Мая Капелова
преподава по Маркетинг
в град Ловеч
Големина на текста:
ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВ МИКС
Д е ф и н и ц и и
1. Отнася се до характеристиките и нуждите на работниците, профсъюзите, акционерите, потребителските групи,
обществеността, правителствените агенции, и други вътрешни и външни сили, които дават отражение върху дейността на
фирмата.
м. обществено търсене
2. Ориентирана към потребителите, интегрирана, целево насочена философия за фирми, институции или личности.
ж. маркетингова концепция
3. Посветена на физическата дистрибуция на стоките и услугите, която се дължи на високото търсене и ниската
конкуренция.
л. производствена ера
4. Осъзнаване на централната роля на маркетинга. Отделът по маркетинг става равностоен на другите отдели във фирмата.
е. ера на маркетинговата фирма
5. Включва използуването на политика на продажбите и воденето на рекламна кампания за продажба на стоките, след като
производството е максимализирано.
н. ера на продажбите
6. Отнася се до характеристиките и нуждите на крайните потребители, промишлените консуматори, търговците на едро и
дребно, правителствените институции, международните пазари и непечелившите институции.
б. потребителско търсене
7. Етап, през който отделът по маркетинг участвува във вземането на решения в компанията, но остава в субординация или
в конфликтна позиция с производствения, инженеринговия и търговския отдели.
з. ера на маркетинговия отдел
8. Процесът, чрез който потребителите и обществото да- ват пари, обещание да платят или подкрепа на оферирането от
фирми, институции, личности или идеи.
в. размяна
9. Включва производителите на стоки и услуги, търговци- те на едро и дребно, специалистите по маркетинг, организации- те
и крайните потребители.
к. реализиращи маркетинга
10. Предвиждането, мениджмънта и задоволяването на търсенето чрез процеса на размяна.
д. Маркетинг
М н о ж естве н и з б о р
1. IBM е преживяла три реорганизации от 1982г., които се дължат на
а. промяна на пазарните условия
б. лош мениджмънт
в. проблеми на дистрибуцията
г. напускане на пазари
2. Кои от следните области най-често са в обхвата на класическата дефиниция за маркетинга
а. идеи
б. хора
в. услуги
г. пазари
3. Сред слабите страни на класическата дефиниция за маркетинг са:
а. подценяване на ролята на маркетинга при ценообразуването и стимулирането на продажбите
б. поставяне на ударението на ролята на правителството в маркетинга
в. обзора на важността на размяната между производители и потребители
г. пренебрегване на физическата дистрибуция и марке- тинговите канали
4. Централно място във всяко определение за маркетинга трябва да има
а. разширяването на търсенето
б. ориентацията към потребителите
в. стоките и услугите
г. разпределението и дистрибуцията
5. Предвиждането на търсенето изисква фирмата да
а. подтикне потребителите да търсят офертите на фирмата
б. се облекчи купуването на предлагането от фирмата
в. се направи проучване на потребителското търсене, за да се предлагат привлекателни оферти
г. се предоставят оферти с опции и следпродажбено обслужване
6. Демаркетингът включва
а. намаляване на общото търсене
б. стимулиране на търсенето
в. облекчаване на общото търсене
г. задоволяване на общото търсене
7. Общественото търсене се отнася до характеристиките и нуждите на
а. международните пазари
б. промишлените потребители
в. непечелившите организации
г. акционерите
8. Съвременната концепция на маркетинга води началото си от
1
а. възникването на бартърната система
б. преди двадесет години
в. промишлената революция
г. възникването на паричната система
9. По време на производствената ера на маркетинга производителите
а. произвеждат и продават стоките без първоначално да определят потребителските нужди
б. изследванията стават необходим елемент за определяне на потребителските нужди
в. изследванията на потребителите и анализът са интегри- рани в цялостните усилия на фирмата
г. бизнесът увеличава предлагането, за да задоволи търсе
нето
10. Ролята на рекламата и мероприятията по стимулира
не на продажбите е била да са доведат в съответствие свойствата на произвежданите стоки с изискванията на потреби- телите
по време на
а. производствената ера в маркетинга
б. продажбената ера на маркетинга
в. ерата на маркетинговия отдел
г. ерата на маркетинговата компания
11. На кой от следните елементи не се акцентира в маркетинговата концепция?
а. ориентацията към потребителите
б. дистрибуцията
в. интегрирания фокус
г. ориентацията по целите
12. Ориентацията към потребителите обикновено не засяга
а. пазарните нужди
б. планирането
в. производствените възможности
г. целите
13. Докато маркетинговата концепция дава възможност на организациите да анализират, максимализират и задоволяват
потребителското търсене, трябва да се разбере, че тази концепция
а. не се отнася до непечеливши организации
б. е само ръководство за планиране
в. сега е отхвърлена
г. е само философска
14. В сравнение с маркетинговата ориентация, продажбе- ната ориентация поставя ударението на
а. задоволяване на потребителя
б. стесняване вниманието към потребителските нужди
в. продажбата като начин на проявяване на разбиране към потребителя
г. дългосрочната перспектива
15. Кое от следните твърдения за важността на маркетинга не е вярно?
а. Някои оценки представят разходите за маркетинг за 50% и повече от продажбите
б. Между една втора и три четвърти от работната сила е ангажирана в дейности, имащи отношение към
маркетинга
в. Маркетинговите дейности подпомагат и други видове дейности
г. Маркетингът има голямо отражение върху убежденията и начина на живот на хората
16. Основните маркетингови функции могат
а. да бъдат елиминирани в повечето ситуации
б. обикновено се осъществяват от само един икономически агент
в. могат да се организират по ограничен брой начини
г. могат да бъдат прехвърляни и поделяни
17. Директният маркетинг, насочен към потребителите изисква фирмата да
а. произвежда и продава допълнителни стоки
б. изискват специалист по маркетинг
в. поделя дистрибуцията на голямо габаритни стоки
г. елиминира много маркетингови функции
ГЛАВА 2.МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА
В я р н о/ Г р ешн о
В 1. В бизнес организациите би трябвало първо да се състави маркетинговият план и след това по-широката политика да се
формулира така, че да съответствува на плана.
В/Г 2. Важността на маркетинга за фирмата е очевидна по това, че на занимаващите се с маркетинг е придаден известен
статут в структурата на фирмата.
В/Г 3. Колкото по-голяма е ролята на маркетинга, толкова по-вероятно е фирмата да има интегрирана маркетингова орга-
низация.
В/Г 4. Пример за неконтролируем фактор, който фирмата трябва да има предвид е подборът на целеви пазар.
В/Г 5. Маркетинговите цели са по-ориентирани към потре- бителя от целите поставяни от висшето ръководство.
В/Г 6. Дадена фирма е създадена функционално, ако има мениджъри, отговорни за всяка стока и мениджъри отговорни за
всяка марка изделия.
В/Г 7. Дистрибуционните решения включват определянето на това какво да се продава, нивото на качеството и броя на сто-
ките, които да бъдат продадени.
2
В 8. Добре съставеният маркетингов план предполага продължителното наблюдение на обкръжаващата среда да ста- не
излишно.
В/Г 9. Когато фирмата има изключителен патент за дадена стока тя обикновено действува като монополист.
В/Г 10. Монополистите в частния сектор са в състояние да контролират цялостно маркетинговите си планове.
В/Г 11. При олигополистичния пазар търсенето на офертите на фирмата ще спадне рязко, ако цените нарастнат; търсенето леко
ще се повиши, ако цените спаднат.
В/Г 12. Олигополистичните фирми обикновено предлагат широко различни цени за идентични стоки.
В/Г 13. При монополистичната конкуренция е трудно за нови фирми да навлезат на пазара.
В/Г 14. При свободната (съвършената) конкуренция не са възможни сравнителни предимства, тъй като цените и продукти- те
са едни и същи.
В/Г 15. Когато една фирма определя своята конкурент- носпособност по отношение на произхода, това стеснява гледната
точка във възможно най-голяма степен.
В/Г 16. Занимаващите се с маркетинг следва да отчитат не- зависимостта на медиите.
В/Г 17. Информацията спомага избягването на стесняване- то на гледната точка в маркетинга.
Д е ф и н и ц и и
1. Структурното изграждане на организация за директен маркетинг включва определянето на правомощията, отго- ворностите и
задачите, които трябва да бъдат осъществени.
р. маркетингова организация
2. Определените групи потребители, които фирмата си поставя за цел да обслужва или чиито потребности желае да за- доволи с
определена маркетингова програма.
щ. целеви пазар
3. Наблюдението и корекцията на цялостното и на специ- фичното маркетингово действие.
б. контрол
4. Обяснява специфичната комбинация от маркетингови елементи използувани, за да се постигнат целите и да се задо- воли
целевият пазар, състоящ се от стоката, дистрибуцията, стимулирането и цените.
н. маркетингов микс
5. Ситуация, при която множество фирми продават идентични стоки.
х. свободна конкуренция
6. Информация за неконтролируемата обкръжаваща среда, дейността на организацията и доколко добре е възприет
маркетинговият план.
ж. информация
7. Приходът коригиран с инфлацията.
ц. реални доходи
8. Ситуация, в която само фирмата продава определен продукт.
т. монопол
9. Ситуация, в която има няколко конкуриращи се фирми, всяка от които предлага уникален маркетингов микс.
с. монополистическа конкуренция
10. Мрежа от уникални характерни белези на маркетинго- вата програма на фирмата, която води до това потребителите да се
придържат към покупки от фирмата, а не от нейните конку- ренти.
д. сравнителни предимства
11. Отнася се до развитието и използуването на машините, стоките и процесите.
ь. неконтролируеми фактори
12. Стеснена гледна точка върху маркетинга и обкръжа- ващата среда.
о. маркетингово стесняване на гледната точка
13. Ситуация, в която има няколко фирми, обикновено големи, които осъществяват повечето от продажбите в отрасъла.
у. олигопол
14. Общата стойност на стоките и услугите, произведени за една година.
з. БВП
15. Фирмата отговаря на условията в обкръжаващата среда, като същевременно продължава да подобрява сравни- телните си
предимства, включително търсенето на нови възможности и влагането на нови усилия в справянето с пре- дизвикателствата.
а. адаптация
М н о ж естве н и з б о р
1. Кои от следните не са фактори, които се контролират предимно от висшия мениджмънт?
а. линията на бизнеса
б. маркетинговия микс
в. ролята на маркетинга
г. цялостните цели
2. Когато маркетингът се възприеме като важен за фирмата той
а. се приравнява с продажбите
б. придава на персонала определен статус
в. се възприема като обект на линейна субординация
г. се контролира от вицепрезидента по производството
3. Дори когато маркетинговите функции са лимитирани и ограничени те включват
а. продажбите
б. изследванията
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Упражнение по маркетинг

Решени тестови задачи за целия материал по маркетинг за първи курс Маркетинг в МВБУ...
Изпратен от:
ivayloyanev
на 2014-03-17
Добавен в:
Пищови
по Маркетинг
Статистика:
166 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разработване на маркетингова стратегия

31 май 2007
·
3,241
·
3
·
474
·
413
·
2

Фирмите използват 2 ключови процеса, за да очертаят своето бъдеще – стратегическо планиране и маркетинговия процес...
 

Маркетингови концепции

12 сеп 2007
·
781
·
12
·
869
·
132
·
1

Управленската дефиниция на маркетинга често го описва като "изкуство да се продават продукти". Но водещият теоретик на управлението Питър Дракър казва, че "целта на маркетинга е да разбере потребителя толкова добре, че продукта..."
 

Основни маркетингови понятия

19 дек 2007
·
739
·
2
·
366
·
104

Потребностите са осъзната човешка нужда. Търсенето, това е само платежоспособното търсене. Продуктът е всяко нещо, задоволяващо човешките нужди...
 

Маркетинг в икономиката на предприятието

04 апр 2006
·
3,874
·
4
·
605
·
72
·
5

Посредством маркетинговите планови разработки се търси отговор на основните проблеми, от които тръгва бизнес планирането – какво (продукт), колко (продажби), на каква цена и как (дистрибуция, реклама) може да се продаде?
 

Теория на продаването и маркетингова концепция. Класификация на продажбите. Роля на продавачите и мениджърите по продажби

17 юли 2007
·
371
·
3
·
670
·
70
·
2

Фундаменталната задача, за която се наема персонала по продажбите е поддържането на съществуващия бизнес и неговото разширение, чрез печелене на нови клиенти. Съществуват някокко теории за продаването...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 5 курс
Теста може да послужи като самоподготовка за изпита по маркетинг в Икономически университет - Варна. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
26
16
1
8 мин
31.07.2019
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
12
1
7 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Упражнение по маркетинг

Материал № 1082155, от 17 мар 2014
Свален: 166 пъти
Прегледан: 169 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 17
Брой думи: 7,656
Брой символи: 49,977

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Маркетинг
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 791 137

виж още преподаватели...
Последно видяха материала