Големина на текста:
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Активите и пасивите в счетоводния баланс са структурирани в: пера, балансови групи,
балансови раздели
Амортизацията е: признат разход за отчетния период,получен в резултат разсрочване
на амортизируемата стойност на даден актив през определения му срок на годност.
Амортизационната квота: е част от амортизируемата стойност на даден ДМА, която
се разпределя като разход за отделни отчетни периоди.
Амортизационната норма: съотношението между аморт. стойност приета за 100 и
полезен срок на годност на актива и брой години
Активите и пасивите се оценяват по тяхната историческа цена,чиито проявни форми са:
цена на добиване,себестойност,справедлива цена
Активните счетоводни сметки се: -дебитират при увеличение на активи и кредитират
при намаление на активи и имат само дебитно начално и крайно салдо.
Активът е: -ресурс, придобит и контролиран от предприятието,резултат от минали
събития и да носи икономическа изгода.
Амортизируемите дълготрайни активи са: тези дълготрайни активи,които в процеса на
своето използване губят постепенно потребителските си качества като се износват.На
тази основа те пренасят на части стойността си върху стойността на произведения
продукт. Амортизируеми са материалните и нематериалните дълготрайни активи и
репутацията
Балансовото обобщаване се определя като: начин за икономическа групировка на
активите и пасивите на предприятието и тяхното периодично обобщено отразяване и
съпоставяне в стойностно изражение към определен момент,с цел
изучаване,анализиране,контролиране и ефективно използване и управление на
имущественото и финансовото състояние.
Биологичните активи са: живи животни и растения в процес на разтеж, разпадане,
производство и възстановяване, в резултат на което настъпва биологична
трансформация, с цел продажба, преработка или използване в селскостоп. дейност.
В зависимост от броя на участващите счетоводни сметки за отразяване на дадена
стопанска операция,се различават: прости и сложни счетоводни статии.
В зависимост от информацията,съдържаща се в счетоводните документи и времето на
нейното отразяване,те се подразделят на: първични,вторични и регистри
В зависимост от момента на съставяне,счетоводните баланси биват: начални,
периодични, годишни
В зависимост от възприетият метод за оценка на съдържащите се балансови пера в
счетоводния баланс,се различават: брутни и нетни
В зависимост от обхвата на информацията в счетоводния баланс,се различават:
единични –в тях се съдържа резултатна информация за предприятието,като
самостоятелно обособена отчетна единица; консолидирани съставят се от
предприятия,притежаващи повече от половината от акциите,дяловете и гласовете или
контролират повече от половината от членовете на управленските органи в друго
предприятие
В зависимост от случая, повода, по който се съставят, счетоводните баланси се
подразделят на: встъпителни- изготвят се при започване дейността на едно предприятие
или при преминаване от едностранно към двустранно счетоводно записване на
дейността на предприятието; ликвидационни – съставят се при прекратяване дейността
на предприятието поради ликвидация,преобразуване и т.н.; оздравителни – съставят се
за предприятия,за които има решение за обявяване в несъстоятелност,с цел
предприемане на мерки за излизане от финансовото затруднение
В състава на инвентаризационната комисия се включват: най-малко 3 физ.лица
специалисти и счетоводител.
В състава на финансовите дългосрочни астиви се включват: дългосрочни инвестиции,
инвестиц. имоти, инвест. книжа, други дългосрочни финансови активи.
В състава на дълготрайните материални активи се включват следните : земи
(терени),които са собствени на предприятието;подобрения върху земите;сгради и
конструкции;машини и оборудване; съоръжения; транспортни средства;компютърно
оборудване;обзавеждане и трайни.; библиотечни книги;други дълготрайни материални
активи.
В състава на краткотрайните активисе включват: стоково-материални запаси,
краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства, разходи
В състава на собствения капитал се включват: -основен капитал, резервен
капитал,финансов резултат /печалби и загуби/
Всяка балансова статия се състои от две части: наименование и сума.
Вторични счетоводни документи са носители на обобщена или диференцирана
информация, получена от първичните счетоводни документи
В края на отчетния период когато отчетната стойност на СМЗ е по-висока от
тяхната справедлива, те се оценяват по: / реализируема стойност, която е тяхната
предполагаема продажна стойност;
Вземанията – на предприятието по своята същност са възникналите разчети,породени
в резултат от намаляване на активи и увеличаване на пасиви, или само в резултат от
увеличаване на приходите на предприятието.
Вземанията на предприятието са: разчети,породени в резултат от намаляване
на активи и увеличаване на пасиви,или само в резултат от увеличаване на приходите на
предприятието.Такива са вземанията от клиенти ,възникнали в резултат на продажби на
активи,или от записани дялови вноски,съучастия,липси и начети,обезщетения от
застрахователни организации,рекламации,доставчици по аванси и др.;
Годишният финансов отчет (ГФО) е: подредена система от взаимносвързани и
взаимнообусловени отчетни показатели,с помощта на които се характеризира
дейността на предприятието;
Годишното счетоводно приключване по своята същност е представлява поредица от
логически свързани действия,свързани с подготовката и последващата обработка на
счетоводната информация,получена от текущото отчитане през отчетната година и
представянето й в систематизиран и обобщен вид.
ДМА са ресурси на предприятието: които имат веществена форма на проявление,
разнообразни по вид и предназначение ,като до голяма степен формират материалната
база на предприятието и са не финансови ресурси на предприятието.
ДНА са: установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от
предприятието,които нямат физическа субстанция,но дори и да съдържат такава,или
носителят им да има такава,тя не е от значение,имат съществено значение при
употребата им и от използването им се очаква черпенето на икономическа изгода през
повече от 12 месеца;
Дълготрайните материални активи са нефинансови ресурси, които: / са придобити
и притежавани от предприятието, имат натурално-веществена форма, която при тяхната
употреба се запазва, пренасят на части стойността си върху новосъздадения продукт,
използват се повече от един отчетен период и икономическата изгода от тях се черпи
през повече от 12 месеца;
Двойното записване като елемент на метода на счетоводната отчетност е: -подход за
текущо взаимно свързано отразяване на стопанските операции в системата на
счетоводните сметки, посредством който всяка стопанска операция намира проявление
най-малко в две счетоводни сметки, като едната се дебитира, другата се кредитира с
една и съща сума.
Дебитния оборот на активните сметки показва: р-ра на всички увеличения на актива
през отчетния период
Дебитния оборот на пасивните сметки показва: р-ра на всички намаления на пасиви
през отчетния период.
Документирането като елемент на метода на счетоводството, се проявява в
непрекъснатото,пълното и трайното отразяване на стопанските процеси по време и
място на възникване и на произтичащата от тях материална отговорност върху
материален и технически носител на информация
Документооборотът е: -пътят на движение на счетоводните документи от тяхното
получаване или съставяне до тяхното предаване за съхранение в счет.архив.
Дългосрочните пасиви по своето естество са: чужди,привлечени средства със срок на
погасяване над 12 месеца
Дълготрайните активи са: -ресурси, от които се очаква икономическа изгода в
дългосрочен (над 12 месеца)период,т.е.използват се многократно производствения
процес, пренасят на части стойността си върху стойността на новосъздадения продукт,
без да променят натурално-веществената си форма.
Дълготрайните нетекущи (дългосрочните) активи са ресурси на предприятието,които:
многократно участват в текущата дейност на предприятието,т.е. повече от един отчетен
период,като запазват натурално-веществената си форма на съществуване и пренасят на
части стойността си върху стойността на новосъздадения продукт

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на счетоводството

Пищов по Теория на счетоводството за ВУАРР Стопанско управление...
Изпратен от:
E. Гинова
на 2014-05-15
Добавен в:
Пищови
по Счетоводство
Статистика:
258 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Счетоводство от Пловдив за Студенти несваляни с 11 - 20 страници Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
Теория на счетоводството
добавена от 8807123422 05.01.2015
2
72
Подобни материали
 

Счетоводни документи

12 сеп 2008
·
323
·
4
·
864
·
334
·
1

Счетоводни документи - същност. Счетоводни регистри...
 

Счетоводни документи

05 фев 2008
·
427
·
4
·
617
·
163

Същност – Под счетоводен документ се разбира хартиен или технически носител на информация за прилагане на способа документиране, т.е. за отразяване на съдържанието на стопанската операция...
 

Каква информация осигуряват счетоводните сметки и каква счетоводният баланс

12 окт 2007
·
751
·
3
·
381
·
131

Счетоводният баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка на имуществото на дадено предприятие към точно определен момент и посредством паричния измерител...
 

Класификация на счетоводните сметки

27 май 2009
·
274
·
3
·
714
·
541

В зависимост от обектите на отчитане, в счетоводството се използват разнообразни по своето съдържание и предназначение счетоводни сметки. С цел, изучаване на тяхната същност, счетоводните сметки се класифицират в еднородни групи...
 

Придвижване на отделните видове първични счетоводни документи

08 юни 2007
·
686
·
14
·
1,086

Проследяване пътя на придвижване на отделните видове първични счетоводни документи с цел характеризиране на документооборота и неговия цикъл.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
Униграфическо счетоводство
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината "Теории, системи и школи в счетоводството" и е подходящ е за студенти от икономически специалности, предимно от УНСС. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
8 мин
23.12.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Теория на счетоводството

Материал № 1101526, от 15 май 2014
Свален: 258 пъти
Прегледан: 430 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 17
Брой думи: 5,743
Брой символи: 38,084

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на счетоводството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йоанна Христова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  29 години
22

Николай Такиев
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  2 години
121 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала