Големина на текста:
Банковото дело се е зародило още през античността.Предпоставка за това е
еволюцията на парите.През Средновековието банкери били златарите.Те са приемали
на съхранение монети и златни кюлчета и снабдявали търговците със законни
чуждестранни и местни монета с необходимото тегло и металово съдържание. По-
късно възникват така наречените търговски банкери, които са търгували с книжни
сертификати( менителници, полици). С тях са се осъществявали плащания и са се
извършвали разплащания по сметки на голями разстояния без фактическо пренасяне ни
монети.Тези операции са давали възможност за отпускане на търговски кредит, като
съответният поръчител заплати за закупените по този начин чуждестранни парични
средства със закъснение, при което лихвата за заема са включва в съответния обменен
курс. Депозитарното банкиране възниква в Англия през 17-и век. Лондонските златари
печелели от съхранение на злато и монети С цел да привличат повече монети,
започнали да дават на своите клиента лихви за периода на държане. По този начин
станали конкуренти на така наречените брокери, които представлявали нотариуси,
свързващи заемодатели със заемополучатели. Те от своя страна също приемали
депозити. Много скоро след това те уточнили, че се поддържа едно относително
постоянно ниво на паричен ресурс, свободен и би могъл да послужи за отпускане на
заеми. Тъй като един банкер е обслужвал няколко търговци, не е било изгодно да се
превозват монетите.Тогава самите писмени нареждания на търговците към банкерите
за извършване на плащане към даден търговец от сметката на друг се превърнали в
платежното средство, днес чек. Разписките, давани от златарите за приетия ценен метал
или монети за съхранение, постепенно започнали да се използват за платежно
средство.Те били по-удобни за използване, тъй като това не е налагало превозване на
ценности, следователно разходи и време. Банките от своя страна също издавали
вземания и така се стигнало до възникване на банкнотите. Обемът на издадените
банкноти зависел от изчисленията на съответния банкер колко остатъци по сметките на
своите клиента предполага, че той ще има за съответния период.През 1661г. след като
се появили банкнотите в обръщение възникнала и нуждата някой да ги
издава/произвежда/.Това е първата държавна банка на Швеция –Стокхолмската банка, а
по-късно и Британия, и Франция създават емисионни банки.Паралелно с това се
появяват и закони и договори,защото издаването на тези монети и банкноти-
менителници, полици, банкови бележки не може да е безразборно. Трябва да се
контролира тяхното качество, количество и вид.Проблемите пред които са изправени
банките са еднакви, но всяка държава ги разрешава по различен начин.Това е и
предпоставката за появата на разлечни банкови системи.
През 1695г. се основава и лицензира първата Шотланска банка от Парламента с
монополни права.Тя пуска банкноти в обръщение с различен номинал.През 1727г. се
издава втори, апрез 1764 и трета банка се лиценцира.На този етап функционирането на
банките се подчинява на общото търговско законодателство.Следователно всяко
акционерно дружество може да се занимава с банкова дейност, стига да може да поеме
неогранечена отговорност за дълговете. И за това не е необходим лиценз,нито имало
орган занимаващ се с регулирането на създаването им.Така следва появата на много
независими частни банки.Банки които държавата не регулира.Спестяванията на хората
се оказвали в банките,които те смятали за надеждни и ефективни.Така през 1826г.
съществували три лиценцирани, единадесет частни банки и двадесет и две акционерни
банки и съответно с доста клонове.Те били свободни да кредитират без материални
обезпечения за произволни периоди от време. Това определено не е добре за
обществото, защото не се знае в кой момент някои от хората ще останат без
спестявания.Не така стоят нещата във Франция, през 1716 г. получава монополни права
банката на Джон Лоу.Нейната задача била да разреши проблемите с държавния
дълг.Голяма част от металическите пари са изтеглени от държавата.Лоу пуска на пазара
огромно количество книжни пари,а по късно държавни облигации с огромни
дивиденти, сключва неизгодни сделки.В един момент обществото разбири за
проблемите на банката, акциите се сриват и банкрута е неизбежен.Това е така защото
тези хартии(свръхемисия на банкноти) нямат никакво покритие,никаква стойност. Така
след една грешка на държавата чак през 1776г. се учредена емисионна
банка.Трудностите продължават поради разлицни фактори, но в крайна сметка
Франция излиза от политическата криза през 1848г. с централизирана, монополна
банкова система. В Канада банките за да започнат да функционират се изисква
правителствен лиценз и малък капитал. Няма изисквания за минимални резерви, но
банките държали доста високи резерви.Това е така, защото ако откажат/немогат/ да
конвертират своите банкноти и депозити в металически пари ще последва отнемане на
лиценза. Банковата система в Канада е ефективна, защото емисиите банкноти са в
обръщение в цялата страна по номинална стойност.Също така националната банкова
система дава възможност за откриване на клонове.И тук се появява проблема на
свръхемисиите на индивидуалните банки.Обаче той се разрешава чрез клиринговия
механизъм за взаимно изплащане на емитираните банкноти. Правителството провежда
дискреционна парична политика, но без да нарушава ограниченията на златния
стандарт.Предпоставка за икономическо развитие е премахването на съществуващото
изискване за одобрение от парламента , за поглъщане на една банка от друга.Така
Канада успява да премине незасегната през великата депресия.В края на двадесети век
в своето историческо, икономическо, политическо развитие много страни стигат до
избора на централизирани банкови системи.Причините са много.До тук стана ясно , че
свободната банкова система се характеризира с наличието на голям брой емисионни
банки.Поради доста фактори , например породило се недоверие от страна на
обществото има опасност независимо коя от тях да изпадне в
неплатежоспособност.Тогава хората притежаващи нейни банкноти са потъарпевши,
няма кой да им ги обменя.За това държавата трябва да се намесе в емисионния процес,
за да защити обществото.Друг недостатък при тази система е конкуренцията, която
възниква между банките.Тя е предпоставка за появата на кредитна еспанзия и
съответно на понижаване на лихвения процент.Така хората ще започнат да обменят
банкнотите си в злато и да го съхраняват на по сигурно място.Например в някоя друга
страна.Следователно банковите резерви ще се съкратят, някои банки ще фалират, ще е
на лице инфлация.Следователно икономиката ще е разклатена, нестабилна.Свободната
банкова система има няколко разновидности.Единичното банкиране-съвкупност от
банки на определени територии,оперирайки само там, без клонове и кореспондирайки
с по- големите в които държат резерви. Единично банкиране е изградено в САЩ.То се
дължи на недостига на капитал в сравнение с възможностите за инвестиране, с бързото
преместване на заселниците на запад в една нова и голяма по територия страна. За
задоволяване на острата нужда от заеми и разменни средства в новите селища в
страната банките възниквали бързо . По същото време връзките между отделните
населени места били много лоши, което възпрепятствало изграждането на клонови
мрежи в новите територии. По-късното запазване на тази банкова система се дължи на
съществуването на федерална конституция.Според нея всеки щат имал свое собствено
законодателство,но факт било и силно развитото недоверие към монополизма, както и
на индивидуализма и свободната конкуренция. По-късно в някои щати, като например
Калифорния и Ню Йорк, съществуват и банки с развита силна клонова мрежа. Това е и
другият вид банкова система. В Ню Йорк, съществуват и банки с развита силна клонова
мрежа. През1913 г. Конгресът на САЩ като висш законодателен орган, приема Закон
за федерална резервна система известен още като Федерален резервен акт.Така се
създава централната емисионна банка на САЩ. Основните звена в организазионната
структура на Федералната резервна система са следните:съвет на управляващите
Федералната резервна система; дванадесет федерални резервни банки; федерален
комитет на открития паричен пазар; федерален консултативен съвет.През 1953 г.като
отделно звено е създаден Федерален комитет на октрития паричен пазари т. н.
Клоновото банкиране възниква в Шотландия и по-късно се развива и
въвВеликобритания и във Великобритания и държавите от британската общност.
Търсенето на по-големи банкови единици се свързва с бурен икономически растеж.
Това е предпоставка за нарастването на населението и агрегирането му в големи
индустриални центрове. За развитието на този тип банкова система е необходимо
наличието на добри комуникации между отделните центрове. Без тях обработката на
чекове, издадени от банкови единици на други места, и извършването на
разплащанията по тях не могат да бъдат осъществявани бързо и безпроблемно. Бурният
икономически растеж води до създаването на големи индустриални единици.Те се
нуждаят от сериозна финансова подкрепа с големи парични ресурси, които не могат да
бъдат предоставяни от малки банки.И не по назад хибридното банкиране.То се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 фев 2020 в 18:34 потребител
31 яну 2020 в 19:56 ученичка на 44 години от Варна - СУ "Георги Бенковски", випуск 1995
21 май 2017 в 18:38 студент на 42 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
27 дек 2016 в 14:01 студентка на 28 години от София - МВБУ, факулетет - 10313, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
23 сеп 2015 в 15:36 студентка на 32 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2012
16 сеп 2015 в 23:53 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
19 апр 2015 в 12:43 ученик на 30 години от Бургас - Търговска гимназия
15 мар 2015 в 16:59 родител на 56 години
28 ное 2014 в 13:44 потребител на 40 години
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
284
·
38
·
1,837
·
474

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Същност и организация на банковата система

20 юни 2009
·
136
·
5
·
1,845
·
142

Съвременната банкова система е съвкупност от банки и подобни на тях организации в дадена страна, които се намират в тясна взаимовръзка и взаимообусловеност...
 

Банкова система

17 фев 2010
·
107
·
9
·
1,691
·
77

Съвкупност от всички банки или лицензирани банкоподобни институции, които извършват банкова дейност, определена в съответни законови и нормативни документи на страната. Лицензът се дава, след като се прецени характерът на дейността...
 

Банки и банкова система

16 мар 2011
·
188
·
62
·
10,970
·
260

Първата и основна операция на всяка банка е формирането на собствения капитал. В позиция ”собствен капитал” се включват три подгрупи: капитал, печалба и резерви...
 

Банкова система

31 май 2009
·
387
·
6
·
1,533
·
308
·
1

емисионна банка, централна банка, двузвенна банкова система...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
6
1
8 мин
22.10.2014
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
71
1
1 мин
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Развитие на банковата система

Материал № 1108297, от 13 юни 2014
Свален: 9 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 2,131
Брой символи: 13,192

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на банковата система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения