Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
Големина на текста:
ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА- 1 част
ТЕМА 1.
Произход и социални функций на музикалното изкуство.
Сведения за праисторическата музикална култура.
А.Произход
Музиката като изкусто отразява различни обществени условия и закономерности в
развитието на обществения живот, както и идеологията на господстващите или народни
класи.Поради тези причини в историята на музикалното изкуство съществуват няколко
периода свързани с историческото развитие на човешкото общество.
Различните музиковеди дават различни наименования на тези периоди,но общоприето е
да се използват седем основни периода,а именно:
1./Музика на праисторическата култура.
2./Музика на древните народи (робовладелския строй)
3./Музика на Средновековието
4./Ренесансова музикална култура (Предкласика 14-16 век)
5./Класицизъм
6./Музика на Романтизма
7./Съвременна музика (музиката на 20в.)
По въпроса за произхода съществуват няколко теорий:
1.Идеалистична теория.Тази теория създава древногръцкия философ Платон,който е
живял 4-3в. Пр.н.ера.
Той казва следното:Изкуството е дар от Бога,идва от един идеален надзвезден мир(свят
на идеите) и на Земята е само бледо отражение.Само надарените от Бога
хора(поети,философи,музиканти) са способни да уловят това отражение и да се опитат
да го пресъздадат на Земята.
2.Материалистична теория.Нейн създател е древногръцкия философ
Аристотел.Живее през 3в. Пр.н.ера в Гърция.Той казва:музиката е човешко дело с
възпитателна роля.
3.Съвременна теория.Теория, в която се казва,че музиката е
сузнателна,психологическа дейност на човека, зародила се в производствения процес.
Б.Социалните функций на музикалното изкуство.
Музикалното изкуство освен развлекателна функция има и възпитателна.Музиката има
и друга въздействаща роля.Напоследък се говори за музикална психология.Музиката
има пряко отношение и с други науки.освен с психологията тя е свързана с
Етнографията.Чрез музиката се разбира живота,обичаите на даден народ.Свързана е с
Литературата особено с възникването на оперното изкуство в края на 16в.Поезията е
свързана много с песенното творчество.Гьоте,Хайне,Мюлер са били предпочитани за
създаването на песенното изкуство.Музикалното изкуство е свързано също с
Естетиката,Критиката и вече с някои специфични музикални дисциплини като
Музикална акустика,Инструментознание.Историята на музиката е свързана и с общата
история и др.
В.Сведения за праисторическата музикална култура.
Първобитното общество е най-ранният период от развитието на човека.Този период е
1
много дълъг затова археологията го разделя на няколко епохи в зависимост от
исползваните уръдия на труда.
1.Старокаменна епоха(Палеолит)
2.Среднокаменна епоха(Мезолит)
3.Новокаменна епоха(Неолит)
4.Меднокаменна епоха(Халколит)-когато се открива огъня.
Следващите са Бронзовата и Желязната епоха.
Най-старите находки от съзнателна човешка дейност датират около
425хил.год.Пр.Хр.Откриват се в различни райони на Земното кълбо.Главен източник на
сведения за първобитното изкуство са хората от племето Цейлон от о.Веда.Това са части
от Земята недокоснати от цивилизацията.
Най-важното за този период е,че човек подръжава на звуците на природата.Важно е ,че
отделните изкуства не се развиват самостоятелно(Синкретизъм-обединение на всички
изкуства в едно).Музикалното изкуство е спонтанно за Синкретизма.Първобитната
музика е тясно свурзана със словото.На пръв поглед безсмислвни срички,но те имат
строг характер.Мелодийте на първобитните хора са с малък тонов обем и с чести
повторения на отделни тонове.Най-голямо значение има ритъмът.Инструментите,които
са се използвали са духовите взети от природата.Голяма роля играят ударните
инструменти.После идват и ударни инструменти направено от кожа на убити животни и
най-накрая се появяват струнните инструменти.
ТЕМА 2
Музикалните култури на древните народи.
Месопотамия,Египед,Палестина,Китай,Индия.Паметници.Музикална
теория,Естетика и Практика.
Формирането на древните култури започва около второто и третото хилядолетие
Пр.Хр.Всяка култура има своя писменост и начин за развитие в зависимост от
държавната функция,класовото разделение и историческото развитие.В повечето страни
говорим за два вида музика;на робовладелците и на робите,която има различен характер
и предназначение.Развитието на древната музика е свързано с редица важни открития в
областта на Астрономията,Математиката,Медицината и др. Науки.Изучаваните науки
освен музиката,като Литература,Архитектура,скулптура и др. Също дават сведения за
характера на музикалното изкуство.Основни източници за изучаването на древната
музика са археологичните разкопки правени през 19-20в.По намерените предмети,а
също и по оставени рисунки,стенописи с различни изображения на хора с инструменти
дават възможност да се разбере начина за приложението на музикалното
изкуство.Сведения за културата на древните народи се намират и в съчиненията на
някои древногръцки автори-Херодот 4в. Пр.Хр. или страбон;Диодор 1в. Пр.Хр.и др.Тези
автори са пътешествали много.Същестеуеат и много други източници,които човек все
още не е разгадал-пирамидите в Египед,Соломоновия храм и др.
1.Древна Месопотамия.
Месопотамия е държава,която се намира между р.Тигър и Ефрат на Арабския п-ов.Най-
напред са се населили чумерите-около 4 хил.год. Пр.Хр.Създават своя писменост т.нар.
Клинообразно писмо(епоса за Гилгамеш).След чумерите идват семитите около 2360г.
Пр.Хр.Образуват държавата Акад под управлението на Сарбон 1-ви.През 19-18в.Пр.Хр.
се образува нова дуржава Асирия с главен център Вавилон.Следва дълъг период на
войни докато стигнем до 539г.Пр.Хр.,когато персийския владетел Кир 2-ри отново
завладява земите около реките Тигър и Ефрат и с това се слага край на старата
цивилизация в историята на човечеството.Характерна черта е смесването на културни
влияния.Още през 4хил. г.Пр.Хр. в големите градове на Месопотамия се строят
2
храмове(зикурати),които всъщност са били център на културния живот.От запазените
документи става ясно,че в службата са се използвали от 5 до 27 псалма със строго
установени мелодий.Псалмите са се изпълнявали от солисти или хор в съпровод от арфа
или ударни инструменти(кимвали).Музика е звучала и в сведските
забавления,празненства,като музикантите са си акомпанирали с китара или
арфа.Музиката е била необходима част от възпитанието на младите хора.
2.Египед.
Египед обхваща територия около р.Нил.Дели се на две-Долен Египед(намира се по
широкото течение на р.Нил)и Горен Египед.До 3хил.г.Пр.Хр. са съществували,а след
това са се обединили в една държава.До шеста династия това е Старото царство,което е
до 2400г.Пр.Хр.1700г.Пр.Хр. е Средното царство и новото 1070г. Пр.Хр.
От 332г.Пр.Хр.Египед е завладян от Александър Македонски и става част от Елинската
държава,като Фтоломей,а след него е Клеопатра.Египедската култура е свеобразна
свързана с главните Богове-Амон Ри(Богът Слънце),Озирис(Богът на подземното
царство)съпруг на Изида и др.
Запазени са много писмени документи т.нар.ероглифи,които са разчетени много
късно,едва при Наполеон 19в.
Музиката е едногласна,хороводна.В Египед се измисля начин за ръководене на хоровете
с движение на ръцете с мимики.Хейронон(този който ръководи хор), има много голям
авторитет и професията се предава от поколение на поколение.В Древен Египед
съществува музика на робовладелци,свързана с пиршества,с представяне на
драми,мистерий или с военни походи.Според намерените документи в двореца на
фараона е съществувала капела от добре обучени музиканти,са използвали различни
инструменти-лютня,арфа,флейта(права флейта нар.Мейм и напречна нар. Себи).От
ударните инструменти се използвали чинели,кастанети и също систър(това е метална
рамка с въртящи пластинки).Съществувала е музика и на робите.Тя има по-различен
характер,защото се е смятало,че те са взимали от други народи.Музиката на робите е
едногласна,бавна,тъжна,протяжна или строго ритмична.
3.Палестина.
Древна Палестина или още Паканан,което става Ханаан.Тя има своя разцвет през 18в.
Пр.Хр.,след което е завладяна от Египед.През 11в. Пр.Хр. върху земите на Древна
Палестина се образуват независими държави,от които най-силно е Израелското
царство.Основано от Саул и от неговия наследник цар Давид и най-вече от
Соломон,който царува около 10в. Пр.Хр. и в столицата на Палестина-Йерусалим създава
архитектурен храм, който се нарича днес Соломоновия храм.Палестина води
изтощителни дълги войни със съседните народи,като в историята най-много се
споменава за Нявухоновоя.Сведенията за музикалната култура са оскъдни тъй като няма
музикални записи,няма и изображения дори са забранени музикалните
култури.Съществуват предимно църковни псалми и химни написани в едногласна
пентатоника.Голяма част от тях са в чест на Бог Яхова.Музикалното обучение било
задължително.При освещаването на Йерусалим е имало 4 хил. музиканти.много
използван е бил рогът и се е смятал за свещен инструмент,който се е използвал в
храмовете.Тези сведения идват от книга наречена “Песен за песните”,която съдържа 100
псалма за цар Давид и 1000 притчи на сина му цар Соломон.Соломон смята,че любовта е
най-голямото човешко благо.
4.Китай.
Китай е една азиатска държава,обхващаща югоизточната част.Сведения имаме от 19-
18в. Пр.Хр.Наречена е Шан-ин.Китайската писменост е също една от най-старите.За да
се убедим в това разглеждаме сборникът “Книга на песните” създаден 6в. Пр.Хр. като се
смята,че е създадена от Конфуций.Сборник от 305 песни и химни.Преобладава
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
groznata_iulian написа на 18 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
зашто трябва постоянно да коментирам а не ми дава да си изтегля темата
ioanka18 написа на 23 окт 2008 ОТГОВОРИ
ученичка от Враца , СОУ "Христо Ботев"
за6то немога да си изтегла темата като сам заплатила за 3 дни а?????????
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми спешно за Сряда !!
добавена от vanko.ivanov12451 15.11.2015
0
3
Музика 7 клас, Текст
добавена от stelli.yordanovaa 14.10.2013
0
28
Български композитори - преговор
добавена от dekedjieva.gabriela 29.04.2020
1
7
Спешнооооо по Музикааа!!!
добавена от simonita.2000 16.11.2013
1
44
Подобни материали
 

Композиторите на романтизма

26 окт 2009
·
146
·
6
·
1,194
·
195

За Европа 19 век идва с разбити идеали за свобода и равенство между хората, с рухнали илюзии и мечти за по добър живот...
 

План - конспект на урок по музика

14 дек 2008
·
1,154
·
11
·
1,157
·
1,839
·
8

Задачи: 1.Приобщаване към българския фолклор 2.Разширяване представите за неравноделен тривременен метрум 3.Двигателно отразяване на ръченица 4.Емоционална удовлетвореност от ситуацията 5.Синхрон между движение и мелодия ...
 

Любомир Пипков

09 май 2011
·
110
·
10
·
4,208

„Янините девет братя” в творчеството на Любомир Пипков – проблемът на българската музикална култура – критики и дискусии...
 

Пънк-субкултура

28 дек 2006
·
328
·
5
·
642
·
75

Пънк-субкултура, пънк идеология, конфликти с определени политически и обществени идеи, разногласия и критика във и към пънк-субкултурата, пънк групи.
 

Оркестри /симфонични жанрове/

06 яну 2007
·
308
·
2
·
169
·
183
·
1

Съдържа описания,характеристики и нещо повече за симфоничните жанрове.
 
Онлайн тестове по Музика
Тест по музикално теоретична подготовка
изходен тест по Музика за Студенти от 1 курс
Тест по музикално теоретична подготовка за студенти от първи курс в музикалните специалности. Има въпроси, на които може да отбележите повече от един верен отговор.
(Лесен)
34
95
1
1 мин
02.08.2013
Тест по музика за 6-ти клас
състезателен тест по Музика за Ученици от 6 клас
Тест по музика, предназначен за подготовка на ученици от 6-ти клас. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
12
256
1
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по музика

История на музиката - 1 част

Материал № 11124, от 04 дек 2006
Свален: 824 пъти
Прегледан: 589 пъти
Качен от:
Предмет: Музика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,289
Брой символи: 19,374

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на музиката - 1 част"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 164 6

Ирина Димитрова
преподава по Музика
в град Варна
с опит от  30 години
69 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения