Големина на текста:
Строително право
Лекции на проф. Божана Неделчева
2012 г.
Тема 1: Същност, предмет, система и източници на
строителното право
Тъй като няма самостоятелен отрасъл, строителното право може да се обособи като
правна връзка на устройството на територията и строителството. От тази гледна точка то е
отрасъл на законодателството на Република България. Следователно правните норми,
които регулират този широк кръг обществени отношения са правни норми от различни
отрастли на правото. Строителното право може да се определи като една съвкупност от
правни норми от различни отрасли на системата на правото, които регулират
обществените отношения във връзка с устройството, строителството и застрояването на
територията. Те са нормативен образец на държавната воля.
- Предмет на строителното право са строителните правоотношения. За да има
правоотношение трябва да има правна норма и някакъв юридически факт. Голяма част от
тях изискват участие на държавен орган. В законите са описани правомощията на тези
органи, например министерството на регионалното развитие и благоустройството,
общините и т.н. В строителното право влизат и други въпроси, свързани с кадастъра и
имотния регистър. Необходима е уредба на организацията, финансирането, създаването,
воденето и ползването на кадастър и имотен регистър.
- Кадастърът може да се определи като съвкупност от основни данни за
местоположението, границите и разположението на недвижимите имоти на територията на
България, които данни се набират, представят поддържат в актуално състояние и се
съхраняват по установения от закона ред – правото на собственост, държавни граници и
пр. Има и специални нормативни актове какъвто е Законът за застрояване на Столична
община.
Източници на строителното право – няма кодификация в правната уредба на
Строителното право. има общи и специални нормативни актове. Има значение в тази
насока и правото на Европейския съюз, макар там да няма изградено строително право.
Специални закони в областта на строителното право са:
- Конституция на Република България. Съгласно нея икономиката се основава на
свободната стопанска инициатива, което предполага развитие на
предприемачеството.
- Закон за за задълженията и договорите.
- Търговски закон – в повечето случаи субекти на строителното право са търговци
- Административно-процесуален кодекс – актовете на държавните органи могат да се
оспорват по реда на АПК
1
- Кодекс на труда
- Гражданско-процесуален кодекс.
- Данъчни закони.
- Актове във връзка с интелектуалната собственост.
- Закон за защита на конкуренцията
- Закон за защита на потребителите
- Наказателен кодекс.
Специални закони в областта на строителното право са:
- Закон за устройство на територията – в сила от 31.03.2001 г.
- Закон за кадастъра и имотния регистър. За строителното право е особено важно
разглеждането на кадастъра и имотния регистър
- Закон за регионалното развитие.
- Закон за устройството и застрояването на столична община.
- Закон за устройството на черноморското крайбрежие.
- Закон за камарата на аргитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
- Закон за камара на строителите
Политиката винаги включва: целите, средстврата, определянйето на основните задачи,
инструментите за решаване на задачите.
Тема 2: Основи на устройството на територията
Територията на Република България е национално богатство (чл. 19 КРБ).
Устройството на територията гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за
живеене, труд и отдих на населението. Създават се правни норми, които да уреждат
обществените отношения, свързани с устройството на територията, но също и във връзка с
инвестиционното проектиране, строителството, както и във връзка с ограниченията върху
собствеността за устройствени цели. Политиката на устройството на територията и
приемането на решения за финансиране на дейността по застрояване се определят от
Министерския съвет. Министъра на регионалното развитие и благоустройството ръководи
и осъществяването на държавната политика на устройството на територията. Също така
той като орган на изпълнителната власт координира дейността на централните и
териториалните органи на изпълнителната власт, а също и дейността на органите на
местното самоуправление и местната администрация. Той извършва методическо
ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройството на
територията. Министърът назначава национален експертен съвет по устройството на
територията и регионалната политика и организира работата му. Предвижда създаване на
специализирани експертни съвети за специална работа, отнасяща се до инвестиционни
проекти за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността.
Областният управител провежда държавната пшолитика за устройството на
територията в съответната област. Той може да назначава областен експертен съвет по
устройство на територията и да организира дейността му. Но това правило е
диспозитивно. Прави се, когато трябва да се постигнат задачи от оластно и
междуобщинско значение. Областния управител организира поддържанвето на архив на
издадените от него актове, съгласно правомощията по тои имот.
Общинските съвети и кметовете определят поклитиката и осъществяват дейност по
устройство на територията на съответната община. Има общини, където има райони и ето
2
защо в тях се назначават главни аргитекти по трудово или служебно правоотношение. Но
те трябва да имат пълна проектантска правоспособносъ. Кметът назначава общински или
районен експертен съвет по устройство на територията и той поддържа архив на
одобрените устройствени планове и измененията им. Също и архив на издадените
строителни книжа, регистър на всички решения за издаване на подробни устройствени
планове и т.н.
Тема 3: Предназначение на територията и поземлените имоти
Този въпрос е свързан с въпроса за обекитте на строителното право. това
предназначение се определя с устройствени схеми и планове. Според поселдните
териториите на България са следните:
- урбанизирани територии, населени места и селищни образувания;
- земеделски и горски територии;
- защитени територии;
- нарушени територии за възстановяване.
Предназначението на поземлените имоти се определя в подробни устройствени
планове. Конкретното предназнзачение на поземлените имоти е както следва: в
урбанизираните територии или в поземлените имоти предназначението е за жилищни,
обществено-обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и
развлекателни функции, озеленени площи и озеленени връзки между тях, територии за
природизащита, за декоративни и водни системи, напр. плавателни канали, фасади и др;
движение и транспорт, включително за велосипедни алеи, а същи движение на хора с
увреждания. В подробния устройствен план се предвижда имота да е за техническата
инфраструктура. Може да има специални обекти и пр. на второ място в подробния
устройствен план се посочва конкретното предназначение за земеделски територии:
- за обработваеми земи - ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и др;
- за необработваеми земи – пасища, скатове, дерета, оврази и др;
- за горски територии – гори, в това число производителни гори, защитни гори,
рекреационни гори и др; горски земи – поляни, земи, заети от храсти, скали и др;
- защитени територии и тяхното преднназначениеза природозащита – природни
резервати, природни паркове, защитени местности, плажове, водоизточници със съответни
санитарно-хранителни изисквания, водни площи, влажни зони, защитени крайбрежни
ивици. Втората категория територия в това отношение е за опазване на обектите на
културно-историческото наследство – археологически резервати, отделни квартали, сгради
в населени места с културно-историческо, етнографско или архитектурно значение;
- нарушени територии – в ПУП се посочва възстановяване и рекултивация на
ривиери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и
др.
Има територии без устройствени планове. Предназначението на поземлените имоти
се определя от фактическото използване на тези поземлени имоти, но ако това не
противоречи на закони. Промяна на предназначението на територията и поземлен имот с
цел застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при
условия и ред, посочени в закона. Когато трябва да се промени предназначениетп на
територията и поземлените имоти, обекти на културно-историческото наследство се
изисква съгласуване с министъра на културата при условията на чл. 125 ЗУТ.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по строително право

Лекции по строително право на доцент Б. Неделчева. Тъй като няма самостоятелен отрасъл, строителното право може да се обособи като правна връзка на устройството на територията и строителството. От тази гледна точка то е отрасъл на законодателството на...
Изпратен от:
Nerzool
на 2014-06-08
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
105 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Право за Студенти несваляни с над 20 страници Други от Неучащи
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Видове финансови правни норми

11 мар 2008
·
135
·
4
·
2,045
·
50

Финансовите правни норми носят всички белези на правните норми,но в същото време притежават и свои собствени характерни особености: 1) ф пр норми се отличават с особености , които произтичат от предмета на регулираната материя...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
271
·
1
·
150
·
107
·
2

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Лекции по строително право

Материал № 1107363, от 08 юни 2014
Свален: 105 пъти
Прегледан: 100 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 8,749
Брой символи: 56,634

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по строително право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения