Големина на текста:
ГНОЗИС И.. .АГНОЗИ
Гнозисът (перцепция, възприятие) е придобита чрез обучение, способност да се
разпознават и идентифицират обектите, възприемани чрез сетивата. Така въз основа на
техните съществени неизменни белези (инварианти) обектите се класифицират в
обобщени групи. 3атова гнозисът е активен познавателен процес на тестиране на
възникващи хипотези, избор между алтернативи и вземане на решение, т.е.
причисляване на обекта към определена категория. Това обаче става много бързо и
автоматизирано поради обстоятелството, че обикновено сетивната информация е много
богата и доставя излишък от характерни признаци (т.нар. редунантност излишък от
информация). Активната, избирателна и конструктивна (а не рефлекторна) същност на
гнозиса проличава при бедна информативност на обекта (при тъмнина, при
схематизирани, размазани, силуатни или фрагментирани образи и др.) Освен това
гнозисною решение зависи не само от получената сетивна информация, а и от
вътрешната нагласа или установка свързана с очакване, мотивация, ситуация и др., но
най-вече от създадените в миналия опит и съхранявани в дългосрочната памет обощени
категориални схеми - прототипи за отделните класове от обекти Агнозиите са
нарушения на гнозиса, т.е. дефекти в разпознаването и идентифицирането на определен
вид сетивни стимули. Трябва да се помни, че за да се диагностицира агнозия, е
необходимо съответните елементарни сетивни функции (зрителна или слухова острота и
др.)да бъдат несмутени и да няма никакви психични отклонения. Агнозиите за стимули,
възприемани от външната среда, се класифицират според вида на сетивната система, в
която преработката на информацията е нарушена. Така се обоссбяват зрителни, слухови,
тактилни гнозии и др. От своя страна, зрителните агнозии се подразделят на:зрителна,
предметна агнозия (обект-агнозия), когато не могат да се разпознават физиономиите на
добре познати личности и близки хора. Цветова агнозия, когато не могат да се
разпознават, назовават и сортират цветовете, макар че цветоусещането е интактно, както
и други специални разновидности. Слуховит агнозии също се подразделят на :
предметна слухова агнозия, при която не се разпознават характерните предметни звуци
(мучене на крава, звуци на пиано, движещ се мотоциклет и др), агнозия за човешки
гласове, за музикални тонове и др. Като последица на тоналната агнозия се проявява и
амузия - загуба на музикалния слух. Амузията се дели на рецептивна - невъзможност .да
разпознаване на елементарни общоизвестни мелодии, и експресивна - невъзможност за
възпроизвеждане на такива мелодии.
Наблюдават се и по-комплексни агнозии, които не се проявяват само в една
сетивна система, а във всички сензорни канали едновременно, тъй като имат единна
централна преработка на информацията (надмодални агнозии). Такива са агнозиите за
структури на пространството и времето (пространствени и времеви агнозии). Частен
случай на времевата агнозия е агнозията за ритми. Ритмите всъщност представляват
организирани в единна структура микроинтервали от време. Ритмовата агнозия, макар
че е надмодална и се проявява при възприятие както на слухови, така и на зрителни или
тактилни ритми, има също за последица появата на амузия. Музикалната мелодия е
съчетание не само на поредица от тонове, но и на специфични времеви интервали.
1
Пространствените агнозии също се проявяват както при зрително, така и при тактилно
възприемане на пространството. Нарушението на пространствените представи
резстройва и поведенческите операции и манипулациии в пространството
(невъзможност за ориентация, конструктивна апраксия). Освен агнозиите за стимули от
външната среда съществуват и агнозии, при които е смутено възприятието на
соматосензорната информация от собственото тяло. Те се обединяват с термина
соматоагнозии. Известна форма на соматоагнозия е аутотопагнозията. Тя се изразява в
невъзможност да се назовават или посочат по инструкция различни части от
собственото тяло. Разбира се, трябва да се изключат евентуални афазични дефекти,
които обаче не се ограничават само за телесни части. Сравнително чести прояви на
соматоагнозия са пръстовата агнозия-невъзможност за назоваване или посочване по
инструкция на отделните пръсти на ръката, както и ляво-дясната дезориентация-често
сгрешаване на разположението на чифтните органи на тялото си. Те се дължат на
заднопариетални увреждания на лявата хемисфера и са елементи на т. нар. Герстманов
синдром, който включва още акалкулия-невъзможност за прости аритметични действия
и пространствена аграфия-смутено писане с неправилно подреждане на буквите.
Герстмановият синдром е свързан с ляво-хемисферни нарушения на пространствените
функции, които се проявяват с разстройство на организираното в координатни системи и
ментални репрезентации пространство (ляво-дясно, изток-запад и др.). Париеталният
дял, който главно е свързан с пространствените функции на кората, дава тежки
нарушения на пространствения гнозис и праксис и при дяснохемисферни увреждания,
но тогава страда непосредствената ориентация в конкретното реално пространство (по
улиците, в болничното отделение и др.). Специално внимание заслужават речевите
агнозии, които макар и рядко, могат да се проявяват изолирано в чист вид, но най-често
се съчетават с други неречеви агнозични разстройства, както и с езикови (афазични)
нарушения. Речевата слухова агнозия е нарушение на придобитата способност да се
диференцират и идентифицират речевите звуци-фонеми. Поради това пациентът не
може да разбира говорната реч и да извършва дейности, зависими от запазения гнозис за
фонеми-повтаряне на чуваните думи или писане под диктовка. Езиковото кодиране и
декодиране е запазено, така че пациентът няма афазия. Той можа да говори и да пише
напълно правилно, а ако прочете някакво вербално съобщение или инструкция, разбира
безпогрешно смисъла му. Засегната е само слуховата гнозисна преработка на речевите
звуци, затова нарушението се означава като Чиста словесна глухота. В класическата
класификация на афазиите на Лихтхайм-Вернике този дефект е наречен субкортикална
сензорна афазия. Терминът днес не се употребява в невропсихологията защото
езиковото низо е незасегнато и следователно липсва афазия. При това и лезията е корова
,а не подкорова, както се е предполагало.
Аналогично разстройство е речевата зрителна агнозия, при която е загубена
придобитата способност да се разпознават и класифицират речевите писмени знаци-
графеми (букви). Поради това пациентът не може да разбира писмената реч, т.е. не може
да чете нито на глас, нито наум (алексия). И тук болният няма езиково нарушение, което
значи, че няма афазия. Той разбира безупречно говорната реч и самият говори
съвършено правилно, фрапиращо е, че пациентът може и да пише ръкописно съвсем
2
добре-сръчно и автоматизирано, както спонтанно, така и под диктовка .След това обаче
не може да разпознае и прочете нито една буква от това, което сам е написал.
Нарушението се нарича по аналогия чиста словесна слепота, но много често го
означават и с термина алексия без графия, поради споменатата странна дисоциация.
Алексията е честа проява и в картината на афазиите, но тогава дисоциацията липсва, т.е.
нарушено е и писането. Други синоними на алексията без аграфия са агнозична алексия
или чиста алексия, с които тя се противопоставя на фазичната алексия, където всички
речеви дейности са смутени (говор и писане, чувана и прочетена реч).
Изследването на агнозиите се извършва, като на пациентите се представят набори
от различен вид сетивни стимули и се изисква те да бъдат адекватно разпознати и
класифицирани. За разкриване на по-леко нарушения се използуват стимули при
затрудняващи условия-задраскани, наложени един върху друг, схематизирани и др.
Използват се и различни процедури-назоваване, посочване назования стимул между
алтернативи, оценяване на двойки стимули като еднакви или различни по категориална
принадлежност и др.
ПРАКСИС И АПРАКСИИ
Праксисът обхваща придобитите чрез обучение и тренировка автоматизирани
двигателни навици и сръчности. Праксисните действия нямат условно-рефлекторна,
пасивна природа, зависима от запускащите влияния на аферентните навици (“динамични
стереотипи") са усвоени двигателни програми, целещи постигането на предварително
заплануван желан краен ефект. Получената текуща сетивна информация (най-вече
соматосензорна) в хода на двигателния акт не служи за отключване на следващото звено
от предполагаема верига от условни рефлекси, а осигурява обратна връзка за съпоставяне
на заплануваните двигателни резултати с реално осъществените. Всеки най-малък намек
за отклонение от програмата сигнализиран от аферентния импулс, предизвиква
автоматизирано изпращане на коригиращи двигателни команди. Апраксиите
представляват нарушения на праксиса, т.е. разстройство на плавното и автоматизираното
изпълняване на изградените в индивидуалния живот целенасочени двигателни програми.
И тук трябва да се има предвид, че за да се диагностицира апраксия е необходимо да се
изключи наличието на елементарни двигателни смущения-паретични, атаксични,
дистонични и хиперкинетични, както е и за езиковите разстройства. За класифицирането
на апраксиите най-често се използва класическата схема на Липман, според която се
обособяват три основни форми: моторна, идеомоторна и идеационна апраксия.
Моторна апраксия. Получава се при увреждания в премоторната кора на лявата
хемисфера. При нея общият план на цялостния двигателен акт е запазен, но изпълнението
му е несръчно, накъсано и забавено т.е. дезавтоматизирано. Пациентът наподобява човек,
който за първи път се обучава на нов вид двигателна сръчност (напр. да свири на цигулка,
да кара велосипед, да плува и т.н.)
Идеомоторна апраксия. Получава се при задно-париетални увреждания на
ляватахемисфера.Това е апраксия, при която се нарушават жестовите движения. Дели се
на три подформи:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2022 в 09:03 студент на 34 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,889
·
5
·
2,185
·
1,099
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,839
·
7
·
1,445
·
2,469
·
2
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Обичта на практика

22 юли 2007
·
156
·
10
·
4,290

Обществото е изправено пред един много по-труден проблем — проблемът за изкуството да обичаш на практика. Може ли да се научи нещо за практиката на едно изкуство, освен чрез самото му практикуване?...
 

Психологическо консултиране

28 ное 2007
·
122
·
5
·
607

Психологическата помощ е целенасочена активност,в която чрез топли и изпълнени с доверие отношения една личност помага на друга да се справи със своите проблеми.Смисълът на тази активност е да бъде помогнато на този.който се нуждае от помощ,за да...
 

Човек - агресия, девиации

10 яну 2008
·
660
·
13
·
2,656
·
430

Агресията.Конфликти в семейството.Агресивното поведение. агресивността в исторически план.Пониятието фрустрация.Враждебност и агресия.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
403
1
14.02.2013
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
200
1
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Гнозис и ... агнози

Материал № 109776, от 11 мар 2008
Свален: 398 пъти
Прегледан: 313 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Автор: Алеко Константинов
Тип: Общ материал
Брой страници: 10
Брой думи: 3,238
Брой символи: 28,243

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гнозис и ... агнози"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
113

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
536

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения