Големина на текста:
Размножителни органи при растенията
Биология и здравно образование - 7 клас
Изд. Анубис 2008г
Авторски колектив: М. Шишиньова
Д. Павлов, и др
(Нови знания)
Забележка: В червен цвят са моите бележки, а в син – Вашият текст, който трябва да се
преразгледа или махне!
І.Цели на урока.
Основна цел – Да се формира понятие цвят на анатомична и морфологична основа и да
се включи в следната йерархия. Не е нужно да се формулира основна цел!
1.Образователни цели – да се преформулират образователните цели, тази формулировка е по-
подходяща за очаквани резултати!
1.1 Да разпознават, сравняват вегетативните от размножителните органи;
1.2 Да назовават, описват, сравняват видовете размножителни органи както при папратите и
мъховете така и при цветните растения и назовават техните функции ;
1.3 Да дефинират, описват процесите - размножаване, оплождане и опрашване при
голосеменните и покритосеменните растения ;
1.4 Да сравняват размножителни органи при голосеменни и покритосеменни растения;
1.5 Да оценяват ролята на плода при покритосеменните растения и изброяват видовете плодове;
2.Възпитателни цели
2.1 Да се възпита у учениците любов към природата;
2.2 Да се работи за формиране у учениците на личностна качествена активност, самостоятелност,
организираност, дисциплина при изпълняване на поставените задачи;
2.3 Да се формира чувство на сътрудничество и умение за работа в група при изпълнение на
поставена задача;
Последните две възпитателни цели всъщност трябва да са към развиващите цели. Възпитателните
цели обикновено са свързани с водещите биологични идеи.
3.Развиващи се цели
3.1 Да се развие познавателна активност на подрастващите, умения за откриване и решаване на
проблеми, изказване на предположения;
3.2 Да се развие логическо мислене на учениците, изследователски умения, творчески подход
към решаване на поставените задачи.
ІІ. Очаквани резултати.
1.Да схематизират, означават и изказват функции на частите на цветовете при двуполов цвят при
покритосеменните растения.
2.Да описват процесите опрашване и оплождане.
3. Да сравняват голосеменните и покритосеменните по устройство на цвета и шишарките,
разположение на семепъпките и семената, наличието на плодове;
ІІІ.Понятия: антеридии, архегонии, спорангии, тичинки, плодник, венчелистчета, чашелистчета,
околоцветник, съцветия, двусемеделни , едносемеделни, съцвения
ІV.Вътрешнопредметни връзки: Човекът и природата
V. Междупредметни връзки: география, екология, литература, компютърни технологии
VІ.Методи: наблюдение,беседа, разказ, работа в малки групи, научно , работа по проект, казус,
игрова задача, мозъчна атака, самостоятелна работа
VІІ.Похвати:
1.Провокиране на учениците към мисловна дейност( анализ, сравнение, обобщение).
2.Насочва вниманието на учениците и работата на ученика,мултимедия, начина на
самостоятелна работа, провеждане на инструктаж.
Ще изпратя сканиран модел на тази част от методическата конструкция на произволен урок, както и
примерна разработка на Ваш колега. В тях може да има някои неточности, те са различно подробни, но
с тяхна помощ ще се ориентирате. Моля Ви сравнете и съответно допълнете и коригирайте Вашата
разработка! Обръщам Ви внимание, че в едната разработка се говори от 1 л.ед.ч. мин. време, а по добре
би било да е в сегашно, както е във вашите две разработки, които ми изпратихте преди.
Динамиката на общественото развитие засяга и педагогическия процес и повишава неговата
дидакти-ческа стойност.Увеличаването на педагогическия информационен обем,бързината на
комуникиране и размяна на идеи предполага да се отговаря по-често на въпроса :”Как и защо става
това?”, отколкото само “Какво е това”.Днес, утре,а може би и завинаги, личността ще бъде все по-
знаеща и можеща,за да се справя успешно с предизвикателствата на 21 век. Налице е тенденция,която
изисква чрез кратки знакови форми, да се стига до големи обобщения,факти,начини за
тълкуване.Процесите на моделиране и кодиране правят нещата ясни и достъпни за всеки.Това
означава,че трябва да се използват методи,които стимулират мисълта и креативността на
всеки.Използването на интерактивни методи в педагогическия процес може да усъвършенства самия
процес от една страна,а от друга да направи обучението интересно и успешно. В крайна сметка можем
да си зададем въпроса:”Защо е необходимо да използваме педагогически стратегии на обучение,
които носят в себе си интерактивни методи?”
Интерактивни са методите,основани на едновременното получаване на знания, формирането на
умения и изграждане на нагласи чрез поставянето на участниците в ситуации,в които могат да взаимо-
действат и след това да ги обсъждат на основата на преживяното. Интерактивните методи целят повече
и по-качествени взаимодействия между самите участници и между тях и водещия.Това дава възможност
за личностно развитие на участниците на основата на съпреживяване, диалог, анализ, вземане на
решения.
Интерактивните методи означават постоянна обратна връзка,постоянна ангажираност на
участника,постоянно търсене на общи решения. Тези методи дават възможност за съвместно
конструиране на педагогическата действителност, за поемане на своя дял от отговорността за процеса
на обучение. Интерактивните методи предполагат и общ език на обучение, който по-лесно се
гентериоризира от техните преживявания и включеност в процеса на изследване на действителността.
Интерактивните методи спомагат да се изгради една нова образователна
действителност,основана на съвместното търсене, диалог, обсъждане и намиране на решения.
Необходимостта от използването на нови методи се обуславя преди всичко от работата в група,която е
същностна характеристика на предлаганото помагало. Самото участие в група изисква методи, имащи
отношение към мотивирането на участниците за съвместна работа,към тяхното ангажиране в различни
групови дейности като решаване на проблеми, обсъждания и анализи, разработване на планове и акции
за дейност, обсъждане на собствените преживявания в групата. Интерактивните методи поставят
участниците в ситуация на постоянно обсъждане, дават възможност за изразяване на собствени мнения,
предполагат наличието и използването на постоянна обратна информация.
В крайна сметка интерактивните методи дават възможност участниците да изграждат по-
обосновани стратегии за поведение. Интерактивните методи са естествена форма на работа и поради
необходимост от качествено различно взаимодействие на учителя и ученика, от провеждането на
диалог,на развитието на взаимодействия, основани върху групови дейности.
Това в синьо няма място в методическата разработка. Може да се сложи в предговора или в теоретичния
обзор на дипломната работа!
В търсене на разнообразие и повишаване на интереса на учениците в този урок разгледах
няколко интерактивни методи като – Изготвяне по проект „ Модел на цвят”, използване на презентация,
Казус „ Вълшебните семена”, игрова задача” Лабиринт”;
Дейност1: Проект на тема „ Модел на цвят”
Цели:
Да се усвоят знания за размножителните органи при голосеменните и покритосеменните растения. Да
се развие креативността, вниманието, зрителната памет на учениците , работа в група.
Материали:
Всяка група предварително подготвя необходимите материали които са и нужни.
Задача:
Учениците се разделян предния час на 4 групи и им се поставят задачите.
1 гр. Изготвяне на модел на правилен цвят ( семенни растения).
2гр. Изготвяне на модел на неправилен цвят ( семенни растения).
3гр.Изготвяне на модел на шишарка - мъжка.
4гр.Изготвяне на модел на шишарка - женска
Изпълняването на изследователски проекти от учениците, им помага да формират в себе си
качества: интелектуална и морална автономност; как да се използват различни източници на
информация, да използват различни източници на информация,
І фаза: Избор на тема – задава се от преподавателя;
ІІ фаза: Провеждане на проекта
1.Планиране работата на групите
2.Разработване на график на времето;
3.разпределяне на функциите, задачите в групата, проучванията , събиране и обработка на
информация, консултации, вземане на решения и изготвяне на проекта
ІІІ фаза: Представяне на проекта – участие на членовете на групата, групата като цяло, средства за
онагледяване, яснота, оригиналност, точност, комуникация с аудиторията;
ІV фаза: Обсъждане на проекта – ниво на усвоени знания и умения, комуникация вътре в групата,
между групите, между преподавателя и групите, помпетентност за комуникиране и решаване на
конфликти, умение за критично отношение.
Дейност 2: „Видове съцветия”
Цели:
Да се активизира вниманието на учениците; - Това е излишно!
Да се придобият и след това затвърдят знания за и видовете съцветия;
Да се формират умения за адекватно реагиране на неочаквана ситуация;
Материали:
Плик с картички от учителя на различни съцветия и друг плик с наименования и бял флипчарт на
всяка група.
Задача: Учениците се разделят на 4 групи, на всяка група се раздава флипчарт върху който учениците
по групи да подредят вярно вида на съцветията и техните наименования. Учениците трябва да изберат
и да залепят съцветието и съответното им наименование. Печели групата която на бързо и вярно е
решила задачата.
В учебниците и методичната литература за учителя много ясно е разписано какво трябва да знае и може
ученикът, но липсва каквато и да било информация как това да се случи, т.е. какви похвати да използва. При
тази ситуация едва ли може да се разчита, че той успешно ще изпълни поставените му учебнати задачи.
Нужно е чрез средствата на самото съдържание да се разкриват начините за неговото усвояване, които
трябва специално да бъдат отделени от съдържанието на учебния материал и предоставени на учениците за
усвояване.
Всеки, който познава разнообразните методи на обучение, знае,че няма универсален такъв за
решаване на всички проблеми на образованието.
През последните години вниманието е насочено, не без основание, към ситуационните методи. Интереса
към тях от страна на учителите по биология нараства.В последните години се появиха публикации, в които
се изяснява специфичността на учебно – възпитателният процес с прилагане на различни ситуации – казус,
инцидент. Решаването на казуси е вид творчество. Ученикът се представя в нова, непозната,
нестандартна ситуация. От него се изисква задълбочено изследване, откриване на логически връзки и
взаимодействия, оригиналност при вземането на решения.
Това в синьо няма място в методическата разработка. Може да се сложи в предговора или в
теоретичния обзор на дипломната работа!
В настоящата работа описвам използването на казус в обучението по биология VІІ клас . Като
изхождам от възрастовите особености на учениците, биологичните им знания, навиците им за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 авг 2022 в 12:08 учител на 45 години от София - 128 СОУ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН", випуск 2017
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на вегетативните и репродуктивни органи при растенията

24 фев 2010
·
36
·
6
·
2,091
·
188

Тема за държавен изпит по биология за Софийски университет "Свети Климент Охридски"....
 

Систематика на растенията

14 ное 2006
·
625
·
9
·
4,452
·
274
·
1

Особеност на смяната на поколенията при мъховете е, че гаметофитът е значително по-добре развит в сравнение с всички останали висши растения по отношение на физиологичната дейност.
 

Въглехидрати

09 апр 2007
·
502
·
1
·
121
·
77

Въглехидратите играят много роли в организма, но най-широко застъпената им функция е да снабдяват клетките с енергия.
 

Птичи грип

17 дек 2008
·
112
·
30
·
8,621
·
98

Птичата инфлуенца или т.нар."птичи грип", е силно контагиозно заболяване по животните, предизвикващо се от вируси, които нормално инфектират само птиците и по-рядко прасетата. Вариациите при заболяването, причинено от нископатогенния и високопатогенния.
 

Размножителни органи при растенията

14 апр 2010
·
53
·
1
·
165
·
305

Размножителните органи са растителни органи, които осигуряват размножаването на растенията...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Биология
Сетивни системи
тематичен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 12 въпроса с избираем отговор като само един от тях е верен.
Тестът е изготвен от:
Ваня Хазаросова преподавател
(Лесен)
12
2
1
12 мин
30.07.2020
Химичен състав на клетката
изпитен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът включва белтъци - структура и свойства, биологични катализатори - ензими и видове нуклеинови киселини - ДНК и РНК. Включени са само въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
8
35
1
20.03.2020
» виж всички онлайн тестове по биология

Методическа разработка "Размножителни органи при растенията"

Материал № 1115047, от 03 сеп 2014
Свален: 336 пъти
Прегледан: 579 пъти
Предмет: Биология
Тип: Урок
Брой страници: 5
Брой думи: 2,013
Брой символи: 12,476

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методическа разработка "Размножителни органи пр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала