Големина на текста:
1
Тема 6: Депозитна мултипликация
Измененията в паричната маса се отразяват върху много икономически параметри
(лихвени проценти, темпа на изменение на ценовото равнище, валутните курсове), върху
институциите на финансовите пазари (борсите) и върху домакинствата и фирмите.
Паричната маса в по-голямата си част се състои от депозити. Именно тяхното
създаване и натрупване в системата определя и динамиката на паричното предлагане.
В процеса на създаване на пари участват централната банка, търговските банки и
техните клиенти (фирми и физически лица).
Централната банка
Основните й функции включват провеждането на паричната политика, създаването
на правилата за функционирането на платежната система на страната и осъществяването
на контрол върху търговските банки (последният може да включва банковия надзор, но
това не е задължително; възможно е банковият надзор да се осъществява от институция,
която е извън структурата на централната банка).
Разглеждаме опростен баланс на централната банка. В пасива на този баланс
имаме банкноти в обращение
1
и резерви на банките (това са всъщност депозити на
търговските банки в централната банка). Резервите на търговските банки могат да се
разглеждат като състоящи се от два компонента: задължителни минимални резерви и
свръхрезерви.
Задължителните минимални резерви се определят като процент от депозитите
(възможно е да има различни проценти на минималните задължителни резерви за
различните видове депозити; у нас е възприета практиката за единствен процент по
отношение на всички видове депозити). Търговските банки са длъжни да поддържат
постоянна наличност в размера на този процент по сметка в централната банка.
Необходимостта от наличието на такъв вид резерви се обуславя от потребността да се
гарантира известна сигурност в банковата система. (Интересно обаче е, че в някои случаи
търговските банки нямат право да ползват своите минимални резерви дори и на свръх
краткосрочна база, което до известна степен обезсмисля тази им функция). Този вид
резерви не носят лихва на своите притежатели.
Свръхрезервите се определят като превишението на размера на общите резерви
на банката над размера на задължителните минимални резерви. Тези свръхрезерви
банките могат да отпускат под формата на кредит на други банки и на своите клиенти;
възможно е обаче да ги задържат от съображения за по-голяма ликвидност,
платежоспособност и пр. (в такъв случай те понасят загуби от пропуснати ползи от лихви).
Дефиниция: Резервите на търговските банки, банкнотите в обращение и
билонните (разменните) монети дават величината на т.нар.
парична база
2
.
Нека в актива на баланса имаме ценни книжа и кредити.
Ценните книжа включват държавни ценни книжа (краткосрочни и дългосрочни), с
които се извършват операции на открития пазар (open market operations). Сконтовите
кредити представляват отпускане на суми назаем на търговските банки срещу продажба на
първокласни търговски ценни книжа.
1
Банкнотите, които не са пуснати в обращение, не са пасив за централната банка. Те представляват за нея
особен вид запас. На практика те все още не изпълняват роля на пари, а са само хартия, която може във всеки
момент да се превърне вистинскипари.
2
У нас този показател е известен и под наименованиеторезервни пари”.
2
Резервите на търговските банки се увеличават и при покупката на държавни ценни
книжа от централната банка, и при отпускането на сконтови кредити.
Търговските банки
Основните пера в пасива на търговските банки са транзакционните депозити,
срочните депозити и собственият капитал.
В актива основните статии са: налични пари и приравнени към тях (банкноти,
монети, резерви), отпуснати кредити и притежавани ценни книжа.
Основно операциите на търговските банки се състоят в привличането на средства,
от което се формират техните пасиви, и трансформирането им в активи. Докато
създаването и поддържането на пасиви е свързано с разходи, то при активите е точно
обратнотообикновено се генерират приходи. От баланса между направените разходи и
получените приходи се генерира печалбата на търговската банка.
Прост модел на депозитна мултипликация
Депозитната мултипликация се отнася до нарастването на абсолютната величина
на общите депозити в банковата система. Самият процес на нарастване започва от
външен за системата начален импулс (най-често източникът на такъв импулс е
централната банка; при наличието на валутен борд, обаче, инициирането на такъв процес
от централната банка е по-скоро изключение, поради ограничените й почти до нула
възможности за рефинансираневж. Закон за БНБ). Импулсът е под формата на
създаване на депозит (може да се каже, че това епървичен депозит”). Този депозит
увеличава резервите в банковата система.
Нека, например, централната банка извърши операция на открития пазар и изкупи
ценни книжа за 100 единици:
Търговски банкиЦентрална банка
АктивПасивАктивПасив
Ценни книжа
- 100
Резерви
+ 100
Ценни книжа
+ 100
Резерви
+ 100
В резултат на тази покупка резервите на търговските банки ще се увеличат със 100
единици. Същото нещо по отношение на техните резерви ще се получи и ако централната
банка отпусне сконтов кредит в размер на 100 единици:
Търговски банкиЦентрална банка
АктивПасивАктивПасив
Ценни книжа
- 100
Резерви
+ 100
Сконтов заем
+ 100
Сконтов заем
+ 100
Ценни книжа
+ 100
Резерви
+ 100
Банкноти и
монети
+ 100
3
Създаване на депозити в случая с отделната банка
Нека нашата банкова система се състои само от централна банка и единствена
търговска банка. Процентът на минималните задължителни резерви е 10 %. Нека
централната банка отпуска сконтов кредит на търговската банка в размер на 100 лв. Това
се отразява в баланса на търговската банка по следния начин:
АктивПасив
Резерви
+ 100
Заем
+ 100
Понеже депозитите в търговската банка не се променят, тя не трябва да отдели 10
лв. като минимални резерви. На практика всичките 100 лв. представляват за нея свободни
резерви, които тя може да отпусне като кредит. Отпускането на кредит (на някой клиент
например) всъщност представлява откриването на депозитна сметка на неговото име.
Балансът се променя по следния начин:
АктивПасив
Резерви
+ 100
Кредит
+ 100
Заем
+ 100
Депозит
+ 100
След като обаче клиентът изхарчи сумата, депозитът спада до нула, както и резервите:
АктивПасив
Кредит
+ 100
Заем
+ 100
Възможностите за движението на изхарчените пари са две:
-
лицето, което ги е получило след съответната сделка с разгледания клиент да
ги внесе в банката, т.е. открива севторичендепозит (или верига от такива);
-
депозитът да се открие в друга банка.
Създаването на депозити в цялата банкова система
Ако имаме втория случай, описан по-горе, депозитът се открива в друга банка,
което съответно променя балансите на двете банки по следния начин:
Банка А
АктивПасив
Резерви
+ 100
Депозит
+ 100
Понеже приехме задължителните минимални резерви да бъдат 10 %, тя може да
отпусне 90 лв. кредит:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 сеп 2020 в 14:08 студент на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси. Банково дело, випуск 2020
13 юни 2020 в 14:10 в момента не учи на 49 години от Свищов
26 апр 2016 в 23:59 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
12 мар 2016 в 00:25 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
02 юни 2015 в 16:02 студентка на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Културология, випуск 2020
08 апр 2015 в 15:57 в момента не учи на 37 години от Благоевград
09 май 2014 в 15:08 студент на 29 години от Пазарджик - ВУАРР, специалност - Икономика на туризма, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
347
·
16
·
4,426
·
376

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Същностна характеристика на банковата система

10 юли 2009
·
103
·
2
·
554
·
114

Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особено значение както за банковото дело, така и за икономическата система като цяло...
 

Същност на кредита. Видове кредити

26 сеп 2009
·
318
·
7
·
1,925
·
272

Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане (акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично поръчителство...
 

Банков кредит условия на банката за кредитиране

07 апр 2011
·
88
·
13
·
389

Банков кредит - същност, видове, характеристика и условия за кредитирана на банката...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
72
2
1 мин
28.10.2014
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Депозитна мултипликация

Материал № 1095879, от 02 май 2014
Свален: 7 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,139
Брой символи: 6,833

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Депозитна мултипликация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала