Големина на текста:
По своя характер играта е отразителна творческа дейност. Децата
отразяват възприетото от околната действителност и същевременно
знанията им се обогатяват, уточняват и обобщават. В играта детето действа
с убеждението за самостоятелност. Доброволният характер на играта
създава активност и приятни изживявания. Различните видове игри -
сюжетно-ролеви(творчески), игри-драматизации, конструктивни,
дидактични и подвижни, се използват за цялостното психическо
формиране на децата и като израз на тяхната самодейност по своята
същност игрите представляват и форма за организиране и
самоорганизиране на детския живот.
Игрите-драматизации са разновидност на творческите игри. При тях
децата вземат съдържанието на играта от литературно произведение и като
възпроизвеждат сюжета му, претворяват различните образи, дадени в
произведението. Децата предават творчески съответните роли и в
логическа последователност сюжетната линия на литературния образец.
Игрите-драматизации съдействат за всестранното развитие на децата. Те
развиват творческото въображение на децата, чувствата и логическото им
мислене. Децата влизат в съответна роля и заживяват с даден образ. Освен
това у тях се създава определено отношение към всеки герой, като могат да
мотивират и своите чувства към него. В единство с развитието на
въображението и чувствата у децата се развива и логическото им мислене.
В процеса на драматизирането децата претворяват образите, като следват
логическата последователност в развитието на сюжетната линия и
взаимоотношението в поведението на героите. При игрите драматизации
се наблюдава стремеж да се въздейства върху околните, върху „зрителите”.
Въздействието се определя от изпълнителите, които претворяват
съдържанието на литературните произведения. Те се стараят да представят
героите от произведенията като положителни или отрицателни, в
зависимост от текста и идеята на произведението.
Има ти причини които водят до възникването на играта-
драматизация – постиженията в овладяването както на собствения, така и
на възрастните социален живот; развиващата се в сюжетно-рулевата игра
потребност да се проникне зад операционно-функционалните и
професионално-длъжностните аспекти на човешката дейност; ефектите от
внедряваните от учителя педагогическите подобия на игра-драматизация –
и тяхното използване като метод за възпитание и обучение.
Обект на претворяване са субект-субектните взаимоотношения,
реализирани в ситуацията на нравствен конфликт, сблъсък между доброто
и злото. Свръхзадачата на играта драматизация е да разшири качесвено
пресъздаваните и сътворявани обществени отношения, като към
функционално-професионалната плоскост се прибавя обобщено-човшката,
морално-нравсвената, личностно-значимата.
1
Като продуктивна естетическа дейност играта- драматизация има
най-голямо значение за естетическото формиране на детската личност.
При предаване на мислите и чувствата на героите от произведението
децата овладяват изразителна, художествена реч. Особено голямо е
значението за развиването на логическия свързан и граматически правилен
говор. Чрез игрите-драматизации децата овладяват съответно темпо и
ритъм на речта и правилната пунктуация. Освен това те привикват
изразително да предават настроението и преживяванията на героите,
използвайки въпросителната, удивителната и разказната интонация.
Игрите-драматизации съдействат и за развиване на нравствени качества у
децата, черти на волята и характера и норми на поведение.
Чрез драматизацията децата възприемат и претворяват не само
външния облик на героя, но и неговите преживявания, мотиви на
поведение. Претворяването развива мисленето, паметта и въображението.
Игрите-драматизации се ръководят съобразно тяхната същност и
задачите, които педагогът трябва да решава във връзка с интелектуалното,
естетическото и нравственото формиране на детската личност. При
ръководенето е необходимо играта да се развива като дейност, в която
детето проявява естетическа активност и по своему преобразува
действителността. В нея то може да се учи не само да разбира красивото в
околната действителност, но и да се насочва към собствено творчество,
като съчетава външната естетика с вътрешната красота. При възприемане
на художествено произведение децата трябва да се учат да извършват
нравствен и естетически анализ на постъпките на героите. По такъв начин
игрите-драматизации стават форма за естетическо възпитание и
нравствено формиране.
В процеса на игрите-драматизации учителката се ръководи от
следните по-конкретни задачи:
- Децата да овладяват художествени умения и навици. Чрез различни
изразни средства да предават изразително текста на произведението, което
претворяват.
- Да се формират в единство естетически възприятия и естетически
чувства. В процеса на драматизацията да изразяват и своето отношение
към героите и техните постъпки.
- Чрез диалога от позициите на определен герой да влизат в
целенасочен „контакт” с другите деца.
- Да се развиват художествено-творческите способности. Като
използват съдържанието на познати литературни произведения
пресъздават обобщени образи и отделни епизоди.
- Да се учат да мотивират постъпките на героите и да осмислят
поведението им.
За осъществяването на тези задачи, за да могат игрите-драматизации
да съдействат за развитие на детската личност, е необходимо да се избере
2
съответното литературно произведение, което да се разработи методически
правилно с децата. Подборът на произведението става с оглед на
възрастовите групи, а също и с оглед на разучаването му. Извънредно
подходящи за разучаване са литературни произведения, които имат
реплики в стихотворна реч или пък цялото произведение е в стихотворна
реч. Приказки с точен език и ясна сюжетна линия лесно се предават от
децата в тяхната логическа последователност. Под форма на игра
драматизация може да протичат някои занятия по роден език. Чрез тези
занятия произведението се разработва най-добре и децата по-творчески и
самостоятелно го предават по своя инициатива в творческата игра. Когато
играта-драматизация протича под форма на творческа игра, тя може да
обхване и произведения, които не са разработвани на занятие. Но и в този
случай е налице връзката между играта и обучението.
За възприемане на съдържанието на приказка не е без значение
разказването й. Първото възприемане на произведението може да стане по
най-различни начини-било словесно, било чрез театър на маса, куклен
театър или театър със сенки, в зависимост от характера на произведението.
Важно е децата да възприемат нагледно-действено произведението на
героите и да го предават по-пълно в игрите. За правилното претворяване на
образите и предаването на съответните чувства, интонации и отношение, е
важно детето да разбира идейния замисъл на произведението. Анализът на
литературното произведение дава възможност на детето да разбере
неговото съдържание. При подбора на произведението и пресъздаването
му чрез игрите-драматизации с децата от 3 до 4 г. възраст е необходимо да
се има предвид и друга особеност през този период на детското развитие.
Децата трудно отделят въображаемото от реалното. Те лесно заживяват с
настроението на героите и постепенно започват да претворяват съзнателно
и целенасочено постъпките на героите като герои от литературни
произведения.
Според Програмата за възпитателна работа децата, достигнали до
зрелите форми на играта драматизация, трябва самостоятелно да се
организират за нея като подготвят реквизит и декор съобразно замисъла.
Търси се и съзнателно въздействие върху публиката чрез претворяване на
положителни и отрицателни герои, които са познати или импровизирани.
При всяка игра драматизация е добре да има различни състави и
освен това всяко дете да може да влиза в различни роли. При правилен
анализ на репликите и при разбиране на съдържанието и неговата основна
идейна насоченост децата могат да сменят ролите и да изживяват различни
чувства. Игрите драматизации, провеждани в процеса на творческата игра,
дават възможност за по-голямо вживяване в текста и за неговото творческо
предаване в зависимост от поетата роля.
Играта-драматизация, проведена с кукли, има своят специфичен и
развиващ ефект. Задачите които решава куклената драматизация, са
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 май 2019 в 10:38 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Педагогика на обучението по техника и технологии, випуск 2011
07 май 2019 в 10:33 ученичка на 27 години от Кърджали - ПГИ"Алеко Константинов", випуск 2011
16 мар 2019 в 11:02 учител
28 фев 2019 в 09:38 в момента не учи на 27 години
20 фев 2019 в 13:55 студент на 41 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2020
19 фев 2019 в 21:27 в момента не учи на 40 години
14 фев 2019 в 11:49 потребител
28 яну 2019 в 16:35 студент на 42 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2016
29 ное 2018 в 13:46 студент на 31 години от Разград - ШУ"Епископ Константин Преславски", факулетет - Начална и предучилищна педагогика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Фактори обуславящи ефективното професионално-педагогическо общуване

16 мар 2011
·
325
·
14
·
2,808
·
410
·
1

В съвременните условия на хуманизация и демократизация на училищния живот към педагогическото общуване в условията на интегрирано обучение се поставят някои основни изисквания, които биха съдействали за по-успешна социална и училищна...
 

Педагогическа психология

04 фев 2008
·
1,689
·
50
·
7,939
·
1,367
·
2

Това са лекциите включващи важни и съществени понятия от педагогическата психология като внимание, черти на личността, развитие на личността във възпитателния процес и др....
 

Сетивното познание в обучението. Усещане, възприятие и представи.

02 мар 2009
·
370
·
11
·
2,824
·
393
·
7

Реферата е основно за синестетивното обучение и ролята и значимостта на образната памет при запомнянето и обучението на децата.
 

Лекции по психология на развитието в детско - юношеска възраст

27 сеп 2008
·
479
·
6
·
1,840
·
366

Представители и предпоставки за възникване и обособяване на психологията на развитието.
 

План – конспект на педагогическата ситуация


Пример как се прави план-конспект за дадена педагогическа ситуация.
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Игра - драматизация

Материал № 110744, от 12 мар 2008
Свален: 707 пъти
Прегледан: 735 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 923
Брой символи: 8,457

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Игра - драматизация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения