Големина на текста:
Конспект и помощни материали за ДЗИ по БЕЛ- 12.клас
1.Христо Смирненски(1898-1923)-роден в Кукуш, Македония.Поет трагик, патетик,
сатирик. Поет урбанист. Наричат гослънчево дете на българската поезия”, „вечният
юноша”, „певец на революционния устрем”. Поет новатор, който свързва в творчеството
си реалистични със символистични елементи (постсимволизъм). Поезията му е
потвърждение на настъпилия през 20-те г. на 20. век естетически прелом в
национален и в световен мащаб, художествено отражение на превръщането наробав
творец на света.Основни теми в стихосбиркатаДа бъде ден!“(1922г.): страданието на
хората от социалното дъно и копнежът по революция. Основен топос- градът, улицата,
барикадата.Нов лирически герой: работникът, пролетарият, революционните маси,
ний”, „ разбунените тълпи”- всички унижени и оскърбени, „децата на града”, които
искат да променят социалната си съдба.
-Цикълът Зимни вечери”(своеобразна поема) е построен по принципа на
мозайката- чрез редуване на образи и картини в 6 фрагмента се получава една
обобщена визия за света на злото и неговите невинни жертви- „децата на града”.
Персонажи са хора от градската беднота, от социалното дъно- „безхлебен баща”, който
ругае непотребния си живот, нещастни деца, ридаеща жена ,слепият старик, болни и
умиращи.Цикълът е изграден като своеобразен лиричен репортаж- лирическият
говорител върви в покрайнините на града сред зимната мъгла(символ на студенината и
на изгубената човешка идентичност) и е наблюдател на потресаващи картини на
човешката нищета. Той съчувства на неговитебедни братя”-обречени навечната
бедност и грижа”.Мрачен, потискащ е финалът на творбата- чрез алегоричния образ на
снежинките, които в локвите стават на кал, се внушава идеята за трагичната участ на
социалните аутсайдсери.
- «Старият музикант- стихотворението е от цикъла Децата на
града”(1921г.)Лирически персонаж е старият музикант , който живее в един
дисхармоничен и жесток свят на социална несправедливост.Той е беззащитно,
безпомощнодетена града- ограбил човешкото в човека.Старческата му цигулка
печално припява рефрена за трагичната му участ. Пейзажът(„зимните вихри студени”) и
олицетворението(„ А зад гърба му пристъпя Смъртта”) акцентират на идеята, че
животът му е перманентно умиране.
- „Цветарка-романтичният пейзаж в началото(„Тази вечер Витоша е тъй
загадъчна и нежна”) е в контраст с хиперболизирания образ на умъртвяващия
град(„скрил в гранитната си пазва/ хиляди души разбити”).Съдбата на цветарката, на
красивото бедно момиче, е предопределена от социалния и статус.Хубостта и ще се
превърне в разменна монета в един антихуманен свят(„че цветята се купуват , а и тя е
чуден цвет”)
- Юноша- емблематична творба на Смирненски. Лир.герой е застанал на прага
на живота („Аз не зная защо съм на тоз свят роден”) и изживява прехода към зрелостта
и познанието за смисъла на своя живот. Зад светлите надежди и бляновете („ да срещна
живота по друм от цветя”) младият човек съзира мрачните контури на реалността(„в
полумрака видях изтерзани лица”) и прави своя житейски избор- да участва активно в
радикалното преобразуване на стария, антихуманен свят.
Без да питам защо съм на тоз свят роден,
аз ще знам защо да умра
Въздействащи са образите символи на революцията („барикаден пожар”, „ураган
от души”, „пир непознат”), маркиращи пътя нанова зора”- човешката свобода.
Революционният устрем по социална справедливост в стихотворенията Ний” ,
Йохан”„Да бъде ден!”.Представата за революцията като Апокалипсис и Сътворение.
Ролята на светлинната образност
-„Ний“-тук се очертават двете основни теми в поезията на
Смирненски:драмата на социалното страдание и назряващият протест, предчувствието
за революция.Основен художествен похват е контрастът( „Ний всички сме деца на
майката земя,/но чужда е за нас кърмящата и гръд“..........Но иде ден на съд!Над майката
земя/надвисва ураган“).Тований“, повторено 11 пъти, акцентира на лирическия герой-
мащабен колектив,угнетените маси, романтично извисени тевъзбунени вълни“.
- „Йохан“-стихотворението е отпечатено в сп.“Червен смях“(1921г.) и
пресъздава въстанието на берлинския пролетариат през 1919г., и героичната смърт на
немския работник и революционер Йохан на барикадата.
? Да бъде ден!“-заглавие на стихотворението , дало име на стихосбирката.О
сновен мотив е разрушаването на стария свят(чийто символ е мракът на черната нощ) и
сътворяването на новия чрез революция.ИмперативнотоДа бъде ден!“(алегоричен
образ) еразбунениявик на тълпите- творци на новия свят.
2.Гео Милев(1895-1925).Роден е в с.Раднево, Старозагорско. Феномен в
културния ни живот през 20-те години на 20.век .Енциклопедична личност- поет,
публицист, литературен критик, преводач, полиглот.Творец с модерно съзнание- баща
на българския експресионизъм, стремящ се да европеизира българската литература.
Сп.”Везни”(1919-1922г) - трибуна на експресионизма.Модерният творец разкрива бунта
в неговия екзистенциален, социален и естетически смисъл. Сп.”Пламък”(1924г.) - израз
на новата естетическа програма на автора- единство на изкуство и живот, творец и
народ. Ан.Страшимиров казва за Г.Милев: „Такива личности се раждат веднъж на сто
години
Септември”(1924г.) е модернистична поема, публикувана в кн.7-8 на
сп.”Пламък”, по повод на годишнината от Септемврийското въстание.Тя е ехо от
разделно време и експресионистичен славослов на бунта. Стихотворението е израз на
една чувствителна душевност, поразена от ужаса на политическия терор и на едно сърце,
откликващо на вековния протест нароба”.Състои се от 12 фрагмента, които разкриват
величието(І- VІ фрагмент) и трагизма(7-12 фрагмент) на бунта . В поемата има 2 пласта
на изображение:конкретноисторически(Септември 1923г.) и философски обобщаващ.
Разкриват се общочовешките проблеми за: бунта като вечна човешка същност ; вярата
и неверието; изстрадания път към свободата; престъплението и възмездието; човека
като творец на битието .Това е лирическа, безсюжетна поема, чиято цялост се крепи на
колажния, фрагментарен, смислово цялостен образ на народа(„неудържими/ страхотни/
велики:народ!” Единственият индивидуален герой е поп Андрей, който в знак на протест
хвърля граната в божия храм и умира- „велик, сюблимен, непостижим”. В
апокалиптичните картини на погрома доминира суровият реализъм.На изпитание са
подложени изконни ценности.Тревожно,драматично отеква въпросътЩо е отечество?”
Във финала се внушава идеята, че народът е победен(въстанието е удавено в
кръв) физически, но не и духовно.Фикцията Бог е срутена(„Долу Бог!”), небето е
превзето от човека(„Ще възкресим ний човека/ свободен в света”).Това е израз на
естетическия принцип на експресионизмаЧовекът преди всичко!” Светът се преобръща,
картината на социалния ад се превръща в картина на социалния рай (”Септември ще
бъде май!........„Земята ще бъде рай/ ше бъде!”). ПоематаСептемвриелебедовата
песенна Г.Милев, „оптимистична трагедия”.
3.Атанас Далчев(1904-1978).Роден е в Солун. Поет философ. Интелектуална
поезия.КръгътСтрелеци призивът зародно изкуствопрез 20-те и 30-те г. на 20. век.
Реалист, който естетизира грозното.Отрича символистичната поезия(нарича ямъртва
поезия“). Диаболистични елементи(страх и ужас от смъртта).Песимистичен възглед за
света, който гради потискащите послания за къща без стопанин, дом без уют,
съществуванебез ни една любов, без ни едно събитие”, живот без смисъл. Трагедията
на урбанистичния човек, обрекъл се на самота, изгорил всички мостове между себе си и
света.Вещите-знаци на човешкото отсъствие, на отчуждението, на сивото и потискащо
битие в стихосбиркатаПрозорец”(1926г.).Автор е на стихосбиркитеПариж“(1928г.),
Ангелът на Шартър“(1943г.); и наФрагменти“(1967г.)-афоризмии .Драмата на един
абсурденживот неживянв стихотворенията Болница”, „Стаята „ „Къщата”,
,,Камък”, „Дяволско”. Алтернативи на неживения живот са : единението с неговата
първична свежест(„Молитва“); „блаженството на нищий духом“(„Нищий
духом“);невинността и простотата на детското светоусещане
-В стихотворениетоБолницадрамата на личността се разкрива сред зловещата
и потискаща черно-бяла предметност(„бяла варосана зала“, „бели легла“,“черни
ръце“).Животът изтлява и звънът наголемия стенен часовникотмерва
коварно изтичащото време, отвеждащо към смъртта.Хората не са представени в
своята цялостност, а чрез поредица от синекдохи.Човешкото тяло е разчленено налица
меланхолни“ , „очи, може би вгледани в другия свят“-символ на разпадащата се
екзистенция.
-„Къщата“-човекът обитава своя дом, но не живее в него.Той
съществува, без да без да знае кой е.Единственото сигурно притежание на лирическия
човек е познанието за безсмислието на неговото съществуване(„Сам дяволът я сякаш
дал под наем/но неизвестно кой е наемателят“).В стихотворението има диаболистични
елементи- страх и ужас отчерната сянкана смъртта.
- „Стаята“- това не е уютният и споделен дом на човека, а четири стени,
заграждащи неговата самота.Стая без топлина, дом без стопанин(„в тази стая не е живял
отдавна никой“).Сегашността е мъртва-„часовникът е млъкнал“, времето е превърнало в
безжизнен прах всичко.Вещите доминират-те са знаци на отсъствие на човешко битие,
на неговото безсмислие.
- „Дяволско“- заглавието насочва към естетиката на диаболизма, към
демоничното отчуждение между хората.Страдащ и самотен, лирическият герой лежи в
стаята, под покрива“, трагично осъзнаващ празното, безследно изтичащо за него време в
животаад“.Сблъсъкът назатвореното“, ненужно битие с динамичния живот навън,
невъзможността на лирическия герой да преодолее преградата между себе си и хората,
провокира яростта на лирическия герой.Той замерва хората / с пръст от старите
саксии без цветя“.Негов спасителен бряг е смъртта.
- „Камък- лирическият герой търси загадката на битието(Камък,истината в
теб прозрях/ вечно и свето е само мъртвото/живото живее в грях“).Камъкът е
символ на мъртвото - той не греши, не ражда, не е роден, но и не живее.Той не може да
бъде раздвоен от чувства, пориви, алтернативи- като човека. Антипод на святата
каменност е уникалният човек-той трябва да се примири с мъдрия природен закон за
преходността.
- „Книгите”- стихотворението разкрива драмата на интелектуалеца , на ерудита,
за когото познанието е било смисъл на живота, но в един момент е настъпила печалната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конспект и помощни материали за ДЗИ по БЕЛ за 12-ти клас

Конспект и помощни материали за ДЗИ по БЕЛ за 12-ти клас. В съкратен вид са представени изучаваните автори и произведения, както и някои правописни и пунктуационни правила...
Изпратен от:
viviana1970
на 2014-10-17
Добавен в:
Упражнения
по Български език
Статистика:
267 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Български език за Ученици несваляни с 11 - 20 страници Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
какво изразно средство е използвано в братчетата на гаврош
добавена от dimitarmitev6794 27.03.2020
0
13
Човекът и неговите екзистенциални прозрения в стихотворението "Песен за човека" на Вапцаров
добавена от trayana.kalinova 19.03.2020
0
4
ЛЕКСИКОЛОГИЯ. Спешно! Материал.
добавена от geri_petrovaa 06.11.2018
0
10
Препишете изреченията в тетрадките си редактирайте където е необходимо.
добавена от nikolai.chingov 05.05.2019
1
20
Направете изводи за пунктуацията на сложните съставни изречения.
добавена от dora.vencislavova 15.04.2019
1
8
Подобни материали
 

Капитализъм

04 окт 2009
·
33
·
2
·
358
·
41

Битува мнението, че християнските добродетели са забравени поради преминаването на стопанството към капиталистически начин на функциониране...
 

Влиянието на обществото върху човека (есе)

20 мар 2007
·
907
·
1
·
253
·
84

Когато говорим за влияенето на обществото върху поведението на един човек и за формирането му като личност не можем да пренебрегнем какви са биологичните предпоставки за социализирането му.
 

Коя съм аз ? ...

28 май 2008
·
32
·
1
·
155

Успях да преодолея страха, като се изправих срещу него. Лутах се докато се реша да кажа “не“, за да живея собствения си живот, а не живота на Другия.
 

Стремежът към любов, щастие и свобода – основен двигател на човешкия живот

06 яну 2008
·
711
·
2
·
175
·
161
·
4

Човешкият живот е изпълнен и осмислен от чувства и емоции. Основния двигател на човешкото съществуване е стремежът за намиране на собствен път към щастието, любовта и свободата...
 

Не само с хляб ще живее човек, но и с последиците от всяко свое дело

06 яну 2008
·
255
·
2
·
333

В началото бе Словото…И Бог създаде Словото, за да научи човека как да живее. Даде му десет Божи заповеди, за да направи живота му по-добър...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Български език
Граматика за 10-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 10 клас
Тестът е изпитен за края на 1-ви срок в 10. клас по новата програма. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
47
1
8 мин
24.10.2019
Входно ниво за 7. клас - БЕЛ
входен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът е общ - по български език и литература и съдържа 22 въпроса, повечето само с един верен отговор. Може да се ползва и като тест за изходящо ниво в 6. клас.
(Лесен)
22
165
1
3 мин
01.10.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Конспект и помощни материали за ДЗИ по БЕЛ за 12-ти клас

Материал № 1122473, от 17 окт 2014
Свален: 267 пъти
Прегледан: 418 пъти
Предмет: Български език
Тип: Упражнение
Брой страници: 18
Брой думи: 7,053
Брой символи: 42,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конспект и помощни материали за ДЗИ по БЕЛ за 1 ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  2 години
145 6

Силвия Денчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  30 години
76 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала