Големина на текста:
Теория на възпитанието
Пътеводител за студенти
Автор – проф. д-р Марияна Стефанова
Преподавателпроф. д-р Марияна
Стефанова
МястоТракийски университет
– Стара Загора,
Педагогически
факултет
Времетраене19-20.10.2013
Предназначение:
За кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация.
1
Описание:
Дизайнът на курса на обучението по Теория на възпитанието (ТВ) е авторски. Следва
общоприетия научно-академичен стандарт на университетската подготовка по
Педагогика, първата част на която е научната област ТВ.
Лекционният курс е структуриран върху научно-педагогическото познание за възпитанието
като трансфер
2
на социален опит от една (опитната, възрастната, старата) генерация към
следващата (неопитната, младата, новата). Съдържанието на курса е организирано в 3 раздела:
1) Статутът на научното направление ТВ и социалният и образователен феномен
3
(явлението)
възпитание. 2) Съдържание на възпитанието. 3) Фактори за възпитание.
Целите на обучението по ТВ:
1. По начин, достъпен за познавателния опит на студентите и в практически ориентирана
обучителна среда те да усвоят базисни знания за метаезика
4
, предмета, развитието и
перспективите на ТВ в условията на глобализация; за практическия смисъл и значение на ТВ;
за технологичността, приложимостта и ползата от теоретично-възпитателното познание; за
парадигмата
5
личностно ориентирано възпитание, т.е. възпитание, базирано върху ненасилие
освен физическо, още психоемоционално и интелектуално познавателно ненасилие; за
съставните компоненти на съдържанието на възпитанието, които определят развитието на
личността; за основните възпитателни фактори и тяхната инструментална функция
6
; за
начините за практическо моделиране на възпитателни и поведенчески модели, основани на
ненасилие; за проактивната и подкрепяща личностното развитие възпитателна среда;
възпитателните рискове и пр.
2. Студентите да усвоят основни елементи на практически умения за създаване на
продуктивни възпитателни ситуации в различна среда; за преодоляване/коригиране на
неблагоприятни възпитателни ситуации; за разпознаване на степени на (не)възпитаност и пр.
1
Съзнателно ви предоставям пълния пътеводител, насочен и към обучението на бакалаври, за да се ориентирате
максимално точно в материята, независимо от съкратения хорариум часове при вас.
2
Трансфер – прехвърляне, предаване, пренос (тук най-вече в смисъла на предаване)
3
Феномен – тук – явление. „„Понятие, съотносимо с понятието за същност; двете понятия се противопоставят.
Феноменът предполага такъв начин на разглеждане на реалността, при който човек преминава от наивния
реализъм („виждам неща”) към разбирането, че явленията на нещата не са тъждествени на самите неща”
(Философски речник. Съст. В. П. Филатов, В. С. Малахов. С., 1993, стр. 540)
4
Метаезик – понятийният апарат на дадена наука
5
Парадигма – модел, образец, пример (тук най-вече в смисъла на модел)
6
Функция – тук в смисъла на предназначение
3. Студентите да развият в достатъчна степен ключови социални компетентности в
контекста на възпитанието, например комуникативни, интерактивни и
атрактивни
7
/харизматични
8
и пр.
Относно начина на обучението по Теория на възпитанието:
Обучението по Теория на възпитанието се осъществява възпитаващо – зачитащо
възпитаността на студентите, дискретно, толерантно, неназидателно.
Разработването на проблемите по време на лекционния курс е съвместно – между
преподавател и студенти; между самите студенти. Обучението е преобладаващо интерактивно
9
, диалогично. Привличат се и се активират житейски примери и социално-познавателен опит
на студентите. Обучителният формат е три вида: фронтално обучение; работа в малки групи
или в партниращи си двойки по време на учебните часове в лекционния курс; индивидуално
решаване на учебни задачи.
Контактът между студентите и преподавателя е в два формата: класическият face-to-face;
дистанционно-електронен по взаимно приемлив начин.
В края на курса студентите получават авторски разработен електронен пакет материали по
дисциплината, включващ: работни листовки, кратки текстове/фрагменти, примерна
литература, тезаурус
10
, въпросник (изпитна програма) и др.
Очаквани резултати: 1. Усвоени от студентите в достатъчна и необходима степен научно-
педагогически (възпитателни) знания, умения и компетентности за създаване, поддържане и
развиване на ефективни възпитателни модели в разнообразна формална/институционална и
неформална среда. 2. Знания и умения на студентите за рефлексия
11
върху феномена,
понятието и практиките на възпитание. 3. Развита в определена степен чувствителност на
студентите към проблематиката на ТВ.
Изисквания:
a.Включване на студентите в дейностите на обучението в зависимост от техните нагласи
и предложените обучителни формати.
b.Готовност на студентите за обучителни диалози върху познанието за ТВ по време на
лекционния курс.
c.Готовност на студентите за дискусии в малки работни групи и в партниращи двойки.
Ресурси:
i.Интелектуални осигурени от преподавателя: обучителни листовки и други
работни материали; осигурени от преподавателя възпитателни казуси, примери и
други симулирани ситуации; моделирани от преподавателя реални практически
ситуации с демонстрационен характер.
ii.Материализирани – осигурени от преподавателя: стимули за поощрение на
студентите.
iii.Материално-техническа среда – лаптоп, проектор, цифров фотоапарат/видеокамера
и др. – осигурени от преподавателя.
iv.Авторски подготвен електронен пакет от материали (след приключване на
обучението преподавателят изпраща на всеки студент електронния пакет
материали).
Изпитен формат и формиране на оценките на студентите:
Дейности на студента по време на обучението по ТВБрой точки
Решения на студента на текущи учебни задания
12
по време на лекционния курс5 т. за едно
задание
7
Атрактивен - привлекателен
8
Харизматичен – тук в смисъла на обаятелен
9
Интеракция - взаимодействие
10
Тезаурус – тук в смисъла на терминологичен речник; освен терминологичен, тезаурусът е понятиен речник,
т.е. определения (дефиниции) на понятия
11
Рефлексия – размисъл върху ...
12
Учебните задания представляват кратки проблемни фрагменти по даден въпрос от ТВ
Участие в работата на малка група по време на лекционния курс10 т.
Формулиран въпрос от студента върху материята на ТВ по време на
лекционния курс
13
5 т.
Самостоятелно съставен тезаурус - основни понятия по ТВ: или по време на
лекционния курс или изпратен на преподавателя най-късно 20 дни преди
изпитната дата
10 т.
Семинарно участие, вкл. компютърна презентация, кратък реферат и пр. в
учебните занятия, водени от асистента
14
20 т.
Семестриален изпит
- защита в деня на изпита
15
на предварително изпратено на
преподавателя писмено учебно-познавателно есе или РР презентация
по избор на една от следните три теми:
?МОЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ СОЦИАЛНИЯ ФЕНОМЕН
ВЪЗПИТАНИЕ И НАУЧНОТО НАПРАВЛЕНИЕ ТЕОРИЯ
НА ВЪЗПИТАНИЕТО
?МОЕТО РАЗВИТИЕ КАТО ЛИЧНОСТ БЛАГОДАРЕНИЕ
НА ВЪЗПИТАНИЕ (КРАТЪК ПОГЛЕД НАЗАД, СЕГА И В
БЪДЕЩЕТО МИ)
?КОЙ, В КАКВО И КАК ВЪЗПИТАВА?
- обем – от 700 до 1200 думи за есето; от 12 до 20 слайда
- преподавателят следва да е получил изпитното решение на студента
минимум една седмица преди насрочената дата за изпит
- показатели и критерии за оценяване:
- степен на оригиналност (лична позиция на студента, основана
върху усвоеното от него познание по ТВ) – 25%
- степен на дискусионност при разработване от студента на
избрания изпитен проблем/тема – 25%
- степен на доказателственост на дадена теза, разработена от
студента в рамките на учебно-възпитателното есе или компютърна
презентация – 25%
- степен на сравнителна цялост на изпитното решение – 25%
Изпитът включва диалог със студента - защита на есето/компютърната
презентация.
50 т.
Общо 100 т.
Таблица за приравняване на брой събрани точки от всеки студент при
формиране на оценката на неговите постижения по ТВ към цифровите оценки
по шестобалната скала
16
:
Брой точкиЦифрова оценка
1-25 Слаб (2)
26-40 Среден (3)
41-60 Добър (4)
61-90 Много добър (5)
91-100 Отличен (6)
13
Въпросът се предава на преподавателя в писмен вариант
14
Тъй като в момента няма асистент, тази дейност отпада
15
По изключение, при определени обстоятелства защитата може да бъде през интернет чрез видеоконферентна
връзка
16
Таблицата конкретизира в допустимите граници скалата за оценка в Педагогическия факултет

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на възпитанието

Дизайнът на курса на обучението по Теория на възпитанието (ТВ) е авторски. Следва общоприетия научно-академичен стандарт на университетската подготовка по Педагогика, първата част на която е научната област ТВ...
Изпратен от:
Zlatina Ivanova
на 2014-09-02
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
93 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
теория на възпитанието
добавена от tatyana.georgieva.18 04.02.2019
3
24
казуси по теория на възпитанието
добавена от viki2903 19.10.2016
2
38
Подобни материали
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
3
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
2
3 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория на възпитанието

Материал № 1114894, от 02 сеп 2014
Свален: 93 пъти
Прегледан: 362 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 3,521
Брой символи: 22,204

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала