Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
Големина на текста:
Тема 1 Обучението като процес – определение. Същност на познанието в обучението. Преподаването и ученето в
обучението. Обучението е организирана и продължителна дейност, чрез която обучаващият (учител, преподавател) дава
на обучавания (ученик, студент) образование, за което последният е пригоден или се стреми към него. ПРОЦЕСЪТ
ОБУЧЕНИЕ е: *сложен защото е съставен е от множество компоненти и елементи, които се намират в сложна връзка и
взаимодействие помежду си и в рамките на това взаимодействие взаимодействат с процеса на обучение като цяло, като
система; *има двуединен характер защото е изграден от два относително самостоятелни, взаимнообвързани и тясно
свързани с процеса на обучението като цялост процеси: процеса на учене и процеса на преподаване; *организиран
защото се осъществява по определени правила, свързани с диагностициране, прогнозиране, планиране, реализиране,
контрол и оценка, провежда се в рамките на дадена (организация) – училище (начално, основно, средно, висше), въз
основа на определени нормативни документи; *продължителен защото обикновено обхваща 3-4 и повече години, за да се
получи конкретен резултат; *управляем (ръководен) защото се осъществява от подготвени за тази цел лица (учители,
преподаватели); *целенасочен защото е насочен към създаването на активно взаимодействие между обучаван (ученик,
студент) и обучаващ (учител, преподавател), по време на което се усвояват знания, умения и навици за постигане на
конкретна образователна цел; *противоречив защото се влияе от определени диалектически условия; *има познавателен
характер защото е ефективно средство за приобщаване на младото поколение към опита на човечеството и важен фактор
за цялостното развитие на личността, чрез придобиване на знания, умения, навици (учебен процес). Напълно
основателно, в този смисъл е определението, че процесът на обучението е организационно-функционално единство
между преподаването (дейността на учителя, преподавателя) и ученето (дейността на ученика, студента), чрез което се
постига управляване на външната и вътрешната активност на обучаващия се и се формират у него определени знания,
умения, навици и начини за познание – обучаващият се осъществява активна познавателна дейност.
Познанието в обучението Пътят който изминава човекът от прякото възприемане на реалната действителност
(сетивно познание – чрез зрението, слуха, допир), през абстрактното мислене до рационалното осмисляне на
действителността и в крайна сметка на нейното разбиране. Първа степен: Сетивно познание включва: *усещане –
връзка на съзнанието с външния свят; *възприятие – конкретен наблюдаван обект от обективната действителност в
неговата цялост; *представа – намира се между понятие и възприятие; няма пълнотата на възприятието, но има
значително по-голяма степен на обобщеност; Втора степен: Абстрактно мислене включва: анализ, синтез,
обобщение, образуване на понятия, формулиране на закони и правила; Трета степен: сравняване на достигнатата научна
истина с правилото (осмисляне и разбиране). Извод: това дава основание обучението да се определя като
познавателен процес! УЧЕН – Достига до обективно ново знание, чрез изследователска и откривателска дейност;
Достига сам до истината, чрез дългогодишна научна дейност; Процесът на научно изследване на обективната
действителност няма за цел физическото и психическото развитие на личността. УЧАЩ – Достига до субективно
ново познание (вече открито от учения); Достига до познание чрез специално подбрано учебно съдържание, под
ръководството на обучаващ; Учебният процес има за цел именно физическото и психическото развитие на
личността (практически цялостното развитие) и т.н. УЧЕНЕТО е основен, първичен компонент на процеса обучение.
То е целенасочен и социално мотивиран процес на усвояване на опит в обобщена и систематизирана форма, която води
към относително трайно изменение в личността на обучаващия се. В този смисъл на разглеждане, то се определя още
като дидактическа и рационално организирана дейност (основно дидактическо отношение) в процеса на обучение и
заема водеща позиция по отношение на преподаването. Различаваме: преднамерено организиран процес на учене
(целенасочен управляем процес в рамките на образователна институция) и непреднамерено организиран процес на
учене (всеки друг процес, който води до усвояване на знания, умения и навици; В този случай то се води от лични
мотиви и има личностна насоченост). Особености на процеса учене: *доминиращ фактор за цялостното развитие на
личността в двуединния процес обучение; *социално мотивиран процес (решава противоречието между индивидуално
и социално); *подпомага процесите на структуриране и преструктуриране на умствените сили, способности, знания
и опит на личността; *поражда качествени промени у обучавания (преодолява противоречието между стари и нови
знания, умения, навици); *има своя вътрешна и външна страна; *има своя организация и техники; *има свои
методи; *протича във времето и пространството; *свързва се тясно с усвояването на знания и като понятие и като
процес. ПРОЦЕС НА УСВОЯВАНЕ – възниква само тогава когато учащият е включен в активна познавателна
дейност с подходяща насоченост и в общуване с другите. Основни характеристики – отразява и моделира външния свят
в човешкия мозък; има информационен характер; управляем е; дава резълтати (винаги достига до определено равнище
на владеене на усвоените знания). АКТИВНА ПОЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ – не просто присъствие на учащия в
процеса обучение, а по-скоро с неговото самостоятелно решаване на поставени от преподавателя задачи; работа в група;
включване в наблюдение; изказване на мнение; задаване на въпроси; проучване на научна литература и т.н. В
педагогическата теория са известни различни ВИДОВЕ УЧЕНЕ: *Линейно учене означава процес на преминаване от
по-просто към по-сложно познание; *Когнитивно (познавателно) учене – отразява пряката зависимост на процеса от
индивидуалните особености на личността да възприема действителността и да си служи с определени понятия и
категории; *Стратегическо учене отразява индивидуалните техники (стилове) за усвояване на знания, умения и
навици; *Асоциативно учене –характеризира се с усвояване на знания, чрез осъществяване на връзки между обекти,
свойства, действия и състояния; казано по друг начин, това е пътят от сетивните представи (усещане и възприятие)
към реалните представи и понятия (чрез наблюдение, синтез, анализ, обобщение, сравнение); *Условнорефлекторно
ученеусвояване на нови свойства, а също и полезни форми и действия на поведение, чрез образуване на връзки
между безусловните дразнители и условните реакции на индивида и др.; *Знаково учене – означава процес на учене
чрез понятия; *Операционно учене – отразява ориентировъчно - операционната структура на действителността.
Предпоставки за позитивна нагласа за учене: подборът на научните знания да предизвикват любознателност;
формирането на умения и навици да продължава до овладяване на различни житейски ситуации; да се подхранват
позитивните емоции за преодоляване на възникналите трудности; да се организират колективни дейности; да се
подхранва чувството за собствено достойнство; да се подпомага и поощрява успешното справяне с поставените задачи;
да се осъществява справедливо оценяване. Дидактически условия за успешно учене : мотивация – външно
въздействие (от въздействието с преподавателя); самостоятелна работа – техники на учене; пренасяне на наученото в
практиката – в нови ситуации; обратна връзка и информация – степен на усвоени знания, умения и навици;
Стратегии за учене и обучение: първично повторение на учебни задачи (научаване); обобщено повторение
(извеждане на най-важното); усвояване на учебни задачи (формиране на представа – умствен образ); решаване на по-
леки учебни задачи (групиране, хронология, организиране на речников запас и др.); решаване на по-сложни учебни
задачи (изграждане на йерархия, диаграми и др.); емоционални и мотивационни стратегии – за концентриране на
вниманието и спокойствие при преодоляването на външни смущения при решаване на трудни задачи и проблеми.
ПРЕПОДАВАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО. Определение: Да се учи другия на нещо (Дейност приоритет за обучаващия,
която се гради върху дидактически стратегии, отразяващи целите на обучението, образованието и възпитанието.
ПРЕПОДАВАНЕТО е вторият съществен компонент на процеса обучение. То също се анализира съдържателно, защото
без него процесът на обучение е немислим. Основен субект на преподаване е обучаващият (учителят, преподавателят). В
системата на разделението на труда, преподаването се откроява като самостоятелен, относително независим вид дейност
(труд) със своя специфична същност и технология на организиране. Ако за обучаващия се (ученика, студента)
обучението е процес на неговото познавателно и личностно формиране, в широкия смисъл на думата, то за обучаващия
(за учителя, преподавателя) това е специфичен професионално - педагогически труд, който има своите особености и
закономерности. За разлика от труда в други обществени сфери, преподаването има за ПРЕДМЕТ ПОДГОТОВКАТА НА
УЧАЩИЯ СЕ ЗА ЖИВОТА И ЗА ТРУДА. Затова, най-общо, под преподаване се разбира: *Да се учи другият (ученикът,
студентът) как да се учи; *Дейност, която е приоритет за обучаващия (учителя, преподавателя) и която се гради върху
дидактически стратегии, отразяващи целите на обучението, образованието и възпитанието; *Отговорна
социалнопедагогическа функция за активно въвеждане на учащите се в основните сфери на човешкия опит, въз основа
на потребностите и изискванията на обществото. Функции на преподаването в процеса обучение: *формулиране
целите на ученето и мотивиране дейността на учащите; *подбор и структуриране на учебното съдържание; *подбор на
подходящи и ефективни методи; *предварително проектиране и структуриране на общия ход на обучението, съгласно
общите му и конкретните задачи; *непосредствено ръководство и организация на процеса учене в обучението;
*насочване наблюденията на учащите за формиране на представи и понятия за действителността; *ръководене и
формиране на мисловната дейност на учащите; *формиране способността на учащите да опознават самостоятелно
действителността; *организиране на дейности за затвърждаване; *подпомагане ускоряването на познавателното
отражение на действителността. Основни функции на обучаващия в процеса на обучение като цяло: *организатор и
ръководител на цялостната познавателна дейност на учащите; *предаващ знания и умения – учи другите да учат;
*главен помощник на учащите; *да е пример за учащите се; *основен възпитател на учащите; *представител на
държавната власт в съответната образователна институция; Основни дидактически функции на обучаващия в
процеса на преподаване: *осъществяване на ежедневен преговор и проверка на самостоятелната работа; *представяне
на новия учебен материал – съобщаване на целите; правене на обобщенията, структурирането на учебното съдържание
и урока и т.н.; *контролиране разбирането на учащите при усвояването; *ръководене дейността на учащите (до 80%
усвоен материал и затвърждаване на изученото); *коригиране на грешки те на учащите и осъществяване на обратна
връзка: *осигуряване на самостоятелна работа; *осигуряване на седмичен, месечен и годишен преговор – системност.
Тема 2 ПРОЦЕСЪТ ОБУЧЕНИЕ е: *сложен защото е съставен е от множество компоненти и елементи, които се
намират в сложна връзка и взаимодействие помежду си и в рамките на това взаимодействие взаимодействат с процеса на
обучение като цяло, като система; *има двуединен характер защото е изграден от два относително самостоятелни,
взаимнообвързани и тясно свързани с процеса на обучението като цялост процеси: процеса на учене и процеса на
преподаване; *организиран защото се осъществява по определени правила, свързани с диагностициране, прогнозиране,
планиране, реализиране, контрол и оценка, провежда се в рамките на дадена (организация) – училище (начално,
основно, средно, висше), въз основа на определени нормативни документи; *продължителен защото обикновено обхваща
3-4 и повече години, за да се получи конкретен резултат; *управляем (ръководен) защото се осъществява от подготвени
за тази цел лица (учители, преподаватели); *целенасочен защото е насочен към създаването на активно взаимодействие
между обучаван (ученик, студент) и обучаващ (учител, преподавател), по време на което се усвояват знания, умения и
навици за постигане на конкретна образователна цел; *противоречив защото се влияе от определени диалектически
условия; *има познавателен характер защото е ефективно средство за приобщаване на младото поколение към опита на
човечеството и важен фактор за цялостното развитие на личността, чрез придобиване на знания, умения, навици (учебен
процес). Напълно основателно, в този смисъл е определението, че процесът на обучението е организационно-
функционално единство между преподаването (дейността на учителя, преподавателя) и ученето (дейността на ученика,
студента), чрез което се постига управляване на външната и вътрешната активност на обучаващия се и се формират у
него определени знания, умения, навици и начини за познание. Процеса на обучението има и своите особености. Той има
познавателен характер – средство за образование, дават се знания, формират се умения и навици. Той има и своя
структура – цел, подцели или задачи; учебно съдържание; принципи; методи; форми и средства; резултати (контрол и
оценяване на знания, умения и навици).
Структурата на процеса на обучение представлява вътрешно устройство (строеж), съвкупност от йерархично подредени
звена и връзките между тях. Видовете структури са Класическа - Сократова структура, Хербартианска, Кибернетична и
Дидактико-психологическа. КЛАСИЧЕСКА (СОКРАТОВА СТРУКТУРА) – универсална структура – съблюдава се
винаги, независимо от предмета на обсъждане, вида на учащите, условията за обучение или дидактическите
задачи. Гради се въз основа на Сократовия метод за откриване на търсената научна истина – етапи: Проблем (въпрос) за
решаване -> диалог (разискване върху различни решения) -> Индуктивно (от общото към частното) заключение и
обратна връзка към всеки от етапите. ХЕРБАРТИАНСКА СТРУКТУРА – основава сена разбирането, че в основата на
психическия живот на човека стоят представите. Разделя процеса на обучение на четири формални степени, които
следва да се реализират във всеки акт на обучението: *първа степен - ясност* (създаване на ясни представи за новия
учебен материал); *втора степен - асоциация* (асоцииране на изяснените представи чрез по-нататъшно
задълбочаване и анализиране на наученото); *трета степен - система* (довеждане до логическа обработка и
систематизация на асоциираните представи); *четвърта степен - метод* - осигуряване на възможност на
учащите за овладяване способността да приложат на практика усвоените знания, т.е. придобиване на метод (път,
начин за постигане на дадена цел);
КИБЕРНЕТИЧНА СТРУКТУРА - насочена е към обосноваването на интегрална структура на процеса на обучение.
Има организационен характер. Не отчита психологическите механизми на процеса на усвояване на знанията.
ДИДАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА (ИМА УНИВЕРСАЛЕН ХАРАКТЕР). (1) Предварителна дейност
възприятие (непосредствено/опосредствено) и разбиране (първоначално осъзнаване, осмисляне на съдържанието,
разбиране на учебния материал); (2) Придружаваща и заключителна дейност – запомняне (първо впечатление, точно
запомняне), обобщаване и систематизиране на знания (частично, тематично, междупредметно).
Процесът обучение е съставен от четири основни звена, които се намират в тясна връзка и взаимодействие и заедно с
това решават специфични задачи във връзка с овладяването на знания, умения и навици: 1. Сетивно възприемане на
учебния материал (усещане и възприемане). Ян Амос Коменски – установява, че обучението, особено на
подрастващите, започва именно чрез запознаване с действителността, чрез усещанията и възприятията. Усещане първа
връзка между съзнанието на човека и реалната действителност – субективиране на действителността; Възприятие -
(разпознаване) на възприемания обект, а не формален сбор от усещания; стои в основата на представата и се опира както
на настоящ, така и на минал опит - узнаване (Узнаване - един от основните процеси на паметта, чрез който в процеса
на обучение се включва нашия минал опит; в този процес участват още: езика и мисълта; знанията за явленията
(понятията); целенасоченото действие (възпроизвеждане на миналия опит в дейността, играта, учебната и трудовата
дейност); отношението към предмети и явления (най-вече емоционално); волята (осъзнато желание да се занимаваш с
нещо, да постигнеш цел). )В процеса на обучението, възприятието се издига до степен на целенасочено и съзнателно
наблюдение, което бива два вида: *цялостно (синтетично) – схваща се явлението в неговата цялост, а не в неговите
подробности; и *детайлизиращо (аналитично) – позволява вникване в подробностите (по-трудно се схваща цялото);
Различават се три вида внимание: неволево – първично (намира се най-близко до ориентировъчния рефлекс);
волево – направлява се от съзнателна (направлявана) цел; послеволево – близко до първично, но е минало вече през
фазата волево; (2) Осмисляне и осъзнаване на учебния материал – централно звено при усвояването на знанията,
представлява по същество нивото на опосредстваното отражение на действителността в съзнанието на човека.
ОСЪЗНАВАНЕ е най-елементарна степен на разбирането, посредством която учащият отнася възприемането към онези
представи за предмети и явления, които вече има; ОСМИСЛЯНЕ – следваща степен на разбирането – установя

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Принципи и методи на обучението

Тема 1 Обучението като процес – определение. Същност на познанието в обучението. Преподаването и ученето в обучението.Тема 2 Процесът обучение. Тема 3 Цели на процеса обучение – определение. Видове цели - определение. Качества на целите. Тема 4 Цели...
Изпратен от:
таня
на 2014-07-19
Добавен в:
Лекции
по Биология
Статистика:
222 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Избор и подходящи начини за отопление на стомано стъклени и полиетиленови оранжерии спрямо енергоизточник,
добавена от mimi.rusenova 22.01.2018
0
5
Подобни материали
 

Равнища на организация на многоклетъчния организъм

30 окт 2007
·
357
·
2
·
465
·
604

Равнища на организация на живота: микросистема, мезосистема и макросистема. Йерархична структура на мезосистемата: клетки, тъкани, органи, системи от органи. Характеристика на мезосистемите.
 

Формиране на екологични знания в обучението на учениците по време на урочната дейност

21 ное 2009
·
27
·
3
·
509
·
23

Ако си зададем въпроса: „ от какво зависи успеха в обучението по биология и какво трябва да се направи, за да се събуди интереса на учениците към предмета биология?”...
 
Онлайн тестове по Биология
Ензими
тематичен тест по Биология за Студенти
Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.
(За отличници)
16
15.08.2019
Биология и здравно образование, 8 клас
изпитен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тест за изпитване знанията върху материала по биология и здравно образование в 8-ми клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
20
5
1
8 мин
23.07.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Принципи и методи на обучението

Материал № 1111837, от 19 юли 2014
Свален: 222 пъти
Прегледан: 336 пъти
Предмет: Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 11,696
Брой символи: 75,405

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи и методи на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
с опит от  4 години
56

Тони Цекова
преподава по Биология
в град София
с опит от  21 години
9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения