., с срок за връщане 5 години при 7%
лихва.За нея са осигуурени също 0,5 дка закрита площ , като там са прибрани и препаратите
за растителна защита, торове и семена.Семената се вземат от получената продукция-така че
не се правят разходи за посевен материал.Напояването се извуршва от кладенец, като са
направени еднократни разходи за тръби и помпа за осигоряване на водата.
Реализацията на продукцията е чрез пряка дистрибуция.Имаме сключен договор с
фирма Систи ООД- занимава се с търговия с плодве и зеленчуци.Тя идва със собствен
транспорт до селото-8 км разстояние от града, в които продава и купува продукцията ни след
прибиране на реколтата по цени за картофа 0,50 лв/кг при добив 1000кг/дка, приход 1500лв;
домати-0,45 лв/кг при добив 3000кг/дка, приход 4050; пипер 0,55 лв/кг при добив 3000кг/дка,
приход 4950. Постоянни разходи- ел.енергия, амортизация, телефон, лични нужди, питейна
вода, данък сгради и такса смет,храна, оборудване,др.Променливи разходи-горива, ремонт,
тор, препарати, семена; заплати на наетите временно; не отчитяме работна заплата на
семейството ,а ползваме дохода от продажба на продукцията минус разходите
Ние нямаме проблеми с реализацията, а и не се съобразяваме с съседните
стопанства.Конкуренцията при нас липсва, защото в селото има само една кооперация, която
произвежда зърнени култури и останалото село произвежда само за свои нужди, без да
продава. На база малкия размер и производство ние не отделяме средства за реклама и
промоции.Все още обмисляме възможноста да закупим още 10 дка земя и да разширим
производството; но за това сте са необходими поне 5 000лв за земя, торове, препарати,
работна ръка и т.н.
Цялото производство е за пазара в областта .Ние сме твърде малки да мислим за по
голяма реализация и износ. Сключения договор за продагба с фирмата ни осигорява реализация
на цялата реколта – минус заделеното за храна от семейството ми.
В съвременното производство и развитие на пазарните отношения много са важни
изискванията за качество и чиста продукция.Стремим се да влагаме по малко химикали като
йфрим предимно с оборска тор, пръскаме с бордолезов разтвор с минимално количество
химикали.То разчита главно на местните ресурси, зависи от поддържането на
екологичните баланси и биологичните процеси в оптимално състояние, като се цели
създаване на устойчива земеделска система. При този тип земеделие естествената
продуктивност на растенията,и почвата, се съчетава със запазване и подобряване
качеството на околната среда и особено на почвата и почвеното плодородие. Намаляват
се до минимум страничните вложения в земеделската система. Селскостопанската
продукция трябва да бъде не само качествена, но и да се получава по най-
екологосъобразни начини. Тя е резултат от действието на положителни фактори. Тези
методи обокновенно са по-евтини, често те не изискват допълнителна работна ръка. Те
са специфични, но е важно че те нямат странични ефекти като при прилагане на
пестициди като устойчивост към пестицидите, нежелани химични остатъци в
продуктите, и околната среда и унищожаване на полезни насекоми
Противоречията между селското стопанство и биоразнообразието по
никакъв начин не са неизбежни. С помощта на устойчиви селскостопански практики и
промени в селскостопанските политика и институции, те могат да бъдат преодолени.
Историческите сведения, а и съвременни наблюдения сочат, че поддържането на
биоразнообразието трябва да се интегрира в селскостопанските практики
Фамилното стопанство е ръководено от семейството ми , което влага
цялото си време за труд в собственото стопанство; собственици са членовете на
семейството ми, участващи във производството активно за получаването на допълнителни
доходи;Използват се в голяма степен собствени ресурси за производство- земята, труда на
членовете на семейството, складови помещения и др.; То се състои от 6 души-
родителите ми, баба и дядо и аз и брат ми.Стопанството се превръща в стил на живот,
средство за получаване на доходи, необходими за съществуване и препитание и
формиране на наследствени земеделски производители;
Проблемите с ограниченията, които произтичат от относително дребния размер на
семейния бизнес, които се явяват негативна черта на фамилния бизнес като цяло и
отслабват пазарните му позиции, на практика намериха своето разрешение. Участието на
фамилните стопанства в разнообразни формирования - сдружения, маркетингови
кооперативи, съюзи и др., промени пазарните възможности и помага да се преодолеят
предимствата на крупните продавачи и купувачи.
Пипер
Страната ни е един от големите производители на пипер.Производството му у нас
е насочено към ранни, средно ранни сортове, както и производство на червен пипер за
мелене.Съществува голямо многообразие във формата на плода на различните сортове
пипер: едроплодни дълги пипери - Сиврия 600, Златен медал 7, Албена, Бяла капия 1,
Куртовска капия 1619, Вертус, Капия 1300 и др.; едроплодни широки пипери -
Калинков 805, Бял Калинков, Момино сърце, Шуменски ратунд 1013;дребноплодни пи-
пери - Чорбаджийски, Джулюнска шипка, Пловдивска шипка, Бяла шипка и др.
Полско производство. полски сортове пипер са, Софийска капия , Бяла шипка.
Златен медал 7, Албена
Производство на разсад. Сортовете пипер за полско производство се отглеждат
задължително чрез пикиран разсад в полутопли парници. Подготовката им за сеитба е
като при доматите производство. Най-подходящ срок за сеитба до 15 март. Сеитбената
норма е 10-12 г/м
2
, като за производството на разсад за един декар са необходими 100-
120 г семена. Сее се ръчно. След засяването семената се покриват с добре разложена,
оборска тор. До поникването се поддържа температурен и въздушен .режим, и се води
борба с плевели и болести. Растенията се пикират във фаза втори същински лист на
разсада на 8x8 или на 10x10 см. За да се осигури бързо възстановяване на кореновата
система на пикираните растения, през първите два-три дни температурата се поддържа с
2-3 °С по-висока от оптималната (18-20 °С), а влажността на въздуха 70-75%. До
изнасянето на разсада грижите са насочени към поддържане на оптимален
температурен режим, проветряване, подхранване и закаляване. В момента на изнасяне
на полето растенията трябва да са с къси (20-25 см) и добре оформена коренова система.
Изнасяне на разсада на полето. Подходящи са леко глинесто-песъчливи почви,
богати на хранителни вещества. Добри предшественици са зеленият грах и фасулът,
тиквовите култури, разораните треви, люцерната или житните. Не се отглежда след
зеленчуци от сем. „Картофови". Най-добре е растенията да се отглеждат на лехо-
браздова повърхност с висока леха и бразди. Пиперът реагира добре на торене с
органични и минерални торове. Пиперът за полско производство се засажда от 25
април до 5 май, когато температурата на почвата е 16-20°С и е преминала опасността от
слани;схеми на отглеждане са: 60 х 20-25 см (по две растения). Засаждането може да е
ръчно, а поливането - браздово.
Грижи през вегетацията. Свеждат се до окопаване, поливане, борба с болести и
неприятели. Първото окопаване е на дълбочина 5-6 см 10-12 дни след разсаждането.
Второто е на 6-8 см - 10-15 дни след първото. Третото окопаване е около 20 дни след
второто. През вегетацията пиперът се окопава 4-5 пъти. Поливките до плододаването са
2-3 между 10-17 дни, а след олододаването - 8-10 пъти през 6-8 дни, като поливната
норма е 35-40 м
3
вода на декар. Подхранването на пипера с амониева селитра се
извършва двукратно - при второто и при третото окопаване.
Прибиране и добиви. Зеленият пипер се прибира, когато плодовете достигнат
характерните за сорта едрина, маса, външен вид и вкусови качества, специфични за
сорта. Започва през втората половина на юни и продължава до края на септември.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 май 2020 в 08:24 студентка на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биология, випуск 2012
26 май 2020 в 21:13 в момента не учи на 29 години
24 фев 2019 в 12:17 студентка на 35 години от София - УНСС, факулетет - МИО, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
03 дек 2018 в 13:35 родител на 58 години от Пловдив
27 авг 2018 в 09:41 потребител
18 апр 2018 в 12:50 в момента не учи на 53 години
28 фев 2018 в 12:52 студент на 36 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2008
12 авг 2017 в 09:48 студент на 32 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2013
11 май 2017 в 10:05 ученичка на 26 години от Сливен - ПМГ "Добри Чинтулов", випуск 2012
05 яну 2017 в 12:36 учител
 
Домашни по темата на материала
Дневник за преддиплопна практика ПОМОЩ!!
добавена от Merjito 13.05.2012
0
67
Моля ви за помощ,не мога да намеря никакви материали за тази тем,а ми е много спешна!Благодаря предварително!
добавена от doni909090 16.04.2012
1
20
Подобни материали
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
722
·
35
·
14,050
·
751

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Аграрна икономика

01 юли 2008
·
194
·
1
·
474
·
87

Две теми в помощ на студенти по специалността "Аграрна икономика".
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
181
·
12
·
2,104
·
65

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
 

Аграрна икономика

09 сеп 2008
·
303
·
9
·
1,656
·
164

Икономика и земеделска иконимика от преподаватели в Aграрен университет.
 

Градински фасул (пищов)

28 апр 2008
·
111
·
9
·
5,609
·
170

Използва се за консервиране, замразяване след или без термична обработка. Има много високи хранителни качества. Разпространение – в цялата страна...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Отглеждане на зеленчуци (курсов проект по фамилно стопанство)

Материал № 112270, от 16 мар 2008
Свален: 439 пъти
Прегледан: 402 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,307
Брой символи: 20,178

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отглеждане на зеленчуци (курсов проект по фамил ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения