Големина на текста:
Внедряване на ISО стандартите вКомбинат за цветни
метали” АД гр. Пловдив
ГЛАВА І. Увод
Нарастващата роля и значение на стандартизацията в съвременния свят е
неоспорим факт, за който специалистите не само си дават сметка, но се
стремят да участват активно в нейното развитие, за да се премахнат бариерите
и се осигури съвместимост, качество и ефективност и разбира се
информационен обмен в най-широки граници.
С активизиране на процесите на европейска интеграция, въвеждането на
международните и европейските стандарти в България е сигурна гаранция за
хомогенизирането с европейската среда, трайното настаняване на
европейските пазари включително и на информационните и постигане на
желания икономически и социален ефект.
Няма съмнение, че все повече нараства необходимостта от развитие и
синхронизиране на информационното ни общество с европейското и
международното информационно пространство. Това е безспорно
предизвикателство, както към националната търговска система, така и към
развиваната от нея стандартизация.
В тази връзка искам да подчертая, че доброволния характер на
стандартизацията като проява на демократичните принципи, не само че не
пречи, а напротив - стимулира развитието на стандартизацията, доказателство
за което е практиката на развитите страни.
Йерархичната структура и продължително функциониращата световна
стандартизационна система, чрез добре развитите международни организации
по стандартизация - ISO и IEC, Европейската организация по стандартизация
CEN/CENELEC, националните стандартизационни институции, каквато е БИС
(Българския институт по стандартизация) и международните браншови
1
организации, както и добрата взаимообвързаност между тях, осигуряват
развитието и непрекъснатостта на стандартизационните процеси,
приемствеността и приложимостта на разработените стандарти.
Стандартизацията се развива успешно благодарение на добре
изградените национални технически комитети по стандартизация във всички
области, натрупали необходимия опит, пряко свързани с международните и
европейските технически комитети.
Характерните особености на стандартите като специални документи, с
които се въвежда ред във всяка дейност чрез определените в тях правила,
изисквания, норми и др. и се осигурява постигането на обща и оптимална
икономия, която е от полза едновременно за двете страни - създателите и
потребителите на стандартизираните обекти, ги правят най-подходящите и
предпочитаните документи за постигане на съвместимост, качество и
ефективност.
Особено внимание заслужава фактът, че стандартите са признати за
нормативна база на управлението на качеството. Причините за това са
комплексни, но по-важните са свързани със специфичния характер на самите
стандарти и действието на принципна за динамичност в стандартизационната
дейност.
Стандартите определят, осигуряват и повишават качеството, защото по
дефиниция, както беше споменато, те определят изискванията, правилата,
нормите и др. на стандартизираните обекти. Те осигуряват качеството им, тъй
като се разработват с цел да се прилагат от специалистите в ежедневната
работа и са гаранция за повишаване на качеството, тъй като в резултат на
периодичните проверки се актуализира тяхното съдържание. Чрез трите форми
на актуализация на съдържанието на стандартите се постига повишаване на
качеството на стандартизираните обекти. Изменение към стандарта се прави,
когато се налагат малки промени в неговото съдържание, стандартът се заменя
с нов, когато голяма част от съдържанието му е остаряло и стандартът се
отменя, когато цялото му съдържание е напълно остаряло и той престава да
действа.
2
Върху качеството на продуктите и услугите определено влияние има и
дейността по сертификация, чрез която се цели да се установи съответствието
между тях и стандартите и да се удостовери качеството чрез присвояване на
специален знак за качество. И в този случай основният, нормативният,
базовият документ е стандартът, с който се извършва сравнението.
В последните години основно направление в дейността на българската
стандартизация е въвеждането в страната на международните и европейските
стандарти, т.е. хармонизирането и своевременното актуализиране на БДС с
тези стандарти.
Цел на анализа е да се проследи въвеждане на система за управление на
качеството в българска фирма. Обект на анализа е предприятие „Комбинат за цветни
метали” АД гр. Пловдив, като основен предмет на разглеждане е организацията по
внедряване на система за управление на качеството в дружеството. Задачите , които
се поставят в разработката са да се разгледат основните моменти при управление на
качеството, държавната политика по качеството, начина и етапите на внедряване,
както и проблемите произтичащи от дейността по сертификацията на европейско и
национално равнище.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 окт 2019 в 16:33 студент на 25 години от София - Технически университет, факулетет - Машиностроителен факултет, специалност - Техническо законодателство и управление на качеството, випуск 2020
15 юли 2019 в 16:51 студентка на 46 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Управление на проекти, випуск 2019
06 яну 2019 в 21:54 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Стандарти за системите по качеството ISO 9000 – изисквания, въвеждане, одитиране и поддържане

28 май 2006
·
1,266
·
2
·
240
·
124

Във връзка с необходимостта от хармонизиране на различните стандарти по качеството по света, през 1987 г. Международната Организация по Стандартизация издава серия от стандарти, наречени ISO 9000. Последното редактиране е от 1994 г.
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,097
·
1
·
327
·
211

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
 

Структура и елементи на системата по качеството

08 апр 2007
·
489
·
14
·
1,612
·
113

Принципна структура- елементи. Политика по качеството и процедури. Проверки за матереална продукция.
 

Управление на риска

08 ное 2006
·
2,231
·
3
·
345
·
2

Управленско решение – чрез р-ето се определя въздействието, което упр. С-ма оказва върху упр. С-ма в резултат ва въздействието. Вземането на У р-е при всички случаи носи по-голям или по-малък риск. Това се определя и от наличието на неопределеност...
 

Технически анализ

01 ное 2008
·
94
·
31
·
3,782
·
55

Техническият анализ е изследване на динамиката на пазарите за търговия с валута, акции, фючърси и други финансови инструменти, с цел прогнозиране на движението на цените. Техническият анализ обикновено се извършва с помощта на графики...
1 2 3 4 5 » 11
 

Внедряване на ISO стандартите в "Kомбинат за цветни метали” АД гр. Пловдив

Материал № 1118545, от 29 сеп 2014
Свален: 7 пъти
Прегледан: 151 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 62
Брой думи: 14,687
Брой символи: 98,056
Цена: 3.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала