Големина на текста:
Тема 46.Организация на борсовия пазар. Различия между пазар и борса. Борси с частно-
правен и публично правен статут на учредяване. Посредници. Поръчки. Начини на
котиране. Основни борсови сделки. Механизъм за изпълнение на борсовите сделки.
Борсата е високо организиран пазар, силно регулиран пазар (държавна намеса
в икономиката), тържището е друг представител на организирания пазар , търговете
са друг вид организиран пазар, аукционите – опционни сделки.
Борсите – разглеждаме в три направления, за да се изясни същността, първо
като форма на проявление на организиран пазар, второ като вид институция и трето
като съвкупност от икономически отношения.
Като форма на проявление:
1. търгува се по точно определени правила, технология, процедури, които
трябва да се спазват! За да се регистрира една борса трябва да има написани борсови
правила, правилник, по които се осъществява търгуването. Разрешение от Комисията
по стокови борси и тържища.
2. на борсата могат да участват, да търгуват само определени лица, отговарящи
на определени изисквания
3. на борсата се търгуват само определени стоки, не всичко, което се
произвежда, се търгува (продава), трябва да е борсова стока.
4. Борсовата търговия се осъществява на точно определено място, борсов кръг,
и в точно определено време – борсовата сесия. Ако сделката е сключена след затваряне
на сесията, тя не е борсова сделка.
Борсовия пазар е високо концентриран пазар – действат множество купувачи и
множество продавачи. Благодарение на това обстоятелство се формира реална пазарна
цена, ценова функция, в зависимост от значението на борсата, силна конкуренция.
Борсата се характеризира с ликвидност, на борсата се проявяват всички
елементи на пазара: търсене, предлагане, цена по особен начин.
Няма единно становище, кога и къде е възникнала първата борса. В исторически план
най- напред в италианските градове държави. Разликите между обикновения пазар и
борсата са следните:
?Пазарът е неорганизиран, а борсата организирана.
?На пазара има цена за краен потребител, а на борсата котировъчна цена
?На пазара има директен контакт, а на борсата контактът се осъществява чрез
борсов посредник
?На пазара конкуренцията може да е лоялна и нелоялна, на борсата е винаги
лоялна
?Последната разлика е, че на пазарът се търгуват налични стоки, а на борсата
безналични.
1
Борсата като вид предприятие – за да се осъществява дейност като борса
трябва да е акционерно дружество АД (с капитал над 50 хил.лв), да има имущество,
осъществява сделки, данъчно задължено лице, персонал, не формира печалба и не
разпределя дивиденти – за стоковата борса капитал над 250 хил.лв., фондовата борса –
капитал над 100 хил.лв. не разпределя дивиденти. Създава условия за провеждане на
търговията, не е страна по сделката, само създава условията.
Борсите са организирани пазари на едро, които се провеждат на определено място, в
определено време, при спазване на определени правила и изисквания.На борсите могат
да търгуват само техните членове или упълномощените от тях посредници-брокери или
дилъри. Възникнали като специализиран и стандартизиран пазар на едро, борсите
изпълняват няколко основни функции: търговско-посредническа, информационно-
комуникативна, защитно-застрахователна, финансово-инвестиционна, стандартно-
унифицираща
БТ и борсовите пазари /Б П-ри/ принадлежат към групата на организираните
пазари, това означава, че те са вид пазар, който функционира на определено място,
постоянно или периодично в установено време, съгласно законови изисквания или
обичайно приет ред със сключване на договори за покупко-продажба.
Б се различават от другите организирани пазари и по отношение на обекта на
търговия, на Б се търгуват масови, еднородни, качествено равностойни или
взаимозаменяеми стоки. За разлика от тях на Аукционите се търгуват стоки със
специфични индивидуални характеристики, а много често и уникати. Поради тези
особености при Б отпада необходимостта стоката реално да присъства на Б.
същевременно условията на сделките с тях са напълно унифицирани и
стандартизирани.
Б П-ри са концентрирани забелязва се голямо струпване на търсене или
предлагане у относително малко на брой “играчи”. Б принадлежи към тези пазари, при
които има система за насочване потока от поръчки към определено място или
определен момент. Персоналното отсъствие на крайните продавачи или купувачи дава
възможност в относително малък брой участници в търговията да се концентрира голям
обем търсене и предлагане. Това позволява постигане на достоверни пазарни цени и
висока ликвидност. Тази характеристика позволява Б да се приемат като “Перфектни”
пазари.
Б П-ри се приемат, като места за активна търговия, при тях се сключват сделки за
големи количества стоки. Налице е търговия на едро поради това крайните потребители
отсъстват от Б П-ри.
Откритост – пълна и своевременна информация за сключените сделки прави
търговските операции напълно прозрачни. Същевременно нормативната уредба
изисква Б да осигурява на своите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната
информация.
Б П-ри са институционализирани – съществена особеност. При тях различаваме
специално създадена институция, осигуряваща необходимите условия за нормално
протичане на търговските операции. За тази цел Б изгражда и поддържа
специализирани Б системи в т.ч. информационна, регистрационна, клирингова и др.
Борсовата институция има характер на самоуправляваща се членска организация, която
подлежи на регулативен контрол.
2
Б П-ри могат да се класифицират на основата на определени признаци според
спецификата на обекта на търговия. Б могат да бъдат: стокови, фондови и валутни
/девизни/. Това е условно в определена степен и съществува основно в принципите на
изграждане и функциониране на стоковите Б, докато на фондовите Б се извършват и
операции с валута.
Според вида на сключените сделки биват: срочни /опционни и фючърсни/ и Б за
реална търговия - при тях се сключват сделки изискващи незабавно изпълнение.
Ролята на Б формира и изисквания по отношение на стоките търгуващи се на нея.
Изисквания: масово разпространение, качествено равностойни и взаимозаменяеми. На
същото условие и изисквания отговарят и ценните книжа като вид стока. Те се
възприемат като идеалния вид борсова стока. Специфика при тях е изискването за
качеството и надеждността на отделните емитенти. Б разработва специфични критерии
за приемане или прекратяване на търговията на определени ценни книжа. Тези
критерии се отнасят преди всичко до размера на приходите и нетната сума на активите
на емитента, пазарната стойност и броя на акциите в обръщение, броя на
притежателите на акции и др.
В зависимост от методите и формите на създаване, организация и
управление на дейността борсите се проявяват като:
Борси с публично-правен характер – създават се на основание на приет
Закон за борсите и решение на държавен орган за даване на лиценз на
борсата. Те се контролират от държавен орган, който у нас е Държавната
комисия за стоковите борси и стоковите тържища. Членове на такава борса
могат да бъдат търговци, регистрирани по търговския закон и вписани в
търговския регистър, които имат определен размер оборот. Лица, които не
са членове на борсата се допускат също до сключване на борсови сделки при
спазване на установените от борсовия правилник условия. По активна роля в
организацията и контрола на борсовата дейност има публичния сектор
(държавата). Създават се като акционерни дружества или като дружества с
ограничена отговорност.
Борсите с публично-правен характер са разпространени в Европейските страни и
се наричат още борси от европейски вид.
Борси с частно-правен характер. Присъщи са на англоговорящите страни и
преди всичко на САЩ и Англия. Те се създават по решение на общото събрание на
акционерите, а не на държавен орган. На тях достъп до сключване на сделки имат само
лицата (физически и юридически), които са членове на борсовата корпорация. Броят на
членовете е ограничен. Уставният фонд на борсовата корпорация се дели на
сертификати и всеки член на борсата трябва да бъде притежател на определен брой
сертификати, което му дава право да сключва борсови сделки.
В България борсите са се развивали и се развиват като публично-правни
дружества с ограничена отговорност или като акционерни дружества на основание на
приети закони за стоковите борси.
Борсови посредници са физически или юридически лица получили разрешение
за извършване на борсови дейности по реда на закона за публичното предлагане на ЦК.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация на борсовия пазар. Различия между пазар и борса.

Организация на борсовия пазар. Различия между пазар и борса. Борси с частно- правен и публично правен статут на учредяване. Посредници. Поръчки. Начини на котиране. Основни борсови сделки. Механизъм за изпълнение на борсовите сделки....
Изпратен от:
Николай Петров
на 2014-05-04
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
53 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика

16 мар 2006
·
2,814
·
11
·
1,749
·
545
·
1

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика - реферат.
 

Българска фондова борса и извършваните в нея операции – кратка характеристика

19 мар 2006
·
2,539
·
15
·
1,264
·
465
·
2

Българска фондова борса и извършваните в нея операции – кратка характеристика - борса - общи приложения, исторически поглед върху борсите в България, българска фондова борса, операции, закони.
 

Борсова търговия

09 яну 2008
·
528
·
10
·
1,910

Анализ на Фючърси. Фючърсни контракти. История на борсовата търговия.
 

Юридически предпоставки на борсовата търговия и видове борсови институции

16 мар 2008
·
122
·
2
·
347
·
27

Пазарната икономика не може да се развива и функционира без закони и институции, гарантиращи тяхното спазване.В правен аспект борсите представляват ЮЛ.Дейността на борсите е регламентирана от държавата със специални и общи...
 

Фондови борси

18 дек 2007
·
809
·
2
·
1,024
·
163
·
3

Развитието на капиталовия пазар в страните е отражение на скороста с която се изввършват пазарните реформи в тях. Капиталовите пазари се развиват като пазари за собственост...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
40
2
2
19 мин
09.10.2019
Публични финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по Публични финанси, предназначен за студенти от втори курс. Съдържа 12 въпроса от затворен тип с по един верен отговор.
(Много лесен)
12
1
01.04.2022
» виж всички онлайн тестове по финанси

Организация на борсовия пазар. Различия между пазар и борса.

Материал № 1097735, от 04 май 2014
Свален: 53 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 14
Брой думи: 5,807
Брой символи: 34,699

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация на борсовия пазар. Различия между п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала