Големина на текста:
ОБЩЕСТВО, АУДИТОРИЯ, ПУБЛИКА
В своето ежедневие всеки един човек по един или друг начин
осъществява комуникация с околните. Това, което може да се каже, че в
съвместната си дейност обществото като цяло предполага контакти и
разменянето на информация между отделните публики и аудитории.
Благодарение на комуникациите обществото, отделните публики и
аудитории могат да постигат своите цели. Това налага изграждането на
комуникационна система, която да осигури обмен на информация между
обществото.
Многобройни са определенията, които могат да се дадат за
обществото, аудиторията и публиките. Основното във всички е
подчертаването на целенасочения характер на предаване на съобщенията,
основано на определена система от знаци и възприемане на дадено
съобщение като необходима характеристика на комуникационния процес.
Задължително е да се вземе под внимание факта, че между трите
понятия съществува пряка връзка. Различията са много малки и
несъществени, но все пак се наблюдават такива. Под „общество" следва да
се разбира „общото количество лица".Това понятие е най- общо и в себе си
съчетава понятията аудитория и публика. Под „аудитория" най- общо
следа да се разбира общото количество лица, които могат да приемат
определено послание. Това послание може да бъде получено по различни
начини. Под „публика" следва да се разбира тази част от обществото, към
която точно е насочено посланието.
При всички положения следва да се отбележи, че за да могат
аудиториите, публиките и обществото доволни информацията, която те
получават следва да отговоря на редица критерии. Такива са:
- яснота. Един от седемте принципа на бизнес комуникацията и
връзките с обществеността е яснотата: „Съблюдаването на принципа
„яснота" означава всяко съобщение да бъде предадено така, че
аудиториите, публиките и обществото като цяло да разберат какво точно
иска да се каже с това съобщение. Постигането на яснота в комуникациите
започва с адаптиране. Адаптирането се изразява в пригодяване на
посланията към специфичната аудитория. Очевидно е, че не всички
публики обаче имат еднаква способност да разбират посланието. Не
всички боравят с един и същи речник, нямат еднакви познания за темата
или една и съща ерудиция. Следователно, за да се постигне яснота в
комуникацията, на първо място трябва да знаем с кого общуваме.
Адаптирането започва с визуализиране на аудиторията, т.е. с
определяне на това, което той знае, чувства, мисли. Установено е, че в
много бизнес ситуации адаптирането към различните публики означава
писане на по-ниско от собственото ниво. Това, разбира се, се отнася до
случаите, когато комуникираме с публики с по-ниско образование от
нашето или с публики, които имат по-малка представа от нас за
дискутираната тема. Все пак лесно е да се адаптира темата на посланието
към един определена аудитория. Много по-трудно е това да стане спрямо
цялото общество като цяло. Ако посланието се адаптира спрямо нивото на
най-образованата публика, естествено е да се загуби комуникацията с
публиката с по-ниско образование. От друга страна, ако посланието се
адаптира според нивото на публиката с най-ниско образование ще
рискуваме да обидим интелигентността на първата група публика.
Решението в една такава ситуация е да се избере вторият вариант. За да не
се отблъснат по-високо ерудираните аудитори, могат да се използват
изрази като „както знаете", които ще „омекотят" впечатлението от
посланието.
„Яснотата" се постига чрез избора на правилни думи, които да се
употребят в посланието. Изборът на правилни думи зависи от
способността да се използва езикът, от познанията за аудиториите и от
добрата преценка на предаващия информацията. Всичко това предполага
простота в писането, като се избягват сложни структури, объркващи
аудиториите. Думите и изразите трябва така да се подбират, че да са лесно
разбираеми за онзи, за когото са предназначени, или да бъдат съобразени
със средното образователно ниво на публиката „Лесно разбираемите думи"
са думите, които използваме в всекидневния си речник, тези които имат
точно и ясно значение. Разбира се, това, което е познато за един, може да е
непознато за друг. Тук трябва да се върнем на необходимостта от
адаптиране. Човек следва да използва собствената си преценка при
определяне на подходящите думи, с които да се обърне към дадена
публика Казаното дотук, естествено, не означава, че „трудните думи"
трябва изцяло да се изхвърлят от ежедневния речник. Когато тяхното
значение отговаря точно и недвусмислено на целта ни, не трябва да се
колебаем да ги използваме, но - с мярка, за да не се претоварва речта.
- краткост. Както се посочи, правилният подбор на думи и изрази е
основа за добрата комуникация. Също толкова важно е от тези думи и
изрази да се съставят изреченията. В бизнес комуникацията е особено
необходимо изреченията да се опростяват. Най-общо това означава да се
използват по-кратки изречения. Необходимата краткост е постигната,
когато сме казали онова, което сме искали да кажем с възможно най-малко
думи без накърняване на други принципни изисквания. Другото, което
следва да се уточни е, че колкото по-дълго е едно изречение, толкова по-
голяма е вероятността то да не бъде разбрано. Дължината на изречението
трябва да се определя в зависимост от способността на публиката да поема
информация. Някои проучвания показват, че най-добрата дължина на
изречения, предназначени за хора със средно ниво на образование, трябва
да бъде около 16 до 18 думи. За по-образована аудитория размерът може
да бъде увеличен и обратното. Това не означава, че не биха могли да се
използват и дълги изречения. Не само, че може, но и трябва да се прави,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2015 в 23:55 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
 

Общество, аудитория, публика

Материал № 1121834, от 14 окт 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Човекът и обществото
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,833
Брой символи: 10,001
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала