Големина на текста:
КОНЦЕПЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ВЪВЕДЕНИЕ
От древността до наши дни земеделието е основна човешка дейност, осигуряваща
прехраната на населението на планетата. Многофункционалният и комплексен характер на
съвременното селско стопанство определят огромното му значение за прогресивното развитие
на обществото. Чрез производството на продукти от растителен и животински произход за
храна, натурални влакна и суровини за промишлеността, то осигурява задоволяването на
базисни човешки потребности, като едновременно с това е източник на доходи и заетост за
голяма част от населението в селските райони на отделните, страни. В същото време,
развитото земеделско производство е изходна база за функционирането на голяма част от
останалите икономически сфери на дейност като преработвателна промишленост, търговия,
транспорт, наука, образование и др. Понастоящем земеделието може да се Определи като най-
екстензивно развиващата се производствена система. За осигуряването на 98% от продуктите,
задоволяващи-непосредствените потребности на световното население от храна и цялата
суровинна база за дървообработващата промишленост в глобален мащаб, се управляват 70% от
екосистемите в умерените и тропически климатични пояси на планетата.
Развитието на земеделието от зората на човешката цивилизация до началото на 20 век
има за цел основно осигуряването на прехрана и може да се характеризира като примитивно и
екстензивно. Прилаганите земеделски обработки са в най-опростения си вид, с незначителни
или дори липсващи външни вложения, осигуряващи по този начин производството на
екологично-чиста продукция и максимално опазване на ограничените естествени ресурси.
Това, на пръв поглед хармонично развитие на земеделското производство започва да се
нарушава в резултат от все по намаляващото съотношение между количеството на
разполагаемите природни ресурси и постоянно увеличаващия се брой на населението на
шишетата. Още Томас Малтус през 1798 г. предупреждава за нарастващата опасност по
отношение задоволяването на продоволствени те нужди на бъдещите поколения.
В отговор на задълбочаващия се проблем, свързан с недостига на обработваеми площи
след Втората световна война в много от развитите държави, като САЩ и страните от Западна
Европа, земеделието преминава към т.нар. индустриален модел на развитие, основан на
постигнатия напредък в сферата на науката и технологиите. С оглед рязко увеличаване
продуктивността на растениевъдното производство, целящо посрещане на постоянно
1
нарастващите потребности на човечеството от храна и облекло, силно се повишава размера на
влаганите в производствения процес ресурси, като минерални торове и синтетични пестициди.
Практикуваните до този момент опростени земеделски обработки отстъпват място на
агротехнически мероприятия със значителна степен на механизация, а традиционните сортове
растения, биват замествани от такива с висок продуктивен потенциал. В същото време обаче,
започва да назрява конфликт между стремежа на човечеството към поддържането на
постоянен темп на увеличение на производителността на влаганите в земеделието ограничени
ресурси и необходимостта от опазване на околната среда. В резултат от засилената
индустриализация на земеделието започват да се проявяват множество негативни ефекти
върху състоянието на цялата екосистема, свързани най-вече със замърсяването на почвата,
въздуха и водата. Унищожаването на ограничените природни ресурси и съответно
невъзможността за посрещане на продоволствените нужди на бъдещите поколения, се
превръща в сериозна заплаха пред развитието на обществото.
Опасността от бъдеща разруха на околната среда предизвиква силна реакция в
обществото и през 70те години на миналия век, учените-еколози се обявяват категорично
срещу външните вложения в селското стопанство и причиняваното от тях замърсяване на
природата. Изведените на научна основа концепции и дейността на групата за
възстановяващо/алтернативно земеделие”, акцентиращи върху значението на естествените
природни процеси и агро-екологията за устойчиво производство на растениевъдна продукция,
поставят основата на екологосъобразното земеделие. На преден план излиза теорията за
устойчивостта на земеделието, чиято холистична рамка е очертана в доклада на Световната
комисия по околната среда и развитиетоНашето общо бъдещеи се основава на
съществуващите многостранни връзки между земеделието, околната среда, икономиката и
обществото. Терминътустойчиво земеделиепроизлиза от понятиетоустойчиво развитиеи
се характеризира като екологично, икономически и социално жизнено, хармонично и
балансирано развитие (ЛУСЕБ, 1987). Устойчивостта се превръща в основна цел на
земеделието,, науката и политиката и неизменна част от дейността на множество
международни институции, като Организацията по земеделието и прехраната, Световната
банка и др.
Определенията за същността на устойчивото земеделие, чиято основна цел е
удовлетворяването на сегашните л бъдещи човешки потребности от храна, понастоящем се
концентрират основно върху трите стълба на устойчивото развитие, а именно, неговата
2
икономическа ефективност, екологична съвместимост и социална отговорност.
Многофункционалният характер на съвременното селско стопанство, като динамичен процес,
едновременно обвързан и зависим във времеви и пространствен аспект от състоянието и
промените в околната среда, климата, политиката, икономиката, технологията и обществото
като цяло, както на микро, така и на макро равнище и многообразната същност на
устойчивостта, създават широко поле за интерпретация на понятиетоустойчиво земеделие".
Различните обществени групи, като земеделски производители, икономисти, учени, политици,
съобразно техните индивидуални възгледи акцентират върху различни аспекти и нюанси на
това понятие, което води
Организацията по храни и земеделие с специализирана агенция на Обединените нации,
която провежда политика за преборваме с глада в международен обхват. Тя работи като
неутрален форум, където всички нации се срещат като равни, за да договарят споразумения и
да дебатират за политиката в тачи област
до голямата палитра, от плурализъм при дефинирането на устойчивостта. Това се
определя от факта, че докато екологичните аспекти на устойчивостта до голяма стенен са
научнообосновани, то социално-икономическите аспекти по-скоро са субективни, бързо
променящи се и в голямата си част са предмет на дивергентни и противоречиви възгледи.
Много често, устойчивото земеделие се определя като пакет от установени земеделски
практики в рамките на т.нар. „органично земеделие”, „екологично земеделие”, „алтернативно
земеделиеи т.н. Устойчивостта па земеделското производство по същество се отнася до
способността на земеделските системи да се развиват със стабилни темпове, адаптирайки се
към протичащите промени във времето и пространството по отношение на основните
параметри на обкръжаващата ги среда, влияещи върху тяхното развитие. В тази връзка,
устойчивото земеделие трябва да се разглежда в контекста на конкретната ситуация и
съобразно текущите световни тенденции в земеделското производство”.
Неравномерното разпределение на поземлените ресурси и населението на планетата и
същевременно постоянно нарастващата издръжка на производството па храни, която през 1997
г. възлиза на 1,3 трилиона долара, както и наблюдаваните през последните няколко
десетилетия в световен мащаб драстични промени в земеделския производствен процес и
продуктивността на производството, налагат устойчивостта на земеделието да се разглежда в
контекста на протичащите процеси в глобалното развитие. Силният напредък и постиженията
в науката и технологиите от една страна и постоянният темп на увеличение на населението на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 фев 2020 в 09:54 в момента не учи на 34 години
29 май 2017 в 20:28 студент на 33 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Икономика на туризма, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Анализ, прогнозиране и планиране на ресурсите на предприятието

01 май 2007
·
1,922
·
3
·
301
·
160
·
1

Развитието на определена дейност е свързано с използване на ресурси. Те формират имуществото на предприятието и основния капитал.
 

Теоретични основи на икономическия анализ

08 юни 2007
·
441
·
2
·
614
·
125
·
2

Пищови по икономически анализ...
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
211
·
16
·
1,428
·
247

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Данъчна политика

06 фев 2008
·
362
·
26
·
6,322
·
175
·
1

Съществуващата българска данъчна система не е пригодена към условията на свободна пазарна икономика. От съображения, свързани с получаването на приходи, постигането на справедливост и икономически неутралитет се налага вземане на бързи мерки....
 

Лекции по икономически анализ

12 ное 2008
·
193
·
40
·
8,600
·
165
·
1

Лекционен курс по икономически анализ при доц. Казашка.
1 2 3 4 5 » 11
 

Концепции за устойчиво развитие на земеделието

Материал № 1122057, от 15 окт 2014
Свален: 8 пъти
Прегледан: 170 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 6,152
Брой символи: 40,020
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала