Големина на текста:
Д О Г О В О Р З А П Р Е Д О С Т А В Я Н Е Н А П Е Р С О Н А Л
Днес, ……………………….. г., в гр. София, между:
…………………………, ЕИК ………………., със седалище и адрес на управление в
гр……………., ул………………………………., представлявано от …………………………….,
наричано за краткост по-долу „НАЕМОДАТЕЛ” от една страна
и
……………………………, ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление в гр.
………………, ул. ……………………………., представлявано от …………………………,
наричано за краткост по-долу „НАЕМАТЕЛ” от друга страна,
се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1). НАЕМАОДАТЕЛЯТ предоставя, а НАЕМАТЕЛЯТ наема срещу възнаграждение и
при условията на настоящия договор служители и/или изпълнители на НАЕМОДАТЕЛЯТ, с
които същият има действащи сключени трудови и/или облигационни правоотношения и които
ще полагат труд в полза на НАЕМАТЕЛЯ по реда, сроковете и условията на настоящия
договор и съгласно Приложение 1, неразделна част от към същия.
(2) Работното място на служителите и/или изпълнителите по ал.1, наричани за краткост по-
долу „СЛУЖИТЕЛИТЕ“ за сроковете на настоящия договор ще бъде в офиса на
НАЕМАТЕЛЯ на ул. ………………………………………………….
ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) За изпълнение на услугите по настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да
получи възнаграждение в размер на ……………….. (словом
…………………………………………..) за всеки час трудова дейност, престиран от всеки един
от СЛУЖИТЕЛИТЕ за срока на изпълнение и при условията на настоящия договор и
Приложение 1.
(2) Възнаграждението по ал.1 се дължи за всеки календарен месец от действието на настоящия
договор, съгласно установения му общ размер за месеца, за който се отнася.
(3) Установяването на общия размер на отработеното време по ал.1 и 2 става с подписването
на нарочен протокол между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ, който се изготвя в срок от 2
(два) работни дни след изтичането на всеки календарен месец от срока на действие на
настоящия договор и се базира на обобщаване на изготвените индивидуални отчети за
отработеното време на всеки от СЛУЖИТЕЛИТЕ, съгласно Приложение 1.
(4) Възнаграждението по ал.1 не включва данък върху добавената стойност, който се дължи и
начислява отделно, съгласно приложимото законодателство.
(5) НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯТ определеното по реда на ал.2
възнаграждение по банков път, срещу надлежно издадена фактура и по посочена от
НАЕМОДАТЕЛЯ банкова сметка, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването й.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.4. (1) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигури на СЛУЖИТЕЛИТЕ на НАЕМОДАТЕЛЯ
здравословни и безопасни условия на труд, да проведе начален инструктаж за безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана, да ги запознае с плана за предотвратяване и
ликвидиране на аварии, с правилника за вътрешния трудов ред, със специфичните
характеристики на работното място и професионалните рискове.
(2). НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ всички документи,
сведения и информация, необходими за изпълнение на настоящия договор.
(3) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ дължимото възнаграждение
по реда и при условията на настоящия договор.
(4) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не огласява публично, да не включва в продуктовото си
портфолио и да не се асоциира по какъвто и да е начин с дейностите по настоящия договор и
резултатите от работата на СЛУЖИТЕЛИТЕ, както и всяка друга информация свързана с
дейността на НАЕМОДАТЕЛЯ, която е била предоставена от НАЕМОДАТЕЛЯ на
НАЕМАТЕЛЯ или от СЛУЖИТЕЛИТЕ и до която НАЕМАТЕЛЯ има достъп или му е станала
известна по друг начин във връзка с настоящия договор или която е създадена като резултат
или във връзка с изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ или СЛУЖИТЕЛИТЕ за срока
на действие на настоящия договор и за период от 10 (десет) години след прекратяването му
(5) НАЕМАТЕЛЯТ има право да указания на СЛУЖИТЕЛИТЕ на НАЕМОДАТЕЛЯ и да
упражнява контрол върху изпълнението на трудовите им задължения, в това число да поставя
ежедневни задачи, да определя конкретен характер в рамките на специфичните
характеристики на длъжността да изисква отчетност за отработеното от тях време;
(6) НАЕМАТЕЛЯТ има право на единствена и изключителна собственост върху
непосредствените резултати от престираната работна сила от СЛУЖИТЕЛИТЕ на
НАЕМОДАТЕЛЯ в изпълнение на трудовите им задължения в полза на НАЕМАТЕЛЯ, по
повод настоящия договор между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ и по реда и в сроковете на
действието му, които резултати преминават в патримониума на НАЕМАТЕЛЯ, в това число
всякакви изобретения, открития, подобрения, модификации, процедури, идеи, иновации,
системи, ноу-хау, литературна собственост и други работни продукти, създадени от
СЛУЖИТЕЛИТЕ.
(7) НАЕМАТЕЛЯ има право на всички права на интелектуална собственост по отношение на
резултатите от съвместната дейност на НАЕМАТЕЛЯ и на СЛУЖИТЕЛИТЕ на
НАЕМОДАТЕЛЯ в срока на действие на настоящия договор, включително всички
имуществени и неимуществени авторски права върху съдържание на уебсайтове, както и
върху всички други обекти на интелектуална собственост, включително дизайн, софтуерни
програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн
кастове и друга информация или елементи, създадени в резултат на това принадлежат изцяло
на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ има неограничено във времето и по територия неотменимо
изключително право да използва, възпроизвежда, редактира, променя, преотдава и да се
разпорежда по какъвто и да е начин с резултатите и правата по предходното изречение.
(8) НАЕМАТЕЛЯТ има право по собствена преценка и във всеки един момент от срока на
действие на договора да изиска от НАЕМОДАТЕЛЯ незабавно оттегляне на СЛУЖИТЕЛ на
НАЕМОДАТЕЛЯ и преустановяване на полагането на труд в полза на НАЕМАТЕЛЯ.
(9) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да поиска от НАЕМОДАТЕЛЯ замяна на СЛУЖИТЕЛИ с
други СЛУЖИТЕЛИ, отговарящи на изискванията на Приложение 1 при условията на
настоящия договор и в случай, че замяната е възможна за НАЕМОДАТЕЛЯ и същата не
възпрепятства дейността му.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.5. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп и оглед на всички необходими документи и
информация за целите на изпълнението на настоящия договор.
(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията на
настоящия Договор.
(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ разбира, че НАЕМАТЕЛЯТ става собственик на правата по чл.4, ал.6 и
ал.7 и се съгласява с това, като допълнително НАЕМОДАТЕЛЯТ гарантира, че няма да има
бъдещи претенции по отношение на авторско и други права на интелектуална собственост в
тази връзка.
(4) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да запознае СЛУЖИТЕЛИТЕ с правата и задълженията
на НАЕМАТЕЛЯ и на НАЕМОДАТЕЛЯ, произтичащи от действието на настоящия договор.
(5) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на СЛУЖИТЕЛИТЕ в офиса на
НАЕМАТЕЛЯ за целия срок на действие на настоящия договор, като за всеки от случаите на
невъзможност уведомява незабавно НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМОДАТЕЛЯ се задължава да осигури
заместващи СЛУЖИТЕЛИ, отговарящи на изискванията на НАЕМАТЕЛЯ съгласно
Приложение 1 и при условията на настоящия договор, в случай, че замяната е възможна за
НАЕМОДАТЕЛЯ и същата не възпрепятства дейността му.
(6) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не огласява публично, да не включва в продуктовото
си портфолио и да не се асоциира по какъвто и да е начин с дейностите по настоящия договор
и резултатите от работата на СЛУЖИТЕЛИТЕ, както и всяка друга информация свързана с
дейността на НАЕМАТЕЛЯ, която е била предоставена от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ
или от СЛУЖИТЕЛИТЕ и до която НАЕМОДАТЕЛЯ има достъп или му е станала известна
по друг начин във връзка с настоящия договор или която е създадена като резултат или във
връзка с изпълнение на задълженията на НАЕМОДАТЕЛЯ или СЛУЖИТЕЛИТЕ за срока на
действие на настоящия договор и за период от 10 (десет) години след прекратяването му.
(7) НАЕМОДАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за валидността и действието на трудовите
и/или облигационните правоотношения на СЛУЖИТЕЛИТЕ по чл.1 и в случай на
прекратяване в срока на действие на настоящия договор се задължава да информира незабавно
НАЕМАТЕЛЯ за това, с цел недопускане на трудова престация в полза на НАЕМАТЕЛЯ от
СЛУЖИТЕЛ без действащ и валиден трудов и/или облигационен договор.
V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6.(1). Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване между страните
и има срок на действие до …………………………………… г.
(2) Настоящият договорът може да бъде прекратен предсрочно, по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма;
(3) В случай на предсрочно прекратяване на настоящия договор, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на
НАЕМОДАТЕЛЯ извършените до този момент услуги, съобразно чл.2.
VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.7. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се
решават от страните по взаимно споразумение, изразено в писмена форма. В случай на
непостигане на съгласие по реда на предходното изречение, спорът ще бъде отнесен за
решаване пред компетентния съд в гр. София.
Чл.8. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Настоящият договор бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните.
НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:
.................................. ................................
/……………………………/ /…………………/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем на персонал

Договор за наем на персонал, касаещ счетоводители - за наемодател и наемател...
Изпратен от:
Любомира Симонова
на 2014-09-16
Добавен в:
Документи
по Счетоводство
Статистика:
190 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Документи по Счетоводство за Студенти несваляни с 5 страници Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
Казус по счетоводство на инвестиционните предприятия
добавена от zari95 27.09.2017
1
41
Подобни материали
 

Годишно счетоводно приключване

20 авг 2007
·
1,037
·
24
·
1,703
·
316

Курсова работа по застрахователно счетоводство..........
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Теория на счетоводството
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът е за самоподготовка на студенти. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
1
1 мин
29.10.2021
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
13
4
2 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Договор за наем на персонал

Материал № 1116316, от 16 сеп 2014
Свален: 190 пъти
Прегледан: 205 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,401
Брой символи: 8,954

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на персонал"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Такиев
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  2 години
82 4

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
168 4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала