Деян Лазаров
преподава по Статистика
в град Бургас
Големина на текста:
Номинална скала: Качествени признаци, чиито значения не са
ест.подредени.Предполага развнопоставеност на знач-та(цвят на коса,очи,
религия, име, сем.положение)
Ординална: ест.подредени кчествени признаци.показват градация (степен
на вадеене на чужд език,ред, соц.статус)
Кардинална-кол.признаци измерва се посоката и размера на различие м/у
признаците(интервална-температура,летоброене..; относителна-
ръст,заплата)
Асиметрия: изразява влиянието, ккоето оказват страничните фактори в/у
изследваната съвкупност. Тя е свързана със странична оттегленост на
полигона на резпределение
Коеф.на Приърсън – Kп и Юл- Кюл
Еластичност: Изразява връзката м/у фактор и резултат.Показва с колко ще
се измени резултатната променлива Y при изменение на фактора X с 1%
коеф.на ел.
Кумулативна велич .: Сбор на бр. на случаите, които предхождат точно
опр. случай. (Пример: кумулативен сбор на случаите предхождащи
медианната група)
Стандартно отколение:
Ср.квадратична от отклоненията на усреднените велич.от средната
аритметична Като величина винаги е по-голяма от линейното отклонение
Формули :
Прилага се за намиране на ср.грешка.
Корекция на Щепард. Дисперсията е подкоренната величина на
ср.квадратично отклонение
Дисп.изчислена от разпределение на групирани данни е по-голяма от
изчислената на негрупирани данни. Грешката се остранява с помоща на
корекция на Шепард S
2
кор
= S – W
2
/12
Медиана: ср. на положение.Значението на признака на централната
единица при подреден нисходящ или възходящ ст.ред на разпределение.
Изискване при определяне на Ме е значенията на признака да са
естествено подредени. признаците трябва д абъдат ординално или
кардинално скалирани.Може да се изчислява от групирани или
негрупирани данни.
Мода: Ср.на гърстота. Най-често срещано значение на ризнака. Изисква се
предварителна групировка на данните. Може да се приложи за номинално,
ординално и кардинално скалирани признаци.
корелационната връзка В зависимост посоката на изменение на
корелиращите се променливи тя бива права и обратна –т.е.права е
връзката ,при която при нарастване на незвисимата променлива в същата
посока се изменя и зависимата променлива; обратна е връзката,при която
зависимата променлива намалява ,когато не зависимата променлива расте
обратно
Център на разпределение: Съдържа Ме и Мо
Коеф.на вариация: V
s
Се използва най=целесъобразно при номинално
скалирани признаци.
Ср.Хармоична: Изчислява се само от групирани данни.Непретегленият
вариант е частен случай на претегления. Използва се при усредняване на
статис.равнища, получени като отношение на статис.маса и обем.
Усредняват се обратни величини.Пример: изчисляване на ср. % на
изпълнението на план за продажби в случай когато се разполага с данни от
продажби в стойностно изражение.
Формули:
Средна хронол. Величина
Изчисляването й се подчинява на вътрешната логика и методика на алгеб.
Средни и в частност на средната аритметична. При периодични временни
редове, обхващащи равни интервали от t, се изчислява с израза:
При моментни времеви редове прякото сумиране е лишено от логически
смисъл (напр: сумиране на стоковите запаси кам 31.12 и 31.01).
Посоченото съдържателно неудобство може да се преодолее чз
преминаване от моментни към периодни временни редове, като се
изчисляват средни последователно за всеки 2 съседни полу-периода:
Относително индивидуално отклонения за равнище P
i
=P
1
/P
0
Моментна съвкуп ност-вс.обхванати единици се отнасят към точно
определен момент от време.Пример: налични стокови запаси към
12.12.2008.
Периодичните съвкупности от своя страна се формират от единици
който възникват последователно за определен период от време.Пример:
стокооборот на дребно от 1990-2007г
В зависимост от хар-ра на съвкупността индексите биват индивидуални и
множествени-за измерване на относителни изменения на съвкупността,
включващи в себе си и подсъвкупности т.е.сложни съвкупности. Например
за измерване на относителните изменения на продажби на съвкупности от
стоки , реализирани от конкретна фирма.от своя страна те биват агрегатни;
средноаритметични и среднохармонични(последните се определят на
основата на усреднителния метод). При агрегатните индекси се прилага
принципът на директното съпоставяне на равнищата на явленията .При
втората група се усредняват индивидуалните индекси на
подсъвкупностите на съвкупността , която се изучава. Индивидуални-
чрез който се измерва относителното изменение на единичните явления
напр. продажбите на конкретен вид стоки през 2 сравнявани периода от
време. Индекси на равнище(I
p
)-за цени работна заплата производ-ст на
труда , производствени разходи на ед продукция.Тези индекси биват с
постоянен и променлив състав.
Задачи на регр. анализ
Регр. анализ се прилага за изследване на зависимости, когато значенията
на наблюдаваните признаци са представени на силните скали (интервална,
относителна). Задачите, които решава рег. ан. се свеждат до:
-да се разкрие съществуването на връзката м/у явленията;
- да се моделира тази връзка, да се определи формата й;
- да се измерят и оценят конкретните факторни влияния, които са породени
от тази връзка;
Гаранционна вероятност
Гар. вероятност 1-алфа изразява числово сигурността на резултата.
Вероятността за допускане на грешка алфа от своя страна задава
вероятността доверителния интервал да не съдържа неизвестния
параметър. При интервалното оценяване с вероятност 1-алфа се гарантира,
че грешката на оценката няма да надвиши определена величина.
Случаен подбор
Необходимо и достатъчно условие дадена извадка да бъде статистическа е
тя да е излъчена посредством случаен подбор. Той е налице, когато:
1.всяка единица на съвкупността има шанс, различен от 0, за попадане в
извадката
2.вероятността за попадане в извадката е изчислена за вс. единица
3.не същ. зависимост м/у вероятността за попадане в извадката на отд.
единица и значенията на изучавания статист. признак.
Чрез сл. подбор се излъчват единици на подбор. Те могат да бъдат
тъждествени с единиците на съвкупността или представляват групи от
единици, на които съвкупността е разчленена предарително. Сл. извадки
могат да бъдат формирани въз основа на възвратен или безвъзвратен
подбор
Минимален обем на извадката
Точостта на извадката може да се регулира чз обема на извадката. Когато
се изисква доверителния интервал, постоен при дадена сигурност, да бъде
ширина, която не превишава 2е, тогава Мах грешка на оценката трябва да
бъде по-малка или равна на е, т.е. делтаХ<=е. От тук се извеждат
формулите за минимално необходим обем на извадката при зададени
точност и сигурност съответно възвратен и безвъзвратен подбор.
Какво е знач. на емперич. оценяване
Необх. от разкриване на закономерностите, тенденциите, взаим. връзки и
зависимостите в статис. съвкупност поражда потребността от проникване в
вътрешната й структура. Това се постига чрез емпер. стат. разпределения
на единиците на статистич. съвкупност съобразно значенията на
признаците на единиците. Те са известни още като честотни
разпределения. За определяне характера, формата и вида на емп. статист.
разпределения е необходимо наличието на следните условия: -отчитането
на абсол. честоти, които представляват бр. на случаите, които се срещат и
определят осн. групи; -ширините на интервалите във вариационните групи,
които могат да бъдат равни и неравни;
Коефициент на детерминация-отношението на обяснимата и общата
дисперсия е ст.коефициент на детерминация.Показва каква част от
изменението на зависимата променлива y се далжи на влиянието на
независимата х.Този коеф.се използва като критерии за избор на най-
подходящ регресионен модел.Колкото по-голяма е неговата ст-ст,толкова
модела е по-подходящ
Какво е зависимост при изследване на хипотези?При тест за сравняване
на две средни на базата на зависими извадки се проверява
предположението, според което за всяка единица на наблядението
математическото очакване на двете случайни величини Хi иYi е еднакво,
т.е Е(Хi)=E(Yi).При извеждането на стастстическия критерий и неговото

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Помощни въпроси по статистика

Примерни въпроси по статистика за изпита при доц. Ламбова...
Изпратен от:
Nadejda Gancheva
на 2014-09-13
Добавен в:
Упражнения
по Статистика
Статистика:
56 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Статистика за Студенти несваляни с 4 страници Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Анализ на ликвидността на RAO "UES of Russia"

19 мар 2006
·
448
·
26
·
2,024
·
59

Анализ на коефициента ‘бърза ликвидност’ на RAO “UES of Russia”. Установяване на влиянието на преките фактори върху изменението на степента на бърза ликвидност.
 

Статистическо изучаване на дълготрайните материални активи

27 окт 2006
·
340
·
9
·
1,089
·
46

Същност на статистическото изучаване на дълготрайните материални активи и пример
 

Помощни материали по статистика

13 мар 2007
·
994
·
5
·
1,904
·
168
·
1

Статистическа групировка, статистическо разсейване и т.н.
 

Оценка на параметрите на модела с използване на обикновенния метод на най-малките квадрати

24 мар 2007
·
344
·
3
·
475
·
113
·
1

За използването на този метод има таблица. Първата част от нея дава информация за зависимата променлива...
 

Регресионен и корелационен анализ

01 апр 2007
·
1,610
·
4
·
619
·
464
·
1
·
1

Зависимостта, при която за дадено значение на явлението-фактор са възможни няколко или много различни значения на явлението-резултат, са нарича корелационна зависимост...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Статистика
Тест по обща теория на статистика
междинен тест по Статистика за Ученици от 12 клас
Тест по обща теория на статистиката за ученици от специализираните училища, изучаващи дисциплината. Всички въпроси (с изкл. на един) имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
86
1
14.08.2013
Тест по Статистика за студенти от 2-ри курс при доц.Тодор Калоянов
изпитен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Съдържа 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Статистика при доц.Тодор Калоянов във 2-ри курс.
(Труден)
34
38
1
8 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по статистика

Помощни въпроси по статистика

Материал № 1116116, от 13 сеп 2014
Свален: 56 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 862
Брой символи: 5,279

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помощни въпроси по статистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

Деян Лазаров
преподава по Статистика
в град Бургас
с опит от  17 години
2 220 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения