Големина на текста:
1.Същност на прогнозирането
Прогнозирането е помощна функцията на управлението и предхожда планирането. При
прогнозирането и планирането се вземат решения сега, а се очакват резултати в бъдешето. Това
поражда проблеми поради променливодтта на външната среда. Прогнозирането може да се
определи като предвиждане на вариенти за развитие в опр.област и вероятност те да се
реализират. Изисквания:
-предвиждане на възможните варианти за развитие-> вариантен арактер- определя по-високата
степен на риск
-голям брой варианти за развитие->прогнозата се концетрира върху основните варианти.
Прогнозите се разработват в 3варианта: реалистичен, оптимистичен и песимистичен
-оценка на вероятността.
Обект на прогнозирането са процесите и явленията, които са важни за дадена организация, но
не зависят от нея.
Видове прогнози:
-по хоризонт-дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
-по обхват-глобални, национални, регионални
-по предмет- икономически, екологични, демографски
-по начин на формулиране на резултатите- с1число, с интервал
-условна и безусловна.
Времевия хоризонт на прогнозите съвпада с времевия хоризонт на плановете, но прогнозата е
дългосрочен документ и трябва да има по-голям времеви хор.от плановете.
*Методи
--формализирани и неформализирани- при форм.има предварително опр.процедура за
съставяне на прогнозата-> загуба на време и ресурси
-методи на тенденции- трендови модели
-нормативни методи
-методи, основаващи се на експертни решения
-методи на качествен анализ
-методи на специфични зависимости
2.*Метод „комитет от експерти”
При необходимост от прогназна инф организациятасе обръща към специалисти в дадена
област. Очаква се, че те ще дадат надежна прогноза.
Задачата на експертите е да даде и мотивира своето мнение за прогнозния показател.
Фирмата може да е обърне към 1експерти или към група. При групата има опасност от налагане
на мнение от експерти с по-висока служ.йерархия или авторитет. Предимствата са голям брой
инф, по-голям опит и знания-> по-качествен апрогноза.
*Метод Делфи
Има групово решение възоднова на многократно събиране, обобщаване, аргументиране и др до
момента на получаване окончателно становище за конкретния проблем. Метода делфи има
предимства пред другите методи: анонимност, статистическа обработка на отговорите на
участниците в проучването, резултатите от един етап могат да се използват на средващия етап.
Недостатъцитена метода са продължителността на изработване на краен резултат, някои от
участниците може да се некомпетентни по даден въпрос, не се знае кога инф е надеждна.
Предимствата са че се използва широк кръг от специалисти, анонимност (няма конфликт на
лични взаимоотношения и авторитет).
*мозъчна атака
Този метод стимулира творческото мислене и изразяване на мнението- за кратко време се
събират множество идеи за обекта на прогнозиране. Процесът протича по предварително
определени правила- без критики-> подкрепа и даразвиване на идеята на другите членове.
*Прогнозиране по аналогия
При този метод се прави съпоставка между дадена ситуация сега и подобна ситуация в
миналото. Смята се, че последиците от миналата ситуация може да се повторят и сега-> трябва
да се обоснове дали има аналогия между ситуациите, задълбочен анализ на избраната минала
ситуация и да се прецени до колко прогнозирането и вярно за новата ситуация.
*Сценарий
Провежда се игра, в която всеки участник има опр.роля. така се прави опит да се предвидят
поредица от събития. При сценария се преодолява консерватизма и се стимулира творческото
мислене, обстойно се изучават отделните характеристики на процесите.
3.Трендови модели- модели, при които времето се приема като независима променлива
(методи основаващи се на тенденциите- прогнозиране но тренд).
Счита се , че в икономиката тенденциите са относително стабилни. Има фактори с трайно
въздействие и случайни фактори. Трендовите модели се стремят да елиминират случайните
фактори.
Трябва да се избере функция, която да съответства на прогнозирания процес, минималния
период, изходните данни-> определят се параметрите на модела.
*Регресионни модели
Моделите се прилагат когато съществуват причинно следствени връзки между зависимата и
независимат апроменлива и факторите. Най-важно при тези модели и да се определят
факторите, които трябва да са включени.
При регр.модели и трендовите модели седи въпросът за надежността на информацията->
прогнозните данни.
За да се осигури необходимата прогнозна инф се използват няколко източника: НСИ, други
институции разработващи прогнози по поръчка, разработване на собствена прогноза.
4.Същност на планирането
Планирането е основна функция на управленския процес.
Планирането като процес показва какво, кота, къде, от кото и как да се извърши. Определя
начина на действие за постигане на ноставените цели.
3групи фактори влияещи върху планирането:
-фактори на външната макросреда- неконтролируеми от фирмата
-фактори на външната микросреда- фирмата може а им влияе
-фактори на вътрешната среда- фирмата ги контролира пряко- производство, персонал.
Особености на планирането:
1)Предвиждане+ оценка на възможностите, опр на целите и ресурсите- имаме
предварително виждане какво и как да се направи
2)Разработван ена различни варианти на плана, от който се избира най-добрата
възможност
3)Гъвкавост и ефективност- правят се промени в следствие измененията на външните и
вътрешните фактори.
4)Плана е средство за намаляване на риска
Планирането не е еднократен акт, а непрекъснат процес, който се извършва на всички равнища
на организацията.
*Предимства и ограничение
Чрез планирането се получава по-пълна представа за цялата система, показва какви изменения
трябва да бъдат направени за да се подобри функционирането на системата, организира се
ефективно използване на ресурсите.
Планът е стимул на персонала- поставяне на цели и задачи-> всеки знае своите задачи->
създават се напрегнати, но изпълними планове.
Ограниченията при планирането са необходимостта от ресурси и забавяне във времето, липса
на инф, проблем с гъвкавостта на плана.
*Принципи
-принцип на участие-вкл в процеса на планиране вс лица, чиито интереси са засегнати. Така се
увеличава качеството на плана. Хората изпълняват с по-голямо желание плановете, в чието
съставяне са участвали.
-принцип на холизъм/ съгласуваност- създаване на съответни пропорции в плана между
отделните звена, съгласуване на плановете на нац и межд равнище
-принцип на оптималност- постигане на най-добрия план
-принцип на непрекъснатост
5.Планиране, програмиране, бюджетиране
При планирането и програмирането се изпълняват сходни методи за съставяне на планове и
програми. При двете има поставени цели и се търси по какъв начин да се постигнат.
Разлика между планове и програми:
-планът обхваща цялата дейност на системата, а прогпамата- само дейностите свързани с целта
-програмата се разработва за период, в който е необходимо да се постигне целта, а планът- за
календарен период
Прогпамирането и планирането взаимно се допълват.
Програмата най.често съдържа: цели, действия, които да бъдат извършени за да се постигнат
целите, какъв ефект се очаква, проблеми, срокове, бюджет и др.
При изготвянето на бюджета се правят съпоставки между приходите и разходите. Той показва
къкви фин.ресурси ще са необлбходими за изпълнението а даден план или програма.
*Видове планове и прогнози:
-спорез хоризонта- дългосрочни над5г, средносрочни и краткосрочни-до 1г
-според комплексността- комплексни (цялата дейност на фирмата), специфични (за
опр.дейности)
-според обхвата- междунац, нац, междурег, рег и др
-според равнището на управление- за цялата система или за отделни подсистеми във фирмата
6.Развитие на фирменото планиране
Фирменото планиране се променя и развива. Началото на 20в планирането е краткосрочно,
търси се начин за увел.на приходите и нам.на разходите. След това планирането се развиве и се
променя в дългосрочно. Фирмите използват миналия си опит и съставят прогнозите си в
дългосрочни планове.
През средата на 70те се поставя концепцията за стратегическо планиране, подтикнато от
изменениета на външната среда, които не протичат с еднаква динамика. Страт.планиране е
дългосрочно и изисква повече време, усилия и средства и то е концентрира върху гравните
проблеми на фирмата.
Разработват се страт.планове, които определят обхвата и дейността на фирмата, източниците на
ресурси и пазарите, на които ще се реализира продукцията.
Със стратегическото планиране са свързани тактическото и оперативнота планиране.
Страт.планиране и оперативнота се допълват, но има и разлика между тях.
Тактическото планиране обхваща по-малък период от страт.план. и то конкретизира
разработките на страт.план. Оперативното прланиране е още по-конкретно.
*Алтернативи на фирмата, относно планирането на дейността й
Фирмата трябва да направи избор между 3 осн.алтернативи:
-да осъществява регулярна планова дейност- основно се избира от големи фирми или от малки
фирми с цел бързо увел.на произв.си потенциал
-де не осъществява регулярна планова дейност- при необходимост се разработват само отделни
планови документи. С тази алтернатива фирмата спестява време и средства, но ограничава
нейните възможности
-да извършва огпаничена планова дейност
Това коя алтернатива ще бъде избрана зависи отразмера на фирмата, стопанската й дейност и
др.
*Определяне хоризонта на фирменото планиране
Според размера, дийността, стабилността на външната среда, фирмата определя хоризонта на
плановата си дейност.
Разработват се поне 2вида планове: дългосрочен и текущ оперативен план.
Добре е фирмата да разработи оперативен годишен план (по месеци) и стратегически план- с
него да определи целите, стратегиите за развитие в дългосрочен или средносрочен период
*Функционални раздели на фирмения план
Съставят се маркетингов, иновационен, производствен и фин.план.
Според мащабите фирмата избира какви функционални раздели в плана да разработи.
Принципно функ.раздели съответстват на функц.звена на организационната ю структура. Така
всяко звено има свой план.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране и прогнозиране

Прогнозирането е помощна функцията на управлението и предхожда планирането. при прогнозирането и планирането се вземат решения сега, а се очакват резултати в бъдешето...
Изпратен от:
Maq Spasova
на 2014-10-03
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
29 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Планиране


Бизнесът, който фирмата развива е свързан с продажбата, производството, доставката и монтажа на подови настилки. Насочеността на компанията е към вътрешния пазар. Бизнесът не е нов за България и затова конкуренцията е голяма...
 

Процесът планиране


Планът е рамка, която отразява в детайли методите и задачите, които трябва да се приложат, за да се достигне дадена цел. Плановете се разработват след като висшият мениджмънт определи стратегията...
 

Равнище на планиренето


1. Видове планове а) според времевия хоризонт б) според степента на комплектност
 

Планирането – първостепенна нужда или излишен лукс


Още от най-ранна древност хората се опитват да оценяват събитията и на тази база да правят анализи, които да им помогнат при планирането на техните бъдещи действия.
 

Планирането е наука

25 яну 2009
·
40
·
4
·
489
·
48

Планирането е наука, която създава възможност за научно предвиждане на бъдещето развитие на търговската фирма...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 1119370, от 03 окт 2014
Свален: 29 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 3,156
Брой символи: 18,965

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала