Големина на текста:
1
Система-
тична
група
Особености на
тялото
Храносми-
лателна
система
Дихател
на
система
Отдели-
телна
система
Кръво-
носна
система
Полова системаДразнимост и
движение
Класификация
Царство
Животни
/общо за
царство-
то/.
Клетките
нямат
пластиди,кле-
тъчна стена и
вакуоли.
Тялото е с
двустранна или
радиална
симетрия.Изгра-
дени са от
епителна,мус-
кулна,съедини-
телна и нервна
тъкан.
Затворена
/няма анус/
Отворена
/има анус/
Смилане:
извънкле-
тъчно,вътре
клетъчно,из
вънтелесно
/паяци/.
Парази-
тите
дишат
анаероб
но/без-
кисло
родно/.
Протонеф
ридии,
отделител
ни клет-
ки, мета-
нефридии
отделител
ни жле-
зи,малпи
гиеви
тръбици,
бъбреци.
За пръв
път при
прешле
нестите
червеи.
Затворе
на-кръв
се движи
само по
съдовете
Отворе
на –
кръвта
влиза и в
телесни
кухини.
Има разделнопо-
лови и хермафро-
дити-градински
охлюв,дъждовен
червей,пиявица,те
нии,черно дробен
метил.
Паразитите имат
непряко развитие:
ларвата е в меж-
динен гостопри-
емник,а възраст-
ното в краен. При
тенията широка
панделка има 2
междинни
гостоприемника.
Мешестите -
дифузна н.с.
Останали те
безгръбначни-
ганглийна н.с
Гръбначни-
тръбеста н.с.
Червеите имат
кожно-мус-
кулна торба,
движат се чер-
вейобразно
или телеско-
пично.Члене-
стоноги и ме-
котели - вън-
шен скелет.
Тип Мешести
Тип Плоски
червеи
Тип Кръгли
червеи
Тип
Прешленести
червеи
Тип
Членестоноги
Тип Мекотели
Тип Хордови
/гръбначни
животни/.
Тип
Мешести
Имат 2 пласта
клетки –
външен
/ектодерма/ и
вътрешен
/ендодерма/.Ме
жду тях
-неклетъчен,
слой /мезоглея/.
Тялото има
лъчева
/радиална/
Затворена.
Имат
гастрална
празнина
която се
извършва
извънкле-
тъчно сми-
лане, после
и вътрекле-
тъчно .
Няма.
Дишат
чрез
цялата
повър-
хност на
тялото.
Нямат.
Отделят
чрез
цялата
повър-
хност на
тялото.
Нямат.Оплождането е
външно.Хидрата се
размножава безпо-
лово чрез пъпкуване
и полово.Може да
регенерира.
Медузата има
редуване на
безполово
поколение /полип/
и полово /медуза/.
Дифузна/мре-
жеста нервна
система/.Хид-
рата реагира с
цялото си
тяло. Движи
се чрез „ходе-
не” или „пре-
обръщане”.
Медузата раз-
познава някои
дразнители.
Клас
Хидровидни:
1.Зелена хидра
в симбиоза със
зелени водорас-
ли живее.
2.Португалска
галера -
колониална
форма.
Клас
Сцифомедузи
2
симетрия.
съществуват в 2
форми:
полип
/прикрепена / и
медуза
/свободна/;
Имат пипала с
копривни
клетки.
Извършва
реактивно
движение.
-черноморските
медузи
1.аурелия и
2.ризостома.
Клас Корали-
1.Конска акти-
ния-единичен
вид 2.Червен
корал. Коралите
живеят само в
солени води,об-
разуват рифове.
Тип
Плоски
червеи
3 пласта:
ектодерма,
мезодерма и
ендодерма
Паразитите
имат кутику-
ла.Свободножи
веещите имат
ресничест
епител.Тялото
няма телесна
празнина-тя е
запълнена с
паренхим.
Затворена. НямаПротоне-
фридии-
пламъко-
ви клетки
с канал-
чета,кои-
то се съ-
бират в
общ
канал,а
той има
отвор-
отделител
на пора.
НямаЧернодробен
Метил-блатно
охлювче -междинен
гостоприемник,
тревопасно животно
-краен гостопр.
Свинска тения
Свиня-межди-
нен,човек-краен
Кучешка тения-
Междинен гостопр.
– 40вида животни,
също и човек. Краен
гостоприемник –
най-често куче.
Ганглийна
нервна
система.
Тип Плоски
червеи
Клас Ресничести
1.Млечнобяла
планария-
свободна.
Клас
Смукалници
1.Голям Чер-
нодробен метил
Клас Тении
Свинска тения,
кучешка тения
Тения широка
панделка.
Тип
Кръгли
червеи
Първична
телесна
празнина
/първична/ -
няма собствени
Отворена
храносмил
ателна
система
НямаОтдели
телна
клетка с
отдели
телни
НямаРазделнополови,
имат полов
диморфизъм.При
детски глист-
развитието протича
Ганглийна
нервна
система.
Слабо развита
при всички
Клас същински
кръгли червеи:
Детски глист
-аскаридоза
Острица
3
стени. Пълна е с
течност, която
се нарича още
хидростатичен
скелет.
канали.в един и същ
гостоприемник.
паразити. -ентеробиоза
Спирална
трихина-
трихинелоза
Живи влакна
Тип
Прешле-
нести
червеи
Вторична(същ
инска) телесна
празнина-т.е.
със собствени
стени
Отворена
храносмил
ателна
система
За1-ви
път-ди-
хателна
система
- хриле-
те са ви-
доизме-
нени па-
раподи.
Има и
кожно
дишане-
дъждо-
вен
червей.
Отделят:
метане-
фридии-
пламъко-
ва клетка
с извито
каналче и
пора.Във
всяко
членче
има 2 ме-
танефри-
дия, от-
варящи
се в след-
ващото.
Затворе-
на кръ-
воносна
система
Има
гръбен и
коремен
кръвоно-
сен съд,
свързани
с пръсте-
новидни
съдове,
пулсира
щи като
сърце.
Развитието при
морските е с
метаморфоза,а при
сладководните и
почвените-пряко.
Дъжд.червей може
да регенерира.Той е
хермафродит,но не
се самоопложда-
първо узряват
сперматозоидите и
червеите си ги
обменят.
Ганглийна н.с.
окологлъ-
тъчен нервен
пръстен и
коремна нер-
вна верига
във всяко
прешленче
има по 1
ганглий.
Клас Многочe-
тинести:
1.Нереис- среща
се в Черно море.
Клас Малко-
четинести:
1.Дъждовен
червей,
2.Тубифекс
Клас Пиявици:
1.Медицинска
пиявица
2.Рибна
пиявица
Пиявиците имат
отворена
кръвоносна с-ма.
Тип
Членесто
ноги
1.Глава,гърди
и коремче, от
членчета.
2.Тялото е
покрито с
хитинизирана
кутикула,която
играе роля на
външен скелет и
периодично се
Отворена.
Предната
част на
Х.С. е
покрита с
кутикула и
образува
дъвкателен
а при
ракообразн
Хриле,
трахеи,
белодро
бни тор-
бички.
Трахеи-
те доста-
вят О
2
до клет-
ките,без
1.Видоиз
менени
метане-
фридии /
ракообраз
ни/
2.Малпи
гиеви
тръбици
при сухо-
Отворе-
на к.с. с
тръбо-
видно
сърце,
гръбно
разполо
жено.
Полова система.
Развитието е пряко
или с метаморфоза.
Тя бива непълна:
яйце-ларва/нарича
се още нимфа/-
възрастен индивид
или пълна (яйце-
ларва-какавида-
възрастен
Ганглийна
н.с. много
развита..
Очите са 2
типа-прости и
сложни.Слож
ните /фасетни/
имат много
малки очички-
всички взети
Клас Ракоо-
бразни -2 чифта
антени,2 слож-
ни очи. Главо-
гръд с 5 двойки
ходилни крака,
двуклонести.
Речен рак, Ска-
рида,Мокрица
Клас

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2021 в 21:30 ученик на 16 години от Пордим - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2022
20 фев 2021 в 14:49 в момента не учи на 43 години от София
13 фев 2021 в 11:54 родител на 44 години
12 фев 2021 в 17:20 студентка от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски"
11 фев 2021 в 11:46 ученичка на 22 години от София - 131 СОУ "Климент Аркадиевич Тимирязев", випуск 2017
01 фев 2021 в 19:23 потребител на 42 години
25 яну 2021 в 06:10 студент на 46 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, випуск 2015
16 яну 2021 в 10:49 в момента не учи на 35 години от Пещера
08 фев 2020 в 17:20 студентка на 35 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - Хуманитарен, специалност - Журналистика, випуск 2020
16 юли 2019 в 01:19 ученик на 21 години от Видин - ГПЧЕ "Йордан Радичков", випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
спешно по биология от учебната тетрадка на просвета за днес!! помощ!!!!
добавена от redmartini22 03.03.2015
0
14
Тип Хордови- Биология и ЗО
добавена от stoian.ivanov.587 30.11.2015
1
17
Подобни материали
 

Строеж и функции на централната нервна система

07 мар 2006
·
837
·
9
·
3,892
·
227
·
1

Строежьт и функциите не централната нервна система са тясно свьрзани помежду си.Наред с това те са свьрзани и с всички останали части на човешкия организьм, както и с вьздеиствието на околната природна и социална среда.
 

Какво представлява метаморфозата?

08 апр 2007
·
108
·
4
·
880
·
83

Всеки от вас може лесно да я наблюдава при насекомите, за които тя е твърде характерна.
 

Прешленести червеи

21 фев 2007
·
359
·
3
·
209
·
255
·
1

За първи път се появява същинска (вторична) телесна празнина, която има собствени стени, образувани от мезодермата.
 

Нервната система

22 яну 2007
·
904
·
2
·
163
·
164
·
2
·
3

Нервната система е най-сложната и най-обширната система в човешкото тяло. Тя представлява милиарди свързани помежду си нервни клетки(неврони).
 

Кръвта - защитни функции на кръвта

10 мар 2006
·
643
·
2
·
468
·
91
·
1

Защитни функции на кръвта - имунитет, кръвосъсирване, ваксинация, антитела, СПИН и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Входно ниво за 7-ми клас по биология
входен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Тестът включва въпроси от "Човекът и природата" - 5. и 6. клас, необходими за изучаване на биология в 7. клас и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
15
1
06.10.2020
Микробиология и хигиена на храненето
изпитен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тест за текущ контрол по предмета "Микробиология и хигиена на храненето". Въпросите са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
1
6 мин
04.08.2020
» виж всички онлайн тестове по биология

Таблица по биология "Царство животни" 7-ми клас

Материал № 1095281, от 30 апр 2014
Свален: 79 пъти
Прегледан: 189 пъти
Предмет: Биология
Тип: Упражнение
Брой страници: 6
Брой думи: 1,037
Брой символи: 6,229

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Таблица по биология "Царство животни" 7-ми клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала