Големина на текста:
1
Система-
тична
група
Особености на
тялото
Храносми-
лателна
система
Дихател
на
система
Отдели-
телна
система
Кръво-
носна
система
Полова системаДразнимост и
движение
Класификация
Царство
Животни
/общо за
царство-
то/.
Клетките
нямат
пластиди,кле-
тъчна стена и
вакуоли.
Тялото е с
двустранна или
радиална
симетрия.Изгра-
дени са от
епителна,мус-
кулна,съедини-
телна и нервна
тъкан.
Затворена
/няма анус/
Отворена
/има анус/
Смилане:
извънкле-
тъчно,вътре
клетъчно,из
вънтелесно
/паяци/.
Парази-
тите
дишат
анаероб
но/без-
кисло
родно/.
Протонеф
ридии,
отделител
ни клет-
ки, мета-
нефридии
отделител
ни жле-
зи,малпи
гиеви
тръбици,
бъбреци.
За пръв
път при
прешле
нестите
червеи.
Затворе
на-кръв
се движи
само по
съдовете
Отворе
на –
кръвта
влиза и в
телесни
кухини.
Има разделнопо-
лови и хермафро-
дити-градински
охлюв,дъждовен
червей,пиявица,те
нии,черно дробен
метил.
Паразитите имат
непряко развитие:
ларвата е в меж-
динен гостопри-
емник,а възраст-
ното в краен. При
тенията широка
панделка има 2
междинни
гостоприемника.
Мешестите -
дифузна н.с.
Останали те
безгръбначни-
ганглийна н.с
Гръбначни-
тръбеста н.с.
Червеите имат
кожно-мус-
кулна торба,
движат се чер-
вейобразно
или телеско-
пично.Члене-
стоноги и ме-
котели - вън-
шен скелет.
Тип Мешести
Тип Плоски
червеи
Тип Кръгли
червеи
Тип
Прешленести
червеи
Тип
Членестоноги
Тип Мекотели
Тип Хордови
/гръбначни
животни/.
Тип
Мешести
Имат 2 пласта
клетки –
външен
/ектодерма/ и
вътрешен
/ендодерма/.Ме
жду тях
-неклетъчен,
слой /мезоглея/.
Тялото има
лъчева
/радиална/
Затворена.
Имат
гастрална
празнина
която се
извършва
извънкле-
тъчно сми-
лане, после
и вътрекле-
тъчно .
Няма.
Дишат
чрез
цялата
повър-
хност на
тялото.
Нямат.
Отделят
чрез
цялата
повър-
хност на
тялото.
Нямат.Оплождането е
външно.Хидрата се
размножава безпо-
лово чрез пъпкуване
и полово.Може да
регенерира.
Медузата има
редуване на
безполово
поколение /полип/
и полово /медуза/.
Дифузна/мре-
жеста нервна
система/.Хид-
рата реагира с
цялото си
тяло. Движи
се чрез „ходе-
не” или „пре-
обръщане”.
Медузата раз-
познава някои
дразнители.
Клас
Хидровидни:
1.Зелена хидра
в симбиоза със
зелени водорас-
ли живее.
2.Португалска
галера -
колониална
форма.
Клас
Сцифомедузи
2
симетрия.
съществуват в 2
форми:
полип
/прикрепена / и
медуза
/свободна/;
Имат пипала с
копривни
клетки.
Извършва
реактивно
движение.
-черноморските
медузи
1.аурелия и
2.ризостома.
Клас Корали-
1.Конска акти-
ния-единичен
вид 2.Червен
корал. Коралите
живеят само в
солени води,об-
разуват рифове.
Тип
Плоски
червеи
3 пласта:
ектодерма,
мезодерма и
ендодерма
Паразитите
имат кутику-
ла.Свободножи
веещите имат
ресничест
епител.Тялото
няма телесна
празнина-тя е
запълнена с
паренхим.
Затворена. НямаПротоне-
фридии-
пламъко-
ви клетки
с канал-
чета,кои-
то се съ-
бират в
общ
канал,а
той има
отвор-
отделител
на пора.
НямаЧернодробен
Метил-блатно
охлювче -междинен
гостоприемник,
тревопасно животно
-краен гостопр.
Свинска тения
Свиня-межди-
нен,човек-краен
Кучешка тения-
Междинен гостопр.
– 40вида животни,
също и човек. Краен
гостоприемник –
най-често куче.
Ганглийна
нервна
система.
Тип Плоски
червеи
Клас Ресничести
1.Млечнобяла
планария-
свободна.
Клас
Смукалници
1.Голям Чер-
нодробен метил
Клас Тении
Свинска тения,
кучешка тения
Тения широка
панделка.
Тип
Кръгли
червеи
Първична
телесна
празнина
/първична/ -
няма собствени
Отворена
храносмил
ателна
система
НямаОтдели
телна
клетка с
отдели
телни
НямаРазделнополови,
имат полов
диморфизъм.При
детски глист-
развитието протича
Ганглийна
нервна
система.
Слабо развита
при всички
Клас същински
кръгли червеи:
Детски глист
-аскаридоза
Острица
3
стени. Пълна е с
течност, която
се нарича още
хидростатичен
скелет.
канали.в един и същ
гостоприемник.
паразити. -ентеробиоза
Спирална
трихина-
трихинелоза
Живи влакна
Тип
Прешле-
нести
червеи
Вторична(същ
инска) телесна
празнина-т.е.
със собствени
стени
Отворена
храносмил
ателна
система
За1-ви
път-ди-
хателна
система
- хриле-
те са ви-
доизме-
нени па-
раподи.
Има и
кожно
дишане-
дъждо-
вен
червей.
Отделят:
метане-
фридии-
пламъко-
ва клетка
с извито
каналче и
пора.Във
всяко
членче
има 2 ме-
танефри-
дия, от-
варящи
се в след-
ващото.
Затворе-
на кръ-
воносна
система
Има
гръбен и
коремен
кръвоно-
сен съд,
свързани
с пръсте-
новидни
съдове,
пулсира
щи като
сърце.
Развитието при
морските е с
метаморфоза,а при
сладководните и
почвените-пряко.
Дъжд.червей може
да регенерира.Той е
хермафродит,но не
се самоопложда-
първо узряват
сперматозоидите и
червеите си ги
обменят.
Ганглийна н.с.
окологлъ-
тъчен нервен
пръстен и
коремна нер-
вна верига
във всяко
прешленче
има по 1
ганглий.
Клас Многочe-
тинести:
1.Нереис- среща
се в Черно море.
Клас Малко-
четинести:
1.Дъждовен
червей,
2.Тубифекс
Клас Пиявици:
1.Медицинска
пиявица
2.Рибна
пиявица
Пиявиците имат
отворена
кръвоносна с-ма.
Тип
Членесто
ноги
1.Глава,гърди
и коремче, от
членчета.
2.Тялото е
покрито с
хитинизирана
кутикула,която
играе роля на
външен скелет и
периодично се
Отворена.
Предната
част на
Х.С. е
покрита с
кутикула и
образува
дъвкателен
а при
ракообразн
Хриле,
трахеи,
белодро
бни тор-
бички.
Трахеи-
те доста-
вят О
2
до клет-
ките,без
1.Видоиз
менени
метане-
фридии /
ракообраз
ни/
2.Малпи
гиеви
тръбици
при сухо-
Отворе-
на к.с. с
тръбо-
видно
сърце,
гръбно
разполо
жено.
Полова система.
Развитието е пряко
или с метаморфоза.
Тя бива непълна:
яйце-ларва/нарича
се още нимфа/-
възрастен индивид
или пълна (яйце-
ларва-какавида-
възрастен
Ганглийна
н.с. много
развита..
Очите са 2
типа-прости и
сложни.Слож
ните /фасетни/
имат много
малки очички-
всички взети
Клас Ракоо-
бразни -2 чифта
антени,2 слож-
ни очи. Главо-
гръд с 5 двойки
ходилни крака,
двуклонести.
Речен рак, Ска-
рида,Мокрица
Клас

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Таблица по биология "Царство животни" 7-ми клас

Таблица, която ще улесни ученето ви за 7 клас по Биология. Добавени са снимки, рисунки и ясно разяснени схеми. Таблицата е подготвена от учител....
Изпратен от:
Redhool
на 2014-04-30
Добавен в:
Упражнения
по Биология
Статистика:
79 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Биология за Ученици от несваляни с 6 страници Други
 
Домашни по темата на материала
спешно по биология от учебната тетрадка на просвета за днес!! помощ!!!!
добавена от redmartini22 03.03.2015
0
14
Тип Хордови- Биология и ЗО
добавена от stoian.ivanov.587 30.11.2015
1
17
Подобни материали
 

Строеж и функции на централната нервна система

07 мар 2006
·
837
·
9
·
3,892
·
227
·
1

Строежьт и функциите не централната нервна система са тясно свьрзани помежду си.Наред с това те са свьрзани и с всички останали части на човешкия организьм, както и с вьздеиствието на околната природна и социална среда.
 

Какво представлява метаморфозата?

08 апр 2007
·
108
·
4
·
880
·
83

Всеки от вас може лесно да я наблюдава при насекомите, за които тя е твърде характерна.
 

Прешленести червеи

21 фев 2007
·
359
·
3
·
209
·
255
·
1

За първи път се появява същинска (вторична) телесна празнина, която има собствени стени, образувани от мезодермата.
 

Нервната система

22 яну 2007
·
904
·
2
·
163
·
164
·
2
·
3

Нервната система е най-сложната и най-обширната система в човешкото тяло. Тя представлява милиарди свързани помежду си нервни клетки(неврони).
 

Кръвта - защитни функции на кръвта

10 мар 2006
·
643
·
2
·
468
·
91
·
1

Защитни функции на кръвта - имунитет, кръвосъсирване, ваксинация, антитела, СПИН и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Произход на живота
изпитен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Еволюцията на живота на Земята е свързана с последователност от събития. Теории за произхода на живота. Условия за възникване на живота. Панспермия. Космически изследвания за намиране на ключа към произхода на живота на Земята. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
17.09.2020
Входно ниво по "Биология и здравно образование" IX клас
входен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест за установяване на входно равнище по "Биология и здравно образование" IX клас, структуриран по новата учебна програма. Включени са предимно въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
23
144
1
02.10.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Таблица по биология "Царство животни" 7-ми клас

Материал № 1095281, от 30 апр 2014
Свален: 79 пъти
Прегледан: 189 пъти
Предмет: Биология
Тип: Упражнение
Брой страници: 6
Брой думи: 1,037
Брой символи: 6,229

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Таблица по биология "Царство животни" 7-ми клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала