Големина на текста:
МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ОДИТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОДИТА НА
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
1.ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КАТО ОБЕКТ НА
ОДИТ
1.1. Обща характеристика на ЮЛНЦ, правен статут и видове
организации
1.2. Авторови тези за същността на одита
2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И
ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
3.ПРЕГЛЕД И ПРИЛАГАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ И
ПРАВИЛА ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГФО
4.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЮЛНЦ. ЕЛЕМЕНТИ,
СРОКОВЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОДИТИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ
4.1. Съдържание на елементите на ГФО баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения
4.2. Срокове за съставяне, одитиране и публикуване на годишния
финансов отчет
ВТОРА ГЛАВА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОДИТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
1.СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ
1
2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА
ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ
3.ПРОБЛЕМИ ПРИ ОДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЯТА И НАСОКИ ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ НА “БЧК” ПЛЕВЕН.
1.ЕТАПИ НА ОДИТА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ОДИТОРСКАТА ФИРМА. ДОГОВОР ЗА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ
2.ЗАВЕРЯВАНЕ (АТЕСТИРАНЕ) НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ
ОТЧЕТИ
3.ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА И
СТРУКТУРАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
4.ОДИТОРСКА ЗАВЕРКА ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА НА БЧК ПЛЕВЕН
5.НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ НА ОДИТОРСКИТЕ ПРОВЕРКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
2
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Развитието на всяко предприятие е силно свързано с финансовото му състояние. Доброто
финансово състояние зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното
управление на ресурсите, с които разполага – материална база, материали, съоръжения, работна
сила, парични средства и т.н.
Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен
резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие,
за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще
бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.
Счетоводство е това, от което се нуждаят фирмите, за да разберат какво е финансовото и
имущественото им състояние, за да планират използването на паричните средства, да определят
на къде да насочат паричните потоци, да определят възможностите си за развитие и
необходимостта от оптимизация на приходната и разходната си структура.
За целта предприятията трябва да осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане
на дейността си за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана
информация за съставянето на годишния финансов отчет и последващата заверка на цялостната
документация от дипломиран експерт счетоводител – одитор.
Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи не само финансовото
състояние на предприятието, но и причините довели до получените положителни или
отрицателни резултати. Финансовият анализ дава обширна информация, която позволява
вземането на правилни решения относно желани промени. Също така подобен фирмен
счетоводен и финансов анализ трябва да е съобразен с изискванията на Закона за счетоводството
и Националните и Международни счетоводни стандарти, които осигуряват организационно и
методологично единство при счетоводното отчитане на дейността, за да се постигне вярно и
честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието в годишния
финансов отчет.
От особено важно значение е при годишното счетоводно приключване и последващата
проверка от дипломиран експерт счетоводител (или одит), е да се направи ясна и отчетлива
оценка и счетоводна реализация на основните приходни и разходни пера, сметките да се водят с
чисти обороти, при необходимост във фирмата да се води аналитично отчитане и т.н., което
правилно счетоводно отчитане ще спомогне фирмата във всеки един момент да има информация
относно финансовото си състояние, приходите и разходите през текущия период, възможностите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел

Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените положителни или отрицателни резултати...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2014-09-16
Добавен в:
Дипломни работи
по Одитинг
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Одиторска програма за материални запаси.
добавена от marchelitkaaa 21.04.2017
1
11
Възможности за развитие на технологията на одита
добавена от putsamutsa 11.03.2017
2
9
 

Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел

Материал № 1116446, от 16 сеп 2014
Свален: 1 пъти
Прегледан: 74 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 88
Брой думи: 25,543
Брой символи: 161,935
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала