Големина на текста:
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ И КАРИЕРА НА СТАРТИРАЩ
ПРЕДПРИЕМАЧ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ.
1. Същност и фази на предприемаческото управление
Мениджърът (собственикът) на новото предприятие се занимава с множество проблеми,
които не са типични за управлението на едно "старо" предприятие. Към тях могат да бъдат
причислени:
намиране на необходимите ресурси за производството,
намиране на клиенти,
недостатъчните продажби,
анализ на поведението на конкуренцията,
утвърждаване на търговската марка,
намиране на гаранции за необходимите кредити и много други. Едновременно с това
той е принуден да реализира и нормалния управленски цикъл, а именно: планиране,
организиране, ръководство и контрол върху дейността на фирмата.
Сложността на проблема за управлението на новата фирма (дейност) се крие в
необходимостта както от съвместяването на типичните (основните) функции на управление,
така и на специфичните предприемачески функции. Немаловажно е обстоятелството, че и
двете групи функции (и проблемите, които те решават) имат различна тежест в дейността на
предприемача при растежа на самата фирма. Това прави предприемаческото управление
принципно различно от концепциите за традиционното управлението на фирмата.
Концепцията, която описва тази особеност на предприемаческото управление, се
нарича жизнен цикъл на новата фирма. Нейната относителна простота я прави лесно
разбираема и приложима в практиката. В съдържателно отношение съществуват различни
схващания, но общото между тях е, всеки отделен етап в развитието на фирмата (дейността)
отразява специфични взаимоотношения между мениджъра (собственика) и средата на
фирмата.
Тези взаимоотношения са резултат от различния опит, различните изходни позиции на
предприемачите. В същото време те изразяват желанието на новия предприемач за
икономичност на управленските разходи и адаптивност към конкретните изисквания на
средата.
1
Съдържанието на жизнения цикъл на новата фирма може да бъде представено като:
старт, оцеляване, растеж, устойчиво функциониране, спад, закриване.
Тези специфични взаимоотношения намират конкретно реализиране чрез използването
на различни управленски инструменти. Някои от най-често използваните са:
? организационната структура,
? системата на счетоводно отчитане,
? технически и организационни средства,
? управлението на капитала,
? управлението на персонала,
? системата за контрол,
? заплащането на труда,
? пазарни проблеми и други.
Най-важното, което трябва да знае новият мениджър (собственик), е, че тези конкретни
управленски инструменти "живеят", развиват се и се променят заедно с развитието на самата
фирма (дейност).
Следователно практическата полезност от познаването на жизнения цикъл на новата
фирма (дейност) е, че дава на мениджъра (собственика) знание за това как се променят
конкретните управленски инструменти на всеки един етап от жизнения цикъл.
Целта на оценката на това изменение е създаването на онова необходимо преимущество
в отношението разходи - цена, което да осигури жизнеспособността на новата фирма
(дейност). По-конкретно, създава се възможност за всеки един етап от цикъла на развитие на
новата фирма предприемачът да използва различни от съдържателна и формална гледна точка:
структура, организация, контрол, технически средства, персонал, капитал, заплащане на труда
и пр.
По този начин новият предприемач има възможността да управлява (да намалява или
увеличава) своите разходи за един или друг инструмент на управлението, което от своя страна
е съществен принос в подобряването на отношението разходи - цена или както вече приехме да
наричаме - формулата на успеха на всеки един предприемач.
Следователно предприемаческото управление е такава съвкупност от действия и
поведение на предприемача, които осигуряват динамичност, адаптивност на прилаганите
2
конкретни управленски инструменти и създаващи в крайна сметка конкурентно преимущество
чрез отношението цена -разходи на фирмата в съответния пазар.
2. Управление на старта.
Предприемачите, които практически са изпитали концепцията за жизнения цикъл на
новата фирма (дейност), знаят (а тези, които още не я познават, откриват), че до започването
на същинската дейност (производство и продажби) съществува един не кратък период, в който
практически се влагат не малко труд, енергия, материални и финансови ресурси.
Това е периодът, в който новият предприемач обмисля и преценява своето решение за
собствен бизнес; прави оценка на преимуществата/недостатъците на продукта/услугата, с
която ще излезе на пазара, оценява рисковете, които ще поеме с навлизането на конкретния
пазар и промяната на досегашния си начин на живот.
Тук (както показва практиката) се създават и първите промишлени образци от
продукта, извършва се тяхното вътрешно тестване и проверка на производствената концепция
(организация на производството), откриват се най-достъпните и с най-ниски цени източници на
ресурси. Намира се най-подходящото място за създаване на производствената база, решават се
проблемите с транспорта на персонала, захранването с вода, електричество и комуникации.
Едновременно с това новият предприемач пристъпва към институционали-зацията на
дейността и организацията на производство и продажбите на новия продукт (услуга).
Решаването на всички тези въпроси изисква съответното им управление от страна на
новия предприемач. Това той извършва в първия етап управление на старта с помощта на
създадения за целта предприемаческия план. Практически в първия етап новият предприемач
извършва тестване на реалността на своята идея, на своя план.
3. Управление на оцеляването
Оцеляването на новата фирма (дейност) е критически свързано с разрешаването от
страна на новия предприемач на два основни проблема:
намиране на клиенти за новия продукт;
доказване качествата на новия продукт спрямо конкурентните.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2015 в 23:55 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Финансиране на дейности на български фирми в международната търговия
добавена от mimismim 15.11.2018
3
20
Подобни материали
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
213
·
16
·
1,428
·
256
·
1

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Предприемач

13 апр 2008
·
238
·
2
·
260
·
140

Предприемач е някой, който позволява на себе си да мечтае, може да мечтае и казва на себе си: "Аз мога да изпълня тази мечта!" Това твърди психологът Дов Янай. Предприемачите са тези, които се опитват да задават въпроси, търсят други възможности...
 

Анализ на “ Винпром Хасково “ ООД

18 мар 2006
·
2,948
·
19
·
1,308
·
308
·
1

Характеристика и предмет на дейност на предприятието......
 

Приходи от дейността, приходи от продажби и др. приходи

31 май 2006
·
1,179
·
5
·
508
·
160
·

Според Международните и Националните счетоводни Стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал
 

Постигане на конкурентноспособност в малките и средни предприятия

14 дек 2006
·
646
·
9
·
1,862
·
148
·
1

Предприетите мерки от страна на държавата за подобряване законовата и институционална рамка за развитието на микро-, малките и средните предприятия, създадоха благоприятна бизнес среда...
1 2 3 4 5 » 11
 

Предприемачески профил и кариера на стартиращ предприемач

Материал № 1121545, от 13 окт 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 5,282
Брой символи: 30,478
Цена: 4.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала