Големина на текста:
1
1. ПОНЯТИЕ ЗА БАНКОВО ПРАВО. ПРЕДМЕТ, МЕТОД СИСТЕМА.
КОМПЛЕКСЕН ХАРАКТЕР НА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ КЛОН БАНКОВО
ПРАВО. СЪПОСТАВКА СЪС СХОДНИ ПРАВНИ КЛОНОВЕ. ИЗТОЧНИЦИ НА
БАНКОВОТО ПРАВО. ВИДОВЕ ПРАВНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
БП като клон от законодателството представлява част от търговското право.
Поради това обаче, че то изучава две главни групи отношения:
– тези по устройството на банката, респективно – на другите субекти на
банковата дейност;
– правните сделки, които се сключват между тези субекти или между тях и
граждани.
Представлява същевременно клон и на публичното, и на частното право.
Устройствените отношения спадат към публичното право. Докато тези, които са
свързани със сделките, спадат към частното право.
Банковата дейност е от основно значение за всяка пазарна икономика. Дейност,
която е правно уредена, което дава основание да се говори за банкова право. БП е вид
клон на законодателството.
Относително обособен правен клон, в границите на мега отрасъла търговско
право.
Първата група отношения, които уреждат нормите на БП, това са властнически
отношения, които дават публичноправна уредба на банковата дейност. Това са преди
всичко правилата във връзка с учредяването на отделните субекти на банковото право –
банки, финансови институции, обменни бюра, тяхното преобразуване, прекратяване,
несъстоятелност. Създава административноправни изисквания преди всичко под
формата на забрани, задължения, адресирани към банките и другите банкови субекти,
надзорът за тяхното спазване, административните мерки при нарушаване на
изискванията. Тоест главно отношенията между регулатора – БНБ, в лицето на
неговите органи – УС, председател на БНБ, трима зам.-председател (всеки един от тях
поотделно има качеството на орган, а УС е колективен ДО).
Втората група отношения, които се регулират от БП, са отношения на
равнопоставеност, които възникват от ЮФ на банковите сделки. Тези отношения
формират частноправната уредба на банковата дейност.
Наличието и на частни, и на публични правни отношения, дават основание да
квалифицираме БП като комплексен клон на законодателството. Частните ПО заемат
преимуществено място. Публичноправните имат подготвителна, съпътстваща,
спомагаща роля, която подготвя извършването на банковите сделките, като
конституират едната от страните по тези сделки – банката или кредитен субект.
Следователно банковите сделки са от категорията на абсолютните търговски сделки
посочени в чл.1, ал.1, т.7, тоест те превръщат лицето, което ги извършва по занятие, в
търговец.
Друг е въпросът, че уредбата на БП идва по обратния ред. За да извършваш
правни сделки, попадащи в предмета на банковата дейност, трябва преди всичко да си
регистриран като търговец с този предмет. Тоест правнорегламентираната дейност
представлява предмет на търговското право, поради което банковото право се
разглежда като клон на търговското право.
БП следователно представлява съвкупност от правни норми, които уреждат
отношенията, възникващи при осъществяване на банковата дейност.
ИЗТОЧНИЦИТЕ НА БП СА:
2
1. Закон за БНБ.
2. Общият НА, който урежда и намира субсидиарно приложение към
неуредените в специалния банков закон въпроси, е Търговският закон. С него се
уреждат правилата за учредяване на АД – банка, преобразуването, прекратяването, но
също така глава 29 урежда банковите сделки. ТЗ съдържа разпоредби свързани с
банковата дейност в две свои части:
- там където се предвижда правно организационната форма за осъществяване на
банковата дейност. В тази си част ТЗ е общ по отношение на ЗКИ. Чл.64, ал.4 от ТЗ
гласи „със закон може да се предвиди, че определена дейност следва да се извършва
само от определен вид търговци“. Тя се осъществява само от АД, хипотетично – от
кооперативни организации. Тоест за банките ще важат разпоредбите на глава 14 на ТЗ
„Търговски дружества“, доколкото в ЗКИ няма специална уредба. Съгласно чл.36, ал.3
от ЗКооп., кооперацията по решение на ОС и след разрешение от БНБ може да
извършва банкова дейност. Тази възможност обаче на практика не се реализира.
Специалният закон – ЗКИ, не предвижда такава възможност, а и на практика банка под
формата на кооперация няма лицензирана.
- втората част от ТЗ, в която има уредба на банковата материя, е глава 29 –
посветена на банковите сделки. Има определени сделки, които са предвидени в ЗКИ, а
не са предвидени в ТЗ. ЗКИ урежда отделните видове сделки, които банките и
небанковите финансови институции извършват, по икономически, а не по правен
критерий. Тоест в тези случаи и ТЗ и ЗКИ се явяват специални.
3. Специалният банков акт, който съдържа публичноправни и частноправни
правни норми, е Законът за кредитните институции. Според някои автори ЗКИ е
специален по отношения на ТЗ, когато урежда дейността на особената категория
търговци – банките.
Има определени сделки, които са предвидени в ЗКИ, а не са предвидени в ТЗ.
ЗКИ урежда отделните видове сделки, които банките и небанковите финансови
институции извършват по икономически, а не по правен критерий. Тоест в тези случаи
и ТЗ и ЗКИ се явяват специални.
4. Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и
платежните системи.
5. Закон за гарантиране влоговете в банки.
6. Закон за потребителския кредит.
7. Закон за банковата несъстоятелност. За разлика от общия случай на търговци,
където несъстоятелността е уредена в част ІV на ТЗ, тук ЗКИ предвижда принудителни
мерки, преобразуване, продажба на предприятието като цяло, но не урежда
несъстоятелността в чистия й вид. Тя е дадена в отделен закон.
8. Подзаконови нормативни актове. По отношение на НА има още две
специфики.
Много голямо е количеството на подзаконовите НА, издавани от УС на БНБ
самостоятелно, или съвместно с Министъра на финансите и управителя на БНБ. По-
голямата част от тях са издадени въз основа на законодателна делегация, предвидена в
§.13 от ПЗР на ЗКИ. Тази материя е наситена с технически норми, тъй като тя е за
правоприлагане от лицата, които осъществяват този вид дейност. Особеност на тази
подзаконова уредба, освен множествеността й, е и, че отделните наредби са
номерирани и определен номер е запазен за дадена материя. Например Наредба №2 е за
лицензирането на дейността на банките. В исторически план последните години са
познати три Наредби №2, които уреждат правилата за лицензиране на банки и банкови
институции. Наредба №3 е за лицензиране на плащанията. Наредба №9 е за
капиталовата адекватност. Наредба №16 за електронните платежни документи.
3
9. Характерно е широко приложение на т.нар. търговски обичаи - и то
международни търговски обичаи, които са унифицирани, публикувани и коментирани
от авторитетни международни частни организации – напр. Международната търговска
камара в Париж – правилата Инкотерм.
Например съществуват множество еднообразни правила и обичаи за
документарния акредитив, за договорната гаранция, за гаранцията на първо поискване,
за инкасата, за реинкурсирането при документарния акредитив и др. Тези еднообразни
правила и обичаи, които съдържат в себе си както правен обичай, като източник на
правото, така и обичаите в практиката като чл.20 от ЗЗД, като правило тълкуване на
сделките.
3. ПРАВНООРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
БАНКОВА ДЕЙНОСТ – ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ. ПРЕДМЕТ НА И НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ. ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ НА
БАНКОВА ДЕЙНОСТ.
Кредитни институции.
Понастоящем такива са търговските банки и дружествата за електронни пари.
С изменение от края на 2010 г. отпаднаха дружествата за електронни пари???
1) Банката. Банката е основен субект на банковото право.
Докато централната банка БНБ е преди всичко публичноправнен субект. Тя
обслужва дейността както на колективния орган УС, така и на индивидуалните
държавни органи – председателят и всеки един от тримата зам.-председатели, които
имат отделен орган, следователно – органи с отделна компетентност. Чл.38 от Закона за
БНБ предвижда и някои видове сделки, които може да извършва БНБ. По подобие на
търговските банки, БНБ също може да приема пари по сметка – например сметката на
ВКС е в БНБ.
Положението на централната банка е доста особено. То има статута на държава в
държавата. Има две институции, които са свръх държавни, които, независимо че са
организирани, финансирани с държавни средства, имат самостоятелна собственост –
така, както има собственост всяко едно ТД. Това са БНБ и БАН. Изрично и двата закона
– и ЗБНБ и ЗБАН – предвиждат, че те имат своя собственост, която е различна от
държавната собственост, независимо че са създадени с държавна собственост.
Печатницата на БНБ не е държавна собственост, а е собственост на БНБ. Сградите на
БНБ на пл. Независимост и на Московска са също собственост на БНБ.
Търговските банки са странен тип, но влизат в типа търговци. Те могат да бъдат
страна по всякакви банкови сделки, а има и такива сделки, т.нар. изключителни
банкови сделки, по които страна може да бъде единствено търговска банка.
Легалното определение за банка се извежда от чл.2, ал.2 и ал.1 от ЗКИ.
Банката е ЮЛ, което извършва публично привличане на влогове или други
възстанови средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка
и на собствен риск.
В доразвитие на това определение е чл.2, ал.1, в който се съдържа изброяване на
банкови сделки и на дейности, които не са сделки. Законът забранява някои от тях да
бъдат извършвани от лица имащи разрешение за осъществяване на банкови сделки, но
които не са банки по смисъла на ЗКИ. Единствено и само търговски банки с лиценз от
БНБ, банка със седалище в държава-членка на ЕС, получила лиценз от съответната
национална институция или клон на банка със седалище в държава-членка на ЕС или
трета държава – само тези три вида могат да извършват кредитни и влогови (депозитни)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Понятие за банково право. Предмет, метод система.

Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни правни клонове. Източници на банковото право. Видове правна задължителност...
Изпратен от:
RED_WOLF
на 2014-09-24
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкови сделки

07 апр 2011
·
35
·
13
·
2,220

Дължи се лихва единствено върху използваната част от кредита. плащанията с кредитната карта се отчитат като задължения по нея; гратисен период - обикновено 15 дни...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
393

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Банково дело

05 окт 2009
·
65
·
13
·
2,254
·
60

Причините за възникване на парите който измерват натуралната форма на размяна са следните...
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,330
·
209
·
40,092
·
1,519
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Понятие за банково право. Предмет, метод система.

Материал № 1117606, от 24 сеп 2014
Свален: 16 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 49
Брой думи: 22,204
Брой символи: 129,136

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятие за банково право. Предмет, метод система. "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала