Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Замърсяване на почвата с тежки
Метали
• Тежки метали - химични елементи с относителна маса, по-голяма от 40 и плътност, по-
висока от 5 g/cm3. Не всички тежки метали са токсични. Много от тях са жизнено
необходими за живота на човека и животните, влизащи в състава на структурите на редица
ензими и микроструктури на клетките. Такива например са желязото и мангана.
• Токсичните тежки метали в преобладаващата част са катиони,лесно натрупващи се в
почвата, които трудно и бавно се отделят от нея. Най-голяма опасност за здравето на човека
представляват живака, кадмий и олово. По решение на ЮНЕСКО от 1980 г. към тях се
добавят още ванадий, кобалт, мед, никел, калай, цинк и титан и три металоида- арсен,
селен, антимон.
• За развитието на растенията от съществено значение са онези тежки метали, които
проявяват силен токсичен ефект при концентрации, превишаващи тези на геохимичния фон.
Кадмият е един от най-токсичните метали, използвани в промишлеността.
• Почвите, образувани върху базични скали и варовици, са по-богати на кадмиеви
съединения, в сравнение с гранитните, сиенитните и гнайсовите скални участъци.
• В България има две големи предприятия, добиващи олово, цинк и кадмий. КЦМ Пловдив и
МП Кърджали, които са основни замърсители на въздуха, водата и почвата в прилежащите
райони.
• В почвата кадмият често се свързва с органичните й вещества, поради което богатите на
хумус почви съдържат повече кадмий.
Арсенът е известен на древните народи преди повече от 2000г. В природата се среща под
формата на различни органични и неорганични съединения. По-летливи и по-токсични са
съединенията на тривалетния арсен. Източниците на замърсяване на околната среда с арсен
са минния добив, заводите, преработващи руди, леярни, употребата на пестици.
• В човешкия организъм арсенът се приема главно чрез храната.
• Водите на р. Пирдопска и р. Тополница са замърсени с арсен.
Оловото е известно от древността. Римляните са изработвали оловни тръби, а през
средновековието са изработвали от него съдове и прибори за хранене. Оловото и окисите му
са лесно разтворими във вода, оцетна, винена и др. киселини. То лесно преминава в
хранителната верига и предизвиква интоксикация у човека нар. сатурнизъм.
• Главните източници на замърсяване на атмосферата, а оттам и почвата са: оловно
добивните металургични предприятия, акумулаторните заводи и автомобилния транспорт. В
близост до големи пътища и автомагистрали, съдържанието на олово в почвата е най-голямо.
• В човешкия организъм оловото постъпва чрез дихателната и храносмителната система.
Живакът е бил използван от древните китайци в медицината, също от индуси, перси,
египтяни. Римляните са познавали процеса на амалагамиране и са го употребявали за
извличане на злато от руди. Широко използван през средните векове за лечение при
различни заболявания. До скоро живакът се използваше във фотографията, фармацевтичната
промишленост, в препаратите за растителна защита, в производството на термометри и др.
• Замърсяването на околната среда с живак може да става от живачен сулфид, живачни
халогениди, живачни нитрати, оксиди др. от естествени и антропогенни източници.
• Основните антропогенни източници са минния добив, металургията, изгаряне на течни и
твърди горива, при различни аварии в лаборатии или заводи. При добив на злато с
използване на живак.
Мед. Средните концентрации на мед в повърхностните хоризонти на почвите варират в
границите от 10 до 80 mg/kg. Естествено богати на мед почви могат да се формират върху
мед - съдържащи почвообразуващи скали.
• Замърсяването с мед се свързва основно с добива и преработката на медни руди, но така
също и с използването на мед-съдържащи пестидици в селското стопанство, утайки за
органични торене и др.
• В почвата медта присъства под формата на органични комплекси. Количеството на
водоразтворимите медни съединения е по-малко от 1 % от общото количество мед в почвата.
• Медта е необходим за растенията микроелемент. Физиологичната й роля в растенията се
свързва с фотосинтетичния електронен транспорт, дишането и азотния обмен. Признаците
на фитотоксичност нямат специфичен характер. В повечето случаи при излишък на мед са
наблюдавани покафеняване и редуциране на кореновата система, слаб растеж и развитие,
прояви на хлороза и некроза по върховете на листата.
• Концентрацията на цинк в повечето почви е в границите от 10 до 300 mg/kg.
Съдържанието на цинк в ествествено богати или замърсени почви от добив и преработка на
оловно-цинкови руди може да достигне изключително високи стойности - до
десетки грамове на килограм почва.
• Цинкът е необходим за растенията микроелемент. Той постъпва в растенията основно под
формата на Zn2+. Физиологичната му роля се свързва с участието му в състава на
металоензимите. Цинкът има стабилизиращ ефект върху структурното състояние на
клетъчните мембрани. В тъканни концентрации над 400-500 mg/kg Zn е токсичен за много
растителни видове. Ранните визуални признаци на цинкова фитотоксичност наподобяват
желязна хлороза, а следващите имат неспецифичен характер.
Методи за ремедиация на
почви, замърсени с тежки
метали
Ремедиация- физически, химически и биологически въздействия върху замърсените почви
за намаляване на увреждането им, така че те да могат да изпълняват функциите си без
опасност за здравето на населението и други компоненти на околната среда.
• Ремедиацията се характеризира със следните особености:
• Не е еднозначен процес
• Методите са различни и се прилагат в зависимост от произхода
на замърсяване
При слабо замърсени земи се препоръчва:
Ремедиация на почвите и инактивиране на тежките метали с химични средства и
органоминерално торене със запазване на ползването им:
• Варуване - внасяне на материали, съдържащи калций. Такива като негасена вар, стрити
варовици, стрити доломити, сатурачна вар;
• Обогатяване на почвата с органични вещества- оборски тор, компости, утайки,
лубрикокомпост;
• Внасяне на фосфорни торове;
• Внасяне на природни или изкуствени зеолити (вермикулит, перлит и др.);
• Пренасяне на замърсителя под орния слой – дълбока обработка на почвата;
• Прилагане на специализирана схема за отглеждане на култури върху замърсени площи.
При силно замърсени земи се препоръчва:
• Изнасяне и погребване на замърсения почвен слой.
Източници на
замърсяване на почвата с
тежки метали.
Основните източници на тежки метали могат да се разделят на две групи: естествени и
антропогенни.
Естествените са свързани с нормалните биогеохимични процеси в биосферата (сорбция,
поглъщане от живата биомаса, изветряне, окислително-редукционни процеси и др.). Така
например излишък на токсични тежки метали по естествен път е създаден върху някои
почви, образувани върху богати с определени елементи почвообразуващи скали. Като почви,
развити върху серпентини, са богати на магнезий, никел, желязо, кобалт, хром и бедни на
калций, молибден и калий. Такива почви има и у нас.
Антропогенни:
• разработване на кариери или шахти за добив на полиметални руди
• металургична и металопреработваща индустрия
• автотранспорт
• градски и индустриални отпадъци
• горива в топлоелектрическите централи
• някои средства за растителна защита използвани в селското стопанство
Замърсяването на почвата може да бъде дифузно или локално.
Дифузното почвено замърсяване най-вече се свързва с атмосферни отлагания, горивни
процеси, определени селскостопански практики и неподходящи третиране и рециклиране на
отпадъци и отпадъчни води
Локално почвено замърсяване се наблюдава в местата с интензивни промишлени
дейности, депониране на отпадъци, миннодобивни обекти и инцидентни разливи, при които
значителни количество вредни вещества попадат в почвите.
Поведение и миграция
• Тежките метали с техногенен произход се концентрират в повърхностния слой, под
формата на трудно разтворими или неразтворими съединения – карбонати или оксиди на
алуминия, желязото и мангана в състава на хумусните вещества.
• Известна част от йоните на тежките метали се адсорбират върху повърхността на
почвените колоиди (монтморилонитнови глини и хумусни съединения).
• Частта на водоразтворимите форми на тежки метали по принцип е неголяма, но при силно
замърсяване тя може да стане самостоятелен екологичен фактор.
Почвени свойства, които оказват влияние върху достъпността на тежките
метали са:
• Механичен състав - при тежък механичен състав на почвата е налице по-ниска
адсорбция на тежки метали от растенията;
• Стойности на рН - при неутрална и алкална реакция на почвения разтвор, със стойности на
рН над 7, разтворимостта на соли с тежки метали се понижава, и обратно при кисела реакция
- разтворимостта на соли с тежки метали се повишава;
Почвени свойства, които оказват влияние върху достъпността на тежките
метали от растенията са:
• Сорбционен капацитет на почвата – при висок сорбционен капацитет на почвата,
подвижността (разтворимостта, усвоимостта) на тежките метали се понижава, което
свойство е свързано с високата катионoобменна способност на глинестите минерали в
почвата;
• Съдържание на органично вещество- при високо съдържание на органично
вещество подвижността на тежките метали се понижава, което е свързано с
катионoобменната и хелатираща способност на органичната маса;
• Поради натрупване на тежки метали в повърхностния хоризонт, дълбоката оран и
интензивната обработка на почвата намаляват съдържанието на токсични
вещества в орния слой и понижават концентрацията им в растенията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 сеп 2020 в 01:17 потребител на 50 години от София
01 сеп 2020 в 14:24 потребител
20 май 2020 в 13:56 студент на 54 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
18 май 2020 в 11:49 студент на 22 години от София - Софийски университет , факулетет - Биологически, випуск 2021
25 апр 2020 в 21:41 студентка на 43 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2012
08 яну 2020 в 17:47 студент на 30 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, випуск 2018
29 юни 2019 в 12:03 учител
27 май 2019 в 11:33 студент на 24 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Миннотехнологичен факултет, випуск 2019
30 апр 2019 в 11:22 студент на 24 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Аграрно-индустриален факултет, специалност - ЕТООС, випуск 2019
30 яну 2019 в 19:17 студент на 31 години от София - Нов български университет, факулетет - "Науки за земята и околната среда", специалност - Екология, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди

21 май 2007
·
781
·
8
·
1,087
·
285

Замърсените с тежки метали земи и почви в България са детайлно проучени и картирани по степени и зони на замърсяване, на ниво собственик.
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,418
·
9
·
736
·
660
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
 

Замърсяване на въздуха

14 яну 2007
·
1,645
·
4
·
805
·
309

Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото.
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

15 дек 2007
·
1,050
·
7
·
1,468
·
894
·
2

Замърсяване на почвата с тежки метали. Начин на замърсяване по-важните тежки метали които са опасни за здравето на човека. Кръговрата на тежките метали.
 

Замърсяването на околната среда

01 авг 2006
·
5,255
·
3
·
518
·
377
·
11

На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
5 мин
17.09.2012
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на почвата с тежки метали

Материал № 1115592, от 08 сеп 2014
Свален: 64 пъти
Прегледан: 86 пъти
Предмет: Екология
Тип: Тема
Брой страници: 29
Брой думи: 12,447
Брой символи: 80,714

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на почвата с тежки метали"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
182 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала