Големина на текста:
Методи за икономическа оценка, проекти, решения, инвестиции
Статичен метод – нещата се разглеждат в статика, към определен момент. Предимството е, че се взема
отделна година и по-пълно се набира информация и по-лесно се изчислява, но недостатъка е, че този
метод не е достатъчно точен. Най-често се взима втората година.
(коеф. На икономическа ефективност) Е = печалба/ инвестиции = 1/5 от инв. Се връщат за 1 година. => Т=
1/Е = 1/1/5 = 5 години се връща инвестирания капитал.
Динамичен метод – Ако 5 години е периода на експлоатация на 1 обект, това означава, че ние трябва да
имаме информация за приходи, разходи и печалба за всяка година от периода на експлоатация. След
като се работи с информация за петте години, то този метод е свързан с т.нар. дисконтиране. Недостатък
на този метод е, че той е по-трудоемък. Предимството е, че той е много по-точен.
1. Метод на НСС.
Дисконтиране – отчитане на фактора време. Различните печалби се привеждат към един и същ
момент. Дисконтов фактор = (1+p)^t (p-дисконтова норма)
НСС = -К + НПП1/а1 + НПП2/а2 .... + НПП5/а5
НПП – чиста печалба; лихви по кредити; амортизации; остатъчна стойност на ДМА.
Ако ползваме само печалбата за реинвестиция – нетно натрупване; ако ползваме и амортизациите,
тогава е брутно натрупване.
Друг съществен проблем при динамичните методи е избора на калкулативен лихвен процент.
Калкулативния лихвен процент трябва да изразява разходите за капитала, това означава, че той
трябва да бъде най-малко на равнището на лихвите, които предприятието би заплатило за заемен
капитал по инвестиционен проект. При нормални условия и нормален лихвен процент на
капиталовия пазар собствения капитал оправдава и по-висок лихвен процент поради повишения
инвестиционен риск. Често с оглед несигурността на данните в инвестиционната калкулация, се
предлага корекция на калкулативния лихвен процент, като се въвеждат рискови надбавки.
За оценка на риска при инвестиционните проекти могат да се използват практически ориентирани
методи или по-сложни статистически методи. При първите утежнените производствено-стопански
условия се характеризират с различни хипотези на неблагоприятно развитие на проекта в процеса на
неговата реализация, например съкращаване срока на експлоатация с 1 година, намаляване на
приходите с 10% и т.н. Като резултатите от прилаганите динамични методи на инвестиционна
калкулация удовлетворяват при повечето от тези хипотези, се приема,че инвестиционният проект е
устойчив на стопански риск и може да се реализира. Рисковия елемент може да се намали
значително чрез дивесифициране (диверсификация). Инвестициите се разпределят в несвързани
помежду си проекти. Създава се портфейл. В него проекти, които се представят под очакванията, ще
се компенсират от други, постигащи много над очакванията. В рамките на портфейла може да се
балансира между проекти с голяма възвръщаемост и голям риск и проекти с по-малка
възвръщаемост и по-малък риск. Средната възвръщаемост на портфейла се определя като сума от
произведенията на възвращаемостта на отделните инвестиции и техните тегла в портфейла. С
диверсификацията може да се елиминира само т.нар несистематичен риск, който е свойствен за
конкретно разглеждана инвестиция или вид дейност. Има и систематичен риск, който е присъщ на
пазара като цяло и затова не може да бъде елиминиран с никаква диверсификация.
Най-голям проблем е прогнозирането на темпа на инфлация за периода на експлоатацията на обекта.
При това не всички цени се променят в еднаква степен. По тази причина се предлага използване на
диференцирани темпове на инфлация и съответни дефлатори в следните окрупнени направления: за
приходите от продажби, за разходите и за получения на тази основа нетен финансов приход.
ПРОИЗВОДСТВО
В една производствена програма се отчитат 2 вида показатели:
- качествени
Номенклатура на продукцията – списък на видоведете изделия, поименно планирани и отчитани, с
кратка характеристика на техните качества и свойства и с указание за приетата единица за узмерване
(брой, кг, метри, литри и т.н.)
Асортиментът е тясно свързан с номенклатурата и диференцира вида според размера, цвета,
формата, модела и др. Планирането на асортимента е задача на текущото и оперативно фирмено
планиране.
Качеството изразява способността на изделието да изпълнява зададената функция. Определя се като
степен на съответствие на изделието на утвърдените стандарти и технически условия.
- Количествени
Натурални определят количеството на отделните видове потребителни стойности, които ще бъдат
произведени. Предимството е, че може да се обвърже директно с маркетинга, защото той също е в
тона. Директно обвързваме колко е потребността. Има и връзка директно с количеството ресурси.
Недостатък е, че ако има и други продукти (мляко, сирене) То не може да ги съберем, защото
млякото е в литри, а сиренето в килограми. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОКАЖЕ ОБЩИЯ ОБЕМ ПРОДУКЦИЯ.
Стойностни характеризират обема на производството както по видове изделия, така и за
предприятие, отрасъл и икономиката като цяло. Основа за изчисляване обема на продукцията в
стойност са количеството на продукцията в натура и съответните цени на единица продукция. За да
се определи нетния размер на приходите от продажби се използват цени с приспаднати тъговски
отстъпки, данък в/у добавената стойност, акцизи, мита, експортни такси и рентен данък, т.е. цени на
производител.
Готова продукция продуктите, преминали всички стадии на обработка в дадено предприятие и
напълно годни за производствено и лично потребление.
Полуфабрикати продукти, които са преминали всички стадии на обработка в отделни цехове на
предприятието, но не са преминали всички стадии на обработка в предприятието. Те са
предназначени за по-нататъчна обработка в предприятието или за дообработка в др предприятие.
Незавършено производство включва се: 1. Тази част от продукцията, чиято обработка е започнала
в даден цех на предприятието, но не е завършена окончателно. 2. Частта от полуфабрикатите,
предназначена за по-нататъчна обработка в зеховете на предприятието.
Работите от промишлен х-р (услугите) – Дейност на промишленото предприятие не по създаване на
нови потребителски стойности, а по възстановяване на потребителната стойност на продуктите след
тяхната продължителна употреба или по извършване на определени операции по обработка на
продукцията , започната в други предприятия, с която обработка тя се довежда до пълна готовност
или се връща на тези предприятия за продължаване на обработката.
Приходите от продажби на продукция заемат най-голям дял в продукцията от основната дейност,
но последната включва още следните елементи:
- Стойността на преработените суровини и материали на клиентите, когато клиентът е населението
или български фирми
- Изменението на запасите от готова продукция в края в сравнение с началото на съответния
период
- Изменението на остатъците от незавършено производство
- Изменението на остатъците от разходи за бъдещи периоди
В продажбите на продукцията на предприятието наред с продажбите от основната дейност се
включват още приходите от продажби на стоки и приходите от продажби на услуги
Приходите от продажби на стоки са приходи от търговска дейност, т.е. покупка на стоки с цел
продажба и могат да бъдат: продажби на изкупени селскостопански произведения, продажби на
стоки на едро и др. Продажбите от собствените фирмени магазини на продукция, произведена от
предприятието НЕ се отразяват като постъпления от продажба на стоки, а като постъпления от
продажба на продукция.
Приходите от продажба на услуги включват:
- Приходите от обществено хранене на база стойността на продадените купони, режийните
разноски и сумите за поевтиняване на храната, вкл. И за обслужване на хранещите се външни
лица.
- Приходи от пласментно-снабдителна дейност
- Приходи от външнотърговска дейност се отразяват само в случайте, когато има специално
обособено звено за такава дейност, което получава приходи от външнотърговски услуги на други
предприятия.
- Приходи от научна и развойна дейност на обособени научни звена
- Приходи от транспортни услуги, извършени от обособени транспортни звена
- Приходи от други услуги като: комисионни за застраховки и реклами, комисионни за финансови
услуги по уреждане и управление на заеми и др.
Производствената мощност на фирмата се определя от максималното възможно годишно
производство на продукция по определена номенклатура, асортимент и качество на основата на
проектни или достигнати прогресивни норми за производителност и използване на машините и
производствените площи, съвременни технологии и най-добра организация на труда и
производството.
Има няколко вида производствена мощност:
- Проектна мощност – проектни данни за количеството машини и тяхната производителност
- Планова мощност (капацитет) – съобразява се с установения режим на производство
М = Кол. Маш. Х производителност на машините Х годишен ефективен план.
Q = M x K (Количество продукция = средна мощност Х коеф. На използване)
- Фактическа – определя фактическото използване на капацитета
Ефективният фонд за работа на машините представлява максималното възможно
време, в което могат да работят машините в едно предприятие,изчислено в ЧАСОВЕ.
Това време зависи от:
1. Вида на производството

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2018 в 23:24 студент на 26 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - praven, специалност - Право, випуск 2020
07 апр 2018 в 14:03 учител
22 сеп 2015 в 11:48 студент на 35 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
08 май 2015 в 01:40 студент на 30 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2014
30 май 2014 в 20:38 в момента не учи
07 май 2014 в 16:49 ученичка на 28 години от Бургас - Търговска гимназия, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Управление на проекти

26 яну 2008
·
1,251
·
9
·
1,240
·
518
·
1

Задача по управление на проекти, за курсисти в 3 курс.
 

Разработване,анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект


Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност.
 

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби


В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
 

Бизнес план на фитнес център


Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи.
 

Схема на бизнесплан


Каква е структурата на един бизнесплан- какво трябва да съдържа.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
22 мин
25.10.2016
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по бизнес планиране. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
354
1
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Прогнозиране и планиране - разработка на темите

Материал № 1086133, от 29 мар 2014
Свален: 8 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 2,353
Брой символи: 14,770

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прогнозиране и планиране - разработка на темите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала