Големина на текста:
Д О Г О В О Р
за безвъзмездно вещно право на ползване на имот- частна общинска
собственост
Днес, …………2014 г., в с. Крушари, в изпълнение на Решение
№ ....... от ………2014г. на Общински съвет - ……….., взето с Протокол
№ ..., се сключи настоящият договор за учредяване на безвъзмездно право
на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост между:
1. ОБЩИНАТА, …………. с адрес …………., ул. „…………..” №
………. представлявана от ……..……… - ….. на ………….. и ……………..-
…………, от една страна, наричана по-долу за краткост ……………… и
2. „……………………………………..”, ЕИК , регистрирано с
Решение № от …….. г, по ф.д. № ………………….. г. по описа на
…………….. окръжен съд, наричано по-долу за краткост “ПОЛЗВАТЕЛ",
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ……………… учредява безвъзмездно право на ползване на
…………………………………………………………, върху
……………………., с обща площ ………………. кв.м. от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляваща част от
……………………….., с идентификатор ……………………, по
кадастралната карта и кадастралните регистри. Сградата е построена в
имот с идентификатор …………………… и е актувана с Акт за частна
общинска собственост № ………/…………….. г.
ІІ. СРОКОВЕ
2. Договорът за безвъзмездно право на ползване се сключва за срок
от …………… (словом) години, считано от датата на подписването му.
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да ползва предоставения му имот
съгласно неговото предназначение.
4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да преотдава предоставения му имот
или да го ползва съвместно с трети лица без съгласието на ОБЩИНАТА.
5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при ползването на обекта да
полага грижа на добър стопанин.
6. Да заплаща за своя сметка, всички разходи, свързани с
използването на имота: вода, ел. енергия, данъци, такси и други
консумативи.
7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща таксата за битови отпадъци
в сроковете определени в чл.18 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община …………….
8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи обезщетение за вредите, причинени
по време на ползване на имота, които се задължава да възстанови за своя
сметка.
9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да спазва санитарно-хигиенните и
противопожарни изисквания, да го поддържа и върне на собственика след
прекратяване правото на ползване.
10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка
необходимите текущи ремонти. Извършването на основни ремонти се
реализира за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ само след изрично писмено
съгласие на ОБЩИНАТА. След изтичане срока на договора или при
прекратяването му направените подобрения в имота остават в полза на
ОБЩИНАТА, която не дължи обезщетение за тях.
11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да декларира имота в отдел
„………….” при Община …………… и да плаща съответния данък,
съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ.
`12. При нанесени повреди на ползвания недвижим имот и липса на
ползвани вещи и инвентарни предмети, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да
възстанови щетите за своя сметка или да заплати на ОБЩИНАТА
обезщетение в размер на пазарната цена към датата на прекратяване на
договора, изчислен от вещо лице.
13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предаде обекта в
седемдневен срок от прекратяване на договора.
14. ОБЩИНАТА се задължава да предаде за ползване
гореописаният в т.1 от настоящия договор недвижим имот, а
ПОЛЗВАТЕЛЯТ да го приеме, след като се състави и подпише протокол-
опис.
15. ОБЩИНАТА се задължава да осигури безпрепятствено ползване
на имота от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
16. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно договора с
тримесечно предизвестие. Извършените от него подобрения на имота
остават в полза на ОБЩИНАТА.
17. Договорът може да се прекрати преди изтичане на срока по
взаимно съгласие на страните.
18. Договорът се прекратява едностранно от ОБЩИНАТА с
едномесечно предизвестие:
а) при използване на имота не по предназначение;
б) при лошо стопанисване;
в) с изтичане на срока на договора;
г) при преотстъпване на имота на други лица или използването
му за други цели различни от предназначението му без изрично писмено
съгласие на ОБЩИНАТА;
д) при неизпълнение от ПОЛЗВАТЕЛЯ на задължения от
раздел ІІІ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ от настоящия
договор;
19. При предаване на имота се съставя протокол-опис за състоянието
му.
20. Относно неуредените в този договор въпроси се прилага
действащото в страната законодателство. Възникналите между страните
спорове се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - по
съдебен ред.
21. Настоящият договор подлежи на вписване от ПОЛЗВАТЕЛЯ в
службата по вписванията към РС-гр……………..
22. Настоящият договор се сключи в пет екземпляра, един за
ПОЛЗВАТЕЛЯ, три за ОБЩИНАТА и един за службата по вписванията
към РС-гр…………, всеки със силата на оригинал.
КМЕТ: ................................ ПОЛЗВАТЕЛ ….........................
/............................../ /................................/
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………….......
/....................../
СЪГЛАСУВАН С
ЮРИСТ: …………………………...
/…………………./

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 апр 2021 в 21:37 студентка на 37 години от Варна - Технически университет, факулетет - Технически колеж, специалност - Транспортна техника и технологии, випуск 2017
14 апр 2021 в 15:07 учител на 46 години от София - 78 СОУ " Христо Смирненски ", випуск 2014
08 апр 2021 в 09:58 потребител на 42 години
07 апр 2021 в 14:52 потребител на 60 години
07 апр 2021 в 12:05 студент на 39 години от Шумен - шу епископ константин преславски, факулетет - хуманитарен факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,100
·
2
·
407
·
194
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,059
·
1
·
153
·
461

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,103
·
2
·
405
·
826

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
238
·
14
·
2,218
·
197
·
1

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Франчайзинг. Договор за спонсорство

31 май 2006
·
1,475
·
2
·
313
·
156
·
1

Франчайзинг. С договорът за франчайзинг франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска мрака или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
1
7 мин
17.09.2020
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
9
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за безвъзмездно вещно право на ползване на имот - частна общинска собственост

Материал № 1116336, от 16 сеп 2014
Свален: 733 пъти
Прегледан: 852 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 622
Брой символи: 3,653

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за безвъзмездно вещно право на ползване ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала