Николай Ненков
преподава по Математика
в град Варна
Големина на текста:
1. Ел верига е съвкупност от електрически устройства и други елементи, свързани в определен ред,
така че да създават условия за протичане на ел. ток. Основни елементи на ел верига са: източник на
ел енергия, консуматори и съединителни проводници. В нея може да се включат и други елементи:
измервателни уреди, устройстваза защита, контрол и управление. ус-во за съсредоточено
преобразуване, разпределение и пренасяне на елмаг. енергия чрез помощта на ел. ток. Енергиен
характер имат ел вериги използвани за произвеждане и преобразуване на електромагнитната енергия
в големи количества. Най-често при ел. вериги се използват елементи от електротехниката като
кондензатор, резистор, транзистор и токозахранващ елемент. Ел .величини : електричен ток- насочено
движение на електрически заредени частици. Електродвижещо напрежение- под действието на
кулоновите сили положително заредените частици се движат от точка с по висок към точка с по нисък
потенциал, а отрицателно заредените частици обратно. Параметри на ел веригата: (- електрично
съпротив.- характеризира противодеиствието на частици от веригата, протичането на ток през нея в
елемента R става необратимо R=p*l/s ; l-дължина на проводника, s- напречно сечение. Елемента
притежаващ свойството съпротивление се нарича резистор; - индуктивност- характеризира своиството
на част от веригата да създава свое магнитно поле при пратичането на ток през нея. Обратимо
Обратимо преобразуване на енергия елемента притежаващ свойството капацитет се нарича
конднзатор.Видове ел вериги- активни и пасивни. При активните, токът и напрежението се движат в
противоположни посоки, а при пасивните - се движат в една посока. Има три типа на свързване на ел.
вериги: Последователни, Паралелни , Смесени. 6 Ел верига с последователно свързани компоненти
се характеризира с това, че протичащия през тях ток I е един и същ. Падът на напрежението върху
всеки компонент ще е пропорционален на неговото съпротивление в общата ел верига и сумата им ще
е равна на напрежението на източника.При последователно свързване
на резистори еквивалентното съпротивление е равно на сумата от съпротивленията в ел верига, т.е. то
е по-голямо от съпротивлението на всеки един от участващите във веригата резистори. При
последователно свързване на бобини общата индуктивност е равна на сумата от индуктивностите на
бобините в електрическата верига.При последователно свързване на кондензатори реципрочната
стойност на общия капацитет е равен на сумата от реципрочните стойности на капацитетите на
отделните кондензатори, т. е общият капацитет е по-малък от капацитета на всеки от участващите във
веригата кондензатори.паралелно свързване на компонентите на една електрическа верига се
нарича онова свързване, при което началната им точка е свързана заедно към единия електрод на
При този случай през всеки от компоненти на веригата ще протече ел ток, определян от неговото
съпротивление, но общия ток в неразклонената ел верига ще бъде сумата от токовете във всички
клонове.При пар. свързване на резистори в ел. верига реципрочната стойност на общото
съпротивление е равно на сумата от реципрочните стойности на съпротивленията на всички
резистори. тя ще е по-малка и от най-малката стойност на резистор включен в схемата.Общата
индуктивност на бобини включени паралелно към един източник на напрежение ще бъде: (kato na
rezistorite)Електрическият капацитет на включени успоредно кондензатори в една ел верига се
определя от сумата на капацитетите на всички кондензатори във веригата. 9. Магнитна верига –
Устройство от феромагнитни тела, предназначено да съсредоточава магнитното поле в определена
част от пространството. Простата маг верига се състои от магнитопровод със или без въздушна
междина. Поляризираната маг верига е съставена от постоянни магнити, а неутралната маг. верига -
от електромагнити. Маг вериги има в почти всички ел машини, уреди и апарати. Една магнитна верига
е съставена от един или повече затворени контура удържащи магнитен поток. Най-общо включва
магнитни елементи, такива като постоянни магнити, феромагнитни материали и електромагнити, но
може да включва и въздушни междини и др материали. Вихрови токове - токове, протичащи по
затворен контур във вътрешността на проводник в резултат на напрежение, индуктирано от движещо
Напрежението, което се подава на входа на трансформатора, се нарича първично, а това, което се
получава на изхода, се нарича вторично, а съответните намотки — първична и вторична. Принципа на
действие се основава на явлението електро магнитна индукция. Режим на работа: - режим на празен
ход първичната намотка е вклзчена към променливо напрежение U1, през нея протича ток на празен
ход I10 който възбужда променливия магнитен поток който се обхваща от навивките на двете намотки;
- работа при товар към вторичната намотка се включва консуматор първичната намотка се захранва с
напрежение; - режим на късо съединение вторичната намотка е свързана на късоU
2
=0, към първичната
е подадено понижаващо напрежение такова че през девете намотки протичат номинални токове; -
аварийно късо съединение възниква при късо съединение на вторичната намотка този режим е опасен
и недопустим. 15 Електрическият двигател е електрическа машина, която преобразува електрическа
енергия в кинетична. Обратната задача, превръщането на кинетичната енергия в електрическа се
извършва от генератор или динамо. Някои видове електрически машини могат да изпълняват и двете
Повечето електрически двигатели работят под действието на електромагнетизъм, но също
съществуват и такива работещи под влиянието на други сили, например електростатични
сили илипиезоелектричен ефект. Основният принцип, на който е основана работата на
електромагнитните двигатели, е използването на механичната сила, която въздейства на всеки
токоносещ проводник поставен в магнитно поле.Във въртящият двигател въртящата част (обикновено
се намира вътре) се нарича ротор, а неподвижната част се нарича статор. Роторът се върти защото
проводниците и магнитното поле са поставени така, че се оформя ротационна сила около вала на
ротора. По вид на използваната електроенергия биват:-Постояннотокови двигатели;
Променливотокови двигатели. По конструктивно изпълнение биват:Колекторни двигатели;
Безколекторни двигатели.
вигател е променливотокова електрическа машина. Може да бъде трифазен или еднофазен. Също
така е възможно трифазен асинхронен двигател да работи като еднофазен. Асинхронните двигатели
Асинхронната машина по отношение принципа си на действие, представлява трансформатор, чиято
вторична намотка е роторната намотка.Когато се създадат условия променливото магнитно поле на
статорната намотка да възбуди чрез и ндукция токове в роторната намотка, тези токове са насочени
така, че се стремят да противодействат с магнитното си поле на промяната на породилото ги статорно
поле. Трансформаторното действие на асинхронната машина изисква работното тяло да се движи с
тангенциална скорост, различна от тази на индуциращото в него токове статорно променливо магнитно
поле. Когато асинхронната машина работи като двигател, работното тяло изостава спрямо статорното
поле . когато асинхронната машина работи в генераторен режим, нейното статорно поле изостава
спрямо движението на работното тяло. Скорост на въртене на полето на статора При захранване на
намотките на статора се създава въртящо магнитно поле с честота на въртене n [об/мин] която е
свързана с честотата на мрежата f [Hz] в съотношение: n=60 f / p , където p- броя чифтове магнитни
полюси на намотката на статора.
.8. трифазна си-ма - ел вериги в които електродвижещото напрежение и токовете са с еднакви
честоти, но фазово отместени. Приложение - в трифазни генератори, при пренасяне на ел енергия и
др. Симетрична трифазна си-ма това е трифазна система за която амплитудните стойности на 3-те
величини са еднакви и ъглите на дефазиране са равни.Трифазна симетрична си-ма ЕДН произвеждат
синхронните генератори използвани в електроцентралите. Трифазна верига съвкупност от трифазен
източник ,трифазен консуматор и предавателна линия. Несиметрията в една трифазна верига се
получава за сметка на консуматора. Несиметричен е този консуматор който има различни импеданси
на трите фази.. При свързване схема звезда начaлата на 3 намотки на генератора са свързани в обща
точка,а краищата са изведени към клемна кутия и се наричат фази. T риъгълно свързване -Когато се
свържат началото на първата фаза (на генератора или консуматора) с края на втората,началото на
втората фаза с края на третата и началото на третата фаза с края на първа се получава триъгълно
свързване на трифазната система
3
М
а
г
н
и
т
н
о
т
о
п
о
л
е
е
с
и
л
о
в
о
п
о
л
е
,
к
о
е
т
о
с
е
с
ъ
з
д
а
в
а
о
т
ч
а
с
т
и
ц
и
с
н
е
н
у
л
е
в
м
а
г
н
и
т
е
н
м
о
м
е
н
т
и
л
и
о
т
п
р
о
м
я
н
а
т
а
в
ъ
в
в
р
е
м
е
т
о
н
а
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
о
т
о
п
о
л
е
.
[
1
]
Т
о
е
е
д
и
н
о
т
д
в
а
т
а
к
о
м
п
о
н
е
н
т
а
н
а
е
л
е
к
т
р
о
м
а
г
н
и
т
н
о
т
о
п
о
л
е
.
О
с
н
о
в
н
и
т
е
м
у
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
к
и
с
а
н
е
г
о
в
а
т
а
с
и
л
а
и
п
о
с
о
к
а
,
о
п
р
е
д
е
л
я
н
и
о
т
в
е
к
т
о
р
а
н
а
м
а
г
н
и
т
н
а
т
а
и
н
д
у
к
ц
и
я
,
т
.
е
.
т
о
в
а
е
в
е
к
т
о
р
н
о
п
о
л
е
.
М
а
г
п
о
л
е
с
е
п
р
о
я
в
я
в
а
ч
р
е
з
в
ъ
з
д
е
й
с
т
в
и
е
т
о
м
у
в
ъ
р
х
у
м
а
г
м
о
м
е
н
т
и
н
а
ч
а
с
т
и
ц
и
т
е
и
т
е
л
а
т
а
,
в
/
у
д
в
и
ж
е
щ
и
с
е
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
и
з
а
р
е
д
е
н
и
ч
а
с
т
и
ц
и
(
п
р
о
в
о
д
н
и
к
,
п
о
к
о
й
т
о
т
е
ч
е
е
л
т
о
к
)
.
С
и
л
а
т
а
,
д
е
й
с
т
в
а
щ
а
в
/
у
д
в
и
ж
е
щ
а
с
е
в
м
а
г
п
о
л
е
з
а
р
е
д
е
н
а
ч
а
с
т
и
ц
а
,
с
е
н
а
р
и
ч
а
с
и
л
а
н
а
Л
о
р
е
н
ц
.
Т
я
е
п
р
о
п
о
р
ц
и
о
н
а
л
н
а
н
а
з
а
р
я
д
а
н
а
ч
а
с
т
и
ц
а
т
а
и
н
а
в
е
к
т
о
р
н
о
т
о
п
р
о
и
з
в
е
д
е
н
и
е
н
а
п
о
л
е
т
о
и
с
к
о
р
о
с
т
т
а
н
а
д
в
и
ж
е
н
и
е
н
а
ч
а
с
т
и
ц
а
т
а
.
М
а
г
п
о
л
е
т
а
н
а
м
и
р
а
т
у
п
о
т
р
е
б
а
в
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
и
м
о
т
о
р
и
,
т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
и
,
г
е
н
е
р
а
т
о
р
и
и
м
н
о
г
о
д
р
у
г
и
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
и
у
р
е
д
и
З
а
к
о
н
и
в
е
л
в
е
р
и
г
и
:
з
а
к
о
н
н
а
О
м
:
-
з
а
ч
а
с
т
о
т
в
е
р
и
г
а
т
а
I
=
U
/
R
,
U
=
I
*
R
,
R
=
U
/
I
;
з
а
ц
я
л
а
т
а
в
е
р
и
г
а
-
I
=
E
/
R
*
R
в
ъ
т
р
.
;
з
а
к
.
н
а
К
и
р
х
о
в
-
1
-
в
и
з
а
к
о
н
:
а
л
г
е
б
р
и
ч
н
а
т
а
с
у
м
а
о
т
т
о
к
о
в
е
т
е
в
е
д
и
н
в
ъ
з
е
л
в
п
р
о
и
з
в
о
л
е
н
м
о
м
е
н
т
о
т
в
р
е
м
е
е
р
а
в
е
н
н
а
0
.
;
2
-
р
и
з
а
к
о
н
:
а
л
г
е
б
р
и
ч
н
а
т
а
с
у
м
а
о
т
п
а
д
о
в
е
т
е
н
а
н
а
п
р
е
ж
е
н
и
е
в
з
а
т
в
о
р
е
н
к
о
н
т
у
р
е
р
а
в
е
н
н
а
а
л
г
е
б
р
и
ч
н
а
т
а
с
у
м
а
о
т
и
з
т
о
ч
н
и
ц
и
т
е
н
а
Е
Д
Н
в
с
ъ
щ
и
я
з
а
т
в
о
р
е
н
к
о
н
т
у
р
.
;
з
а
к
о
н
н
а
Д
ж
а
у
л
Л
е
н
ц
:
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
т
о
т
о
п
л
и
н
а
о
т
д
е
л
е
н
о
в
/
у
р
е
з
и
с
т
о
р
с
ъ
с
с
ъ
п
р
о
т
и
в
л
е
н
и
е
R
з
а
в
р
е
м
е
t
е
п
р
а
в
о
п
р
о
п
о
р
ц
и
о
н
а
л
н
о
н
а
к
в
а
д
р
а
т
а
н
а
п
р
о
т
и
ч
а
щ
и
я
т
о
к
Q
=
I
2
*
R
*
t
(
J
)
А
м
п
е
р
м
е
т
р
и
-
с
в
ъ
р
з
в
а
т
с
е
п
о
с
л
е
д
о
в
а
т
е
л
н
о
с
к
о
н
с
у
м
а
т
о
р
а
в
ъ
в
в
е
р
и
г
а
т
а
в
к
о
я
т
о
и
з
м
е
р
в
а
м
е
т
о
к
а
,
т
о
й
и
з
м
е
р
в
а
г
о
л
е
м
и
н
а
т
а
т
а
т
о
к
а
.
н
о
м
и
н
а
л
н
а
т
а
c
o
n
s
t
н
а
А
с
е
о
п
р
е
д
е
л
я
с
:
K
н
а
=
I
н
/
Q
m
a
x
.
В
о
л
т
м
е
т
ъ
р
-
в
к
л
ю
ч
в
а
с
е
п
а
р
а
л
е
л
н
о
к
ъ
м
к
о
н
с
у
м
а
т
о
р
а
,
и
з
м
е
р
в
а
н
а
п
р
е
ж
е
н
и
е
т
о
н
а
т
о
к
а
I
=
I
т
+
I
v
.
О
б
х
в
а
т
а
м
у
с
е
р
а
з
ш
и
р
я
в
а
ч
р
е
з
д
о
п
ъ
л
н
и
т
е
л
н
и
р
е
з
и
с
т
о
р
и
,
н
о
м
и
н
а
л
н
а
c
o
n
s
t
;
K
н
v
=
U
н
/
Q
m
a
x
,
р
а
з
ш
и
р
е
н
а
т
а
c
o
n
s
t
:
K
p
v
=
K
н
v
*
K
н
т
=
U
р
а
з
ш
/
Q
m
a
x
.
В
а
т
м
е
т
ъ
р
-
и
з
м
е
р
в
а
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
а
т
а
м
о
щ
н
о
с
т
:
-
п
р
и
п
о
с
т
о
я
н
е
н
т
о
к
P
=
U
*
I
;
-
п
р
и
п
р
о
м
е
н
л
и
в
т
о
к
P
=
U
*
I
*
c
o
s
f
i
.
О
б
х
в
а
т
а
с
е
р
а
з
ш
и
р
я
в
а
ч
р
е
з
т
о
к
о
в
т
р
а
н
с
ф
о
р
м
а
т
о
р
.
1
4
Е
л
е
к
т
г
е
н
е
р
а
т
о
р
е
м
а
ш
и
н
а
,
к
о
я
т
о
п
р
е
о
б
р
а
з
у
в
а
м
е
х
а
н
и
ч
н
а
т
а
е
н
е
р
г
и
я
в
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
а
.
П
р
о
ц
е
с
ъ
т
н
а
п
р
е
о
б
р
а
з
у
в
а
н
е
е
и
з
в
е
с
т
е
н
к
а
т
о
п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
о
н
а
е
л
.
е
н
е
р
г
и
я
.
Е
л
г
е
н
е
р
а
т
о
р
п
р
е
д
с
т
а
в
л
я
в
а
в
ъ
р
т
я
щ
а
с
е
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
а
м
а
ш
и
н
а
с
ъ
с
т
о
я
щ
а
с
е
о
т
д
в
а
г
л
а
в
н
и
к
о
м
п
о
н
е
н
т
а
:
н
е
п
о
д
в
и
ж
н
а
ч
а
с
т
-
с
т
а
т
о
р
и
п
о
д
в
и
ж
н
а
и
л
и
в
ъ
р
т
я
щ
а
с
е
ч
а
с
т
-
р
о
т
о
р
.
Р
о
т
о
р
ъ
т
е
з
а
д
в
и
ж
в
а
н
о
т
т
а
к
а
н
а
р
е
ч
е
н
п
ъ
р
в
и
ч
е
н
д
в
и
г
а
т
е
л
,
к
о
й
т
о
м
о
ж
е
д
а
б
ъ
д
е
п
а
р
н
а
,
в
о
д
н
а
и
л
и
д
р
у
г
а
т
у
р
б
и
н
а
,
д
в
и
г
а
т
е
л
с
в
ъ
т
р
е
ш
н
о
г
о
р
е
н
е
,
в
я
т
ъ
р
н
а
т
у
р
б
и
н
а
и
т
.
н
.
1
3
Е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
а
т
а
м
а
ш
и
н
а
п
р
е
д
с
т
а
в
л
я
в
а
о
б
р
а
т
и
м
п
р
е
о
б
р
а
з
у
в
а
т
е
л
н
а
е
н
е
р
г
и
я
т
а
н
а
е
л
е
к
т
р
о
м
а
г
н
и
т
н
о
т
о
п
о
л
е
в
е
н
е
р
г
и
я
н
а
д
в
и
ж
е
н
и
е
т
о
.
О
б
р
а
т
и
м
о
с
т
т
а
с
е
и
з
р
а
з
я
в
а
в
т
о
в
а
,
ч
е
в
с
я
к
а
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
а
м
а
ш
и
н
а
,
н
е
з
а
в
и
с
и
м
о
к
о
л
к
о
е
с
п
е
ц
и
а
л
и
з
и
р
а
н
а
,
м
о
ж
е
д
а
р
а
б
о
т
и
к
а
т
о
д
в
и
г
а
т
е
л
,
к
о
г
а
т
о
п
р
е
о
б
р
а
з
у
в
а
п
о
т
о
к
о
т
е
л
е
к
т
р
о
м
а
г
н
и
т
н
а
е
н
е
р
г
и
я
в
к
и
н
е
т
и
ч
н
а
е
н
е
р
г
и
я
н
а
м
а
к
р
о
с
к
о
п
и
ч
н
о
т
я
л
о
и
л
и
к
а
т
о
г
е
н
е
р
а
т
о
р
,
к
о
г
а
т
о
п
р
е
о
б
р
а
з
у
в
а
к
и
н
е
т
и
ч
н
а
т
а
е
н
е
р
г
и
я
н
а
м
а
к
р
о
с
к
о
п
и
ч
н
о
т
я
л
о
в
е
л
е
к
т
р
о
м
а
г
н
и
т
н
а
е
н
е
р
г
и
я
.
В.Т. предизвикват отделяне на топлина” в проводника и този ефект се използува в спирачките,
действуващи на принципа на вихрови токове В магнитопроводите на трансформаторите обаче
в.т. предизвикват загуба на мощност и за да се намалят тези загуби, магнитопроводите на
нискочестотните трансформатори се изработват от плътно прилепени ламели, електрически изолира-
ни една от друга. При високи честоти загубите от в.т. са доста големи и затова електропроводящите
материали, от които се изработват магнитопроводи, се стриват на прах, като отделните частици се
изолират една от друга, за да се намалят загубите. Освен това за същата цел могат да се използуват
и материали като феритите, които не провеждат електрически ток.
10Трансформаторът е устройство, което пренася електрическа енергия от една ел верига в друга
чрез трансформаторни намотки. Променливият ток в първата, първична намотка, създава
променлив магнитен поток в ядрото на трансформатора и съответно променливо магнитно поле във
втората, вторична намотка. Това променливо поле индуцира променливо напрежение във вторичната
намотка. Описаният ефект се нарича взаимна индукция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 сеп 2021 в 17:37 потребител
 
Домашни по темата на материала
Електротехника - задача
добавена от tkovi 17.11.2015
0
67
Електротехника - задача
добавена от tkovi 17.11.2015
0
26
задача по електротехника
добавена от ivanstoianov6 27.01.2016
2
45
Подобни материали
 

Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър

03 яну 2008
·
574
·
2
·
321
·
1,038
·
1

Название на упражнението: Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър. Измерване на мощност, енергия фактора на мощността.
 

Електричен ток

25 май 2009
·
223
·
9
·
1,273
·
486
·

Електричен ток. Закон на Ом. Свързване на резистори. Закон на Джаул и Ленц. Мощност на електричния ток. Закон на Ом за цялата верига...
 

Изследване на електрически вериги с индуктивни връзки

07 апр 2006
·
382
·
5
·
232
·
94
·
1

Теоретична обосновка, резултати от измерванията и изчисления, графики на получените зависимости.
 

Електрически апарати

09 окт 2008
·
321
·
5
·
361
·
368
·
1

Класификация на електрическите апарати. Изисквания към електрическите апарати.Основни функции на ЕА, съобразно предназначението им.
 

Електрически апарати за високо напрежение

11 яну 2008
·
432
·
2
·
547
·
450

Електрически апарати за високо напрежение - устройство, видове, приложение и начин на действие...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
2 мин
30.07.2013
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
5 мин
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Електротехника и електроника

Материал № 1104108, от 26 май 2014
Свален: 137 пъти
Прегледан: 196 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 3,571
Брой символи: 16,340

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електротехника и електроника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  2 години
516 94

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
102 94

виж още преподаватели...
Последно видяха материала