Големина на текста:
Правен режим на държавната служба
1.Предмет, система и метод на университетската дисциплина
"Правен режим на държавната служба".
Държавната служба не е много университетска дисциплина всъщност за пръв път тя се е
изучавала в юридическия факултет на софийския у-т през 30-те – 40-те години на
миналия век. Тогава обаче тя се е наричала чиновническо право. Основният лектор е
академик Петко Стайнов. Последните години беше приет закона за държавния служител
който е съпроводен с пакет от подзаконови нормативни актове. Тези нормативни актове
уреждат организирането и функционирането на държавната служба. Както и правния
статут на държавните служители. Безпорно е че проблематиката на държавния режим на
държавната служба и държавните служители е част от административното право, то не е
отделен отрасъл от правото, нито е отделен раздел на правната наука. Но
комплексността и спецификата на отношението в него както и крагъ на участниците в
тези отношения прави възможно и необходимо изучаването на правния режим на
държавната служба като отделна правна дисциплина. Дисциплината правен режим на
държавната служба е публично-правна дисциплина. Тя се занимава с изучаването
предимно на административно-правни отношения. Тези отношения възникват в една
специфична сфера на административното право (държавната служба). Характера на тази
сфера определя и спецификата в нея, които биват два вида:
- класически административни отношения които се отнасят до устройството и
функционирането на органите на държавната служба, действието и обжалването на
административните актове
- специфични админин. отношения- включващи служените правоотношения които
възникват в основа на административен акт
В организирането и функционирането на държанвата служба се намесват и други
клонове : финансово право, трудово право, данъчно право, социално право,
международно право, конституционното право, понякога гражданското право. Предмет
на държаната служба са изучааването на правните норми които регулират държавната
служба и статута на държавните служители. Както и правните отношения които
възникват при организацията и функцонирането на държавната служба и упръжняването
на правата и задълженията на държавните служители. Правните аспекти на държавната
служба и държавните служители включват основните... на персонала които работи в
персонала и осигурява постоянната и непрекъсваема дейност на административните
органи. Обсъжда се правния характер на държавната служба като институция на
държавната служба. Дисциплината обхваща някои основни направления:
-общотеоретични положения които се изучават теоретични подходи към основни правни
понятия и конструкции на държавната служба като предмет система и метод. правен
характер на служебните правоотношения основни принципи и условия за назначаване на
държавна служба някои общи елементи на държавната служба.
- законовите основи на статута на държавните служители в Б-я включително правно
1
историческото сътрудничество на правната служба и държавните служители в Б-я,
актуална наредба, предишно законодателство, в това направление се изучава
обективното право отнасящо се до държавната служба и държ. Служители в нашата
страна.
- сравнително правните и приложни аспекти на правния режим на държавната служба и
държавните служители, които включват две групи въпроси, въпроси свързани с етиката
на държавните служители, админ. Етика, обществена моралност, факторите които
влияят върху правната нужда, специално място е отделено за корупцията, въпроси
свързани с държавните служители в контекста на ЕС, принципите на държ. Служба в ЕС
и статута нба държ. Служители в ЕС.
-сравнително правен подход
2.Понятие за държавна служба.
Държавните институции и органи осъществяват опр. функции и задачи, изпълнението на
законите и другите нормативни актове на държавата и държавните служби е постоянна
задача на държавния апарат. Държавните органи и институции осъществяват своите
функции и задачи непрекъснато. Административните органи имат трайни стабилно
установени правомощия чрез реализирането на които те осъшествяват предназначението
си в държавното направление. Държавната служба е свързана с дейността на държавата и
държавните функции на лицата работещи в държания административен апарат.
Държавната служба е понятие на държавната служба и апарат. Държавната служба е
дейността на физическите лица за изпълнението на определени функции и задачи в
държавните органи и институции на основата на заеманата длъжност в тяхната
структура. Дейността на държавните служители по осъщесвяването на задачите на
държавното управление съставлява упражняването на държавната служба. За да стане
една обществена служба държавна, са необходими две предпоставки : тя да е
организирана от държавата за постигане на целите на тази държава, и да е
регламентирана от правото като специфично нормативно средство за осъществяване на
задачите на държавата. Държавната служба е трайно изградена институция която
осигурява постоянно и непрекъснато функциониране на държавния апарат за
реализирането на държавните цели и задачи. Отделните държавни органи имат своя
компетентност и те я проявяват когато вземат решения или издават актове. Държавната
служба е неразривно свързана с функциониранерто на държавния апарат. Държавната
служба съществува не само при държавните административни органи но и при другите
органи осъществяващи държавни функции. Държавни служители има в народно
събрание, съд, прокоратура, органите на местно самоуправление. Държавната служба не
е непосредствено свързана с производство на материални ценности, тя не е
материалнопроизводствена дейност. Но би могла да бъде дейност по подготвяне на
условията за осъшествяване на материално производство. Чрез държавната служба се
осъществяват функциите на държавата. Функционирането на държавната служба е
свързано с упражняването на държавна власт, при осъществяването на държавната
служба винаги се действа от името на държавата. За целите на изпълнението на
държавната служба при необходимост може да се прибегне и до държавна принуда.
Държавната служба е основен институт на административното право. Държавната
2
служба се осъществява на основата на правото което ще рече че тя е правно
регламентирана. Системата от правни норми, общи и специални уреждат принципите и
правилата на осъществяване на държавната служба, правата и задълженията на
държавните служители, отговорността и зависимостта между функционирането на
държавната служба в различните държавни органи и звена. Държавната служба е правно
регламентирана свързана с упръжняването на държавна власт дейност за осигуряване на
трайно и непрекъснато функциониране на държавния апарат. Няма единствено изрично
нормативно или концептуално определение на понятието държавна служба“.
Административното право изяснява понятието за държавна служба с оглед на въпросите
които регламентира т.е. държавната служба като форма на организация на
административната дейност. Акад. Стайнов обръща внимание на понятието като
установление в структурата на държания апарат което е изградено с оглед да се
организира постоянното и непрекъсваемо осъществяване функциите на държавата.
Според проф. Костов които остоява мнението че основното съдържание на държавната
служба е именно упражняването на държавната власт, проф. Балабанова допълва тези
тези че държавната служба е дейност която по същество е упръжняване на държавна
власт от името на дадена институция. Сполучлив принос към формулирането на
понятието на държавна служба преди приемането на закона за държавния служител има
Конституционният съд на РБ. Белези чрез които се определя държавната служба по
смисъла на конституцията а именно:
- Във функционален аспект според конституцияонни съд държавната служба е по
същество дейност по осъществяване на функциите на държавата от нейно име и
чрез реализирането на нейните органи
- В организационен аспект държавната служба обхваща структурите на държавната
администрация чрез които се осъществяват тези функции.
Конст. Съд приема че държавната служба е дейност за която се получава
възнаграждение тази дейност не е свързана с производството на материални дейности.
Конституционния съд разглежда понятието в широк и тесен смисъл. Така в широк
смисъл държавната служба е осъществяване на държавни функции от задконодателната,
изпълнителната и съдебна власт. Трябва да се прави разграничение между държавна
служба и обществена служба.
3.Държавни служители. Типове системи на държавните
служители
Държавната служба се осъществява от държавни служители. До приемането на закона
за държавните служители съвременното българско законодателство липсваше
нормативно понятие за държавен служител. В българската правна наука и правна
система има богати традиции в сферата на държавните служители. Закона за
държавните служите от 1922 г. В много отношения би могъл да бъде използван като
национален опит в новото законодателство в сферата на държавната служба и
държавните служители. В съотвествие с комунистическата идеология статутът на
държавния служител бе силно пренебрегван бе различено различието м-у статута на
държавните служители и другите категории служители. А кодекса на държ. Служител
не правеше разлика между работници, служители и държавни служители.
Административно правната наука е изградила понятие за държавен служител.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правен режим на държавната служба

Правен режим на държавната служба - лекции. Държавната служба не е много университетска дисциплина всъщност за пръв път тя се е изучавала в юридическия факултет на софийския университет през 30-те – 40-те години...
Изпратен от:
nal
на 2014-10-07
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
110 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
271
·
1
·
150
·
2

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

Конституционно право

07 юни 2006
·
3,019
·
25
·
5,946
·
342
·
6

Развити теми по конституционно право.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
89
1
09.11.2016
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
32
1
1 мин
19.04.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Правен режим на държавната служба

Материал № 1120161, от 07 окт 2014
Свален: 110 пъти
Прегледан: 119 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 7,450
Брой символи: 48,378

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правен режим на държавната служба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения