Големина на текста:
Педагогика на взаимодействието –
дете – среда
Обект, предмет и задачи на педагогиката на взаимодействие дете –
среда
Педагогиката на взаимодействие дете-среда е педагогическа дисциплина, която е включена в
системата на педагогическите науки. У нас идеята децата от предучилищна възраст/ПУВ/ в ДГ
да се запознават с околната действителност възниква с възникването на теорията на ПУВ. Пръв
теоретик на ПУВ е Драган Цанков – в забавачниците трябва да работи само майки. Методиката
на запознаване на детето с природата се формира като самостоятелна наука през 50г на 20в. По-
късно методиката се обогатява с нови идеи на запознаване на децата с обществената среда. Така
тя прераства в дисциплината Методика на запознаване на децата в ДГ с околната
действителност. През 90г на мин век дисциплината получи ново наименование- педагогика на
възпитание дете-среда.Дисциплината има специфичен характер, тъй като включва знания от
различни науки- физика, биология, зоология, география, история. От изложеното става ясно, ме
педагогика на взаимодействието дете-среда е комплексна наука, интегрира знания от различни
науки.Обект на дисциплината е възпитанието и обучението на децата в ДГ по образователното
направление /ОН/ природен свят и социален свят. Предмет са закономерностите на
възпитанието и обучението на децата в ДГ по ОН природен и социален свят. Задачите са – 1. Да
проучи възникването и развитието на идеята за ориентирането на детето в околния свят.;
2.Да обоснове образователното съдържание/ОС/, което децата от ПУВ трябва да овладеят;
3. Да посочи специфичните способности на учебния процес по ОН природен и социален свят;
4.Да обоснове формите за организиране на обучението по ОН прир и соц свят;
5 Да посочи методите и похватите на обучението по тези ОН
6. Да посочи учебните средства, необходими за реализирането на учебния процес
Ориентиране на детето в неживата природа
През последните десетилетия програмата в ДГ, както и в държавните изисквания .се
включват знания за неживата природа. Редица изследвания доказаха, че децата от ПУВ са в
състояние да усвояват знания за редица явления за неживата природа.3годишните деца се
запознават предимно с промените, които настъпват в неживата природа през разл сезони.
Усвояват знания и свойствата /водата, пясъка/. ОС за неживата природа за децата от 4-5г е по-
сложно. Освен промените в неживата природа все запознават и с агрегатните състояния на
водата, с условията, които са необходими за преход от едно състояние в друго. Децата усвояват
знания свързани с движението на предметите в пространството.Руския педагог Фрейдхин
смята, че децата от ПУВ са в състояние да открият зависимост между елементите разстояние,
скорост, време. Включват се знания за промените в неживата природа през сезоните,; знания с
разл свойства на въздуха – въздуха е невидим, но той притежава опр обем, тегло/ балончета/,
съдържа се почти навсякъде / почва – пуска се в аквариум/.Запознаване със свойствата на
магнита / привлича металните предмети/; Със свойствата на огъня – има форма, цвят, излъчва
топлина и мирис. Децата не играят с огъня – както е полезен, така е и опасен. Запознават се и с
разл състояния на водата – дъжд, сняг, роса; Със свойствата на светлината – отразява се в някои
предмети / огледало/.основен източник на светлината е слънцето. Да се направи сравнение с
гръмотевицата. Първо е светлината, после звука. Запознават се и с мълнията, като основана цел
е да се формира представа за това явление и да се формират умения да не се плашат- да не
разговарят по телефон, когато са на открито, не трябва да се крият под дърветата. Клякаш на
земята, защото ако те удари мълния ще отмине по-бързо, защото си близо до земята;
Запознаване с дъгата – появява се след дъжд и винаги срещу слънцето.
Ориентиране в растителния свят
Основната цел на ориентиране на детето в растителният свят според Маргарита Колева е
формиране на положително активно действено отношение на разл растения. За да се реализира
тази цел е необходимо децата да усвоят подходящо ОС за различните растения, видове и да се
използват подходящи форми и методи на обучение. Най малкото дете се запознава с
растенията от близкото обкръжение.Запознават се с основните части на растенията, с някои
характерни прояви растеж, листопад; с основните умения необходими за растенията и
развитието на растеж; с грижите, които се полагат. Формирането на елементарни трудови
умения свързани с отглеждането на растения при 4-5г деца – запознават се с основните части на
растенията и с допълнителните им части. Запознават се с повече умения необходими за
съществуването на растенията. Усвояват знания за връзката растение – нежива природа. Друга
връзка е растения – растения. Връзка растения – животни и връзката растения – човек.
6-7г деца – усвояват с- ма от знания за растителния свят. Включват се знания за индивидуалните
особености в развитието и растежа на растенията. Знания за стадии и растеж и развитие на
растенията; Знания за закономерностите, които съществуват в природата. Да се запознаят с
поведението на раст през разл сезони, през различните периоди на сезоните.Да се запознаят с
поведението на растенията през различните части на денонощието.; Запознаване с различни
начини на размножаване – семена, коренче, грутка. Децата се запознават и с най – популярните
билки в Б-я – кестен, лайка, липа, невен, мащерка, кантарион.
Ориентиране на детето в животинския свят
Децата от ПУВ проявяват голям интерес към животинския свят. Задачата на ДГ е да подържа
този интерес. Това става с подходящо ОС, форми, методи, учебни средства. 3годишните се
запознават с домашните животни от близкото обкръжение. Запознават се с най- характерните
особености от външния вид на Ж, с условията за съществуването му и начин на живот.
Овладяват по-елементарни знания, които ги подготвят за овладяване на по-сложни знания,
каквито са приспособителните особености на Ж.
4-5г деца се запознават отново с външния вид на Ж, средата, която обитава, начина му на живот.
В тази възраст се формира понятия за домашни и диви Ж. Признаците на домашните Ж са –
живеят при хората, които им създават всички условия за тяхното съществуване, като им
задоволяват потребностите за вода и храна. Домашните Ж не са приспособени към дивата
природа. Дом Ж позволяват на човек да извършва с тях определени манипулации – доене,
стригане, впрягане, яздене.
Признаци на дивите Ж – добре приспособени към природните условия, сами задоволяват
потребностите си от храна, вода. Някои от тях се поддават на опитомяване. Децата се учат да
класифицират Ж и според храната, която консумират
­ Месоядни Ж – лъв, вълк, лисица
­ Тревопасни / растително ядни/- овца, коза, крава, заек, сърна, елен
­ Всеядни Ж – мечка, кокошка, прасе, котка, куче
­ Кръвопийци - комар, кърлеж, въшки, пиявици, муха
­ Животни, които консумират отпадъчна храна – лешоят
Формират се и понятия за тропически Ж и Ж от полюсите.
6-7г деца . продължават да усвояват знания за външния вид на Ж, средата, която обитават,
начина му на живот и връзките м/у тези елементи
-устройството на устния апарат и храната, която консумират – щъркела, пеликан
- м/у органите на предвижване и средата, която обитават – тези, които плуват имат ципи на
краката
- м/у начина на предвижване и средата, която обитават
- м/у външния вид на Ж, поведението му и начинът му на живот и сезонната промяна – баба
меца става дебела, тромава.
6-7 г деца с успех усвояват знания за мимикрията / приспособителните способности на Ж/.
Усвояват знания и за комуникацията на Ж - чрез звуци, пози, мимики
Методи на обучение
Методите /М/ в педагогиката се разделят на две групи – М на възпитание и М на обучение. М на
възпитание са способи за формиране на личността на детето – М на обучение съгласно Скаткин
са способи за работа на учителя и обучаваните от него деца с цел усвояването на знания,
умения, навици. В ОН /образователно направление/ природен и социален свят се използват
комплекс от М. Основните са наблюдението и беседата. Водещо значение на набл се опр от
следните ф-ри – 1 набл съдейства за формирането на правилните представи за предметите и
явленията от околната действителност;
2.набл съответства на характера на детското мислене, което е нагледно – образно и нагледно –
действено мислене;
3.Набл успешно се комбинира с останалите М на обучение – с беседата, разказа
Видове наблюдения:
-краткотрайни /епизодични/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогика на взаимодействието дете-среда

Лекции по Педагогика на взаимодействието дете – среда при доцент Въчева...
Изпратен от:
Радостина Петкова
на 2014-04-06
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
567 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Предучилищна педагогика

13 яну 2009
·
1,716
·
42
·
5,150
·
2,483
·
13
·
1

ПП разработва системи на нравственото, умственото, физическото, естетическото и трудовото възпитание на деца от предучилищна възраст...
 

Задачи на естетическото възпитание в предучилищна възраст

16 апр 2008
·
362
·
2
·
398
·
290
·
1

Естетическа възприемчивост при детето – формира се на основата на детския сензорен опит. На базата на възприятията, отразяващи реалността, у детето се създават умения за естетическо възприемане на света...
 

Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание

30 май 2007
·
671
·
3
·
229
·
285
·
3
·
2

Включването на творчески дейности в живота на децата е от голямо значение, защото това им позволява да проявяват себе си, да реализират творчески идеи и да осъществяват собствен свободен избор.
 

Педагогика на взаимодействието

12 юни 2007
·
983
·
9
·
1,261
·
454
·
1

Съвременните детски градини предлагат и предполагат развитие на творческите възможности на детето чрез приобщаването му към общочовешки ценности и културното наследство в национален и общоевропейски план...
 

Образователни направления в педагогиката

23 яну 2008
·
680
·
5
·
936
·
752
·
3
·
2

Основни образователни направления и ядра към тях, свързани с предучилищното възпитание; Основни цели на педагогика на взаимодействието "дете-среда".
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по социално партньорство
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти, магистри от специалност "Управление на образованието". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
11
1
6 мин
12.09.2013
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
46
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Педагогика на взаимодействието дете-среда

Материал № 1088857, от 06 апр 2014
Свален: 567 пъти
Прегледан: 732 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,850
Брой символи: 11,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогика на взаимодействието дете-среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Филипова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  23 години
4

Преслава Станева
преподава по Педагогика
в град Попово
с опит от  2 години
34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения