Големина на текста:
Понятие, съдържание, система и източници ...
З
ГЛАВА ПЪРВА
1 ПОНЯТИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, СИСТЕМА И
ИЗТОЧНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ТЪРГОВСКО ПРАВО
§ 1. ПОНЯТИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СИСТЕМА НА
МЕЖДУНАРОДНОТО ТЪРГОВСКО ПРАВО
1. Понятие. {Развитието на международните икономически
отношения, включително на търговските, както и на политическите и
културните отношения, е довело до развитието на международното
право. Във връзка с това са се установили институтите на междуна-
родното право, прилагани от държавите в определени специфични об-
ласти, например в международната търговия.'
Политическата икономия разграничава в стопанската дейност
няколко фази: а) производство, което представлява създаване на блага,
предназначени за задоволяване на потребностите на хората; б) размяна,
която съединява производството с потреблението чрез циркулация на
благата, за да достигнат те до потребителите, за които са предназна-
чени; в) потребление, което се състои в използването на създадените
блага съобразно с тяхното предназначение; г) разпределение, което е
предоставяне на създадените блага или на техния паричен еквивалент
на участниците в тяхното създаване.
1
Фазата на размяната, означена no-горе под буква "б", се осъ-
ществява чрез търговията. В нея според политическата икономия не
се предприема каквато и да било съществена промяна в благата.
^/Международна е търговията, която се извършва между
търговци, имащи своите седалища, съответно местожителства,
в различни държави.
Международната търговия от началото на XX век се развива с
бързи темпове. Така, през 1900 г. нейният оборот е съставлявал 33.1
млрд. щатски долара, през 1913 г. - 64.6 млрд. долара, а през 1975 г.
-около 1565 млрд. долара, т.е. за 75 години световната търговия нарасна
почти 47 пъти и продължи да расте.
2
д-р Мишо Вълчев. Възникване и развитие на търговското право, в сб.
"Търговско право. Книга първа". С., Българска тьрговско-промишлена палата,
1992, с. 7.
"Зкономическое положение капиталистических и развивающихся стран".
Обзор за 1976 год. и начало 1977 гада. М., 1977, с. 60-61.
4
Иван Владимиров
Това обстоятелство се обяснява с редица икономически причини.
Сред тях най-съществени са нарастването на световните производи-
телни сили, все по-задълбочаващото се международно разделение на
труда и научно-техническата революция.
[Международната търговия не може да се развива без междуна-
родноправно регулиране. Поради това развитието й е свързано и с ней-
ното правно регулиране на международно равнище/.
Развитието на международните тьрговски отношения доведе до
сключването от държавите на многобройни двустранни и многостранни
международни договори. В процеса на осъществяването на междуна-
родните търговски операции се е установила практиката на тяхното
водене и са се създали международните обичаи в областта на иконо-
мическите отношения.
В резултат е възникнало международното търговско право
като съвкупност от исторически изменящи се правила за пове-
дение. Такива правила са конвенционни и обичайноправни нор-
ми, които уреждат междудържавните търговски отношения.
Субекти на международното търговско право са държавите.
Физическите и юридическите лица, които извършват една или друга
външнотърговска сделка, са длъжни да спазват законите на своите
държави и международните договори, в които тези държави участват.
Характерните черти на международното право са присъщи и на
международното търговско право. Последното е комплексен отрасъл
на международното право.
2. Съдържание. Международното търговско право включва нор-
ми, които се установяват с международни договори и с международни
обичаи с цел уреждане на отношенията, свързани с осъществяването
на международния търговски оборот (на международната търговия).
Международното търговско право има координационен, а не суб-
ординационен характер. Отношенията между неговите субекти -дър-
жавите се изграждат не върху принципите на подчинението, а върху
принципите на равенството и на съгласуването на интересите им.
Пространствената сфера на действие (приложното поле) на меж-
дународното търговско право е цялата международна общност от дър-
жави.
В областта на международното тьрговско право следва да се
различават у^иве^с^лнии^егирнални правни норми. Към универсалните
норми се отнасят тези, които са задължителни за всички членове на
междунаоодната общност в областта на търговията. Към категорията
Понятие, съдържание, система и източници ...
5
на регионалните норми принадлежат онези, които се прилагат в меж-
дународните търговски отношения не от всички държави, а от група
държави - нещо, което се обяснява с различни търговски интереси.
3. Система. Характерните особености на всяка правна система
cas^j вътрешно единство и съгласуваност на правните норми, които
влизат в системата^б) групиране и разпределяне на правните норми
по институти и клонове на правото, съобразно с особеностите на об-
ществените отношения, регулирани от тях.
Системата на отделен клон на правото представлява съвкуп-
ността на всички действащи в определен момент норми от този клон
на правото, взети в тяхното вътрешно единство и при диференцираност
по дялоде^и по техните по-нататъшни подразделения.
(Системата на международното търговско право обхваща два
големи дяла: уводен и основен дял.
В уводния дял се включват всички общи разпоредби на между-
народното търговско право. Съдържанието му обхваща по-специално
следните въпроси: а) понятие, съдържание и система на международ-
ното търговско право; б) източници на международното търговско пра-
во; в) история на международното търговско право; г) правни принципи
на международната търговия; д) държавни органи за външноиконо-
мически отношения; е) международни организации в областта на меж-
дународната търговия; ж) международни търговски договори.
В основния дял на международното търговско право влизат спе-
цифичните правни норми за отделни негови институти. Такива въпроси
са: а) международноправно регулиране на сделките във външната
търговия; б) международноправен режим на търговските пристанища;
в) международноправен режим на морските, железните, автомобил-
ните, речните и въздушните търговски пътища; г) международноправни
средства за разрешаване на търговски спорове.
По-нататъшното изложение се съобразява с посочената система.
2§2. ИЗТОЧНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТЪРГОВСКО ПРАВО
1. Уводни бележки. Под източници на правото се разбират
особените форми, в които намират израз правни норми,
формулирани или утвърдени по определен ред от специално
натоварени за това органи. Източниците на всеки клон на правото
имат своя специфика.
Източници на международното търговско право са: д) междуна-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международно търговско право (учебник)

Развитието на международните икономически отношения, включително на търговските, както и на политическите и културните отношения, е довело до развитието на международното право.
Изпратен от:
aleks_81
на 2008-03-14
Добавен в:
Общи материали
по Право
Статистика:
2,586 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
стория на международните отношения"
добавена от blagica.kiceva 27.11.2019
0
4
Къде можем да намерим елементи от познатото обичайно право в съвременното ни битие
добавена от iskra.nedeva19 05.12.2017
0
9
международноправни средства за разрешаване на международни спорове
добавена от ultrasinn 03.06.2012
0
20
Подобни материали
 

Международно частно право

08 юли 2008
·
231
·
27
·
8,362
·
57
·
2

ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
317
·
51
·
17,840

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
178
·
13
·
6,508
·
159

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Трудово право

30 яну 2009
·
234
·
50
·
16,743

Предметът на всеки правен отрасъл се определя въз основа на видовата специфика на обществените отношения в съответната област. Трудовото право регулира обществени отношения свързани с труда...
 

Делба - съдебна и доброволна

19 юли 2009
·
75
·
3
·
688

Предмет на доброволната делба може да бъде съсобствена движима вещ или недвижима вещ, независимо от начина на нейното придобиване...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
14
2
3 мин
16.07.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
6
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Международно търговско право (учебник)

Материал № 111559, от 14 мар 2008
Свален: 2,586 пъти
Прегледан: 1,490 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 270
Брой думи: 53,022
Брой символи: 486,056

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международно търговско право (учебник)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения