Големина на текста:
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
1)Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти
Динамиката на БВП на България през периода 2009 – 2012 се характеризира с постоянен темп
на нарастване. Като през 2009 – в номинално изражение БВП е размер на 69 295 млн.лв. През 2010г.
индикаторът за икономическа активност нараства с около 1,75% спрямо миналата година и в реален
размер достига сумата от 70 511 млн.лв. Нарастването на БВП е обусловено от стабилните
макроикономически условия в страната и подобряването на бизнес средата. Постепенното нарастване
продължава и през 2011г., когато БВП се увеличава с още 6,7% и е в размер на 75 265 млн.лв. И през
2012г. БВП нараства с 3,08%.
Крайното потребление нараства през периода 2009 – 2012г., като това е резултат от подобряванате на
покупателната способност на домиканствата и фирмите. През 2009г. потреблението е в размер на
54 293 млн.лв. А през 2010г. то нараства с 2,6% спрямо 2009г, т.е. сумата е в размер 55 709 млн.лв.
През 2011г. се наблюдава нарастване с още 5,6%, което в реален размер е 58 815 млн.лв. Високото
ниво на растежа се запазва и през 2012г. в резултат на стабилизирането на икономическата
конюнктура и подобряването на условията паричното предлагане, т.е. в процентно изражение ръстът е
от 5,4% а като сума – 61 963 млн.лв.
БВП на глава от населението също бележи трайна тенденция на нарастване за четиригодишния
период. За 2009г. БВП на глава от населението е в размер на 9007лв. Като в това число при този
показател България заема едни от последните места в сравнение със страните от ЕС. През 2010г. той
нараства до 9 359 млн.лв, а през 2011г. – 10 248 млн.лв. Тоест наблюдава се ръст от 9,5% през 2011г.
Процентът на растежа намалява незначително достигайки около 3%, а през 2012 този показател
достига сумата от 10 632 млн.лв.
Износ: За периода януари-април 2012 г. от всички основни стокови групи номинално
повишение на годишна база бе регистрирано единствено при потребителските стоки. По
отделните подгрупи, по-голям е ръстът в номинално изражение при износа на тютюневи
продукти и напитки. Намаление има в износа на облекла, като това е първи спад от 2009 г.
насам. При суровините и горивата всички основни подгрупи имат спад на годишна база. По-
нисък (с 2.4% през четирите месеца на 2012 г.) е и износът на инвестиционните стоки, които
се представяха добре през 2011 г. Единствено положително развитие се наблюдава при
износа на машини и оборудване (ръст от 11.8% спрямо периода януари–април 2011 г.)
В структурно отношение профилът на износа на България не се променя значително.
Суровините са основната част от българския износ. Водещи са металите (благородни и
цветни метали, чугун и стомана, метални руди и метални отпадъци) с общ среден дял от
около 20% и леко увеличение в относително изражение от началото на годината.
През първото тримесечие на 2012 г. износът на стоки се сви с 5.75% в реално
изражение. Слаби положителни приноси имаха групите: храни и живи животни (зърнени
растения), животински и растителни масла и химически вещества (торове). Износът на
нефтени продукти и суровини спадна. По-слаб е и общият износ на машини. Положително
развитие има само в износа на специализирани машини, който нараства от средата на 2010
г. насам.
Не се наблюдава съществена промяна в географската структура на износа на България.
Основният външнотърговски партньор на страната е ЕС, със среден дял около 60% в общия
износ (вкл. Германия – 11.5%, Италия – 9.6%, Гърция – 7.3%). В кризисната 2009 г. именно
търговията с ЕС бе по-стабилна, отчитайки значително по-слаб спад и увеличавайки
относителния си дял. Активизира се стокообмена с Румъния (от 4.2% през 2006 г до 9.6%
през 2011 г. и 7.1% за първите месеци на 2012 г.). От страните извън ЕС основните ни
търговски партньори са Турция, Сърбия, Русия и Македония. От 2010 г. насам се наблюдава
по-съществено увеличение на износа ни към Китай. Въпреки положителната тенденция,
делът на Китай в общия износ е минимален (2-3%), а търговското ни салдо е традиционно
отрицателно.
Внос: През последното тримесечие на 2011 г. растежът на БВП се забави
чувствително до 0.3% на годишна база, при среден растеж от 2.2% през първите девет
месеца на годината. За цялата 2011 г. реалният икономически растеж възлезе на 1.7%. В
номинално изражение стойността на БВП възлезе на 75.3 млрд. лв.
Вносът на стоки за периода януари-април 2012 г. се повиши номинално на годишна
база, основно в резултат на увеличението на инвестиционните стоки и енергийните
суровини. След като през януари вносът на стоки отбеляза минимален номинален ръст от
1.7% на годишна база, от февруари насам темпът се ускори значително и средният за
периода януари–април 2012 г. растеж достигна 10.1%. Все пак, той остана по-нисък от
средния за 2011 г., което бе свързано в основна степен с по-слабия внос на суровини и
материали за експортно-ориентираните отрасли, чиято активност бе негативно повлияна от
влошеното външно търсене.
Суровините и материалите, които са силно зависими от икономическия цикъл,
продължиха да имат най-голям дял в структурата на вноса. Въпреки намалението, което
отбеляза вноса на суровини и материали през първите четири месеца на 2012 г., техният дял
в общия внос остана преобладаващ – 35%. Водещо място в групата заемат метални руди и
метални отпадъци, чугун и стомана, текстил и артикули от текстил (изкл. облекло).
Вносът на стоки отбеляза слабо повишение и в реално изражение. През първото
тримесечие на 2012 г. вносът на стоки нарасна с 1.5% в реално изражение. Най-голямо
реално повишение на вноса е отбелязано в групите безалкохолни и алкохолни напитки и
тютюн, и машини, оборудване и превозни средства - нарастването на внесените количества
значително превиши повишението на цените. В останалите стокови групи (необработени
материали, негодни за консумация, артикули, класифицирани според вида на материала, и
животински и растителни мазнини, масла и восъци) повишението на цените не е успяло да
компенсира намалението в обемите и номиналната стойност на вноса намалява на годишна
база.
В географската структура на вноса от 2007 г. насам не се наблюдават значителни промени.
Най-съществен, макар и намаляващ, дял продължава да има вноса от ЕС, който за периода
януари-април 2012 г. заема 46.8% от общия внос, при достигната максимална стойност от
53.3% през 2009 г. В рамките на ЕС 15, България внася най-много стоки от Германия (9.6%),
Италия (6%) и Гърция (5.2%), като при първите две държави делът се понижава през
настоящата година спрямо предходните години, докато този на вноса от Гърция за четирите
месеца на 2012 г. е близо до средния за периода 2007-2011 г. Сред новите страни-членки
прави впечатление активизирането на вноса от Румъния, който от 3.9% през 2007 г. се
повиши до 5.8% за изминалите месеци на 2012 г. Вносът на стоки от Русия, която е най-
големият търговски партньор на България извън ЕС, повишава значително дела си през
2012 г. до 19.7%, при 16.6% за предходната година и до голяма степен компенсира по-ниския
дял на вноса от ЕС. Като се има предвид, че близо 94% от руския внос представлява горива,
то рязкото нарастване на дела му може да се обясни с ценови ефекти от поскъпването на
петрола на световните пазари, както и на поскъпването на щатския долар спрямо единната
европейска валута. Сред държавите, с които се наблюдава по-забележимо активизиране на
търговските отношения през последните години се нарежда Китай. Това е източникът на
7.5% от внесените в България стоки за първите четири месеца на настоящата година, като
делът им нараства спрямо 6% за 2011 г. и 5.2% през 2007 г.
2) Анализ на динамиката и тенденциите в поведението на основните
икономически индикатори като инфлация, безработица, средна работна заплата.
Средногодишната инфлация за 2010 е 2.4%, за 2011 – 4.2%, а за 2012 – 3%.През 2010г. има
осезаем ръст на общия индекс на потребителските цени от 5% спрямо януари 2009 и 4,5% спрямо
януари 2010, което е все още под средното за ЕС. През 2011г. се наблюдава под средната и за България
инфлация от 2,3% спрямо януари 2011г.
Безработните през 2009г. през 338 хил.души. През 2010г. броят на безработните намалява до 242
хил.души, което е в проценти на намаление от 28% спрямо изминалия период. 2012г. броя на
безработните е 376хил.души а през 2012г. 342 хил.души.
Средната работна заплата в България през периода 2009 – 2012г. нараства с 150лв. През 2009г.
средната работна заплата в България е 609 лв. А през 2010г. тя нараства до 648 лв. През следващите
две години растежът продължава, като съответно за 2011г – 686лв и за 2012г – 766лв.
3) Анализ на компонентите на паричното обръщение в страната
Тесните пари, изразени с паричен агрегат М1 бележът трайна тенденция на нарастване, като през
2009г. те са в размер на 18 125,0 млн.лв, а през следващата 2010г. е 18 387,1 млн.лв. – 1,45%. През
2011г. нарастването е в размер от 14,36% и в реален размер М1 нараства до 21 026,2 млн.лв. За 2012г.
паричен агрегат М1 нараства до сумата от 23 045 млн.лв.
4) Анализ на външната задлъжнялост на България за периода 2009 – 2012г.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 яну 2020 в 22:13 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2022
13 сеп 2019 в 11:36 студентка на 39 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2014
06 яну 2019 в 19:13 студент на 32 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - иконимика, випуск 2011
05 яну 2019 в 22:53 студент на 22 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
инвестиционен анализ
добавена от maq.velinova 28.12.2016
1
9
 
Онлайн тестове по Икономически анализ
Тест по икономически анализ
изпитен тест по Икономически анализ за Студенти от 5 курс
Тест по икономически анализ даван на изпита. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
61
1
27.08.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически анализ

Анализ на икономиката на България

Материал № 1083079, от 20 мар 2014
Свален: 40 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Икономически анализ
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,952
Брой символи: 10,921

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на икономиката на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлинка Георгиева
преподава по Икономически анализ
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 494 72

Пенка Тодорова
преподава по Икономически анализ
в град Бургас
с опит от  16 години
138 46

виж още преподаватели...
Последно видяха материала