Големина на текста:
Магистърска програма
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
.
ТЕМА
Анализ на системата за вътрешен контрол
на
Община Пловдив
София 2014г.
1.Система за вътрешен контрол
Вътрешния контрол и одитът в методически аспект би могъл да се разгледа като
процес, които цели да на направи целево получаване и обективно оценяване на уместни
доказателства, с които биха могли да се оцени степента на съответствията от
получената информация или действителни условия с предварително определени
критерии. Като целта на тези критерии е да имат възможността да бъдат приети като
стандарти за сравнение, използвани за измерването на предмета на одита.
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор изисква
създаването и внедряването на модерна система за вътрешен контрол, която напълно да
отговаря на изискванията на закона. Закона налага на ръководителите на бюджетни
организации да управляват средствата по начин, по който не само ще бъдат постигнати
целите на организацията, но и ще бъде гарантирано опазването на обществените
интереси. Създадена с определени мисия всяка една организация от публичния сектор
следва да има оперативни и стратегически цели, като ръководството носи цялата
отговорност за дефинирането и постигането на целите, като управлява рисковете.
Внедряването на адекватни вътрешни контроли осигуряват разумна увереност, че
целите ще бъдат постигнати.
В план за развитие на Община Пловдив 2014 2020г. са строго определени
стратегическите и оперативни цели. Кмета на Община Пловдив поема управленческата
отговорност, че публичните средства ще бъдат управлявани по законосъобразен,
икономичен, ефикасен и ефективен начин.
Системата за вътрешен контрол в Община Пловдив включва изграждането,
функционирането и развитието на пет елемента: контролна среда, управление на риска,
контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг.
1.1Контролна среда
В Общината обект на настоящия анализ кмета със заповед е утвърдил Етичен
кодекс, с които всички служители са запознати с разпоредбите в него и следва всички да
се придържат към неговите норми. В етичния кодекс на служителя е разработен в
съответствие с разпоредбите на чл.11, ал.. 1 и 2 от ЗФУКПС, с който са строго
определени етичните правила, касаещи личното и професионалното поведение на
служителите, взаимоотношения с граждани, юридически лица, колеги и конфликт на
интереси. През изминалата година е приета нова структура на общинската
администрация, работеща с утвърден от кмета устройствен правилник, който въвежда
ясно регламентиращи правила относно правата, задълженията и отговорностите на
служителите с ясни линии на докладване в подходяща йерархия. Назначен е
дисциплинарен съвет, който прецизно разглежда всеки случай на нарушение.
Всеки един служител има утвърдена длъжностна характеристика, с която всеки
служител е наясно с делегираните му права и съответно отговорностите, които има.
Като цяло в Общината е създадена подходяща организационна структура, която
има много точно и ясно описание на структурата, функциите, числеността на персонала
и организацията на работа.
Политики по управление на човешките ресурси в Община Пловдив не са приети.
1.2Управление на риска
Управлението на риска представлява процес, който цели идентифицирането,
контролиране и оценяване на събития или ситуации с потенциален характер, които биха
могли да имат неблагоприятно отражение върху постигането на предварително
поставените цели на организацията. Предназначението на процеса се характеризира с
това да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. В Общината е
назначена комисия, която има задачата да идентифицира, оцени рисковете и в
последствие да предложи за утвърждаване стратегия за управление на риска.
Процеса по управление на рисковете не е в съответствие с указанията на
Министерството на финансите. В момента в Общината няма приета стратегия за
управление на риска. Не са спазени изискванията за управлението на риска, за
извършването на идентифициране и оценка на съществените рискове, които действат
като етап от цялостния процес по управление на риска.
1.3Контролни дейности
Контролните дейности представляват процедури и политики, като основната им
цел е свързана с това да дават разумна увереност, че рисковете са ограничени в
допустими стойности.
Кметът на Община Пловдив се явява ръководител, като решенията се взимат от
него в съответствие с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация. В съответствие с дадените му правомощия кметът издава заповеди,
като правомощията му са разписани от устройствения правилник на общинската
администрация. В правилника строго и ясно са разписани функционалните задължения
на отделните звена. Всеки един служител в Община Пловдив е подписал длъжностна
характеристика, в която ясно са посочени техните права, задължения и отговорности.
Утвърдени със заповед са приети система за двоен подпис и предварителен
контрол, като те биват част от вътрешните правила за осъществяване на бюджетния
процес. Разработени са процедурите в Счетоводната политика на общината за вярно,
точно, пълно и своевременно осчетоводяване в съответствие със „Закона за
счетоводството“, „Сметкоплана на бюджетните предприятия“ и „Счетоводните
стандарти“. С цел сигнализиране и разкриване на административни пропуски и
нарушения, които създават предпоставки за корупция се въвежда докладването и
проверката на дейностите.
Контролни дейности в процеса по администриране на местните данъци
администрирането се осъществява от отдел „Местни данъци и такси“.
Отговорностите биват разпределени по начин, който избягва един служител
едновременно да има отговорности по одобрение и изпълнение. Поради факта, че
дейността е по събиране на приходи, а не поемане на задължения системата за двоен
подпис не се прилага. Писмени процедури по наблюдение не са внедрени, но
контрола касаеш събирането и отчитането на приходи от местни данъци се
осъществява от началник „Местни данъци и такси“. Документооборота и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на системата за вътрешен контрол

Анализ на системата за вътрешен контрол на Община Пловдив...
Изпратен от:
steliana_g
на 2014-03-25
Добавен в:
Анализи
по Одитинг
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Практическо проучване

24 апр 2012
·
31
·
5
·
1,018
·
59

Решение на казуса Практическо проучване №6 по стопански и финансов контрол...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
57
2
2 мин
29.08.2014
Тест по вътрешен одит в публичния сектор
професионален тест по Одитинг за Неучащи
Част от примерен тест за придобиване на сертификат \"Вътрешен одитор в публичния сектор.
(Труден)
17
386
1
04.09.2013
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Анализ на системата за вътрешен контрол

Материал № 1084668, от 25 мар 2014
Свален: 45 пъти
Прегледан: 76 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Анализ
Брой страници: 7
Брой думи: 1,431
Брой символи: 9,564

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на системата за вътрешен контрол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала