Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
Големина на текста:
13..ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР
Развитието на туризма е немислимо без познаване и
съобразяване с пазара, с неговите елементи и механизми,
пазарната конкуренция и пазарното равновесие. За бизнеса и
отношението към туристическата дейност са важни всички
тези въпроси, свързани с туристическия пазар, които имат
пряко отношение и към цялостната политика на държавата.
Пазара постоянно се разширява и развива с нови стопански
субекти, купувачи и предлагащи турисически продукт.
Туристическия пазар има самостоятелен характер, защото той
предлага едно единствено нещо – ТП. Туристическия пазар е
част от стоковия пазар и е свързан предимно с предлаганите
нематериални стоки и услуги. Приемаме, че туристическия
пазар е среща на платежоспособното туристическо търсене, с
туристическото предлагане .... на пари и услуги, покупко-
продажба и отношение между купувач и продавач.
Туристическия пазар предлага освен услуги и средства за
подслон – заведения за хранене и развлечения, място за
посрещане и изпращане на туристите. Според броя на
участниците и мястото на туристическата обмяна се оформят
няколко вида туристически пазарни отношения.
2. Туристическо търсене
1.Същност на туристическото търсене
Туристическото търсене се характеризира с някои особености,
които го отличават от търсенето при другите
пазари“Търсенето става реално при две условия:
1Ако индивидите притежават определени парични средства за
покупка на стоки и заплащане на услуги.
2Ако стоката или услугата реално противостои на
пазара.”
1
Задоволяването на туристическата потребност се
постига чрез пътуване и временно пребиваване извън
постоянното местожителство.
За да се реализира като обществено изявена платежоспособна
потренбост, туристическото търсене изисква за своето
покритие наличност на пазара на определено количество
разнородни услуги и стоки. Нощувката в хотел, както и
храненето в ресторант или друго специализирано заведение
сами по себе си не са цел на туристическото търсене, въпреки
че представляват значителна част от неговия обем. Целта на
туристическото търсене се изразява главно в ценности, които
нямат стоков характер – плаж, почивка, психическо и
физическо освобождаване от ежедневното напрежение на
живота и т.н.
Стоките и услугите, които населението купува за задоволяване
на своята потребност от туризъм, спадат към така наречените
средства за живот.
1
Те се използват за лично потребление. Това
обстоятелство определя туристическото търсене като
непроизводствено търсене. Особеностина туристическото
търсене
Характерна особеност на туристическото търсене е неговата
еластичност. В известна степен тя също е резултат от
вторичния характер на туристическата потребност. Измерва се
с коефициента на еластичност и представлява реакцията на
потребителите в зависимост от настъпващите промени на
туристическия пазар. Еластичността на търсенето се проявява
в резултат на изменение на доходите на населението и на
цените на туристическите услуги и стоки или в резултат на
едновременното изменение на тези два фактора.
Размерът на коефициентите на
еластичностна туристическото търсене до голяма степен се
определя от по-силно или по-слабо.изразената необходимост
да се получи конкретна стока или услуга. Колкото по-силно е
изразена потребността от туризъм, толкова коефициентите на
еластичност по абсолютна стойност са по-малки. Големината
на коефициентите на еластичност на туристическото търсене
зависи също и от това дали лесно могат да се намерят
заместители на определени туристически услуги и стоки на по-
изгодна цена.
Друга съществена особеност на туристическото търсене е
неговата териториална пръснатост и подвижност. Търсенето на
потребителни стойности за лично потребление в постоянното
местожителство се осъществява от клиенти, които се намират
на определено място и съответните търговски предприятия
могат точно да адресират предлаганите от тях стоки или
услуги. Обратно, при туризма ако клиентите са фиксирани, те
не са потребители. В момента, в който започват да потребяват
туристически услуги и стоки, те стават подвижни, а
туристическото предлагане – териториално обособено, за да ги
обслужва.
1
Туристическото търсене в неговата цялост на масово проявена
обществена платежоспособна потребност от определено
количество туристически услуги и стоки (и качеството им) се
реализира в потреблението. В зависимост от степента на
задоволяване, търсенето се разглежда като задоволено и
незадоволено.
Задоволеното туристическо търсене (Зт) е фактически
осъщественото потребление на определено количество и
качество туристически услуги и стоки при определено
равнище на техните цени. То зависи не само от реалната
платежоспособност на съвкупния потребител, но и от
противостоящата на тази платежоспособност възможност на
материалното и нематериалното производство и стоково
предлагане да предоставят на пазара необходимите услуги и
стоки с туристическо предназначение. Задоволеното
туристическо търсене може да се измерва количествено чрез
обема на фактическите продажби, а в стойностно отношение –
чрез обема на реализираните оборот и стокооборот на дребно в
туристическите обекти.
Незадоволеното туристическо търсене (Нт) може да се изрази
като разлика между сумата парични средства, които
населението заделя за турстически услуги и стоки (Пс) и
задоволеното търсене или:Пс – Зт = Нт
Незадоволеното търсене е в следствие от недостатъчно
производство и предлагане на услуги и стоки, подходящи да
3. Туристическо предлагане
Туристическото предлагане е производно на съществуващите
стоково-парични отношения в областта на туризма.
Задоволяването на потребността от туристически услуги и
стоки може да бъде възможно само при условие, че на пазара
има определено наличие и готовност за предоставяне на тези
стоки и услуги. Следователно докато търсенето е едната
страна или елемент на туристическия пазар, то предлагането е
другата страна или вторият елемент, без който не е възможно
съществуването на пазарнаситуация.Туристическото
предлагане е формата на проявление на производството на
туристически услуги и стоки на пазара. То е стойностно-
материален израз на съществуващите възможности за
предоставяне на туристически услуги и стоки,насочениз за
задоволяване на туристическото търсене.
Разбирането за туристическото предлагане като стоково-
парична форма на проявление на възможностите за
производство и предоставяне на туристически услуги и стоки
подсказва, че неговата количествена страна ще се определя
преди всичко от размера на цените и капацитетните
възможности на специализираната материално-техническа
база и инфраструктура, създадени да “произвеждат”
необходимите услуги и стоки за задоволяване нуждите на
туристите.
Качествената характеристика на туристическото предлагане и
по-точно аспектът, в който тя се разглежда като оценка на
формирали се пазарни отношения, позволява да се разграничат
понятията “туристическо предлагане” и “туристически
продукт”, често използвани като равнозначни. Колкото и да са
рисковани обобщенията за същността на изискванията на
туристите за качеството на продукта, безспорно е, че те
отразяват някаква потребност. Тези изисквания зависят от
възгледите и убежденията на туриста, от това какво той очаква
1
и какво иска да установи в продукта Понятието “туристически
продукт” следователно трябва да включва като съдържание
конкретна съвкупност от потребителни стойности,
предназначени да задоволяват определен вид туристическо
търсене. От гледна точка на характера на потребителните
стойности услугите и стоките, формиращи туристическия
продукт, се класифицират в няколко групи:
Транспортни услуги;
Услуги за осигуряване на нощувка и условия за изхранване в
туристическия обект;
Услуги за организиране развлеченията на туристите;
Комунално-битови услуги;
Сувенири и други стоки за потребление в туристическия обект
или в постоянното местожителство след приключване на
туристическото пътуване.
Понятието “туристическо предлагане” трябва да се разбира
като съвкупност от остойностени туристически продукти и
реални икономически условия, които трябва да получат
обществено признание в процеса на размяната. Предлагането
винаги включва само тези услуги и стоки, които са
предназначени за пазара.
4Съвременни тенденции на факорите за развитие на туризм
.Тенденцията е обек тивно действаща неза висеща от волята и
на мерението на тур. по литика на отделните държави. Крайно
дей стващите тенденции могат да се обобщят в 4
направления:1.Коли чествена-нарастване броя на тур.
приходите МТБ. Тур. заема воде ща роля и се развива мн.
бързо. С най бързи темпове се развиват като приемащи райони
Азия Африка но не и като брой посещения от чужд.тур.
Водещи тур. страни са Испания Фр САЩ Италия и др. БГ е на
25 място. Кон куренти са ни Гър, Тур, Рум, Хърв.МТБ увели
чава капацитета обно вяват се старите съо ръжения. Създават
се раб.места в тур. 2.Ка чествена- промените настъпващи в
структу рата на тур.потоците. Тур. става достъпен и за хора с
по ограниче ни възможности. Пъту ващи са чиновниците
високо платените ра ботници и т.н. Те са предимно млади
хора, децата и са насочени към по непознати и неизвестни тур
места. 3.Сезонност-проблем в съвр. тур. крайно дей стваща
тенденция. Причините са най вече климатични. Сезоннос тта
се отразява в/у ра ботниците и те се на сочват към др. сфери.
Пада качеството и тур. продукт.4.Промяна в посоката на
движение на тур.потоците- в от делните райони посо ките на
движение са от север на юг. Свър зано е с разв. на вак.
тур.Другата посока е от запад на изток. С появата на нови тур
райони има разпръс кване на тур. потоците Наблюдава се
концен триране на капитали в компании развиващи различни
тур дейности хотелиерство и др. Мо дерният тур се харак
теризира с предлагане на нови видове тур., на нови услуги,
коли чествено и качествено развитие на отрасъла.
5. .Видове туристически пазари
Необходими критерии за разграничаване на пазарите:
1.различни структури на пазара
2.поведението на участниците
3.пазарна форма – монопол или идеален свободен пазар
Между тези форми има 9 варианта.По основа на тези критерии
различаваме много видове пазари:
1национален пазар – вътрешен2международни пазари
3световен пазар – включва всички участници от всички страни
4 емитивен пазар – страни,които изпращат
туристи5рецептивен пазар – страни,които приемат туристи
6ваканционен пазар – морски рекреативен туризъм – сезонно
определен и обикновено съвпада със свободното време на
хората 7бизнес – туризъм – делови пътувания – благоприятен
за продавачите;нетуристически пътувания – форуми 8пазар на
хората от третата възраст – доста разширяващ се;гарантиран
постоянен бюджет;създадени туристически
навици,опит;търсене на практики,които да поддържат здравето
9пазар на транспортни услуги - въздушен, воден, жп, линеен,
чартърен, автомобилен;изисква много капиталовложения и
обновяване на транспортните средства 10.пазар на основните
услуги – ресторантьорски, хотелиерски и пазар на
допълнителните услуги 11.пазар на пътувания с обща цена –
Pauschal 12.сезонен пазар – най-често срещан,включва
ограничен период от време 13.микрорайонен пазар – пазар на
територията на Несебър,районен – област Бургас,регионален –
5 основни региона в света,с най-голям дял е регион Европа-
64% от пътуванията,51% от приходите;на второ място –
Северна Америка – 17% от туристите и 25% от приходите;на
трето място – Югоизточна Азия и Тихия океан – 14% от
туристите и 20% от приходите;на четвърто място – Африка –
3% от туристите и 2% от приходите;на пето място – Средния и
Близък Изток – 2% от туристите и 2% от приходите
14.туристическа борса – в Берлин,Лондон,Милано,Санкт
Петербург – характер на изложение
6. туристичски потребности
Потребността е нужда, която приема специфична форма в
съответствие с културното равнище и личността на индивида.
2
Тя е подбуда, способност за потребление. Необходимостта от
задоволяване на потребностите на обществото е постоянно
действаща първопричина, налагаща производството и
изискваща неговото непрекъснато развитие и
усъвършенстване. На определен етап от развитието на
потребностите възниква потребността от туризъм и съответно
“производство” на услуги и стоки за нейното задоволяване.
Следователно изясняването на същността и особеностите на
туристическото търсене е свързано както с потребността от
туризъм, така и със съществуващите възможности на
производството, респ. предлагането за нейното задоволяване.
Не трябва да се забравя, че търсенето е равнона сумата, която
всички купувачи или потребители противопоставят на сумата
на предоставените от всички продавачи и производители
услуги и стоки с туристическо предназначение.
Потребността от туризъм е особен вид потребност, поради
което мотивите за предприемане на туристическо пътуване
имат най-различен характер. Те произтичат от:
.Желание за укрепване на здравето на индивида
.Културни интереси – за получаване на познания за чужди
страни и народи Необходимост да се разширят социалните
контакти
.Желание за повишаване на образованието, професионалното
усъвършенстване и т.н.
Задоволяването на туристическата потребност се постига чрез
пътуване и временно пребиваване извън постоянното
местожителство. Туристът едновременно избира условията за
транспортиране, пребиваване и развлечение, предложени му от
различни туристически предприятия. Това обстоятелство
налага туристическото търсене да се разглежда конкретен
израз на проявление на всички потребности, характерни за
индивида в постоянното му местожиетлство, но по особен
начин прегрупирани, транспортирани и преместени в
туристическия обект.
За да се реализира като обществено изявена платежоспособна
потренбост, туристическото търсене изисква за своето
покритие наличност на пазара на определено количество
разнородни услуги и стоки. Нощувката в хотел, както и
храненето в ресторант или друго специализирано заведение
сами по себе си не са цел на туристическото търсене, въпреки
че представляват значителна част от неговия обем. Целта на
туристическото търсене се изразява главно в ценности, които
нямат стоков характер – плаж, почивка, психическо и
физическо освобождаване от ежедневното напрежение на
живота и т.н. Туристическата потребност, която стои в
основата на определен вид и обем туристическо търсене, е
вторична потребност. Поради това търсенето на туристически
услуги и стоки лесно се поддава на заместване. То се
наблюдава във вертикален и хоризонтален аспект. Едно
туристическо пътуване може да бъде отказано и заменено с
покупка от друг вид (облекло, кола) или да бъде променено по
2
отношение на транспортната услуга, периода и начина на
временното пребиваване, развлеченията и др. (хоризонтално
заместване
7.ИКОНОМИКАТА НА ТУРИЗМА – Тя е съвкупност от
ДМА, човешки ресурси, които характеризират
взаимоотношенията между тях, както и начина на
производство и разпределяне на материалните и нематериални
услуги.
Икономиката на туризма отговаря на 3 важни въпроса:
Какво произвежда?
Как да произвежда?
Как и на кого се разпределя призводството?
Резултатите от произведеното се обобщава от начина на
управление и планиране на фирмата. Всяка икономическа
стойност се планира взависимост от изискванията на пазара и
при спазване на пазарните механизми (търсене, предлагане).
Икономиката на туризма се доказва в обстановка на
конкуернция на туристическия пазар. Ефективността при
икономиката на туризма е в следствие от добрата организация
и управление на човешките ресурси, професионализма и
компетентността на бизнесмените, мениджърите и
управителите на фирми. Тя се измерва и с начина на
заплащане на персонала, размера на работната заплата,
допълнителните плащания, социалните осигуровки.
Икономиката на туризма търпи и своите промени, свързани с
конюктурата и промените на пазара. При нея е важно да
отбележим, че тя е неразделна част от общата икономика на
отделната държава. В последно време се заговори за
икономика на туризма, като индустрия, защото се увеличиха
туристическите пътувания в света и потребностите на
туристите от услуги, също призводството на сувенири и дрехи,
както и дестинации до нови обекти. Туристическата индустрия
обхваща всички компоненти на икономиката на туризма като
дейност и я доразвива с нови и големи по мащаб организация и
глобално взаимодействие. Иманя колко различия в
икономиката на туризма свързани с предлаганите услуги и
стоки и нормативната база за това. Второто различие е във
връзка с видовете туристически дейности и системата на
управление на търговкисте дружества. Третото различие
свързва ПСТТ и пазара на труда и организаия на
туристическите пътувания. Икономиката на туризма се
занимава подробно с приходите, разходите и печалбата от
туристическа дейност и начина на управление на
туристическите дружества и взаимодействието им със
останалите стопански субекти.
8. Планиране на приходите
Приходите на фирмата представляват съвкупност от всички
постъпления на фирмата от реализация на продукция,
трансформация на активи и от други източници. Размерът на
приходите на фирмата зависи от обема на реализираната
продукция. Техния обем и скоростта на постъпленията са
важни показатели за дейността на фирмата. Приходи могат да
постъпват и от трансформацията на активите на фирмата от
продажбата на имущество, на акции. Приходите могат да
бъдат и от дарения, от наследство, от наеми, лихви, неустойки
по договори и др.
Икономиката на туризма е система, която съществува за да
задоволява ПСТТ, интересите и потребностите на държавата
чрез специфична организация и управление на тур.индустрия.
Икономиката на ТД от туризма се проявява на тур.пазара
(вътрешен и световен) в условия на несъвършена конкуренция,
диктувана от различни туристически стопански формирования.
Управлението на икономиката на ТД от туризма се извършва
посредством бизнес-план, бизнес-проект, управленски звена,
управленци. ТД от туризма произвеждат духовни и
материални блага. Те произвеждат блага чрез специфична
организация, чрез специфични и универсални технологии и
техника, със специфични човешки ресурси. ТД от туризма
разпределят производствените блага в повечето случаи срещу
заплащане – частично заплащане, безплатни услуги – при
социалния туризъм.
Разплащането с туристите има пряко отношение за сумата на
печалбата, а чрез нея рентабилност и ефективност на
тур.бизнес. За всичко това от съществено значение е:
1. Състоянието на пазарната икономика от която туризмът
получава ресурси и за която произвежда своя продукт.
2. Държавната политика за туризма.
Икономиката на ТД от туризма се осъществява в
специализирана МТБ. МТБ на туризма е изградено с големи
суми на инвестициите – за хотели и ресторанти. Тя е с
различна степен на използване през сезоните на годината.
Различията м/у икономиката на ТД от туризма и ТД от други
отрасли се състои в ПСТТ. Оценката на икономиката на ТД от
туризма подреждаме по следния начин:
а) тя е комплексна – резултати от тур.индустрия, резултати от
видовете икономически дейности;
б) тя е за определен период от тяхното функциониране;
в) тя е свързана с оценката на системата за управление и с
оценката за маркетинговата система;
г) тя се оформя от величините на различни показатели в т.ч.
количество и качество;
д) за оценка се използват – величината на показатели, свързани
с ДМА, КМА, приходи, разходи и печалба.
Приходи, разходи и печалба със тях и за тях, се уреждат
финансови взаимоотношения на ТД от туризма.
12Икономика на хотелиерството
Паричен бюджет – контролни функции и служи за
обезпечаване на дружеството с касова наличност за по
нататъшното му развитие.
Начини за набиране на средства чрез : инвеститори,
синдикатите, франчайзинг, продажба и обратен лизинг, ефект
на лоста.
Най – голяма възвръщаемост идва от повишаването на цената
на активите .
Приходи ( хотелиесрки оборот ) в хотелиерството – вземания
или получаване на парични суми от продажбата на
хотелиерски продукт. Източниците за формирането на
приходите са : приходи от дейността ,финансови приходи
,извънредни приходи.
Класификация на приходите Според характера на
хотелиерския продукт : от основни и допълнителни услуги
Според характера на туристопотока : от български и
чуждестранни граждани
Според средствата за подслон : от хотели, къмпинги, хижи,
частни квартири и др.
Според времето на получаване на приходите : сезонни и
целогодишни
Според организацията на туристопотока : организирани
( приходите постъпват в туристическа агенция) и
неорганизирани ( приходите постъпват в хотела )
Фактотори за повишаване на приходите в хотелиерството :
Външни ( маркетингова среда ) и вътрешни ( свързани с
пряката дейност на хотелиерските фирми , разкриващи
качествени и количествени предпоставки за повишаване на
приходите ).
Разходи – съвкупност от изразходваните средства за
осъществяване на възпроизводството на хотелиерския
продукт.
Класификация на разходите Според икономическата същност
материални , трудови
Според обема на оборота : постоянни и променливи
Според характера на дейността : постоянни и сезонни разходи
Според начина на включване на разходите в себестойността на
хотелиерския продукт : преки , непреки
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по икономика на туризма

Развитието на туризма е немислимо без познаване и съобразяване с пазара, с неговите елементи и механизми...
Изпратен от:
Виолета Стефанова
на 2014-03-16
Добавен в:
Пищови
по Туризъм
Статистика:
60 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
"Условия за изграждане на обект за настаняване на туристи"
добавена от itop4iev1 05.04.2014
0
24
Подобни материали
 

Туристически пазар

19 мар 2006
·
3,339
·
63
·
8,416
·
698
·
2

Определение и особености на пазара като икономическа категория..собености на туристическия пазар...Функции на туристическия пазар....Туристическо търсене..
 

Тенденции и прогнози эа международния туризъм

08 юни 2006
·
2,231
·
6
·
593
·
150

Тенденции и прогнози за международния туризъм Прогнози на СОТ за международния туризъм Прогнозни тенденции в стратегиите за туристическо развитие; по-конкурентно съотношение качество-цена и по-висока продуктивност
 

Организация на туристическата дейност в кооперацията

01 май 2007
·
591
·
2
·
409
·
324

Стопанският туризум в коопративната система започва развитието си през 20– те и 30– те години на XX век , това се отнася и за България...
 

Основи на туризма

13 дек 2006
·
1,551
·
3
·
1,188
·
296
·
1

Всеки пазар има своя специфична система за управление, съобразена със системата за управление на единния пазар.
 

Основни видове и форми на туризма

21 яну 2008
·
1,595
·
5
·
879
·
1,055
·
1

За да се даде пълна и изчерпателна класификация на видовете туризъм е необходимо да се използват различни класификационни признаци, които посочваме по-долу и на тази основа ви запознаваме с пъстрата палитра от видове и форми на туризма...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по Туристическо райониране
изпитен тест по Туризъм за
Какво е туристическо райониране? Туристическо райониране в България. Тестът се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се ползва както от студенти, така и от ученици в специализирани с Туризъм паралелки.
(Лесен)
10
24
3
3 мин
12.10.2016
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
43
1
2 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Пищови по икономика на туризма

Материал № 1081574, от 16 мар 2014
Свален: 60 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 23
Брой думи: 18,930
Брой символи: 121,043

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по икономика на туризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,350 358

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
29 358

виж още преподаватели...
Последно видяха материала