Големина на текста:
В кое от следните предположения не се съдържа определението за предмета на икономическата
наука?отг.Материалните и духовни потребности
Икономическ.система е:Основнаформа на връзки между отделни производители
Ако икон.се изследва като цялостна система този анализ е:отг.макроик.
Позитивната иконом.теорияизучава:отг.Каква е иконом.деиствител.
Допускането при равни други условия в иконом.анализ:отг.Улеснява анализа
Иконом.теория:отг.Се състои от постановки които се приемат от всички икономисти
Какво от посоченото изучава микроик.отг.Производството на обувки и техните цени
Анализът на съвременното иконом.развитие наР.Б.дава основание за след. Наблюдават се черти
на смесена иконом.
Иконом.проблеми могат да се решат:С иконом.модели
Кои от посочените не е с Нобелова награда за иконом.отг Алфред Маршал
Конкуренцията е:отг Борба на произ.за наи-висока цена;борба на потреб.за наи-ниска цена
Олигопола предполага че:отг. Използват всички посочени модели
Понятието съвършена конкуренция прдполага че:В отрасала има голям брои производители на
нееднородна продукция
Основател на теорията за олигополите е:отг. Дж.М.Кеинс
Характерна черта на монопола за разлика от съвършения конкурент е:отг.Намаляване на
производството и покачване на цената на продукцията
Търесенето на дадена стока означава:отг.Субективно желание на потребителя подкрепено от
обективните парични възможности на купувача.
Действа ли законът за търсенето при следните ситуации? Покачването на цената на хлебните
изделия не предизвиква падането на търсенето им: отг. НЕ С покачване на цените на
автомобилите тъсренето им постоянно се увеличава. Отг: Не
Ако две стоки са взаимно заменяеми например чай и кафе, при покачване цената на кафето: отг.
ЩЕ СЕ ПОКАЧИ ТЪРСЕНЕТО НА ЧАЯ.
Ако се е покачило търсенето на дадена стока, а предлагането е останало неизменено това ще
доведе до: ОТГ. ПОКАЧВАНЕ НА РАВНОВЕСНАТА ЦЕНА И УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА НА
ПРОДАЖБИТЕ.
Ако предлагането на стоката е представено от вертикална
линия, то това предлагане е : ОТГ. АБСОЛЮТНО НЕЕЛАСТИЧНО.
Еластичността на
търсенето спрямо цената означава:ОТГ.СИЛАТА НА РЕАКЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЦЕНАТА.
Еласт. На търсенето спрямо цената се измерва чрез:ОТГ. СЪПОСТАВЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО
НА ТЪРСЕНОТО КОЛИЧЕСТВО В % С ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА В %.
Как ще охарактеризирате търсенето ако цената спадне с 1%, а
търсеното колиество нарастне с повече от 1%.ОТГ. ЕЛАСТИЧНО
Кривата на абсолютно еластичното
търсене е разположена: ОТГ. ПРАВА ХОРИЗОНТ. ЛИНИЯ. Какво
означава, че еласт. На търсенето спрямо цената =1(Епд=1)-ОТГ. 1% СПАД НА ЦЕНАТА
ПРЕДИЗВИКВА 1% УВЕЛ. НА ТЪРСЕНЕТО.
Когато предлагането е нормално еластично, а цената нарастне с 5%, може да очакваме, че ОТГ.
предлаганото количество ще нарастне с 5%.
Кръст. еластичност на търсенето се установява по отн. наОТГ: ВЗАИМОДОПЪЛВАЩИ СЕ
СТОКИ.
Търсенето на луксозни стоки е по-еластично от търсенето на малоценни
стоки?ОТГ: ДА Ако спадането на цената от 100 на 90 лв. Не доведе до
изменение на продажбите, то търсенто е нееластично?ОТГ.НЕ
Ако Епд =0.99, то
търсенето е еластично? ОТГ.НЕ
Кардиналният подход за полезността предполага:ОТГ. Възможност да се измери полезността на
различни стоки в условни цени.
За максимизация на съвкупната полезност потребителят трябва да разпредели дохода си така
че:ОТГ.ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЗЕНОСТ ОТ ВСЯКА СТОКА ПРЕСМЕТНАТА НА ЕДИН ЛЕВ
РАЗХОДИ ДА БЪДЕ ЕДНАКВА.
Положението и наклона на кривата на безразличие за отделния потребител се
обясняват:ОТГ.САМО С НЕГОВИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ И ВКУСОВЕ.
Вярно или невярно е всяко едно от твърденията че
предлаганата норма на заместване?:ОТГ. А)Показва степента на заместване на една стока с
друга, при преминаване към по-висока линия на безразличие-ДА. Б) ПРЕСМЯТА СЕ ПО
ФОРМУЛАТА Q2/Q1-ДА ; В) ЧИСТО МАТЕМАТИЧЕСКИ Е ВИНАГИ ОТРИЦАТЕЛНА
ВЕЛИЧИНА-ДА; Г) ПОКАЗВА КАКВО КОЛИЧЕСТВО ОТ СТОКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е
ГОТОВ ДА СЕ ОТКАЖЕ ЗА ДА ПОЛЗВА СЪЩОТО КОЛ ОТ ДРУГА-НЕ.
Потребителското равновесие се постига:отг.В ТОЧКАТА НА ДОПИРАНЕМЕЖДУ КРИВАТА
НА БЕЗРАЗЛИЧИЕ И БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ
В иконом.деиства закона за намаляващата производителност По какъв начин тогава ще се
поддържа иконом. Растеж:ОТГ.ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ ПОВЕЧЕ РЕСУРСИ
Основните икономически въпроси какво , как и за кого да се произведе се решават на микро и
макроравнище. Кой от тях се решава само на макроравнище?ОТГ: КАКВО ЩЕ БЪДЕ
РАВНИЩЕТО НА ИНФЛАЦИЯ?
Когато икономич. Проблеми се решават частично от пазара и частично от държавата, иконом. Е
ОТГ:СМЕСЕНА.
Ако в обществото обемът на прозводств. Ресурси се е увеличил, то :
ОТГ.ИКОНОМИКАТА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ ПОВЕЧЕ СТОКИ И УСЛУГИ.
Икономиката е ефекивна ако са постиганти ОТГ: и пълна заетост и пълно използване на
останалите ресурси.
Основн. проблем, с който се сблъскват всички иконом. системи са :ОТГ. ОСКЪДНОСТ
Във всяка иконом. с-ма основните въпроси какво , как и за кого да се произвежда се решават в
микро и макро равнище.Кой от следните въпроси мове да се реши на микроравнище:ОТГ:
Какво и колко да се произведе?
Алтернативните разходи за нова дискотека са: ОТГ. Цената на другите стоки и услуго, чието
производнсто е пренебрегнато пред построяването и оборудването на дискотеката.
Изокостата е:ОТГ. ЛИНИЯТА ПОКАЗВАЩА КОМБИНАЦИИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ
РЕСУРСИ,КОИТО Ф-МАТА МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ И ПРИ ПЪЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОЯ БЮДЖЕТ.
Всяка точка намираща се на изокостата или на изковантата
означава:ОТГ: КОМБИНАЦИЯТА НА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕМ НА РЕСУРСИТЕ.
Изоквантата
илюстрира:ОТГ. : ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ФУКНЦИЯ
Постоянните разходи на ф-мата са :ОТГ: РАЗХОДИТЕ КОИТО Ф-МАТА ПРАВИ ДОРИ И ДА
НЕ ПРОИЗВЕЖДА.
Коя от кривите не получава U- образна форма: ОТГ: AFC
В дългосрочен план:Отг. ВСИЧКИ РАЗХОДИ СА ПРОМЕНЛИВИ.
Връзката между всички възможни варианти на съчетаване на факторите на производството и
обема на продукцията се изразява чрез:ОТГ. ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ.
Средните общи разходи достигата минимална величина когато: ОТГ. MC=ATC
Кое от твърденията е невярно? ОТГ:Върху пределните разходи не оказват влияние цените на
факторите на производсвото.
Към целите на предприемача не се отнасят?ОТГ: СЪЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
РАБОТНИ МЕСТА В ИКОНОМИКАТА.
Висш орган на управление на АД е:ОТГ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Фирма предвижда получаването на банков кредит за строеж на ново предприятие.ГЛП-
18%.Очакваната норма на печалба е 20%.При тези данни на ф-мата:ОТГ.ЩЕ СТРОИ НОВО
ПРЕДПРИЯТИЕ.
Положително решение за строителство на мост, който трябва да се използва 200 години и да
носи ежегодна печалба от 10% ще бъде взето като лихв.%ОТГ. 10% ИЛИ ПО-МАЛКО.
За каква форма на предприемачество е справедливо твърдението за това че имуществената
отговорност се разпространява както на собственика на капитала, така и на личното му
имущество:ОТГ. ЕТ
Коя от посочените цели на фирмата е най-важна-ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПЕЧАЛБА.
При каква форма на организация на предприемаческата дейснот е по-лесно да се осъществи
производство на сложна техника? ОТГ: АД
Коя форма на предпр. дейност прави риска за физическото лице минимале?ОТГ. АД
За да се повиши прозводителсността на труда във фирмата, предприемачът трябва преди всичко
да? ОТГ :ДА ИНВЕСТИРА В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ.
Кое от посочените определения за фирма е най-точно? ОТГ: Основна структурна единица, в
която се извършва съединяването на производствените фактори с цел производство и
задоволяване на потребителското търсене, както и получаване на печалба.
Рискът в предприемаческата дейност еОТГ. Вероятност от загуби на доход в сравнение с
очакваното.
Моделът на чистия монопол предполага че:ОТГ.НАЛОНА НА КРИВАТА НА ТЪРСЕНЕ ЗА
ФИРМАТА МОНОПОЛИСТ Е ОТРИЦАТЕЛЕН.
Ценовата дискриминация предполага продажба на една и съща стока по различни цени:ОТГ.В
ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ.
Не са пример за ценова дискриминация:ОТГ.ПО-НИСКИТЕ ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ ЗА
УЧЕНИЦИ. За несъваршенатан конкур. е характерно:ОТГ.ФИРМИТЕ
ДЕиСТВАТ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕАКЦИЯТА КОНКУРЕНТИТЕ СИ.
При несъвар. Конкур.фирмата имаща монополна власт на пазара продава стоките си по
цени:ОТГ.ПО-ГОЛЕМИ ОТ ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗХОДИ.
Естествените монополи възникват във връзка с:ОТГ.ВЪЗМОЖНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ
ФИРМИ ДА СНИЖАВАТ СРЕДНИТЕ РАЗХОДИ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН.
Моделът на пречупената крива на търсенето за олигополиста предполага
че:ОТГ.КОНКУРЕНТИТЕ ИГНОРИРАТ ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНАТА НО РЕАГИРАТ НА
НЕиНОТО ПОНИЖЕНИЕ.
Ако на пазара се изпълняват условията на съвършена конкуренция то в точката на
краткосрочното равновесие (оптимума):ОТГ.ВСИЧКИ ОТГОВОРИ СА ВЕРНИ.
Условие за максизимизация на печалбата на ф-та е равенството между:ОТГ.ПРЕДЕЛНИЯ
ДОХОД И ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗХОДИ.
Какво означава” произходен характер „на търсенето на фактори?ОТГ.ТЪРСЕНЕТО НА ВСЕКИ
ФАКТОР ЗАВИСИ ОТ НЕГОВАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЦЕНАТА НА СТОКАТА
ПРОИЗВЕДЕНА С ТОЗИ ФАКТОР.
Факторното възнаграждение съвпада с трансферното възнаграждение когато:ОТГ.КРИВАТА

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2021 в 21:01 студент на 47 години от Пловдив - Нов български университет, факулетет - Икономически и социални науки, випуск 2020
11 юни 2021 в 12:37 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2014
03 юни 2021 в 19:41 потребител на 23 години от София
19 апр 2021 в 12:38 потребител
 
Подобни материали
 

Потребителски избор. Потребителят като пазарен субект

01 апр 2006
·
935
·
7
·
1,886
·
177

Потребителят като пазарен субект, теория на полезността, максимизиране на полезността, излишък (рента) на потребителя.
 

Приходи и разходи на фирмата

08 окт 2008
·
428
·
5
·
1,268
·
194

Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизирането на печалба- та. нейният обем зависи от размера на основните й променливи, каквито са приходите и разходите. Като стопанска единица, фирмата купува производствени факт...
 

Еластичност на търсенето и предлагането

24 мар 2012
·
245
·
3
·
1,430
·
392
·
1

Теорията за еластичността се допълва с теорията за търсенето и предлагането. Тя помага по задълбочено да се обясни действието на пазарният механизъм и поведението на купувачите и продавачите....
 

Видове стоки

16 яну 2011
·
37
·
13
·
338
·
98

Купуват закъснелите потребители и не се правят разходи за реклама. целта е да се реализира по голямо количество от складираната стока. Класификация на потребителските стоки...
 

Микроикономика

26 окт 2009
·
86
·
5
·
812

Процесите протича в отделната икономическа единица но в същото време всеки един процес се наслагва в другия...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тестове по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
229
1
22.10.2013
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти
Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
422
1
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Въпроси с отговори за изпита по микроикономика

Материал № 1087801, от 03 апр 2014
Свален: 277 пъти
Прегледан: 439 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 1,309
Брой символи: 7,691

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси с отговори за изпита по микроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала