Големина на текста:
Вариант 2
1..Предпиятието има натрупани
задължения към основния си
доставчик. За да получи нова
партида трябва да му плати. Тъй
като предприятието няма налични,
то сключва договор за заем с
банка, която плаща задължението
към доставчика без да дава пари
на самото предприятие. Като се
имат предвид елементите на
финансовия отчет, тази операция
ще намери отражение в крайна
сметка в: само в пасива на
счетоводния баланс;2
посочените счетоводни статии
посочете тази, в която участва
поне една пасивна и една активна
сметка: Деб.см. Задължения към
персонал Кр.см. Каса в
левове;3.Предприятието е
закупило коммпютър за
канцеларията си, който е
заплатило в брой. Като се имат
предвид елементите на
финансовия отчет, тази операция
ще намери отражение в крайна
сметка в: само в актива на
счетоводния баланс;4.При
взаимодействие на активна с
пасивна сметка увеличението на
активната сметка води до:
увеличение на пасивната;5.На
склад има материали. За нуждите
на производството се изписва част
от тях. Като се имат предвид
елементите на финансовия отчет,
тази операция ще намери
отражение в крайна сметка в:
само в актива на счетоводния
баланс;6.Резултатите (ефектите)
на счетоводната операция НЕ
могат да намерят отражение в:
една сметка;7.Предприятието е
получило пари на заем от банка.
Като се имат предвид елементите
на финансовия отчет, тази
операция ще намери отражение в
крайна сметка в: и в двете страни
на баланса;8.Предприятието е
придобило ДМА за 6000лв.
фактурата е от 7 май 2006г.
Определено е ,че актива ще се
използва 5 години. Ако се прилага
линеен метод за амортизация на 5
май 2007г., балансовата стойност
на актива би трябвало да бъде:
4900лв/ 7месеца за 2006;и 4
месеца за 2007 Аморт 5г=60
месеца за 1 месец=>
6000/60=100; амортизация
11х100; 6000-
1100=4900/;9.Откриването на
счетоводна сметка може да стане с
дебитно салдо и да приключи с
дебитно салдо: винаги, ако
сметката е активна;10
счетоводния баланс пасивите се
класифицират по: степен на
изискуемост;11.Натрупаните за
даден период изменения в даден
елемнт от актива на баланса ще
намерят най-пълно отражение в:
откритата за елемента
счетоводна сметка;12.Сборът от
всички суми по аналитичните
сметки към една синтетична
сметка: трябва да е равен на
стойнността на синтетичната
сметка;13.Дадени са ви няколко
операции, което е направило
предпиятието. Имайки предвид
Вариант 4
1.Посочете кой реквизит не е
задължителен за признание на
първичния документ- номерът на
банковата сметка на издателя
на документа.;2.Предпр. е прикл.
Годината с печалба.По решение
на собствениците се начисляват
дивиденти съобразно дяловото им
участие в предпр.Като се има
предвид елементите на
финансовия отчет тази операция
ще намери отражение в крайна
сметка: само в пасива на СБ.;3.В
посочените счет.статии посочете
тази в която участва смесена
сметка: Деб.см. Печалба и загуба
на текущ период,Кр. См Разчети
за данък в/у печалбата.;4.За
нуждите на цеха от склада са
изписани материали .Като се има
предвид елементите на
финансовия отчет ,тази операция
ще намери отражение в крайна
сметка: в баланса и е отчета за
приходите разходите.;5.Посочете
правилното твърдение: Законът
за счетоводството определя реда
за извършване на
инвентаризация.;6.От касата се
изплаща служебен аванс на лице
от персонала,което се изпраща в
командировка.Като се имат
предвит елементите на
финансовия отчет,тази операция
ще намери оттражение в крайна
сметка: само в актива на СБ.;7.
Резултатите (ефектите) на счет.
операция могат да намерят
отражение: само в две и повече
сметки.;8.Предприятието внася
пари от касата в разплащателната
си сметка .Като се има предвид
елементите на фин.отчет,тази
операция ще намери отражение в
крайна сметка: само в актива на
СБ;9.На склад са постъпили три
партиди от материали: на 3.10.-
400 кг. по 2лв/кг; на 7.10-450кг. по
2,20 лв./кг; на 15.10 -420 кг. по
3лв./кг. През същия период за
произв. нужди са изписани на 5.10
-200 кг.,на 10.10 -100 кг., на 12.10
-60 кг и на 20.10- 600 кг.Каква е
стойността на изписаните 600кг.,
ако се използва методът „средно
претеглена цена”: няма верен
отговор.-600 * 2,46;10.Предпр. е
придобило ДМА
6000лв.Фактурата е от 27 юли
2011.Определено е ,че активът ще
се използва 8 год. Ако се прилага
линеен метод на амортизация и
счет.подход за начисляване на
амортизация , признат в
данъчното законодателство , на 27
юли 2012г.Балансовата стойност
на актива би трябвало да бъде:
5312,50 лв.;11.Приключване на
дебитни сметки може да стане с
дебитно салдо: само ако
сметката е пасивна.;12.При
взаимодействие на активна с
пасивна сметка намалението на
активната сметка води до :
намаление на
пасивната;13.Ефектите от
всичките получени на
предприятието приходи ще
намерят отражение в : отчета на
приходите и
разходите;14.Натрупаните за
Вариант 1
1.Предприятието закупува
захар,която ще използва в
сладкарския си цех за произ. на
баклава ,като я заплаща със
средства от разпл. си сметка .Като
се има предвид елементите на
фин.отчет,тази операция ,ще
намери отражение в: само в
актива;2.В посочните счет.статии
посочете тази,която участват само
пасивни сметки: Деб.см
Получени заеми, Кр.см.
Задължения към
доставчици;3.Вие продавате от
склада вече закупена стока .Като
се има предвид елементите на
фин.отчет ,тази операция ще
намери в крайна сметка
отражение в: в баланса и отчета
за приходи и разходи.
4.При взаимодействие на активна
с пасивна сметка намалението на
активната сметка води до :
намаление на
пасивната;5.Предприятието
предоставя пари на заем на
др.предпр.Като се имат предвид
елементите на фин.отчет ,тази
операция ще намери в крайна
сметка отражение в: в баланса и
отчета за приходи и
разходи;6.Резултатите (ефектите )
от извършената стоп.операция
могат да намерят отражение : в
две и повече сметки;7.
Предприятието не е платило
заплатите на своя персонал.Тъй
като на работещите се заплаща по
банков път ,предпр. скл. договор с
банката да покрие задълж.към
персонала ч/з заем,който по
сметките на предпр.не постъпват
пари.Като е има предвид
елементите на фин.отчет ,тази
операция ще намери в крайна
сметка отражение в : в баланса и
отчета за приходи и
разходи;8.Предприятието е
придобило ДМА за 8000 лв.
.Фактурата е от 7 май 2006
.Активът е въведен в
експлоатация на
16.09.2006.Определено е ,че
активът ще се използва 8г. Ако се
прилага линеен метод за
амортизация в края на 2007
,балансовата стойност на актива
би трябвало да бъде: 6750 лв.-
83.333*15мес=1249,995 ; 8000-
1249,995=6750 лв;9. Откриването
на счет. сметка може да стане с
кредитно салдо и да прикл.с
кредитно салдо:винаги ако
сметката е пасивна;10.В СБ
активите се класифицират по :
степен на ликвидност/степен на
изискуемост;11.Натрупаните за
даден период изменения в даден
елемент от пасива на баланса ще
намерят най-пълно отражение в :
откритата за елемента
счет.сметка;12.Сборът от всички
суми по аналит.сметки към една
синтетична сметка : трябва да е
равен на стойността на
синтетичната сметка;13.Дадени
са ви няколко операции ,които е
направило предприятието:
А.Получени в касата пари от
банкова разпл.сметка- П,Л;
Б.Получени пари в бр.при
продажба на услуга- П,Х;В.
Вариант 3
1.С изготвянето на вторични
счетоводни документи
предприятието осигурява:
получаването на преобразувана
отчетна информация за
извършени стопански
операции;2.Преприятието
закупува резервни части на
кредит. Като се имат предвид
елементите на финансовия отчет,
тази операция ще намери в крайна
сметка отражение: и в двете
страни на баланса;3.В
посочените счетоводни статии
посочете тази, в която участват
само активни сметки: Деб. См .
Материали Кр.см Каса в левове
Кр. См. Разплащателна
сметка;4.Вие пращате пратка по
пощата и плащате веднага в брой.
Като се имат предвид елементите
на финансовия отчет, тази
операция ще намери в крайна
сметка отражение: в баланса и в
отчета за приходите и
разходите;5.Редът и начинът на
инвентаризация се определят от:
разпоредбите на Закона за
счетоводството;6.Предприятието
предоставя пари на заем на друго
предприятие. Като се имат
предвид елементите на
финансовия отчет, тази операция
ще намери в крайна сметка
отражение: и в двете страни на
баланса;7.Резултатите
(ефективностите) от извършена
стопанска операция могат да
намерят отражение най-малкото
в : две сметки;8.Предприятието
заплаща авансово компютри,
които ще ползва в офиса си. Като
се имат предвид елементите на
финансовия отчет, тази операция
ще намери в крайна сметка
отражение: само в актива на
счетоводния баланс;9.На склад
са постъпили три партиди от
материали: на 3.10 – 400кг по 2
лв./кг; на 7.10 – 450кг по
2,20лв./кг; на 15.10 – 420 кг по
3лв./кг. През същия период за
производствени нужди са
изписани на 5.10 – 200кг ; на
10.10 – 100кг, на 12.10 – 60 кг, и
на 20.10 – 600кг. Каква е
стойността на изписаните 600кг,
ако се използва методът на „първа
входяща, първа изходяща цена”? :
~1400лв;10.Предприятието е
придобилоДМА за 8000лв.
Фактурата е от 7.10.2010г.
Активът е въведен в експлоатация
на 10.02.2011г. Определено е,че
активът ще се използва 8 години.
Ако се прилага линеен метод за
амортизация и счетоводен подход
за начисляване на амортизацията,
признат в данъчното
законодателство, балансовата
стойност на актива на 1.02.2012 би
трябвало да бъде:
7083лв;11.Приключването на
счетоводна сметка може да стане с
кредитно салдо или с дебитно
салдо: само, ако сметката е
смесена;12При взаймодействие на
активна с пасивна сметка
намалението на пасивната сметка
води до: намаление на
активната;13.Ефектите от
стопанските операции, които имат
съответния индекс: П –парично
постъпление, Л – парично
плащане, Х – приход; Р – разход,
посочете, ако има такива
(отбелязвайки буквите на верните
отговори), съответното плащане
и/или постъпление, приход и/или
разход, направени от
предприятието при извършването
на дадената операция: -1-
Получени пари в брой при
продажба на продукция – Х; -2-
Начислена работна заплата на
персонала – Р; -3- Внесена сума
от касата в банковата
разплащателна сметка – нищо;
-4- Получени пари на заем – Р;
-5- Платена таксиметрова
услуга – Р; -6- Събиране на
вземане от клиент –
П;14.Приключването на сметка
„Разходи за материали” може да
стане чрез нейното кредитиране и
дебитиране на сметка: Печалби и
загуби от текущата
година15.Посочете
неправилното твърдение:
Амортизацията предтсвлява
разход по използването на
материални запаси;16.Главната
книга представлява: А. Помощно
средство за формиране на
счетоводни статии; Б. Средство за
хронолочино регистриране на
първичните документи; В. Пълен
списък на счетоводните
документи;17На склад са
постъпили три партиди захар: на
3.10 – 200кг по 9лв./кг; на 5.10 –
300кг по 10лв./кг; на 10.10 – 150
кг по 9,50лв./кг. През същия
период за продажба са изписани
на 7.10 – 250кг и на 12.10 – още
300кг. Каква е стойността
изписаните 300кг, ако се използва
методът „първа входяща – първа
изходяща”?: 2950лв;
даден период задължения ще
намерят най-пълно ,подробно и
точно представяне в : откритите за
елемента счетоводна
сметка;15.Сборът от всички суми
по аналитичните сметки от II
равнище към една аналитична
сметка от I равнище: трябва да е
равен на стойността на сбора от
аналитич.сметки от 1
равнище;16.Дадени са ви няколко
операции ,които е направило
предприятието:А.Предоставен
аванс на доставчик във връзка с
изпълнение на поръчката- Л;
Б.Закупени долари-
П,Л;В.Върната главница по заем-
Л; Г.Платена лихва в деня на
начисляваневто й- Л,Р;Д.Върнати
пари в касата от командировано
лицеП;Е.Предоставена на кредит
услуга-Х;17.Прикл. на см.
„Разходи за амортизациии” може
да стане ч/з нейното кредитиране
и дебитиране на сметка: Разходи
за основна дейност;18.Посочете
НЕправилното твърдение:
Амортизацията позволява да се
определи балансовата стойност
на амортизуемия
актив;19.Главната книга
представлява: а)хронологичен
дневник;б)място за записване на
счет.статии;в) списък на
използваните сметки; г) първичен
счет.документ.
Принципи
Текущо начисляване- приходите
и разходите се начисляват в
момента на възникването
им,независимо дали са изплатени
паричните средства;Действащо
предприятие- действащо и остава
действащо в бъдеще,когато няма
необходимост да съкрати и
намали дейността
си;Предпазливост-
предприятието трябва да отразява
А,П,П,Р по тяхната реална
стойност;Съпоставимост м/у
приходите и разходите-
разходите трябва да се отчитат в
този период в ,който ще се
получат приходите ,иконом.изгода
трябва да се отчита за този период
в който са извършени
разходите;Предимство на
съдържанието пред формата-
обектите трябва да се отчитат
според тяхната иконом.същност,а
не според правната
норма;Принцип на възмож. за
спазване на счет.политика от
предходен отчетен период-
постигане съпоставимост на
счет.данни и показатели п/з
различните отчетни периоди.
Платена РЗ на персонала за
предходния месец- Л; Г.Получени
пари на заем- П; Д.Изписани
канцеларски материали за
админст.нужди- Р; Е.Платени
телефонни разговори за тек.месец-
Л;14.Прикл. на см. „Разходи за
заплати” може да стане ч/з
нейното кредитиране и
дебитиране на сметка : „Печалби
и загуби от текущата
година”;15.Дадена е структурата
на съдържанието на см. „Каса в
лева” (в таблица). Избройте
номерата на точките,които ще
намерят отражение в раздела за
паричните потоци по прекия
метод : Постъпили от продажби
в брой;Получни
вземания;Върнати служебни
аванси;Постъпления от
проджаби на използ.от
предпр.компютър;Внесени от
начетено подотчетно
лице;Платени
командировки;Изтеглени
слувюжебни аванси;Платени
заплати;Внесени в РС;
( Върнати служебни аванси;
Внесени в РС; Изтеглени
слувюжебни
аванси);16.Посочете правилното
твърдение: Амортизацията
показва каква част от стойност на
дългот. амортиз. актив се пренася
в/у резултата от дейноста ,получен
с мопощта на ДА;17.Главната
книга предст.: а) помощно
средство;б) пълен списък на
счет.сметки; в) средство за
хронологично регистриране на
първични документи;
18.На склад са постъпили три
партиди от материали: на 3.10.-
200кг.по 9лв./кг; на 5.10-300кг по
10 лв./кг; на 10.10 -150 кг по 9,50
лв./кг.През същия период за
производство са изписани 7.10
-250кг. и на 12.10-още 300кг.
Каква е стойността на изписаните
300кг. ,ако се използва методът
„средно притеглена цена” – 2868
лв.- (200*9 + 300*10 ) / 200+300=
9,6*250=2400; (9,6*250 + 9,5
*150)/ 400= 9,56*300 = 2868
19.В края на отчетната година НЕ
се изисква здължително да се
прикл. (нулира) сметка-
„Приходи за бъдещи
периоди”;20.Дадена е сметка
„Задължения към доставчици” със
следната структура- начално
салдо 60 000 лв.,дебитен оборот
500 000 лв. и кредитен оборот
520 000 лв.В СБ в края на
текущата година ще намери
отражение следната стойност на
дадена сметка : 80 000
лв.;22.Дайте кратко описание на
принципа за съпоставимост м/у
приходите и разходите: разходите
трябва да се отчитат в този
период ,в който ще се получат
приходите ,иконом.изгода
трябва да се отчита за този
период в който са извършени
разходите .
отношение към получавания през
годината финансов реазултат,
могат да намерят отражение: в
ОПР;14.Натрупване за даден
период на разходи за заплати ще
намерят най-пълно, подробно и
точно представяне в: откритата
за елемента счетоводна
сметка;15.Дадени са няколко
операции, които е направило
предприятието. Имайки предвид
съответния индекс: П – парично
постъпление; Л –парично
плащане; Х – приход; Р – разход,
посочете ,ако има такива
(отбелязвайки буквите на верните
отговори), съответното плащане
и/или постъпление, приход и/или
разход, направени от
предприятието при извършването
на дадената операция: -1-
Прехвърлени пари от евровата
разплащателна сметка в
левовата разплащателна сметка
- П, Л; -2- Събрано вземане – П;
-3- Начислена лихва по получен
заем – Р; -4- Получени пари в
предприятието от клиент за
направен му същия ден монтаж
на климатици – П, Х; -5-
Изписани материали за
производствени нужди – Р; -6-
Служебно пътуване с градски
транспорт за деня със закупен
билет – Л, Р;16.Приключването
на сметка „Разходи за лихви”
може да стане чрез нейното
кредитиране и дебитиране на
сметка: Печалби и загуби от
текуща година;
17.Посочете правилното
твърдение за амортизацията:
Амортизацията показва
каква част от стойност на
амортизируемия актив се
пренася върху резултати
от дейността, получен с
помоща на този
актив;18.Главната книга
представлява: А. Помощно
средство за съхранение на
реквизити на първични
счетоводни документи; Б.
Пълен списък на
счетоводните сметки; В.
Средство за хронолочино
регистриране на първичните
документи; Г. вторичен
счетоводен документ;19.В
края на отчетната година НЕ
се изисква задължително да
се приключи (нулира)
сметка : Финансови
приходи за бъдещи
периоди
20.Дадена е сметка
„Получен краткосрочен
заем: със следната структура
– начално салдо 40 000лв.,
оборот, показващ нейното
учеличение - 520 000лв и
оборот, показващ нейното
намаление- 500 000лв. В
счетоводния баланс в края
на текущата година ще
намери отражение следната
стойност по дадената
сметка: 60000лв;
21.В отчета за паричните потоци
ще отрази получени пари от
емитирани собствени акции в
раздела за: финансова дейност;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 фев 2021 в 21:25 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Икономика, випуск 2021
21 фев 2021 в 12:43 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2014
21 фев 2021 в 12:28 студент на 47 години от Пловдив - Нов български университет, факулетет - Икономически и социални науки, випуск 2020
21 фев 2021 в 12:23 потребител на 23 години
21 фев 2021 в 12:18 студентка
20 фев 2021 в 17:39 студент на 41 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2023
18 фев 2021 в 15:07 студентка на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2022
25 яну 2021 в 10:27 ученик на 23 години от Белица - СООУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2018
12 дек 2020 в 08:58 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2018
29 ное 2020 в 11:29 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Културология, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Счетоводна политика

09 май 2009
·
334
·
23
·
5,033
·
422

Настоящата счетоводна политика представлява съвкупност от възприетите от дружеството принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури за отчитане на дейността и за представяне на информацията във финансовия отчет...
 

Счетоводен анализ

14 ное 2008
·
1,036
·
12
·
1,262
·
612

Счетоводен анализ на годишен финансов отчет на фирма "Филкаб".
 

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

11 сеп 2007
·
2,252
·
6
·
1,366
·
1,865
·
2

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея.
 

Структура и съдържание на годишния финансов отчет като елемент на счетоводната политика на предприятието

21 яну 2009
·
1,155
·
63
·
10,069
·
971

Следователно съгласно проф. Душанов “годишният счетоводен отчет на предприятието може да се разглежда и научно да се третира като система от взаимносвързани и взаимнообусловени носители на резултатна финансово-счетоводна информация.
 

пищови по счетоводство-СА

02 май 2007
·
3,738
·
15
·
7,935
·
1,518
·
3

пищови по основи но счетоводството-СА " Д.А.Ценов " - ІІ курс
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
13
1
2 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Пищови по счетоводство

Материал № 1105989, от 02 юни 2014
Свален: 98 пъти
Прегледан: 139 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 2,364
Брой символи: 13,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
73

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
107

виж още преподаватели...
Последно видяха материала