Големина на текста:
ВЛАКОВИЯТ ДИСПЕЧЕР.
ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ
Влаковият диспечер ръководи движението на един диспечерски участък
наречен диспечерски кръг. За граници на диспечерска кръг обикновено
служат участъкови или разпределителни гари, всяка от които оперативно е
подчинена на един влаков диспечер. Дължината на диспечерския участък
зависи от интензивността на движението по участъка. В големите железопътни
възли се отделя специален възлов диспечер, на когото се възлага ръководството
на работата на гарите, включени във възела и движението на влаковете по
вътрешновъзловите линии.
На влаковите диспечери в оперативно отношение са подчинени гаровите
диспечери, дежурните ръководители на движението от всички гари на
диспечерския участък, локомотивните и влакови бригади, а също и другите
сменни работници от всички служби, осигуряващи подготовката на влаковете
за изпращане и пропускането им по участъка.
Заповедите на влаковия диспечер са задължителни за безпрекословно
изпълнение от всички работници, непосредствено свързани с движението на
влаковете на дадения участък. "Забранено е да се дават оперативни
разпореждания по движението на влаковете без знанието на дежурния влаков
диспечер" /чл.268 ал.3 от Правилника за движението на влаковете и
маневрената работа в железниците/.
Влаковият диспечер отговаря за точното изпълнение на графика за движението
на влаковете в своя участък.Неговите задължения са посочени в чл.270 на
Правилника за движението на влаковете.Съгласно този член той е длъжен:
- да контролира работата на гарите по изпълнение на графика за движението и
плана за композирането на влаковете;
-да отстранява всякакви отклонения от нормалното движение, въвеждайки в
график закъснелите влакове;
-да следи за приемането и изпращането на влаковете в гарите и тяхното
движение на междугарията, вземайки мерки за безопасното им придвижване;
-да дава необходимите разпореждания на влаковия машинист чрез дежурните
ръководители или непосредствено на машиниста по телефона или радио;
-да съдейства за осигуряване на помощни локомотиви за влаковете в участъка
си, за които са предвидени такива, и при нужда да осигурява на времено
предвижване на аварийните машини за работа по контактната мрежа до
мястото на работа.
-да бъде запознат със системата на захранване и секциониране на контактната
мрежа в границите на обслужвания от него участък;
-да осигурява исканите от енергодиспечера "прозорци" за работа контактната
мрежа
-да съдейства на енергодиспечера за откриване и локализиране на повреди по
контактната мрежа.
Влаковият диспечер се явява на работа достатъчно време преди поемане на
дежурството, за да може да се запознае с оперативната обстановка в участъка
сичрез запознаване с графика за изпълненото движение от изтеклото
дежурство и беседа с дежурния диспечер от старата смяна. След като приеме
дежурството, си но не по-късно от 30 мин. след това повиква всички гари в своя
участък по селектора, проверява постъпили на дежурство ръководители на
движението и записва имената им на дневния график.За изпълненото
движение, прави сверка на часовниците, записва се с положението в гарите,
прави анализ на допуснатите нарушение по безопасността на движението на
влаковете въз основа на вписваният в изпълнените графици и дава
необходимите разпореждания да предстоящата работа. По данни от дежурните
ръководители влаковите диспечери непрекъснато чертае график за
изпълненото движение на влаковете с фактическите часове и минути на
пристигане и тръгване от всяка гара на участъка.
Влаковият диспечер записва на графика и следните данни:
- номера, състава и масата на всеки влак, номера на влаковия и помощния
локомотив, имената на машинистите и началника на влака;
- престоя на локомотивите в оборотното депо;
- положението на подвижния състав в гарите;
- заети приемно-отправни коловози в посредните гари от отделни вагони
или състави;
- влакове, които ще се движат с разрядни или негабаритни товари;
- тежкотоварни и дългосъставни влакове;
- движение на влакове по неправилен или друг път;
- закриване на междугария, коловози или други устройства, обслужващи
движението;
- плана за работата на локалните влакове.
Влаковият диспечер води книга за диспечерските заповеди,в която
задължително записва следните разпореждания:
- откриване и закриване на междугария, в това число за движение на влакове с
електрически локомотиви, във връзка със спиране на електческия ток;
- за късане на пломби на-гаровите централизации;
- за преминаване на движение то от двойна железопътна линия на единична и
обратно;
- за изпращане на влакове с разграничение по време;
- за изпращане на влак, който ще спира на междугарието за извършване на
някаква работа, ако това не е предвидено в графика за движение на влаковете ;
- за назначаване и отменяване на извънредни влакове;
-за движение на тежкотоварни и дългосъставни влакове, за влакове с хора,
превозвани в товарни вагони и влакове с негабаритни и опасни товари, както и
пътнически влакове с увеличени състави;
-за движение на влакове, осигурени с ръчни спирачки или за прикачени
повредени вагони без спирачки към товарните влакове.
При регулиране на движението и при нарушен график за движението
влаковият диспечер има право да изменя пунктовете за разминаването или
надминаването на влаковете /за влаковете от 6 до 14 категории/, а за влаковете
от 1 до 5 категория с разрешение от дирекция "Движение"/, а също така може да
съкращава престоите на влаковете в гарите с цел да въведе закъснелите влакове
в график.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА ВЛАКОВИЯ ДИСПЕЧЕР
Като непосредствен ръководител на голям брой железопътни работници
ръководители на движението, началници на влакове, локомотивни машинисти
и др,влаковият диспечер е длъжен да организира и насочи техните усилия към
изпълнение на графика за движението на влаковете и заданията, поставени
пред управлението и участъка.
Влаковият диспечер трябва добре да познава подчиненият му персонал
силните и слаби страни на хората, с които работи, тяхната опитност, умение и
дисциплина. Изучавайки тези качества в процеса на работата той трябва добре
да ги използва за изпълнение на едно или друго задание.
Особено важно е да се обръща внимание на тези качества на работниците,
които имат съществено значение за дадената професия.Например първо
степено значение за дежурния ръководител на движението има
разпоредителността, умението да се дават ефективни разпореждания.
За всички работници общи и най-важни качества са дисциплинарноста и
инициативата.
Дисциплинираността на всеки работник се характеризира с наличие на точност
в действията, инстриктностост в изпълнението на определените планове,
срокове и норми, а също и при получаване на разпореждания.
Стремежът да се преодолява всякакви трудности е един от най-важните
елементи на дисциплинираността.Длъжностните инструкции и ръководството
определящи задълженията и начините на работа на всеки железничар, не могат
да обхванат всички случаи на възможни затруднения и да дадат рецепти за
тяхното преодоляване. Затова в оперативната работа е крайно необходимо да се
проявява инициатива и умение да се намира изход от всяка трудна
ситуация.Изхождайки от това, че полученото задание или заповед от началника
трябва да бъдат изпълнени при всички условия, железопътния служител трябва
да намира изход при всякакви трудности, които биха се появили пред него.
Влаковият диспечер трябва да обучава подчинения си персонал чрез
практическо посочване (на най-добрите и начини нa pабота и извършва разбор
на допуснатите грешки).
Обучението и възпитанието на работниците от смяната диспечерът можа да
осъществи по различен начин. Отделни указания могат да се дава по време на
дежурството при даване на разпореждания или при тяхното изпълнение. Най-
характерните грешки трябва да се анализират на кратко селекторно съвещание,
ако заемането на селекторния телефон няма да се отрази на нормалното
ръководство на движението на влаковете.
Задължително условие за добра организация на работата е пътуване на
диспечера по участъка, където той провежда беседи с работниците от гарите и
депата прави разбор на грешките и недостатъците в работата ,популяризира
добрия опит, посочва как бързо да се композират й изпраща влаковете и
т.н.Общуването с хората дава възможност по-добре да се изучат личните им
качества и по-успешно те да бъдат мобилизирани за преодоляване на
трудностите. Освен това такива пътувания помагат на диспечер
добре да изучи особеностите на работата във всяка гара и в участъка като цяло.
Много диспечери, придружавайки влак, обикновено се намират в локомотива,
тъй като от локомотива най-добре могат да се забележат особеностите на пътя,
работата на линейните работници и възможонстите за ускоряване движението
на влака на отделните междугария.
От локомотива добре се вижда работата на дежурните ръководител,
стрелочниците, и другите работници от движението, а имено: своевременото
отваряне на входните и изходните сигнали, спазването на правила по
приемането и изпращането на влаковете,издаването на предупреждения и
др.Това не изключва личните наблюдения върху работата на дежурните
ръководители непосредствено на гарите.
Посещавайки депата влаковият диспечер се запознава с условията на работата
във всяко депо по подготовката на локомотивите, а също трябва да се стреми да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 апр 2017 в 23:37 студент на 44 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков", факулетет - тут, специалност - Инженерна логистика и строителна техника, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Пътни светофари

23 окт 2006
·
423
·
9
·
529
·
189

Светофари на кръстовища, картинки показващи правилата за движение по пътищата.
 

Същност на транспорта и ролята му в общественото му развитие

27 ное 2007
·
374
·
14
·
3,280
·
225
·
1

Икономическа същност на транспорта – от правна гледна точка за изясняване икономическата същност на транспорта е постановката...
 

Значение на ж.п. транспорта

02 май 2008
·
170
·
3
·
513

Транспортът е отрасъл на материалното производство,който осигурява стопанските и социалните връзки между отделните териториални единици.Той е в основата на географското разделение на труда е се характеризира със специфична форма...
 

Железопътна техника - локомотиви

20 май 2011
·
97
·
28
·
6,924
·
186

Изходни данни 1. Състав на влака: товарни четириосни покрити пълни – 10бр.; товарни четириосни покрити празни – 15бр.; товарни четириосни открити пълни – 1бр.; товарни четириосни открити празни – 1бр.; ...
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Влаковият диспечер. Главен организатор и ръководител на влаковото движение.

Материал № 1115544, от 07 сеп 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 28
Брой думи: 9,525
Брой символи: 56,056
Цена: 15.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала