Големина на текста:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
/стоп капаро/
Днес, ............................................... г. в гр. .................................... се сключи този договор между
1................................................................................................……... с ЕГН ............
…............................
л. . . № ..…............. изд. на ................. ... г. от ....... МВР, гр. .…….…................………с адрес :
..........................................................................................................................……………....................
………………………………………………………………………………………………………………
наричани по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и
2..............................................................................................…......... с
ЕГН ...........................................
л. . . № ....…............ изд. на .......…......... г. от ......... МВР, гр. .…………....................... с адрес :
.........................................................................................................................................…............…....
наричани по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да продаде на КУПУВАЧА своя недвижим имот, намиращ се
на адрес: ......................................................................................……………..................…
негова собственост по силата на ....................................................................................................……
състоящ се от ....
…………………………..................................................................................................
в състояние ................................................................…..........................................................................
независимо дали КУПУВАЧЪТ купува имота за себе си или за трето лице.
Чл. 2. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА договорената между тях цена в
размер на ..................................................................….............................……....... ,
словом ......................................................................................................................................................
…... ,
от която сума днес, при сключване на този договор КУПУВАЧЪТ изплати в брой част от капаро
(стоп-капаро) в размер на …………словом ............................
……………………………………………...
Остатъкът от капарото в размер на …………………словом
…………………………………………….,
ще бъде изплатен до ................................ г. след извършване на необходимите проверки на имота и
представяне на всички пълномощни от страна на ПРОДАВАЧА (подписване на договора от
всички съсобственици), като този договор служи като разписка за платеното от КУПУВАЧА
капаро.
Чл. 3. Останалата сума в размер на .............................................................………,
словом .....................................................................................................................…ще бъде
изплатена по следния начин ..........................................................................................
………………………....…….
Чл. 4. Страните се задължават да сключат окончателен договор най-късно до …….........…
като промяна на договорения срок може да става само по взаимно споразумение на страните по
договора.Ако друго не бъде уговорено между страните, то всяка една от тях се задължава да се
яви на ……. в ….. часа в кантората на Нотариус ….………... № ……. с адрес:….
…………………….
Чл. 5. Разноските по нотариалното оформяне на сделката / местни данъци към общината и
нотариални такси/ се заплащат от .................................................................................……………...
Чл. 6. Платеното капаро се уговаря като неустойка, която неизправната страна ще понесе както
следва. Ако неизправната страна е ПРОДАВАЧЪТ, той ще върне капарото на КУПУВАЧА в
двоен размер в ...... часа на .......... г. на адреса на Нотариуса (чл.4), а ако неизправната страна е
КУПУВАЧЪТ, той губи даденото капаро. Неизправната страна дължи на изправната и всички
виновно причинени вреди и загуби, които са пряка и непосредствена последица от
неизпълнението на този договор. Всяка от страните си запазва правото да иска обявяване на този
договор за окончателен по реда на чл. 19 от ЗЗД и чл. 297 от ГПК.
Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ се задължава при подписване на настоящия договор да предостави на
посредника, ангажиран с изповядването на сделката в нотариална форма ..............
……............ ..........................................................................всички документи, установяващи
правото му на собственост и изискуеми от закона за нотариалното оформяне на сделката.
При липса на някои от тези документи, а именно …………..............................................................
….. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да ги предостави на посредника или Нотариуса в
срок .......................
Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде имота в състоянието, описано в т.1, при наличието
на всички трайно прикрепени елементи към ВиК, ел. и отоплителна инсталация, като владението
ще бъде предадено на КУПУВАЧА най-късно до ………..............................…….……... При
забавяне ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 0.1% дневно от цената по чл. 2.
Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че притежава в пълен обем правото на собственост (правото да
владее, ползва и се разпорежда с имота), че не е прехвърлял имота на други лица, върху имота
няма наложени възбрани, вещни тежести, ипотеки, други предварителни договори, върху имота
нямат никакви права други лица, не е отдаден под наем, не е обект на делба, съдебен спор или
реституция. ПРОДАВАЧЪТ се задължава след сключването на този предварителен договор да не
води преговори с други лица, да не сключва предварителни договори, да не прехвърля имота и да
не извършва, каквито и да било действия, които биха довели до обременяването му с тежести и
ипотеки или биха влошили състоянието му.
В противен случай ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер 10% от цената по чл. 2.
Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да погаси всички направени разходи за ток, вода, отопление,
входни такси и др., във връзка с поддържането на имота, както и данъците на имота до момента
на предаване на владението му. Тези сметки, които ще се получават след въвода във владение на
КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изплати в срок и да предостави квитанциите на
новите собственици. Ако в деня на нотариалното прехвърляне ПРОДАВАЧЪТ не представи
квитанции за платени консумативи, той се задължава да остави депозит в размер на наличните
задължения, който ще му се върне след представяне на квитанции за платени консумативи.
Чл. 11. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера и срока, определени в
договора.
Чл. 12. При повреждане на недвижимия имот, предмет на този договор, след подписването му,
КУПУВАЧЪТ има право на отбив от цената или да иска отстраняването на повредите за сметка на
ПРОДАВАЧА /при значими повреди/.
Чл. 13. Всяко неизпълнение на поетите задължения от страните, свързани пряко или косвено с
изпълнението на поетите дотук задължения, води до незабавното прекратяване на договора и
санкции за виновната страна в съответствие с договореното. В този случай изправната страна
може да призове за свидетели и помагачи всички физически и юридически лица, свързани с
подготовката и изпълнението на този договор.
Чл. 14. При всички случаи на неизпълнение на поетите задължения, виновната страна дължи на
изправната всички плащания по настоящия договор, в едно с неустойка, в размер на 0.5% дневно
за неизвършените плащания или други щети, както и размерът на всички разходи, свързани с
прехвърлянето на собствеността и дължимите държавни, общински и съдебни такси и разноски.
Неизправната страна дължи на изправната и неустойка в размер на изплатената на посредника по
сделката комисионна, съгласно текста на чл.6 от настоящия договор за виновно причинени вреди
и загуби.
Чл. 15. Закъснение, причинено от държавни и общински органи, довело до временна
невъзможност за нотариалното изповядване на сделката, освобождава страните от отговорност за
забавянето и се сключва анекс към този договор, с който се уговаря нов срок.
Чл. 16. При подписването на настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧЪТ заплащат
комисионна от уговорената продажна цена, като посредниците се задължават да оказват
съдействие за нотариалното изповядване на сделката, без да носят отговорност за неизправното
поведение на страните. В случай на разваляне на този договор от ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА,
посредникът по сделката не връща получената комисионна и по силата на закона свидетелства в
полза на изправната страна.
Чл. 17. Страните прочетоха изцяло договора и заявиха, че отговаря напълно на постигнатото
между тях съгласие. Страните заявяват, че са наясно с уговорките на договора, че го сключват по
собствено желание, без чужда физическа или психическа принуда, че никоя от тях не действа при
крайна нужда и не е под запрещение. Този договор отменя всички досегашни устни уговорки
между страните
Чл. 18. Ако в резултат на извършените проверки се окаже, че ................................................
......................
…………...............................................................................................................................
.................................................................... ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови получените
като капаро суми без санкции за КУПУВАЧА и договорът ще се смята за автоматично прекратен.
Чл. 19. ПРОДАВАЧЪТ предоставя на отговорно пазене сумата, изплатена като стоп-капаро
на ............................................................................................, ангажиран с изповядване на сделката
до получаване на остатъка от капарото (в случаи, че не са налице условията по член 18 от
настоящия договор). В противен случаи сумата се връща на КУПУВАЧА, след като бъдат
приспаднати разходите за извършените проверки.
ПРОДАВАЧ: ....................... КУПУВАЧ: .......................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот (стоп капаро)

Продавачът се задължава да продаде на купувача своя недвижим имот, намиращ се на адрес...
Изпратен от:
Dobrinka Paneva
на 2014-10-04
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
283 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Право за Неучащи несваляни с 3 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Държавна и общинска собственост

06 юли 2007
·
733
·
6
·
1,334
·
377

Държавната собственост бива публична държавна собственост и частна държавна собственост...
 

Съсобственост (лекция по вещно право)

06 юли 2007
·
434
·
3
·
615

Една вещ може да принадлежи изцяло само на едно лице. То единствено има собствеността върху тази вещ. Тук говорим за индивидуална собственост. Но има случаи, когато вещта е собственост на две или повече лица. Тогава говорим за съсобственост...
 

Договори - същност

31 май 2007
·
858
·
1
·
258
·
295
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Неизпълнение на задълженията

31 май 2007
·
231
·
1
·
328

Неизпълнение на задълженията - неосъществяване или неточно осъществяване на дължимия резултат.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
111
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
3
1
13 мин
20.08.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот (стоп капаро)

Материал № 1119570, от 04 окт 2014
Свален: 283 пъти
Прегледан: 393 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 1,030
Брой символи: 5,857

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предварителен договор за покупко-продажба на не ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала