Големина на текста:
Към Министерския съвет на Република България се създава
Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетни. А към общините или районните се създават
местни комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. По решение на тези комисии може да се
създадат, когато това е необходимо, местни комисии към някои кметства.
1.Състав на МКБППМН
Съставът на комисиите е от 7 до 15 души и се определя със заповед
на кмета. За председател се определя заместник-кмета. Председателя на
местната комисия в район или кметство е кметът. В комисиите се включват
представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите
на образованието и здравеопазването, представители на дирекциите
"Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, и психолози,
юристи, лекари, общественици и др. На заседанията на местните комисии
присъства и представител на районната прокуратура.
В МКБППМН в общините или районите с население над 10 хил.
жители се назначава секретар на щат в общинската администрация. По
предложение на Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и с
решение на общинските съвети секретар може да бъде назначен и в
комисии, работещи в общини или райони с по-малко жители.
Издръжката на МКБППМН се осигурява от общинските бюджети и
собствени приходи.
Местните комисии ежегодно отчитат дейността си пред кмета,
общинския съвет и пред Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
2.Задачи
Местните комисии, съвместно с детските педагогически стаи и
органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността
изпълняват следните задачи:
а) организират и координират социално-превантивната дейност на
територията на общината, издирват и установяват съвместно с
инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално
подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ,
и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
б) разглеждат деянията и налагат възпитателните мерки, както и правят
предложения до съда за налагане на други възпитателните мерки;
в) участват в заседанията на педагогическите съвети на възпитателното
училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят
предложения до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната
мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите;
г) съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати,
от възпитателните училища интернати, от поправителните домове и
приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на
основните им битови, трудови и социални проблеми;
д) следят отблизо поведението и развитието на малолетните и
непълнолетните, излезли от възпитателните училища -интернати и
поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно
освободени от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-
нататъшно правилно развитие;
е) упражняват контрол за спазването от работодателя на режима и
условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа
по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните
органи;
ж) подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си;
з) упражняват контрол върху намиращите се на територията на общината
детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти,
възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за
временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на
настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
и) изучават състоянието и причините за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред
съответните държавни органи и обществени организации.
к) изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл.8, ал.1.
В изпълнение на задачите си местните комисии могат да привличат
юридически лица с нестопанска цел в предотвратяването и
противодействието на извършването на противообществени прояви от
малолетни и непълнолетни и престъпления от непълнолетни на
територията на съответната община, както и да създават помощни органи -
центрове, консултативни кабинети, горещи телефонни линии и други.
3. Разглеждане на случаи
Местната комисия по настоящия адрес на лицата е компетентния
орган, който може да разглежда възпитателни дела за противообществени
прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления,
извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност.
Местните комисии разглеждат случаите, когато:
1. малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили
противообществени прояви;
2. непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили
противообществени прояви, както и когато непълнолетни, извършили
престъпления, са освободени от наказателна отговорност и делото е
изпратено за разглеждане от местната комисия;
3. непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се
предвижда налагане на възпитателна мярка по този закон
Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени
прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от
наказателна отговорност се налагат следните възпитателни мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за
преодоляване на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които
ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с
определени лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената
вреда, ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза
на обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с
изпитателен срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.
С оглед характера на деянието и поведението на малолетния или
на непълнолетния може да се наложи повече от една от възпитателните
мерки.
При установяване на неизпълнение на възпитателните мерки
инспекторът от детската педагогическа стая съставя протокол, подписан от
двама свидетели. Възпитателната мярка по т.9 се изпълнява в срок един
месец от влизане в сила на решението за нейното налагане. Секретарят на
местната комисия или упълномощен от него член на комисията проверява
възстановяването на щетата и когато констатира неизпълнение, съставя
протокол, подписан от двама свидетели. При налагане на възпитателната
мярка по т.10 се определя времето за извършване на конкретната работа,
което не може да бъде повече от 40 часа. За изпълнението на мярката
кметът на общината (района или кметството) по настоящия адрес на
непълнолетния определя работата, която трябва да бъде извършена, начина
и реда за извършване, като се вземат предвид възрастта, образованието,
здравословното състояние на непълнолетния и други обстоятелства, които
са от значение за изпълнението на мярката.
По отношение на родителите или на лицата, които ги заместват,
за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2021 в 23:08 в момента не учи на 48 години
29 мар 2021 в 13:07 студентка на 61 години от София - MT&M, специалност - Предприемачество и мениджмънт, випуск 2013
30 ное 2020 в 22:31 ученичка на 25 години от Лясковец - СОУ "Максим Райкович", випуск 2015
24 апр 2020 в 02:42 студент на 20 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, специалност - Социални дейности, випуск 2024
06 яну 2020 в 17:48 учител на 54 години
06 яну 2019 в 13:48 студентка на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Химически факултет, специалност - Химия, випуск 2016
02 фев 2018 в 13:54 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
26 апр 2017 в 09:10 потребител
23 апр 2017 в 12:43 в момента не учи на 49 години
17 авг 2016 в 20:56 студент на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Проблеми в нормативната уредба на социалната работа

26 апр 2008
·
136
·
12
·
2,501

В нашето законодателство детската престъпност може да се дефинира като събирателно понятие, което включва в себе си и престъпленията и асоциалните прояви, които извършват малолетни и непълнолетни.............
 

Системата за превантивна и корекционно-възпитателна работа на регионално и общинско равнище

19 ное 2008
·
192
·
10
·
1,286
·
177
·
1

Проблемът за превенцията на детската престъпност и противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни, нормативно е уреден със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ....
 

Социална работа с дете в риск

14 апр 2009
·
729
·
6
·
1,313
·
779
·
1

За момичето, което описвам нямам данни дали е било желано дете. Тя няма брат или сестра. Но разбрах, че когато е била на 3 години е била изоставена от майка си...
 

Видове социални услуги

21 юни 2008
·
627
·
3
·
352
·
410

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата ...
 

Домове и приюти


Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни се ръководят от началник, който е пряк ръководител на личния състав и отговаря за цялостната му дейност.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Материал № 108225, от 09 мар 2008
Свален: 286 пъти
Прегледан: 182 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Автор: Христо Ботев
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,249
Брой символи: 11,820

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местна комисия за борба с противообществените п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
разработка на работа на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни младежка пробация и възпитателни грижи комисии за борба малолетни и непълнолетни престъпници protivoobshtestveni proqvi na nepalnoletni i maliletni закон срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни наркомания при малолетни и непълнолетни социална работа с деца с противообществени прояви интернат преглед на материалсемейство и престъпно поведение на непълнолетните престъпността на непълнолетните детска педагогическа стая закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните методи за работа с деца с противообществени прояви превантивна възпитателна дейност rabotata na inspektor dps s maloletni i nepalnoletni pravonarushiteli противообществени прояви при децата непълнолетни правонарушители комисия за борба с противообщесвените прояви закон за борба срещу противообществени прояви на малолетните и пълнолетните