Големина на текста:
Малформации на Ребрата
В практиката се набдават най често хипоплазии , аплазия ,синостози,удвояване
на ребрата, дефекти в артиклулацията с гръбначния стълб или допълнителни акцесорни
ребра в шийния и по-рядко в лумбалните сегменти. Ребрената хипоплазия или аплазия
е придружена от малформации на гръбначния стулб, гръдния кош и рамения пояс,
аплазия на м пекроталие майор,но не може да се наблюдава и
самостоятелно.Хипоплазията на ребрата най често се свързва с тази форма , при която
хипопластичните ребране са свързани със стернума.Често тя е свързана и с отсъствие
на интеркостални мускули или м. пекторалис майор или сератус антериор.
Относително често и вилицовидното раздвоение на ребрата. Ребрената синостоза е
същосравнително честа малформация , като тя може ли да бъде парциална и тогава е
локализирана най често в средната част на ребрата или е тотално по цялата дължина на
реброто.
Деформитетите на гръдния кош се свързват със значителните ребрени
дефирмации и с мускулните аплазии. Големите деформитети могат да доведат до
херниране на белия дроб, но най често водят, дори и в по лека степен, до асиметрия на
гръдния кош.
Малформации на Стернума
Малформациите на стернума се свързват преди всичко с хипоплазия на
осификационните ядра. Най-честата малформация на стернума е вкостяването на
синхондрозите между манубриум стерни и корпус струни, или между корпус стерни и
процесус ксифоидеус. Среща се и конгенитално развояване на стернума.
Обущарски Гърди
Стерно-ребрен деформитет, обхващащ сегмента на корпус стерни.Това е така
нареченото депресионна деформация на гръдния кош. Деформитетът най често се
забелязва между 6 и 10 годишна възраст, и по-често са засегнати момчетата.
Наблюдават се симетрични и асиметрични форми, така че дълбока част на
деформитета може да измести сърцето в ляво .
Етиология : Тя не е напълно изяснена предполага,че се касае за мезенхимална ,
стерно-костална дисплзия, съчетана е екзогении фактори, като интерутерилен натиск
върху предната гръдна стена от свитите колене на ембриона. Деформацията може да
настъпи не само от свитите колене на плода, но и при силно наведената му глава по
време на вътреутробното развитие. Рахитът и професионалните обременявания често
водят до това диспластично състояние.
Патоанатомия:Деформацията се изразява с хлътване на стернума като фуния
навътре към гъдите, откъдето се нарича и фуниобразен гръден кош, с най-голяма
дълбочина на хлътването между тялото на гръдната кост и мечовидния израстък.При
тежкия случаи хлътването е толкова голямо, че разстоянието между гръдната кост и
гръбначния стълб може да остане 2-3 см. Заедно с гръдната кост хлътва и хрущялната
част на ребрата, залавяща се за нея .Тези функции водят до сърдечни смущения, чести
бронхити астма, белодробна недостатъчност. Степента на хлутването може да се
измери с количество течност, която при легнало положение се събира в дефекта . Това
количество се движи от 50 дори 200 куб см.
Птичи /Кокоши/ Гърди.
Характеризира се с изпъкване на гръдната кост напред и стеснение на долната
апертура на гръдния кош.Наблюдават се симетричен и асиметричен тип пектус
каринатус.
1
Етиология: Тя не е напълно изяснена – рахита , процесът се задълбочава
особено през периода на израстване на пубертет, може да се развие след прекаран
спондилит.
Клинична картина:Характеризира се със силно изпъкнал напред гръден кош-
като корабен кил.Под самата изпъкналост на стернума има добре изразена вдлъбнатина
. Предно-задният диаметър на гръдния кош е по голямот напречния размер и ребрата се
свързват почти под остър или прв ъгъл с гръдната кост. Тази деформация често
продружава от по-къс труп, по-нисък ръст и непропорционално дълги крайници. Могат
да се видят пулсациите на сърцето между четвъртото междуребрие, тъй като то се
притиска до гръдната стена.
Плоски Гърди.
Това е деформация , която най-често се среща в практиката. Характеризира се с
намаляване на предното-задния диаметър на гръдния кош. Гръдния кош остава
симетричен и е достатъчно широк, развива се при индивиди водещи заседнал живот ,
ученици , чиновници, писатели и др .
Клинична картина: Характеризира се с вида на гръдния кош, който е сплеснат
в предно-заден размер и увеличен встрани. Пациентите са хилави, астенични,
пастьозни с приведена стойка и отпуснат корем.
Диагностика на деформитетите на гръдния кош:
Изследването на пациентите изисква стандартен подход, като е необходимо
пациентът да е съблечен ,в положение на стоеж и ходене. Изследва се стойката за
цялото тяло. Тя зависи от много фактори като възраст, пол, конституция, ръст на
тялото, анатомични предпоставки като кости, стави, мускули,както и от нервно-
мускулния контрол на ЦНС.
Огледът на тялото на пациента се извършва в изправено положение на същия ,
като се оглежда цялото тяло отпред , встрани и отзад. Обръща се внимание както на
конституцията, хабитуса, ръста и телесната маса, така и на развитието на мускулната и
мастната тъкан, на кожата и кожните гънки, отчита се окосмяването, налицието на
бенки, невуси , белези и др .
Към отгледа на пациентите е необходимо да се направи и мануална
диагностика: да се изследва кожата за температурата, влажност, дермографизъм,
еластичност, зони на Хет. Опипва се мускулатурата за тонус, втвърдяване , болка при
натиск, миогенози, периостални болки и др. Изследват се и бодилковите израстъци на
гръбначните прешлени, напречните израстъци, костотрансверзалните стави, проучва се
състоянието на сакро-илиачната става и др .
Различават се три вида стойки:
а) нормална или стойка А - при нея центърът на тежестта преминава вертикално през
средата на тялото и опорната площ. Погледът е хоризонтален , раменете са прибрани ,
както и коремните мускули. Физиологичните кривини са в норма.
б) неправилна стоика В - характеризира се с леко увеличаване на физиологичните
кривини, леко отпуснати рамене и коремни мускули.
в) неправилна стоика С - характеризира се със силно увеличаване на шийната и
поясната лордози и гръдна кифоза. Раменете и коремните мускули са отпуснати, най-
често центърът на тежестта на тялото преминава над опорната площ. Главата е
отпусната, погледът е насочен надолу.Твърде често се съчетава с отклонение на тялото
в страничната равнина.
Диагноза: Ренгенографският преглед на гръдния кош и гръбначния стълб на
много важни за точната и прецизна диагноза. Данните от ренгенографиите определят
2
вида и степента на гръдните деформитети и са основа за определяне плана на
съвременното им лечение.
Лечение на гръдните деформации: то включва кинезитерапия , лечение с ортезни
средства и оперативно-хирургическо лечение.
При обущарски гръден кош: най често се препоръчват консервативните методи,
дихателна гимнастика , да се приучи детето да свиква на дихов инструмент , да плува ,
да играе гимнастика ,да надува балони , топки и др. Оперативно лечение се прилага
след 3-4 годишна връзраст при по-тежко форми.
При птичите гърди: се препоръчват наи-често общоукрепващи мероприятия ,
висококалорична и витаминозна храна, активна гимнастика с притискане на гръдния
кост, трениране на културизъм с цел развитие на гръдната мускулатура, използване на
апарата на Манолов за притискане на гръдната кост и др .
При плоските гърди: Авторите изискват на първо място профилактика , както и
премахване на външните фактори, спиращи или притискащи гръдния кош. Препоръчва
се обучение в правилна стойка на чина или на работа, назначава се дихателна
гимнастика и специални упражнения за увеличаване капацитета на белия дроб ,
трениране на плуване, академично гребане и културизъм.
Консервативното лечение да продължи дълго време – по време на растежа.
Индикациите за оперативно лечение при пациенти с обущарски гърди са козметични ,
тъй като деформитетът създава, особено при момичетата , психологически комплекси.
Козметичните операции се извършват при обущарските гърди с имплантиране на
силиконови възглавнички подкожно по предварително изработен модел. Птичите
гърди са индикирани за оперативно лечение само при екстремни деформации , като
деца под 6 години, не са показани за оперативно лечение .
Кинезитерапия и ЛФК при гръдни деформации
Целта на кинезитерапията е коригиране и задържане на правилна позиция на
гръбначния деформитет, предпазване от деформация на целия гръден кош и гръбначния
стълб, запазване на жизнената вместимост на белите дробове, засилване на дихателната
и междуребрената мускулатури , корекция на деформациите на гръбначния стълб и
осъзнаване на дефекта с последваща правилна корекция на позицията на собственото
тяло при покой и движение , мускулното тонизиране и засилване на муслулните на
ОДА, възтановяване хоризонтална позиция на таза , възтановявавне правилната
походка , регулиране на психо-емоционалното състояние. Средствата са дихателни
упражнения с пасивни корекции на формата на гръдния кош, упражнения и игри за
засилване на дихателната и междуребрената мускулатури, изотонични и изометрични
упражнения за засилване на гръбната и коремната мускулатура , упражнения за
мобилизация на гръбначния стълб и за възстановяване хоризонталната позиция на таза ,
упражнения за мобилизиране на гръбначния стълб в позиция на правилно
телодържане, упражнения срещу плоскостъпие, обучение в правилно ходене и др .
Избират се изходни положения , при които гръбначния стълб и гръдният кош са
максимално разтоварени , а тазът е заел хоризонтална позиция, тилен лег, страничен,
лицев лег, колянна опора, упражнения за шведска стена и други мобилизиращи
упражнения с уред, като топки, гимнастически тояжки и др.
Гръбначни изкривявания
Най разпространените заболявания в детско-юношеска възраст.
Класификация на гръбначните изкривявания:
Класификацията на гръбначните изкривявания се извършват най-общо в две
направления по степента на ангуларната деформация и според вида на промените.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Кинезитерапия в ортопедия

В практиката се набдават най често хипоплазии, аплазия, синостози, удвояване на ребрата, дефекти в артиклулацията с гръбначния стълб или допълнителни акцесорни ребра в шийния и по-рядко в лумбалните сегменти...
Изпратен от:
kristella
на 2014-03-14
Добавен в:
Теми
по Кинезитерапия
Статистика:
73 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Кинезитерапия от Русе за Студенти несваляни с 11 - 20 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Мускули на човешкото тяло

16 ное 2011
·
114
·
4
·
1,501
·
203
·
1

Скелетните мускули се групират около частите на скелета, от където идва наименованието им. В организма на човека има над 600 скелетни мускула, които са 35 – 40 % от общата телесна маса. Те са активната част на опорно - двигателния апарат...
 

Травматични увреждания на гръбначния стълб

24 май 2012
·
225
·
18
·
3,882
·
362
·
1

Счупванията на прешлените най-често се срещат на местата на прехода от по-подвижната към по-малко подвижната част на гръбначния стълб в шийно-гръдната и гръдно-поясната област. Разделят се на компресивни, раздробени и счупвания с изкълчвания...
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
53
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Кинезитерапия в ортопедия

Материал № 1081108, от 14 мар 2014
Свален: 73 пъти
Прегледан: 101 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Тема
Брой страници: 13
Брой думи: 5,249
Брой символи: 33,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кинезитерапия в ортопедия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала