Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация
Учебна дисциплина “Основи на управлението”
Отговор на теоретичен въпрос
„Стратегическо планиране и стратегическо управление в
организацията”
Практическа част
Казус
„Древните принципи на управление“
Разработил:Проверил:
София
НОЕМВРИ 2013 г.
За да просъществува дадена организация на пазара и да е конкурентоспособна, трябва
да има: добро стратегическо управление и стратегическо планиране. Доброто
стратегическо управление е изключително нужно на организацията за нейното развитие
и за да може да управлява максимално добре своите подчинени и ресурси.
Производството в организацията главно е насочено за задоволяване нуждите на
потребителите. Развитието на дадена организация зависи от запазване на текущите
пазари и завоюването на нови. Тези постоянни цели могат да бъдат осъществими чрез
професионално изпълнение на задълженията на всяко работно място. Стратегическото
планиране е съставяне плана на организацията за представянето си на избрания пазар
чрез усъвършенстване на управленските си функции. То помага в организирането и
осъществяването на своите текущи и бъдещи проекти, в разпределението на отделите в
зависимост от големината на организацията
Управленските функции са: планиране, организиране, ръководство и контрол.
Планирането е управленска функция, изпълнявана във всяка една организация
независимо от обхвата и предмета й на дейност. Организацията провежда активна и
целенасочена работа за оптимизация на пазарните отношения с доставчици и клиенти
на вътрешната среда и пазарното поведение, организацията на работа в дружеството за
предотвратяване на пилеенето на човешки и енергийни ресурси, материали и суровини.
Планирането предоставя отговори на следните въпроси: причините поради които
съществува организацията, целите които иска да постигне, начинът – по който ще
постигне искания резултат. В методическо отношение съществуват множество
инструменти, които през годините се превръщат в „класика“ на стратегическото
планиране и стратегическото управление, в това време проблемите на тяхното
използване предизвикват постоянният им стремеж за усъвършенстване и търсенето на
нови посоки за пълноценното им използване, както в теорията, така и в практиката.
Успешната дейност в организацията се предопределя от доброто, правилно
стратегическо управление и целесъобразно планиране като съставна и неотменна
негова част.
Стратегическото управление е контролираща дейност, която създава баланса
между икономични, екологични и социални параметри. За да е в добро състояние
управлението тези параметри трябва да се поддържат в балансирана зависимост. За да
бъде ефективно управлението, трябва да се реализира в една цялост – този процес се
характеризира със следващите особености: непрекъснатост, планираност,
йерархичност. Това е един затворен цикъл, който изисква оценяване, усъвършенстване
и преразглеждане. Насочва усилията на всички към постигане на определените цели в
организацията, изравнява индивидуалните интереси на различни групи в и извън нея.
Към аргументите за стратегическо управление може да се добави, че без стратегията
отсъстват правила за търсенето на нови изяви и взетите решения ще са с ограничен
адрес. Загубва се и общото свързващо звено – към което трябва да се стремят всички
структурни звена. Също така и периодичните оценки на рентабилността зависят от
липсата на стратегия в управлението. Ето защо организациите се нуждаят от стратегия
– тя определя направлението за всички действия, в управлението винаги се балансира
между стратегическите и тактическите въпроси. Стратегията фокусира усилията и
въвежда координация за дейността, тя определя много параметри на организацията:
обхвата, границите и предназначението й, роля в обществото и други. Стратегическото
управление се реализира чрез стратегически решения, те се изискват от
топмениджърите. Насочени са към разрешаването на съществени проблеми, свързани с
доброто развитие и функциониране на дадена система, мисия, поведение, структура и
други. Те са сложни решения , които включват множество разнообразни елементи и
претендират използването на различни методи за подготовката им, реализирането им
изисква употребяването на значителни трудови, материални и финансови ресурси.
2
Отправени са към бъдещето, последиците от реализирането им се проявяват в течение
на продължителен период от време.
Главни правила и принципи при стратегическото управление са:
„Стратегически поглед“ – към трудностите в организацията; „Стратегическо мислене“
– за решаване на проблемите в нея; Непрекъснатост – при решаване на стратегическия
управленски цикъл; Колективност – участието на всички лица, които са заинтересувани
от съществуването на организацията и всички равнища на управленската структура;
Приоритет на съдържателните (качествените) пред формалните (количествените)
оценки; използване предимно на агрегирани показатели; Разработване на вариантни
стратегически решения; Итеративност (многократност) при осъществяването на
отделните стадии и етапи от стратегическия управленски цикъл; Взаимна обвързаност
на отделните съставни части на общата стратегия на организацията.
Стратегическото управление като процес е дефинирано от Пиърс и Робинсън,
като комплект от решения. За да се осъществят организационните цели, решенията
имат за резултат реализацията на проектирани планове. Следните критични задачи се
съдържат в процеса на стратегическото управление: Общи твърдения за намеренията,
философията и целите на организацията се съдържат във формулировката на мисията
на организацията. Провеждането на анализи, които проявяват вътрешните условия и
способности на фирмата. Оценка на външната среда на фирмата, тя цели да се открият
всички очаквани събития и промени, които могат да въздействат във фирмената
конкурентна ситуация. Избор на алтернатива и стратегически анализ – създава условия
да се идентифицират привлекателните възможности за бъдеща дейност, това е
едновременна оценка на вътрешната и външната среда на фирмата. Идентифициране на
най – желаните опции (алтернативи) – чрез оценяване на всяка алтернатива от главната
точка на мисията на фирмата. Постигане на най желаните опции – селектиране на набор
от дългосрочни цели и главни стратегически. Формулиране на годишни цели и
краткосрочни стратегии, които са съвместими със селектирания набор от дългосрочни
цели и главни стратегии. Целта е да се трансформират стратегическите цели в
непосредствени организационни действия. Чрез определяне на бюджетните ресурси
разпределени по задачи, хора, структури, определяне на системите на стимулиране се
създават условия за реализацията на стратегическите избори. Оценяване на успеха на
стратегическия процес като информация, която да се употребява за при бъдещо вземане
на стратегически решения. Мисията на организацията – включва общи твърдения за
философията, намеренията и целите на организацията. Идентифицира обхвата на
нейната дейност по отношение на произвеждани продукти и пазарите, на които
фирмата оперира.
Стратегическото планиране е технология на разработване на стратегии за
постигане целите на организацията. Стратегическото планиране в стопанската
организация представлява съвкупност от решения и процедури, с които се разработва
стратегията на стопанската организация. Тя осигурява постигането на целите за
доброто й функциониране. За реализацията на дейността на организацията е
необходимо осигуряването на организационните изменения и нововъведения.
Стратегическото планиране като процес, включва няколко вида дейности:
разпределение на ресурсите – планирането за разпределението на ресурсите; ефективно
използване на ресурсите – изграждане на стратегията за функциониране на
организацията; постоянното намаляване на производствените разходи; адаптация към
външната среда – приспособяването на организацията към постоянно променящите се
пазарни условия. В това отношение планирането трябва да осигури на организацията
нови благоприятни възможности чрез създаване на съответен механизъм за адаптация
на организацията към външната среда; координиране и регулиране – за постигане на
желаните цели предвидени със стратегическо планиране, функцията предполага
съгласуване на структурните звена. Ето защо всички компоненти на стратегическия
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 фев 2021 в 12:32 студент от София - Академия на МВР
23 яну 2021 в 20:42 ученик от София - 006 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев"
04 яну 2021 в 22:50 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - Регионално развитие, випуск 2017
26 дек 2020 в 14:55 студент на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
12 дек 2020 в 11:54 учител на 61 години от Пловдив - СОУ "Любен Каравелов", випуск 2024
01 дек 2020 в 12:48 студент на 32 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
01 дек 2020 в 08:37 в момента не учи на 51 години, випуск 2020
22 ное 2020 в 19:34 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Факултет по изобразително изкуство, специалност - Изящни изкуства, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Трябва да се отбелезат характерни особености в стратегическото управление в строителния сектор.
добавена от sisko22 17.03.2016
2
7
Подобни материали
 

Разработване на фирмена стратегия- цели и етапи


Курсов проект на тема разработване на фирмена стратегия....
 

Стратегическо планиране в публичната сфера

14 апр 2011
·
80
·
2
·
510
·
128
·
1

Мисията на всяка организация разкрива нейното предназначение в обществото, нейното призвание и роля в публичното пространство. Мисията е едно изречение и понякога съвпада с логото на организацията...
 

Стратегическо планиране. Бизнеспланиране.


Стратегическото планиране представлява основа за всички управленски функции. Функциите организиране, мотивиране и контрол са ориентирани към разработката на стратегически планове...
 

Стратегическо управление

20 ное 2011
·
137
·
12
·
5,093
·
280

Същност на стратегията – може да се разгледа от 2 аспекта- като стратегически план и като действие, реализиращо стратегия. Планираната стратегия много трудно може да се реализира и по това тя се различа от реализираната...
 

Стратегическо планиране и стратегически анализ


Понятието "стратегия“ се включва в управленските понятия през 50-те години на миналия век, когато реакцията на неочакваните изменения във външната среда придобива голямо значение. В началото определяха стратегията като наука и...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Управление на маркетинга в туризма - тест 1
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
21
3
1
10 мин
27.05.2015
Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
55
1
3 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо планиране и стратегическо управление в органицазията

Материал № 1081351, от 15 мар 2014
Свален: 188 пъти
Прегледан: 335 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 2,317
Брой символи: 15,761

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо планиране и стратегическо управле ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала