Големина на текста:
ВЪТРЕШЕН ОДИТ
1
УВОД
През последните години вътрешният одит все повече се утвръждава като независима
контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се
икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите
фактори в бизнеса на всяка компания, да се създават устойчиви вътрешни бизнес контроли и да
се гарантира управлението на оперативния риск. В практиката на всички финансови
институции, се налагат мерки за управление и контрол на оперативния риск. Загубите от него
могат да бъдат много големи, ако не се изграждат устойчиви вътрешни контроли и системно не
се поддържа необходимото ниво на бдителност от страна на ръководството.
Именно тази нова ситуация е в основата на нарастващата роля на вътрешния одит. Тя
намира отражение в динамично развиващата се правна рамка, която не само регламентира
изискванията към вътрешния одит в различните банкови и небанкови финансови институции,
но все повече акцентира към неговите приоритети и задачи.
Актуалността на темата се определя от възможностите чрез вътрешния одит да се
анализират в частност основни функции, дейности в предприятието, да се анализират
проблемни области с цел преодоляването им. Функцията вътрешен одит е тясно свързана и с
постигането на ефективното корпоративното. В тесен смисъл, съвременното корпоративното
управление е свързано с увеличаване на прозрачността на компанията и повишаване на
доверието на акционерите в неговите мениджъри. В международен план е установен консенсус
за същината на корпоративното управление и неговите основни принципи. Налице е един
общоприет формат на добрата практика: „Корпоративното управление включва отношенията
между управляващите компанията, корпоративното ръководство, акционерите и
заинтересованите лица. Корпоративното управление създава структурата, чрез която се залагат
целите на компанията, определят се средствата за постигане на тези цели и се следи ходът на
изпълнението. Доброто корпоративно управление трябва да осигурява подходящи стимули за
преследване на цели, които са в интерес на компанията и акционерите, и да улеснява
ефективния контрол, с което да насърчава фирмите към ефикасно изразходване на ресурсите”
1
.
Корпоративното управление чрез система от принципи и норми се утвърждава като надзор и
участие в управлението на корпорацията от страна на представители на акционерите.
Корпоративните ръководства, съставени от представители на акционерите и изпълнителни
директори, участват в определянето на насоките на компанията, запазвайки контролираща
интересите на инвеститорите позиция. Стълбовете на ефективното корпоративно управление са
1
Принципи на ОИСР за корпоративно управление, Преамбюл, ОИСР, П., 1999.
2
заложени в Кодекса на ОИСР: защита правата на акционерите, справедливо третиране на
миноритарните акционери, съобразяване със заинтересованите лица, разкриване на
информация и прозрачност, отговорности на корпоративните ръководства. Всеки един от тях е
ефективен при тясно взаимодействие с останалите. Защитата на правата на акционерите е
възможна при коректно разкриване на информацията или чрез осъществяване на определени
действия и функции от страна на корпоративното ръководство. За завършеност на цялата
организационна структура при корпоративното управление допринася и звеното на вътрешния
одит.
Целта на темата е да се анализират основните функции на вътрешния одит в
предприятието, като на база на теоретичните постановки се направи цялостен анализ в
конкретно предприятие по отношение вътрешния одит. Целта на темата се определя и от целта
на вътршеният одит в корпоративното управление и надзор, която е да защитава правата и
интересите на акционерите, както и на всички заинтересовани страни като цяло. Това се
постига: чрез правилно разпределение на ролите и отговорностите на Борда на директорите и
на мениджмънта, така че да се следва бизнес стратегия, водеща до високи резултати и печалба
и чрез въвеждането на ефективни инструменти за отчетност и съблюдаване на законовите
разпоредби, както и за контрол над оперативната дейност.
Задачите на анализа пряко произтичат от целта на темата, а именно теоретичен и
практически анализ на основните моменти във вътрешния фирмен одит – специфика, проблеми,
възможности.
Структурата на разработката се състои от пет глави – теоретична и практическа част. В
първата част са анализирани теоретичните постановки относно същностните характеристики на
вътрешния одит, в частност:
1.Стълбовете на ефективното корпоративно управление (corporate governance)
2. Роля и отговорности на вътрешния одит
3. Рисково базиран вътрешен одит – същност и различие с традиционните методи за
одит – може да се махне
4. Отговорности на Ръководителя на вътрешния одит
5. Статут на отдела по Вътрешен одит в организацията - Регламентиране на цел,
правомощия и отговорнисти на в.одит – дефинират се писмено в статут на звеното за в. Одит
6. Управление на персонала в звеното за вътрешен одит:
Втора глава разглежда етичния кодекс и стандарти по вътрешен одит.
1. Принципи - приложение уместно в професията и практиката по вътрешен одит;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 фев 2021 в 13:06 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - икономика и бизнес, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
Независим финансов одит
добавена от mariyarose 09.04.2020
0
14
Одит на собственяи капитал
добавена от iv_gerginska 17.01.2019
2
10
казуси по бюджетно счетоводство
добавена от gerri_0304 14.01.2015
1
12
Подобни материали
 

Корпоративно управление в контекста на проблемите от последното десетилетие

14 окт 2007
·
646
·
98
·
19,077

Най-същественото за социалноотговорната корпорация.
 

Ефективност на текущите и еднократните разходи

04 апр 2006
·
632
·
3
·
412

Класификацията на разходите спомага за определянето на тяхната ефективност и значението им за фирмата.
 

Критерии и икономически показатели за социално-икономическата ефективност на туристическите предприятия

23 юли 2008
·
322
·
16
·
4,996
·
178

Критерии и икономически показатели за социално-икономическата ефективност на туристическите предприятия.
 

Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка

28 май 2006
·
1,332
·
3
·
358

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни – така че да се постигнат целите, заложени в политиката по К., е необходимо проектирането и внедряването на системи по К.
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,099
·
1
·
327
·
215

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
1 2 3 4 5 » 11
 

Вътрешен одит

Материал № 1117874, от 25 сеп 2014
Свален: 10 пъти
Прегледан: 299 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 101
Брой думи: 32,361
Брой символи: 188,489
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала