Теория на фирмата и фирмена организация
1
ТЕОРИЯ НА ФИРМАТА И ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БИЗНЕСА
1. Икономическа характеристика на фирмата. Фирмата като субект на
пазарната икономика.
В икономическата теория фирмата се дефинира като самостоятелна стопанска единица,
която поема делова инициатива, използва ресурси и осигурява производството и
реализацията на стоки и услуги с цел получаване на печалба.
Всяка фирма е самостоятелен икономически субект, който взема икономически решения,
свързани с организация на дейността си и участието в пазарните сделки. Отделните дейности се
съгласуват и ръководят от предприемачи. Като самостоятелен субект фирмата владее и стопанисва
капиталови активи, сама решава какво, как и за кого да произвежда, но изхождайки от пазарните
стимули, с които се сблъсква.
Зад категорията „фирма” стои разнообразие от образувания с различен статут, права,
организация, мащаби, предмет на дейност. Независимо от техните особености, дейността им
включва три основни и неизменни функции:
- придобиване на производствени ресурси;
- комбиниране и преобразуване на тези ресурси посредством технологиите в готова
продукт;
- реализиране на готовите стоки и услуги на пазара.
Тези функции определят по-важните функционални характеристики на фирмата:
ПЪРВО: Фирмата е свързващо звено между пазара на стоки и услуги и пазара на
фактори за производство. На първия пазар тя е продавач, а на втория – в ролята на купувач. В
тази си функция фирмата се явява като своеобразен предавателен механизъм, който прехвърля
колебанията в търсенето на крайни стоки и услуги върху търсенето на ресурсите, с които те се
произвеждат. Така дейността на фирмата опосредства и връзката между цените на потребителските
блага и цените на производствените ресурси.
ВТОРО: В дейността на фирмата се различава вътрешна и външна среда. Първата
характеризира нейната производствена дейност – комбиниране на производствените фактори и
преобразуването им в крайни стоки и услуги. В това отношение съществено значение имат: изборът
на технологиите, количеството и пропорциите на използваните ресурси, размера на производството,
източника и степента на конкурентоспособност на фирмата.
Външната среда на фирмата обхваща нейните икономически връзки с партньорите на входа
и изхода на фирмата. Организирането на тази дейност засяга проблеми като покупката на
производствени фактори, фирменото поведение при различни пазарни ситуации (пазарни
структури), определянето на оптималния обем продукция и продажна цена, намирането на пазарна
ниша и т.н.
ПРОИЗВОДСТВО
Комбиниране и
преобразуване на
ресурсите в готов
продукт
ВХОД
Покупка на
производствени
ресури
(труд, земя,
капитал)
ИЗХОД
Реализация на
продукцията на
пазара
2
ТРЕТО: Като производител на блага, предназначени за размяна, фирмата е пазарно
ориентирана. Тя може да постигне желаните резултати, ако синхронизира своето поведение със
законите на пазара, с промените в пазарната конюнктура. Пазарът стимулира фирмата към
рационално поведение такова, при което тя избира най-ефективният вариант за производство на
блага.
Възникването и растежа на фирмите в съвременната икономическа теория се обяснява
със способността им да съкращават транзакционните разходи, свързани със сключването на
пазарните сделки. Това са разходите по търсене на информация за потенциалния партньор,
воденето на преговори, измерването на качеството на обекта на сделката, юридическото оформяне
на сделката и правната защита на правата на собственост, риска от опортионистично поведение на
партньорите и т.н. Транзакционните разходи на пазара пряко влияят върху цените и печалбите на
фирмите и тяхната ефективност, а когато те са прекалено високи могат да направят
функционирането на фирмите нерентабилно. Според теорията на Роналд Коуз фирмите могат да
намалят тези разходи като превърнат операциите във вътрешни за организацията (например
доставка на суровинни между две предприятия в рамките на една фирма). Разбира се,
транзакционните разходи се заместват с допълнителни разходи по йерархичното управление на
организацията. Фирмата продължава да расте до тогава, докато транзакционните разходи са по-
големи или равни на тези по вертикалното управление на вътрешните операции на фирмата.
2. Форми на организация на фирмата – характеристики, предимства и
недостатъци.
Всяка фирма е развиваща се организация, която в зависимост от условията за действие
може да приема различни правно-организационни форми.
Едноличната фирма е най-разпространената форма на организация на бизнеса и
исторически най-старата форма на предприемачество. Тя е собственост на едно лице, което владее
всички активи на фирмата, еднолично я управлява и присвоява резултатите от нея и носи
неограничена отговорност за всички загуби, реализирани от фирмата.
Едноличната фирма има следните предимства:
1) Лесно се учредява и закрива, няма бюрократични процедури и разходи за юридически
услуги, малък размер на началния капитал;
2) Целия доход се присвоява от собственика и се облага само с подоходен данък, което е
важен стимул за стопанската дейност;
3) Собственикът разполага с пълна свобода на действията си в рамките на предмета на
дейност на фирмата и законите на страната. Той сам взема решения какво, кога и колко
да работи, като успехът му зависи изцяло от неговите качества;
4) Управлението е улеснено, фирмата може бързо да се адаптира към промените в
пазарната конюнктура;
5) На лице са всички предпоставки за установяване на преки и трайни връзки с
потребителя.
Наред с това, едноличната фирма има и съществени недостатъци, които ограничават
нейното използване като форма на организация на бизнеса. Най-важните между тях са:
6) Малък обем на собствените ресурси, които ограничават възможността за растеж на
фирмата и не и позволяват да преодолява сериозни негативни изменения в пазарната
конюнктура;
7) Кредитните институции са много по-предпазливи при отпускането на кредити, което
създава затруднения във финансирането на фирмата;
3
8) Функционирането на едноличната фирма е свързано с голям риск за нейния собственик.
Неограничената отговорност означава, че ако активите на фирмата са недостатъчни за
покриване на нейните задължения, остатъка се погасява с личното имущество на
собственика;
9) Собственикът сам изпълнява всички функции по управлението и не може да приложи
принципите на разделението на труда;
10) Едноличният търговец работи при високо натоварване, но реализира сравнително ниски
доходи;
11) Едноличните фирми обикновено имат кратък живот или често стават обект на поглъщане
от по-големи фирми – конкуренти.
Независимо от споменатите недостатъци, едноличните фирми са важно звено в
националната икономика. Те подхранват конкуренцията, запълват бързо свободните пазарни
пространства. За това в повечето страни този бизнес е обект на специална подкрепа от страна на
държавата под формата на техническа и консултантска помощ, кредитни и фискални облекчения.
Дружествената фирма обединява собствеността на две или повече лица, които носят обща
отговорност за дейността на фирмата и разпределят печалбата пропорционално на дела, с който
участват. Зад категорията дружествен фирма стоят три различни типове фирми, които се
различават помежду си по степента на отговорност на нейните собственици.
При събирателното дружество (СД) две или повече лица осъществяват съвместна
дейност, като всеки един от тях е неограничено и солидарно отговорен. Тази форма на
организация на бизнеса е характерна преди всичко за семейния бизнес, но като цяло е нестабилна и
нетрайна. Обикновено, след време, събирателното дружество:
- се разпада на няколко еднолични фирми (в зависимост от броя на собствениците);
- се преобразува се в еднолична фирма, като единият съсобственик изкупува дяловете на
другите съсобственици;
- трансформира се в дружество с ограничена отговорност.
При командитното дружество (КД) един (или няколко) от съдружниците е неограничено
отговорен, а останалите отговарят до размера на дяловото си участие в капитала на дружеството,
като могат да контролират цялостната дейност на фирмата и да разполагат с достатъчно права и
свобода при вземане на решения. За разлика от събирателното дружество, при командитното
правата и задълженията на съсобствениците са много по-ясно очертани и вероятността за сблъсък
на интересите липсата на единодействие е значително по-малка.
Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е третата дружествена форма на
организация на бизнеса, при която всички съдружници във фирмата са ограничено отговорни до
размера на дяловото си участие в капитала на фирмата. Тази фирмена организация съвместява
изгодите от по-лесния достъп до капитал, възможността за специализирано управление, разделение
на труда и ограничената отговорност на съдружниците. Неограничената отговорност, обаче, често
подтиква съдружниците към прехвърляне на отговорностите и те не са мотивирани да покажат
пълните си умения у възможности.
В сравнение с едноличните фирми, дружествените форми на организация на бизнеса имат
следните предимства:
1) Разполагат със значително по-голям капитал и възможности за неговото използване;
2) Производствената им дейност е значително по-голяма. Съществуват предпоставки за
вертикална интеграция (контрол върху доставките, снабдяването, пласмента и др.) и
хоризонтална интеграция (изкупуване на конкурентни предприятия);
3) По-голямо доверие от страна на кредиторите поради по-големия капитал, размера на
фирмите и поделянето на отговорността между съдружниците;

Това е предварителен преглед. За да прегледате цялата презентация, натиснете бутона по-долу.

Виж цялата презентация
Преглеждането на цялата презентация онлайн ще ви струва един кредит.
Слайд 1 от 5
свали

Теория на фирмата и фирмена организация

Икономическа характеристика на фирмата. Фирмата като субект на икономиката...
Изпратен от:
Sehi Sehinceto
на 2014-10-08
Добавен в:
Презентации
по Микроикономика
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса

12 юли 2007
·
669
·
12
·
1,884
·
322
·
1

Икономическа характеристика на фирмата. Предприемачество. Форми на фирмена организация на бизнеса и т.н.
 

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса

01 апр 2006
·
1,562
·
11
·
1,817
·
1
·
1

Икономическа характеристика на фирмата, форми на фирмена организация на бизнеса, максимизиране на печалбата – основна цел на фирмата.
 

Приходи и разходи на фирмата

01 апр 2006
·
3,205
·
6
·
1,287
·
1,048
·
3

Приходи на фирмата - общ, среден и пределен приход, разходи на фирмата - явни и неявни разходи, икономически разходи, печалба. Видове печалба - нормална и икономическа и др.
 

Производство на фирми

11 сеп 2008
·
203
·
4
·
853
·
77

Производство на фирмата - преди да постъпят на пазара благата трябва да бъдат произведени, за което са необходими производствени фактори - земя, труд, капитал. Производството се разглежда като процес на преобразуване на ресурсите...
 

Примерен анализ на фирма

02 ное 2011
·
20
·
2
·
832
·
86

Анализ на фирма. Помощен материал по "макроикономика"...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за 1-ви курс на тема "Търсене и предлагане"
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Тест по микроикономика за търсенето и предлагането. Съдържа 13 въпроса по темата, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
576
1
13.11.2013
Тест по микроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитният тест съдържа 11 въпроса по дисциплината микроикономика и е предназначен за студенти от 1-ви курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
11
757
1
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Теория на фирмата и фирмена организация

Материал № 1120574, от 08 окт 2014
Свален: 16 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Презентация
Брой страници: 5
Брой думи: 1,946
Брой символи: 12,840

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на фирмата и фирмена организация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала