Големина на текста:
ВЪТРЕШЕН ОДИТ
1
УВОД
През последните години вътрешният одит все повече се утвръждава като независима
контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се
икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите
фактори в бизнеса на всяка компания, да се създават устойчиви вътрешни бизнес контроли и да
се гарантира управлението на оперативния риск. В практиката на всички финансови
институции, се налагат мерки за управление и контрол на оперативния риск. Загубите от него
могат да бъдат много големи, ако не се изграждат устойчиви вътрешни контроли и системно не
се поддържа необходимото ниво на бдителност от страна на ръководството.
Именно тази нова ситуация е в основата на нарастващата роля на вътрешния одит. Тя
намира отражение в динамично развиващата се правна рамка, която не само регламентира
изискванията към вътрешния одит в различните банкови и небанкови финансови институции,
но все повече акцентира към неговите приоритети и задачи.
Актуалността на темата се определя от възможностите чрез вътрешния одит да се
анализират в частност основни функции, дейности в предприятието, да се анализират
проблемни области с цел преодоляването им. Функцията вътрешен одит е тясно свързана и с
постигането на ефективното корпоративното. В тесен смисъл, съвременното корпоративното
управление е свързано с увеличаване на прозрачността на компанията и повишаване на
доверието на акционерите в неговите мениджъри. В международен план е установен консенсус
за същината на корпоративното управление и неговите основни принципи. Налице е един
общоприет формат на добрата практика: „Корпоративното управление включва отношенията
между управляващите компанията, корпоративното ръководство, акционерите и
заинтересованите лица. Корпоративното управление създава структурата, чрез която се залагат
целите на компанията, определят се средствата за постигане на тези цели и се следи ходът на
изпълнението. Доброто корпоративно управление трябва да осигурява подходящи стимули за
преследване на цели, които са в интерес на компанията и акционерите, и да улеснява
ефективния контрол, с което да насърчава фирмите към ефикасно изразходване на ресурсите”
1
.
Корпоративното управление чрез система от принципи и норми се утвърждава като надзор и
участие в управлението на корпорацията от страна на представители на акционерите.
Корпоративните ръководства, съставени от представители на акционерите и изпълнителни
директори, участват в определянето на насоките на компанията, запазвайки контролираща
интересите на инвеститорите позиция. Стълбовете на ефективното корпоративно управление са
1
Принципи на ОИСР за корпоративно управление, Преамбюл, ОИСР, П., 1999.
2
заложени в Кодекса на ОИСР: защита правата на акционерите, справедливо третиране на
миноритарните акционери, съобразяване със заинтересованите лица, разкриване на
информация и прозрачност, отговорности на корпоративните ръководства. Всеки един от тях е
ефективен при тясно взаимодействие с останалите. Защитата на правата на акционерите е
възможна при коректно разкриване на информацията или чрез осъществяване на определени
действия и функции от страна на корпоративното ръководство. За завършеност на цялата
организационна структура при корпоративното управление допринася и звеното на вътрешния
одит.
Целта на темата е да се анализират основните функции на вътрешния одит в
предприятието, като на база на теоретичните постановки се направи цялостен анализ в
конкретно предприятие по отношение вътрешния одит. Целта на темата се определя и от целта
на вътршеният одит в корпоративното управление и надзор, която е да защитава правата и
интересите на акционерите, както и на всички заинтересовани страни като цяло. Това се
постига: чрез правилно разпределение на ролите и отговорностите на Борда на директорите и
на мениджмънта, така че да се следва бизнес стратегия, водеща до високи резултати и печалба
и чрез въвеждането на ефективни инструменти за отчетност и съблюдаване на законовите
разпоредби, както и за контрол над оперативната дейност.
Задачите на анализа пряко произтичат от целта на темата, а именно теоретичен и
практически анализ на основните моменти във вътрешния фирмен одит – специфика, проблеми,
възможности.
Структурата на разработката се състои от пет глави – теоретична и практическа част. В
първата част са анализирани теоретичните постановки относно същностните характеристики на
вътрешния одит, в частност:
1.Стълбовете на ефективното корпоративно управление (corporate governance)
2. Роля и отговорности на вътрешния одит
3. Рисково базиран вътрешен одит – същност и различие с традиционните методи за
одит – може да се махне
4. Отговорности на Ръководителя на вътрешния одит
5. Статут на отдела по Вътрешен одит в организацията - Регламентиране на цел,
правомощия и отговорнисти на в.одит – дефинират се писмено в статут на звеното за в. Одит
6. Управление на персонала в звеното за вътрешен одит:
Втора глава разглежда етичния кодекс и стандарти по вътрешен одит.
1. Принципи - приложение уместно в професията и практиката по вътрешен одит;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Вътрешен одит

През последните години вътрешният одит все повече се утвръждава като независима контролна функция във всяка организация...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-25
Добавен в:
Дипломни работи
по Одитинг
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Независим финансов одит
добавена от mariyarose 09.04.2020
0
14
Одит на собственяи капитал
добавена от iv_gerginska 17.01.2019
2
10
казуси по бюджетно счетоводство
добавена от gerri_0304 14.01.2015
1
12
Подобни материали
 

Корпоративно управление в контекста на проблемите от последното десетилетие

14 окт 2007
·
646
·
98
·
19,077

Най-същественото за социалноотговорната корпорация.
 

Ефективност на текущите и еднократните разходи

04 апр 2006
·
632
·
3
·
412

Класификацията на разходите спомага за определянето на тяхната ефективност и значението им за фирмата.
 

Критерии и икономически показатели за социално-икономическата ефективност на туристическите предприятия

23 юли 2008
·
322
·
16
·
4,996
·
178

Критерии и икономически показатели за социално-икономическата ефективност на туристическите предприятия.
 

Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка

28 май 2006
·
1,332
·
3
·
358

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни – така че да се постигнат целите, заложени в политиката по К., е необходимо проектирането и внедряването на системи по К.
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,099
·
1
·
327
·
215

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
1 2 3 4 5 » 11
 

Вътрешен одит

Материал № 1117874, от 25 сеп 2014
Свален: 10 пъти
Прегледан: 299 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 101
Брой думи: 32,361
Брой символи: 188,489
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала