Големина на текста:
1.БИЗНЕС АНАЛИЗ
2.Анализ на бърза ликвидност се изчислява при следна зависимост: отношение на сбора
на краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства към краткосрочните
задължения
3.Анализ на величината и структурата на актива на баланса се получава от:
информацията, съдържаща се в актива на счетоводния баланс на предприятието, в което е
представено имущественото и финансовото му състояние, групирано по икономически състав и
функционална роля
4.Анализ на величината и структурата на капитала на предприятието е посредством :
анализ на целия капитал, на собствения капитал, на привлечения капитал, на постоянния капитал,
на променливият оборотен капитал
5.Анализ на динамиката и структурата на пасива на баланса се получава
от:счетоводният баланс, като за нуждите на анлиза общият размер на пасива на баланса се
формира като сбор от раздел А – СК, Б – ДП и С - КП
6.Анализ на динамиката и структурата на приходите се определя от:абсолютното и
относителното изменение на приходите, темпа на тяхното изменение, настъпилите структурни
промени.
7.Анализ на динамиката на себестойността на 100лв.продукция е:Себестойността на
100лв.продукция е = на пълната себестойност на продукцията-С разделена на стойността на
прод.по цени без ДДС,умножено по 100
8.Анализ на ефективността на капитала се изразява чрез – отношението на печалбата към
капитала
9.Анализ на ефективността на капитала се изразява чрез – рентабилността на капитала
изчислен като отношение на печалбата към капитала
10.Анализ на ефективността на капитала се изразява чрез: рентабилността на капитала
изчислен като отношение на печалбата към капитала
11.Анализ на ефективността на капитала се изразява чрез:отношението на печалбата към
капитала
12.Анализ на ефективността на приходите е посредством: коефициента за ефективност на
приходите, изчислен като отношение на разходите към приходите и дава представа с 1 лв.
приходи колко разходи са извършени
13.Анализ на използване на ДМА-насоки:Анализ на екстензивното използване;на
интензивното и интегралното използване
14.Анализ на използване на СМЗ е чрез: коефициента на използване на СМЗ, който
показва каква част от изполваните материали е използван полезно, изчислен като отношение на
теглото на готовото изделие ицелият разход за материали за неговото производство
15.Анализ на използването на работното време цели:установяване на размера на
целодневните загуби на работно време и причините за тях, вътрешносменните загуби,
определяне размера на продукцията, която би била произведена ако не са били допуснати
целедневни и вътрешносменни
16.Анализ на изпълнение на бизнес програмата е посредством следните аналит.
показатели:абсолютно изменение, процентно изпълнение, абсолютен прираст на продукция,
темп на ръст на продукцията, темп на прираст на продукцията, среден темп на ръст, среден темп
на прираст на продукцията
17.Анализ на качественият състав на раб.сила –показатели:Квалификационна
степен(среднопретеглен тарифен разряд) и Среднопретеглен тарифен коефициент
18.Анализ на нетните приходи от продажба на продукция е с помоща на следната
зависимост:обема на продажбите в натура по продажната цена за единица без ДДС
19.Анализ на нетните приходи от продажба на продукция е с помоща на следната зависимост
– обема на продажбите в натура по продажната цена за еденица без ДДС
20.Анализ на осигуреността на предприятието с ДМА цели да даде оценка за:размера,
състава, структурата, динамиката на ДМА, техническото им
21.Анализ на осигуреността на предприятието с материални ресурси е насочен
към:оценка на величината, структурата и ритмичността на доставките
22.Анализ на осигуреността на предприятието с персонал обхваща: анализа на
числеността и качествения състав на работна сила
23.Анализ на производителността на труда, като самостоятелен аналитичен обект
е:отработени човекодни от 1 раб.; отработени човекочасове от 1 раб,,произв.продукция за 1
човекочас
24.Анализ на производителността на труда, като самостоятелен аналитичен обект е с помоща
на следните показатели – произведена продукция от един работник за една година за един
човекоден и за единчовекочас
25.Анализ на производителността на труда, като фактор е:Средносписъчен брой
работници;производит.на труда на 1 работник;отработ.човекодни
26.Анализ на разходите за дейността позволява:да се направи оценка на индивидуалната
разходоемкост, на основната, спомагателната и административната дейност, както и разходите за
бъдещи периоди/с-ка 611/
27.Анализ на разходите по икономически елементи е насочен към:оценка на тяхната
обоснованост, резервите за тяхното намаление и степен на изп.
28.Анализ на рентабилността се основава на:информация от счетоводния баланс и ОПР
29.Анализ на степента на задлъжнялост се определя като:Пзад = отношението но
средната наличност на задължения към доставчиците, умножен по 360 и разделен на броя на
доставките
30.Анализ на финансовата автономност е посредством показателите:коефициент на
ФА /платежоспособност/, коефициент на задлъжнялост, определени със счетоводния стандарт за
анализ на финансовото състояние
31.Анализ на финансовата антономност установява:Финанс. независимост на
предприятието, независимостта от кредиторите и способн. му да посреща дългосрочните му
задължения
32.Анализ на целият капитал е равен на:СобК + дългосрочни пасиви + краткосрочни
пасиви
33.Анализ на числеността започва с:установяване на абсолютното изменение на отчетните
от базисните данни за численост на персонала общо и по категории.
34.Аналитичната зависимост за анализ на ПК е:ПК= ДП +КП
35.Аналитичната зависимост за анализ на СК е:основен капитал + резервен капитал +
финансов резултат
36.Аналитичните показатели се подразделят на:1.Според съдържанието са: количествени
и качествени 2.Дали има първично или вторично: абсолютни и относителни 3.Според целите на
анализа: общи и частни;обемни и структурни;директивни и разчетни
37.Бизнес анализът според потребностите бива:вътрешен и външен.
38.Бизнес анализът според характера на решенията, които трябва да се вземат, бива:
39.В основата на формиране на доходите са:приходите от дейността на предприятието,
чийто размер следва да осигурипокриване на разходите и , осигуряването на положителният фин.
резултат
40.Величината на средните съвкупни разходи се определя като:Отношение на съвкупните
разходи към физич.обем на продукцията
41.Влиянието на промените в обема на продукцията и промените в цените се измерва
чрез: Разликовия способ за факторен анализ
42.Извънредните приходи са тези които са: необичайни, неприсъщи за предприятието,
резултат от случайни сделки и събития
43.Икономическият анализ е:система от методи и средства, използвани за оценка на
постигнатите резултати и разкриване на факторите, които влияят в/у тях .
44.Икономическият анализ на приходите се определеля от:анализ на динамиката и
структурата на приходите, приходите от продажба, финансовите приходи, извънредните приходи
и ефективността на приходите
45.Коефициент на абсолютна ликвидност се изчислява по следната зависимост:парични
средства към краткосрочни вземания/ТЗ
46.Коефициент на амортизация:Отношение на сумата на анализ към сумата на
амортизируемите ДА
47.Коефициент на незабавна ликвидност се изчислява по следната зависимост:
отношения на сбора на краткосрочните вземания и паричните средства към текущи задължения
48.Коефициент на поглъщаемост се изчислява като: отношението на средния размер на
ДМА, към стойностния обем на продукцията, показва 1 лв. продукция с какво обурудване е
произведена
49.Ликвидността показва:способността на предприятието да извърши своите текущи
плащания към кредиторите, като по този начин се оценява възможността за бързо погасяване на
наличните краткосрочни задължения
50.Методът за анализ на оборота на капитала обхваща:показатели за обръщение на
капитала в дни, показатели за скоростта на обръщение на капитала и показатели за
капиталоемкост на приходите
51.Методът на икономически анализ е:ситема от елементи за цялостно и взаимносвързано
изучаване на стопанските процеси и явления и обуславящите ги ф-ри.
52.Моделът за анализ на измененията в обема на продукцията включва:абсолютно
изменение, относително /процентно/ изпълнение, абсолютен прираст, темп на ръст на приходите,
темп на прираст на приходите, среден темп на ръст на приходите и среден темп на прираст на
приходите
53.Моделът за факторен анализ на разходите на 100 лв. приходи включва:анализ на
влиянието на промените в разходите и промените в приходите общо върху изменението на
разходите на 100 лв приходи
54.Моделът за факторен анализ на рентабилността включва следният алгоритъм:
установяване на фактическия, базисния и условният коефициент на рентабилност, установяване
на абсолютното изменение на рентабилността влиянието на промените в нетната печалба и
промени в избраната база
55.Обобщаващи стойностни показатели за ефективността от използването на ДМА
са:коефициента на натовареност /фондоемкост/ и коеф. на поглъщаемост
56.Обръщаемостта на активите е посредством:съотношения характеризиращи времето на
обръщение на активите, съотношения, характеризиращи скоростта на обръщение на активите,
съотношения характеризиращи активите, падащи се средно на 1 лв. приходи
57.Общата схема за провеждане на анализа включва следните етапи – разкриване и
изучаване, извършване на пофакторен анализ, изготвяне на изводи и препоръъки
58.Общата схема за провеждане на анализа включва следните етапи:подготвителен етап,
разкриване и изучаване; извършване на пофакторен анализ, изготвяне на изводи и препоръки
59.Основен информационен източник за анализ и оценка на дейността на
предприятието е: ГФО, счетоводен баланс, ОПР, ОПП, ОСК и приложения
60.Основен информационен източник за анализ на пасива на баланса е:счетоводния
баланс, отчет за собствения капитал и счетоводни сметки

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 дек 2019 в 22:33 студент на 32 години от Плевен - vishe u4ili6te po agrobiznes, специалност - Аграрна икономика и Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Лекциите през 2008-ма година

08 апр 2009
·
313
·
68
·
6,788
·
171
·
1

Физиократическа школа – продължение на темата ,Научно значение на Икономическата таблица на Кене ,Либерално – утилитарния свят на Адам Смит, Корени на оптимизма във френския класицизъм, Полъх на песимизма в Англия и други...
 

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене

17 мар 2006
·
859
·
6
·
3,539
·
203

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене - биографии, възгледите им за капитала, стойността и възпроизводството на обществения капитал/продукт и др.
 

Икономическата мисъл през древността. Ан Робер Жак Тюрго

11 фев 2007
·
246
·
12
·
2,518
·
72

От своите по-зрели и антимеркантилистични позиции физиократите извършват решителна крачка напред в науката, като преместват теоретичния анализ на икономическите процеси от сферата на обръщението в сферата на производството.
 

Дейвид Рикардо

07 яну 2008
·
225
·
6
·
1,553

Кратка биография, дейност и икономически терории на Дейвид Рикардо.
 

“Капиталът” – Карл Маркс

21 яну 2008
·
155
·
3
·
563
·
103

Стока. Стоката е преди всичко външен предмет, нещо което със своите свойства задоволява човешките потребности от някакъв вид. Полезността на един предмет го прави потребителна стойност...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
210
1
09.04.2014
Тест икономически теории за студенти
изходен тест по Икономически теории за Студенти от 4 курс
Тест по икономически теории, необходим за редовен изпит. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
30
866
1
03.07.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Бизнес анализ

Материал № 1103558, от 22 май 2014
Свален: 41 пъти
Прегледан: 49 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,758
Брой символи: 11,359

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала