Големина на текста:
15. Методика на обучението по изобразително изкуство. Задачи и учебно
съдържание. Развиващи функции на учебно-възпитателния процес по изобразително
изкуство.
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН
Съвременното обучение и възпитание чрез дисциплината Изобразително
изкуство се осъществява съобразно държавните стандартизирани изисквания, въведени
от Учебната програма на Министерството на образованието и науката през 1991 г.
Съдържанието и програмните насоки се основават на теорията за неразривната връзка
между творбите на изобразителните изкуства и заобикалящата ни обективна
действителност.
Целта па обучението по изобразително изкуство в начални училищни снишен е
да даде основни представа, в съответствие с възрастовите особености на
учениците, за изобразителните изкуства и заедно с другите учебни предмети да
съдейства за изграждането на единен, цялостен образ на света, формирайки
естетическо отношение на подрастващата личност към обектите и явленията от
околната реалност.
Основните програмни задачи са насочени към:
- развитие на емоционалната отзивчивост, интелектуалните сили
и творческата изобразителна активност иа учениците;
- формираме на възможности за соцналиа адаптация на детската личност;
- приобщаване към общочовешките ценности.
Чрез дисциплината Изобразително изкуство се съдейства за развитие на
зрително-възприемателните способности на детето, повишават се възможностите на
зрителните представи, свързани с знообразните начини за изграждане на реални,
фантазни и други образи със съответни изобразителни материали и техники. Учениците
“натрупват знания и опит за общуване с произведенията на изкуствата, формират
естетически критерии за оценка и подбор.
Дидактическите основи на Учебната програма са обвързани с принципите на
хуманизма, общочовешките и национални ценности. Взаимоотношенията между
учител и ученици са предпоставени от «изискванията на егалитарната педагогика
(педагогиката на взаим- t HOTO сътрудничество). В учебно-възпитателния процес
учителят ..трябва да се стреми учениците да изпитват удоволствие от съприкос-
новението с изобразителните изкуства. Корекциите и преценките в • хода на
изобразителната дейност и обсъждането на резултатите трябва да са стимулиращи и в
никакъв случай "наказателни".
Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство изисква подчертано
взаимодействие с останалите учебни дисциплини от съответния учебен план, което се
изразява чрез съучастието на общи проблеми, теми и пр. Това осигурява необходимото
единство между визуалните и абстрактно-логически мисловни процеси при
възприемането и пресъздаването на образи, обекти и явления от заобикалящия свят.
Получената информация от областите на науката и изкуствата за определени обекти
или понятия разширява възможностите за усвояване на познанията чрез извършването
на изобразителна или друга творческа дейност от учениците.
Системата на съвременното обучение по изобразително изкуство е може би една от
най-чувствителните към обективните и субективни условия за работа на учениците в
училище и извън него. Пълноценна и ефективна образователна дейност не може да се
постигне без използване на положителното влияние на факторите от социално-
педагогнческата среда: обществените условия, природните и културните дадености,
историята, бита, институциите, художественото наследство, средствата за масова
информация и комуникации и пр.
Една от основните черти, която отличава сега действащата Учебна програма от
предходните, е подчертаният стремеж към създаване на предпоставки за творческа
свобода и възможности за алтернативни подходи от страна на учителя при
реализацията на насоките й. В структурата на учебното съдържание са включени
следните раздели:
- ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
- ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУСТВОТО
- ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
- САМОСТОЯТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО
Като съставни части от системата на учебното съдържание по изобразително
изкуство разделите не са и никога не могат да бъдат напълно самостоятелни и
независими един от друг. Те обхващат образователните и възпитателни насоки,
съдействат за реализацията на конкретното учебно съдържание в отделните уроци или
други учебни форми.
Учебното съдържание на раздела "Възприемане на действителността
свързано с изграждането на индивидуално естетическо отношение на учениците към
обектите и явленията от околния свят. Процесите, обвързани с естетическото
възприемане на природната и обществена среда, са насочени към изграждане на
визуални представи и понятия на учениците, които ще послужат за "изходен продукт”
при вземане на решения в хода на практическата изобразителна дейност.
Разделът "Възприемане на действителността" има интегрален характер поради
необходимостта от разкриване на широките връзки между изкуството и околния свят.
При реализацията на неговите цели освен наблюденията на обекти от обществената и
прпродна среда(архитектура, монументални изкуства, визуални комуникации,
“природни обекти, ландшафт и пр.) се включва и изобразителна или друга дейност на
учениците, изразяваща се в: изработване на скици, рисунки или други изображения на
свързани с проблематиката обекти(архитектурни, растителни и пр.); набавяне на
различни материали. - които могат да намерят приложение в предстоящата
изобразителна дейност (сбирки от предмети и природни форми, хербарии и пр.); :
изработване на схеми, макети, табла от фотоси и др. В отделните класове програмното
съдържание обхваща следните направления:
- клас - ТИПИЧНИ ОБЕКТИ ОТ ДАДЕНА СРЕДА
- клас - РАЗНООБРАЗИЕ В ОПРЕДЕЛЕН ВИД ОБЕКТИ
- клас - ПЛАСТИЧНА СТРУКТУРА НА ОБЕКТИТЕ
- клас - ПРОСТРАНСТВЕНИ ВРЪЗКИ И ФУНКЦИИИ НА ОБЕКТИТЕ
В I клас учениците наблюдават характерни обекти от средата в която живеят:
архитектурни или технически съоръжения, транспортни средства, предмети от бита и
пр. Запознаването с разнообразието на отделни обекти и особеностите на пластичното
им изграждане (съответно II и III клас) позволява на учениците да натрупат не само
визуални представи и знания за съответната им предназначеност или житейска
необходимост, но и да почувстват красотата и неповторимостта на формите им.
Изясняването на представи за връзки между част и цяло в определен обект изисква
постепенно разграничаване на структурните елементи по посока от общо към
конкретно или детайлно. Извършват се съпоставки между визуално- пластичните
качества на различни повърхнини или се разглеждат особеностите на откритото и
закрито пространство. В IV клас акцентът на учебното съдържание обхваща
анализиране на пространствените функции и взаимовръзки между обектите,
наблюдения на обекти и пространство от различна дистанция или гледни точки и
Изграждането на познания за света от първи до четвърти клас става постепенно,
с натрупване на социален опит и посредством диференциране и усложняване на
впзуалното възприемане. Наблюдаването и изобразяването на обекти и явления от
заобикалящата действителност е в тясна връзка с обучението по други останали
предмети като роден край, български език и литература, математика и ръчен труд.
Програмните насоки на раздела "Възприемане на изкуството" в отделните
класове на начална училищна степен са:
- клас - ДЕТЕТО И ИЗКУСТВОТО
- клас - ИЗКУСТВОТО ОКОЛО НАС
- клас - НАРОДЪТ И ИЗКУСТВОТО
- клас - МНОГООБРАЗИЕТО В ИЗКУСТВОТО
Участието на този раздел има неоспорим и изключително важен принос при
изграждане на общи представи за света на изкуствата и конкретно към изобразителните
произведения. Всяка една творба на изобразителното изкуство е "обективен носител"
на специфични художествени изразни дадености, като по този начин тя е своеобразен
"генератор" на собствената си визуална експресия. Разглеждането и анализът на
произведения на изкуствата има за цел да разкрие връзката между действителността и
художествените образи, спомага за изграждане на основите на естетико-оценъчните и
критични възможности на младата личност. Учениците от I клас все още нямат
изградени умения за пълноценно възприемане на творбите на изкуствата. Ненатрупалн
необходимия за това практически и най- вече житейски опит, малките ученици трудно
достигат до пълноценно откриване на художествено - изразните стойности на творбите.
Ето защо те трябва да се насочат към произведения на изкуствата от техния "детски
свят", а това са анимационните филми, детските илюстровани книжки и албуми,
куклите, любимите игри ("Лего", "Панда", "Барби" и пр.), приказните образи, герои,
песните и т. н. Въвеждането по този начин на първокласниците в света на изкуствата
ще е много по-мотивирано и ползотворно.
При разглеждане на произведения от изобразителните изкуства са подходящи
сюжетните проблематики, обвързани и близки до итейския и душевен свят на детето.
Във II клас акцентът е насочен към запознаване с много- образното присъствие
на изкуството и неговите произведения в заобикалящата детската личност околна
среда. По този начин ще се формират общи представи за ролята и мястото на
изобразителните и останалите изкуства в съвремието ни, ще се активизират възмож-
ностите за съхраняване на общочовешките духовни ценности и интерпретацията им в
произведенията на детското творчество. Особено подходящи при определяне на
учебното съдържание са темите, свързани с участието на изкуството в ежедневието и
заобикалящата социална среда като: паметници на архитектурата, телевизия, кино,
театрално и куклено изкуство, интериор, мода и пр.
Учебното съдържание при възприемане на изкуството в III клас има за цел да
изгради основни представи за неразделната връзка между социалната общност и
изкуството. Учениците приоритетно се насочват към богатството и традициите на
българското изкуство и народното творчество. Разглеждат се сюжетни творби,
пресъздаващи "вечните" теми за майчинството, красотата, любовта, трудолюбието,
борбата за национална свобода и пр. Важно място заемат произведенията на
художествените занаяти, разкриващи самобитността на българското народно изкуство.
Учениците се запознават с многообразните изяви на декоративно-прнложните изкуства

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика на обучението по изобразително изкуство.

Задачи и учебно съдържание. Развиващи функции на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство....
Изпратен от:
Теменужка Георгиева
на 2014-06-19
Добавен в:
Лекции
по Изобр. изкуство
Статистика:
1,107 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Особенности на декоративно приложните изкуства в детската изобразителна дейност.
добавена от jusihristova 08.02.2020
0
34
методика на изобразителната дейност на деца със соп
добавена от tontonela_ 03.07.2019
1
45
учебни програми по изобразително изкуство-8,9 клас
добавена от anna.georgieva_7445 30.08.2018
1
11
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,924
·
6
·
1,205
·
4,701

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,707
·
3
·
549
·
4,216

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
 

Тестови въпроси по изобразително изкуство

24 юни 2008
·
145
·
8
·
1,292

Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Верните отговори са посочени с зелен цвят.
 

Рембрант Харменс ван Рейн

23 окт 2006
·
682
·
1
·
228
·
203
·
1

Кратко описание на живота и основните творби на холандския художник.
 

Анри Матис- биография

19 апр 2007
·
299
·
3
·
165
·
157

Анри Матис е роден на 31 декември 1869 г. в Льо Като Камбрези, Северна Франция, в семейство от средната класа, но прекарва детството си в Боен ан Вермандоа.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Основи на изобразителното изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 28 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
28
3
1
13 мин
20.02.2015
Основи на изобразителното изкуство - част 1
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 45 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
45
10
1
8 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Методика на обучението по изобразително изкуство.

Материал № 1109307, от 19 юни 2014
Свален: 1,107 пъти
Прегледан: 2,321 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 10,757
Брой символи: 73,706

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението по изобразително изкуство."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Миглена Цвяткова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  4 години
31

Михаил Николов
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  24 години
75

виж още преподаватели...
Последно видяха материала